HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 26 - DE HEILIGE GEEST (vervolg)

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

DE HEILIGE GEEST (vervolg)

Lees de BijbelRuim drie jaar ging de Here Jezus met zijn discipelen om. In die tijd leerde Jezus hen vele dingen. De discipelen zagen vele wonderen gebeuren en hoorden de wijze woorden van de Here Jezus. U kunt dit in de Bijbel lezen. Elke dag waren de discipelen in de nabijheid van Jezus. Het zal zeker een fijne tijd geweest zijn. Maar het was ook een tijd van voorbereiding voor de discipelen.

De Here Jezus leidde zijn discipelen op voor een groot werk: De verkondiging van het "goede nieuws" aan alle mensen. Het nieuws van verlossing door het geloof in Jezus Christus. Maar na deze drie‰nhalf-jarige omgang met Jezus waren de discipelen nog niet klaar. Zij hadden nog meer nodig: de Heilige Geest. Vaak vertelde Jezus de discipelen over de belofte van de Vader: de Heilige Geest. 

De discipelen zouden de Heilige Geest ontvangen als Jezus naar de hemel was opgevaren. Ze zouden "kracht uit den hoge" ontvangen. (Luc 24:49) Zonder deze kracht waren de discipelen niet gereed om het evangelie te verkondigen en de werken van Jezus te doen. Jezus gaf zijn discipelen de opdracht Jeruzalem niet te verlaten voordat zij de Heilige Geest ontvangen hadden (Handl 1:4-5). Zodra de discipelen de Heilige Geest hadden ontvangen, moesten zij uitgaan om de blijde boodschap van Jezus Christus te prediken (Handl 1:8). 

Een van de discipelen die Jezus volgde was Petrus. Hij hield heel veel van zijn Heer, en hij zei tegen zijn Meester: "Here, met U ben ik bereid ook de gevangenis en dood in te gaan." Lucas 22:33 Maar toen de Here Jezus gevangen genomen werd, was Petrus bang. Hij was bang voor mensen en verloochende zijn Heer. (Lucas 22:54-62) Toen er moeilijkheden kwamen, werd het geloof van Petrus beproefd. Petrus faalde omdat hij bang was voor mensen. Joh 21:15-18 Later vergaf Jezus de zonden van Petrus. 

Op de pinksterdag werd Petrus ook vervuld met de Heilige Geest. Petrus had kracht ontvangen uit den hoge. Hij was niet langer de bange man, hij was toebereid om het Evangelie te verkondigen (Handl 2:1-4 en vers 14) Veel mensen willen de Heer volgen, maar het ontbreekt hen vaak aan kracht, zoals de discipelen, die v¢¢r de doop in de Heilige Geest deze kracht misten. Ook al hadden zij de Here Jezus drie‰nhalf jaar gevolgd, zij hadden de Heilige Geest nodig. De Heer wil ook u vervullen met de Heilige Geest. 

God wil dat u sterk en krachtig zult zijn; niet sterk in eigen kracht, maar sterk in Gods kracht. God wil dat u zonder angst voor mensen leeft. De Here wil dat u gereed bent om zijn Evangelie te prediken. Veel mensen denken dat zij de Heilige Geest ontvangen als zij Jezus als hun Verlosser aannemen. In deze les hebben we gezien dat dat niet zo is. Eerst aanvaarden we Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker (bekering), daarna kunnen we de Heilige Geest ontvangen. Veel mensen denken dat ze alles al ontvangen hebben toen ze tot bekering en geloof kwamen. Maar er is meer. Jezus wil ons helemaal vol maken van zijn Geest. In Joh 14:17 zegt Jezus dat de Heilige Geest niet alleen bij ons zal zijn (als bijwoner), maar ook in ons zal zijn (als permanente inwoner).

Beantwoord de volgende vragen

1. Waardoor kwam er een grote verandering in het leven van Petrus?

2. In Handelingen 9:1-19 lezen wij over de bekering van Saulus. In het boek Handelingen lezen we ook dat hij later een nieuwe naam kreeg: Paulus. God zond Ananias naar Saulus om voor hem te bidden. In vers 17 kunt u lezen waarvoor Ananias bad. Ananias bad voor: a. b.

3. In Handelingen 10 lezen we over een man, genaamd Cornelius. Petrus sprak met Cornelius en zijn huisgenoten over Jezus. Wat gebeurde er met de mensen die naar Petrus luisterden? (vers 44)

4. Lees Handelingen 19:1-6 aandachtig en beantwoord de volgende vragen. a. Wat vroeg Paulus aan de discipelen te Efeze? b. Hoe luidde hun antwoord? c. (vers 5) Wat deden deze discipelen toen ze Paulus hadden gehoord? d. (vers 6) Wat deed Paulus hierna en wat gebeurde er toen? 5. Lees 2 Timotheus 1:6-7. Op welke wijze ontving Timotheus de Heilige Geest? (vers 6)

5, In de teksten die u nu gelezen hebt, komt duidelijk naar voren dat de mensen, die door het geloof tot Jezus kwamen, de Heilige Geest ontvingen. Soms gebeurde het dat de mensen de Heilige Geest ontvingen na een persoonlijk gebed, soms door het horen van Gods Woord, soms als andere christenen hen de handen oplegden en met hen baden. Maar, zij ontvingen allen de Heilige Geest.

6. De Bijbel spreekt over vier verschillende manieren waardoor christenen de Heilige Geest kunnen ontvangen. 1. Door de doop in water; 2. Door het persoonlijke gebed; 3. Tijdens het horen naar Gods Woord; 4. Door handoplegging en gebed van een mede-christen. Maak de volgende zinnen af. a. Matteus 3:16 Jezus ontving de Heilige Geest toen ______________________ _____________________________________________________________ ___________ b. Handelingen 1:14, 2:1-4 De discipelen ontvingen de Heilige Geest toen _____________________________________________________________ ___________ _____________________________________________________________ ___________ c. Handelingen 8:14-17 De gelovigen te Samaria ontvingen de Heilige Geest toen _____________________________________________________________ ______ d. Handelingen 9:17 Paulus ontving de Heilige Geest toen _________________ _____________________________________________________________ ___________ e. Handelingen 10:44-46 Cornelius en zijn huisgenoten werden vervuld met de Heilige Geest toen __________________________________________________ f. Handelingen 19:1-6 De gelovigen te Efeze ontvingen de Heilige Geest toen _____________________________________________________________ ______

7. Efeze 5:18 (2e gedeelte). Paulus schreef iets belangrijks aan de christenen te Efeze. Wat schreef Paulus?

8. Vul de ontbrekende woorden in. 2 Timotheus 1:7 "Want God heeft ons niet gegeven een geest van __________________, maar van ___________________, van __________________________ en van _______________________."

9. Galaten 3:14 Kunnen we de Heilige Geest ontvangen door veel goede werken te doen?

10 . Waardoor ontvangen wij de Heilige Geest? (Gal 3:14)

Uit de teksten die u gelezen hebt, blijkt dat we de Heilige Geest pas kunnen ontvangen, nadat we ons bekeerd hebben van onze zonden en Jezus Christus in ons leven hebben toegelaten. De eerste stap om een christen te worden is de bekering van zonden. Als we geloven dat we de Heilige Geest van God zullen ontvangen, dan zullen we Hem ook ontvangen. God zal de Heilige Geest geven aan de mensen die Hem gehoorzaam zijn. (Hand 5:32) Gods Geest kan alleen in reine mensen wonen. Geef uw leven aan Christus, leef tot eer van Hem, dan zal Hij u vervullen met de Heilige Geest.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)