HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                 

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 14 - Verdorde ranken

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Verdorde ranken . . .

Wie Mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

De lessen die deze woorden leren zijn zeer eenvoudig en zeer ernstig. Een mens kan tot zulk een verbinding met Christus komen, dat hij zich rekent in Hem te zijn, en toch kan hij buitengeworpen worden. Er bestaat zoiets als het niet blijven in Christus, wat leidt tot het verdorren en verbranden. Er bestaat zoiets als een verdorde rank, waarin de oorspronkelijke vereniging met Christus schijnt te hebben plaatsgehad, en toch wordt het zichtbaar dat zijn geloof slechts tijdelijk was. Wat een ernstige opdracht om ons heen te zien of er geen verdorde ranken in onze kerken zijn, om onszelf te onderzoeken en te zien of we inderdaad in Hem blijven en vrucht dragen!

En wat zou de reden zijn voor dit 'niet blijven'? Er zijn sommigen die nooit hebben begrepen hoe de christelijke roeping leidt tot heilige gehoorzaamheid en tot liefdevol dienen. Ze waren tevreden met de gedachte dat ze geloofden en veilig waren voor de hel; er was geen aanleiding noch kracht om in Christus te blijven - ze kenden er de oorzaak niet van. Bij anderen werd door wereldlijke zorg, of de voorspoed van de wereld, het Woord verstikt; ze hadden nooit alles opgegeven om Christus te volgen. Bij weer anderen bleek het dat hun godsdienst en geloof berustte op menselijke wijsheid en niet op de kracht van God. Zij vertrouwden op de middelen van genade of op hun eigen oprechtheid, of op de deugdzaamheid van hun geloof in rechtvaardigende genade; ze hadden er zelfs nooit over gedacht om een algeheel blijven in Christus als hun enige veiligheid te zoeken. Geen wonder dat zij verdorden toen de hete winden van verzoeking of vervolging woedden: ze waren niet waarlijk in Christus geworteld.

Laten we onze ogen openen en zien of er geen verdorde ranken overal om ons heen in de kerken zijn. Jongelui wier belijdenissen eens vurig waren en die nu koud geworden zijn. Of oude mensen, die bij hun belijdenis gebleven waren, maar bij wie de mate van leven die er eens scheen te zijn, afgestorven is. Laten voorgangers en gelovigen Christus' woorden ter harte nemen, en erop toezien, en de Heer vragen of er niets gedaan kan worden voor de ranken die beginnen te verdorren. En laat het woord Blijven door de kerk luiden tot elke gelovige het opgevangen heeft. De enige veiligheid is in een waarachtig blijven in Christus.

Laten wij allen naar binnen zien. Is ons leven fris, groen en levendig? Draagt het vrucht op zijn tijd? (Zie Psalm. 1:3; 92:13-15; Jeremia. 17:7,8). Laten wij elke waarschuwing gewillig aannemen en laat Christus' 'wie in Mij niet blijft' ons opnieuw aansporen tot Zijn 'blijft in Mij'. Voor de oprechte ziel wordt het geheim van het blijven in Hem steeds eenvoudiger; alleen maar het bewustzijn van de plaats waarin Hij mij gezet heeft; alleen maar een kinderlijk rusten in mijn vereniging met Hem, en een vast vertrouwen dat Hij voor mij zorgt. 0, laat ons geloven dat er een leven is dat geen verdorren kent, dat altijd groen is en dat overvloedig vrucht voortbrengt!

Verdord! 0 mijn Vader, waak over mij, zorg voor mij, en laat niets, voor geen ogenblik, de frisheid die voortkomt uit een volledig blijven in de Wijnstok, tegengehouden worden. Laat zelfs de gedachte aan een verdorde rank mij reeds vervullen met heilige vrees en waakzaamheid.


Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)