HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                              

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 10 - Ik de wijngaard

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Ik ben de Wijnstok, gjj zijt de ranken

In het vorige vers had Christus net gezegd: 'Blijft in Mij'. Daarna had Hij de grote onveranderlijke wet aangekondigd van al het 'rank-leven' op aarde of in de hemel: 'niet uit zichzelf'; - 'tenzij zij blijft'. In de openingswoorden van de gelijkenis had Hij al gezegd: 'Ik ben de Wijnstok'. Nu herhaalt Hij de woorden. Hij wil dat we begrijpen - let goed op de les, hoe eenvoudig deze ook lijkt, het is de sleutel tot het leven van het blij. ven in Hem - dat de enige manier om aan het bevel 'blijft in Mij' te gehoorzamen, is, ons oog en hart op Hem gevestigd te houden. 'Blijft in Mij... Ik ben de ware Wijnstok'. Ja, overdenk dit heilig mysterie, tot u Christus ziet als de ware Wijnstok, die al Zijn ranken draagt, bekrachtigt, voorziet en inspireert, terwijl Hij alles is en doet wat de rank nodig heeft, en het blijven in Hem zal vanzelf komen.

Ja, zie op tot Hem als de ware Wijnstok, tot u voelt wat een hemels geheim het is, en u wordt gedwongen de Vader te vragen het u door Zijn Heilige Geest te openbaren. Hij, aan wie God de glorie van de ware Wijnstok openbaart, hij, die ziet wat Jezus is en bereid is ieder moment te doen, kan niet anders dan blijven in Hem. Het zien van Christus heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht; het trekt ons en houdt ons vast als een magneet. Luister altijd naar de levende Christus die nog steeds tot u spreekt en wacht om u de bedoeling en de macht van Zijn Woord: 'Ik ben de ware Wijnstok' te laten zien.

Hoeveel moeizaam werk is er niet geweest in het trachten te begrijpen wat het blijven in Hem betekent, hoeveel vruchteloze pogingen zijn er niet gedaan om dit te verkrijgen! Hoe kwam dat? Omdat onze aandacht gericht was op het blijven in Hem, alsof het een werk was dat wij moesten doen. Maar het is de levende Christus in Wie wij moeten blijven, Die Zelf ons vasthoudt en bewaart. Wij dachten aan het blijven in Hem als aan een dwang en voortdurende inspanning - we vergeten dat het ontspanning betekent voor hem die zijn verblijfplaats gevonden heeft. Let er op hoe Christus zei: 'Blijft in Mij; Ik ben' de Wijnstok die voortbrengt, en vasthoudt, en versterkt, en de ranken v ruchtbaar maakt.

Blijft in Mij, rust in Mij en laat Mij het werk doen. Ik ben de ware Wijnstok, alles wat Ik ben, en spreek en doe is goddelijke waarheid, en een absolute realiteit. Ik ben de Wijnstok, stem slechts toe en geef u geheel aan Mij over, Ik zal alles in u volbrengen'. 

En zo gebeurt het soms dat christenen die zich nooit speciaal bezighielden met de gedachte aan het blijven ,in Hem, voortdurend in Hem blijven, omdat ze zich bezighouden met Christus. Niet dat het woord blijven niet noodzakelijk is; Christus heeft het zo vaak gebruikt, omdat het de sleutel is tot het christelijke leven. Maar Hij wil dat wij er de ware bedoeling van zullen vatten 'Kom uit elke andere plaats en ieder ander vertrouwen en bezigheid, kom uit uw eigen ik met zijn redeneringen en eigen pogingen, kom en rust in wat Ik zal doen. Leef buiten uzelf; blijf in Mij. Weet dat gij in Mij zijt, gij hebt niets anders nodig; blijf alleen in Mij'.

'Ik ben de Wijnstok': Christus hield dit mysterie niet verborgen voor Zijn discipelen. Hij openbaarde het, eerst hier in woorden, daarna in kracht toen de Heilige Geest nederdaalde. Hij wil het ook aan ons openbaren, eerst in gedachten en belijdenissen en verlangens wil Hij deze woorden in ons doen ontwaken, en dan in kracht door de Heilige Geest. Laten wij op Hem wachten om ons het gehele hemelse mysterie te laten zien. Laat iedere dag, in onze stille tijd, in de binnenkamer met Hem en Zijn Woord, onze voornaamste gedachte en doel zijn ons hart op Hem gericht te houden, met de verzekering: alles wat een wijnstok ooit doen kan voor zijn ranken, wil mijn Here Jezus voor mij doen en doet Hij al. Geef Hem tijd, leen Hem uw oor, opdat Hij u dat goddelijk geheim kan in. fluisteren en uitleggen: 'Ik ben de Wijnstok' .

Denk er bovenal aan, Christus is de Wijnstok die door God is geplant, en u bent een rank die door God is geënt. Sta altijd voor God in Christus; wacht voortdurend op de genade van God, in Christus; geef uzelf steeds over om meer vrucht te dragen zoals de Landman vraagt, in Christus. En bid veel om de openbaring van de verborgenheid, dat alle liefde en kracht van God die op Christus rustte, ook in u werkt. 'Ik ben Gods Wijnstok', zegt Jezus; 'alles wat Ik ben heb Ik van Hem; alles wat Ik ben is voor u, en God zal he,t in u bewerken'.

Ik ben de Wijnstok. Spreek Gij dat woord in mijn ziel. Dan zal ik weten dat al Uw volheid voor mij is. En dat ik op U kan rekenen om het in mij uit te gieten, en dat mijn blijven in U zo gemakkelijk en zeker is, als ik mijzelf maar vergeet en verlies in een aanbiddend geloof dat de Wijnstok de rank vasthoudt en haar voorziet van alles wat zij nodig heeft.

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)