HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 5 - Meer Vrucht

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: En elke (rank) die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht dragen


HET VRUCHTDRAGEN is zo uiterst belangrijk in het oog van Hem, die de dingen ziet zoals ze zijn. God heeft op de vrucht zo in het bizonder Zijn hart gezet, dat onze Heer, na gezegd te hebben dat de rank die geen vrucht draagt weggenomen zal worden, er direct aan toevoegt: en waar vruchten zijn, is meer vrucht het enige verlangen van de Landman. God verlangt meer vrucht - en rust ons daartoe uit - als de gave van Zijn genade, als het teken van geestelijke kracht en als het openbaren van de heerlijkheid van God en van Christus.

Meer vrucht - Dit is een diepgaand woord. Als kerken en individuele christenen zijn we in geen groter gevaar dan dat van zelfingenomenheid. De geest van Laodicéa - ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek - kan zonder dat men er zich van bewust is, de boventoon voeren. De goddelijke waarschuwing - ellendige en jammerlijke en arme - vindt weinig weerklank juist daar waar het meest nodig is.

Laten we niet tevreden zijn met de gedachte, dat we een gelijk aandeel hebben met anderen in het werk dat gedaan is, of dat de mensen tevreden zijn over onze prestaties in de dienst van Christus, of zelfs ons als voorbeelden stellen voor anderen. Laat ons enig verlangen zijn, te weten of we alle vrucht dragen die Christus door ons als levende ranken geven wil, in een nauwe, levende vereniging met Hemzelf; of we het liefhebbend hart van de grote Landman, onze Vader in de hemel, bevredigen in Zij verlangen naar meer vrucht.

Meer vrucht - Het woord komt met goddelijke autoriteit om ons leven te onderzoeken en te beproeven: ( ware discipel zal zichzelf met geheel zijn hart overgeven aan dit heilig licht, en zal ernstig vragen of God Zelf hel wil tonen wat er ontbreekt aan de hoeveelheid of de kwaliteit van de vrucht die hij draagt. Laten we toch geloven dat de bedoeling is, dat het woord ons tot een diepere ervaring zal brengen van wat de liefde van de Vader ten doel heeft, namelijk van de volheid van Christus en wondervolle voorrecht veel vrucht te dragen tot heil van de mensen.

Meer vrucht - Het woord is hoogst bemoedigend. Laten wijan de er naar luisteren. De boodschap: meer vrucht, alleen tot de rank gericht die vrucht draagt. God eist dit niet zoals Farao de slavendrijver, of als Mozes de wetgever, zonder de middelen te verschaffen. Hij komt als een Vader die geeft wat Hij vraagt, en bewerkt wat Hij eist. Hij komt tot ons, al de levende ranken van de levende Wijnstok, en biedt aan meer vrucht in ons te werken als we ons slechts in Zijn handen willen stellen. Zulle wij niet toegeven aan de eis, het aanbod aanvaarden, en opzien tot Hem om het in ons te bewerken?

'Opdat zij meer vrucht dragen' . Laten we toch aannemen dat de eigenaar van een wijnstok alles doet om de oogst zo rijk en groot mogelijk te maken en dat de goddelijke Landman alles zal doen wat nodig is om ons meer vrucht te laten dragen. Alles wat Hij vraagt is, dat wij ons met ons hele hart er naar uitstrekken, onszelf aan Zijn werk en zorg toevertrouwen en blij naar Hem opzien om Zijn volmaakte werk in ons te verrichten. God heeft Zijn hart gezet op meer vrucht; Christus wacht om in ons te werken; laten we vol vreugde opzien tot onze goddelijke Landman en onze hemelse Wijnstok, in de zekerheid dat we meer vrucht zullen dragen.

Hierbij een voorbeeld van een vrucht: In Galaten 5:22 lezen we over de vruchten van de Geest. De eerste van de negen is de Liefde. Over deze Liefde een korte beschouwing:

Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Ieder die liefheeft is een kind van God, en kent God. - 1Joh.4:7

Liefde brengt samen. Liefde slaat bruggen. Liefde maakt grenzen en afbakeningen zacht. Liefde maakt één.

Liefde in het Hebreeuws, de Bijbelse grondtaal, is "ahawa". De Hebreeuwse letters, die tevens getallen zijn, schrijven 1-5-2-5. Samen is dit 13.
13 is ook het totaal der letters van het woord "echad" 1-8-4. "Echad" betekent "één" of "éénheid".

Liefde is éénheid.
We kennen het Loflied van de Liefde uit de eerste brief aan de Korintiërs (hfst 13).

Liefde is de kern van het mens zijn. Want de Liefde stelt ons in staat om een daad te stellen waarbij we ons bewust (en niet onder invloed van bijvoorbeeld onbewuste neurotische storingen) geven aan de ander. Dit geven kan een deel van onze tijd zijn, het kan iets materieels zijn, maar het is een geven waar we geen persoonlijk profijt bij hebben, maar waar we ons zelf voor een stuk "opofferen" ten gunste van de ander. Natuurlijk ondervinden we op een dieper niveau dan wel een "mystiek" profijt, een gelukzaligheid.

We hoeven als tastbaar voorbeeld slechts het archetype van de moederliefde te bekijken.

Een moeder is een echte gever voor haar kind. Ze kan hierin bijzonder ver gaan. Ze heeft er geen persoonlijke baat bij, maar toch heeft ze de diepe bevrediging dat ze dit kan doen voor haar kind.
Het is juist deze Liefde die het kenmerk van het "om niet" draagt, die ons verheft boven de wetmatige, fysieke natuur. Het is deze Liefde die één maakt.

Zij maakt ons leeg van egoïsme en zelfgerichtheid, toch zonder verlies van zelfrespect, daar het zelf zich vermengt met zijn Hogere Zelf, Bron van de Ene.

Dit is de mystiek van het geven: het vuur van de Liefde brandend houden.
Wie geeft verbindt werelden.

Wanneer Jezus zei dat wat we ook aan onze naasten deden, we dit voor Hem deden (Mat. 25:35-40), dan herinnert Hij ons aan het feit dat de hele Schepping van zijn Schepper doordrongen is. Wanneer we in onze naaste Jezus zien, wanneer we zelfs elke daad met God verbinden, brengen we het leven in eenheid tegenover God.
Ziehier de verantwoordelijkheid van de mens, zijn door God gegeven grootheid en zijn uitdaging...durf jij de Liefde aan?

Hoor Israëll, de heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met al uw kracht. (Deut 6:4,5) Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Lev.19:18/ Mat.22:38,39)

Onze Vader in de hemel, Gij zijt de hemelse Landman. En Christus is onze hemelse Wijnstok. En ik ben een hemelse rank, ik heb deel aan Zijn hemels leven om Zijn hemelse vrucht te dragen. Vader, laat de kracht van Zijn leven mij zo vervullen, dat ik steeds meer vrucht mag dragen, tot heerlijkheid van Uw Naam. 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)