HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 31 - Zegevierend Gebed

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Zegevierend Gebed


Ik heb u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn Naam

In het eerste vers van onze gelijkenis toonde Christus Zich als de ware Wijnstok en de Vader als de Landman, en Hij vroeg voor Zichzelf en de Vader een plaats in het hart. Hier, in het laatste vers, somt Hij al Zijn onderricht betreffende Zichzelf en de Vader op met het tweeledig doel waarvoor Hij hen uitgekozen had. Wat Hemzelf, de Wijnstok betreft, was het doel dat zij vrucht zouden dragen. Wat de Vader betreft, was het doel, dat wat ze zouden bidden in Zijn Naam, door de Vader in de hemel gedaan zou worden. Zoals vrucht dragen het grote bewijs van een ware verhouding tot Christus is, zo is gebed dit van een ware verhouding tot de Vader. Een vruchtbaar blijven in de Zoon, en aanhoudend gebed tot de Vader zijn de twee grote factoren in het ware christelijke leven.

Opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn Naam - Dit zijn de slotwoorden in de gelijkenis van de Wijnstok. Het hele mysterie van de Wijnstok en Zijn ranken leidt tot dat andere mysterie - dat de Vader alles geeft wat wij bidden in Zijn Naam! Hier zien we de oorzaak van een tekort aan gebed en een tekort aan kracht in gebed. Het is omdat we zo weinig het ware rank-leven leiden, omdat we zo weinig onszelf verliezen in de Wijnstok, geheel in Hem blijvend, dat wij zo weinig de noodzaak tot veel gebed voelen, dat we zo weinig vertrouwen hebben dat we gehoord worden, en daarom het gebruik van Zijn Naam niet kennen als de sleutel tot Gods schatkamer. De Wijnstok op aarde geplant, heeft Zich uitgestrekt tot in de hemel; slechts de mens die algeheel er intensief in de Wijnstok blijft, kan krachtig en overwinnend tot in de hemel reiken. Ons geloof in de leer en in de waarheid van de gelijkenis, in de waarheid en het leven van de Wijnstok, moet zich bewijzen door kracht in het gebed. Het leven van het blijven in Hem en gehoorzaamheid, van liefde en blijdschap, van reiniging en vrucht dragen, leidt met zekerheid tot de macht van het overwinnend gebed.

Wat gij Hem bidt - De belofte werd aan discipelen gegeven die bereid waren zichzelf te geven, zoals de ware Wijnstok, voor hun medemensen. Deze belofte was de enige uitrusting voor hun werk; zij namen het letterlijk op, ze geloofden het, ze gebruikten het, en zij ondervonden de waarheid ervan. Laten we onszelf geven, als ranken van de ware Wijnstok, en naar Zijn beeld, aan hei werk van mensen redden, van het vrucht voortbrenger tot de heerlijkheid Gods, en dan zullen we een nieuwe drang, een nieuwe kracht vinden tot gebed, en tot heilige aanspraak maken op het 'wat gij Hem bidt'. We zullen ons bewust worden van de wondervolle verantwoordelijkheid die er in zulk een belofte ligt, want hierdoor hebben we de sleutels ontvangen van de schatkamers van de Koning, en we zullen niet rusten voor we brood en zegen hebben ontvangen voor de verlorengaande mensen.

'Ik heb u uitgekozen, opdat gij zoudt vrucht dragen er uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve wat gij Hem bidt in Mijn Naam'. Geliefde lezer, tracht bovenal een mens van gebed te zijn. Dan maakt u pas ten volle gebruik van uw voorrecht als een rank van de Wijnstok. In het gebed ligt het volledige bewijs van uw vernieuwing naar het beeld van God en Zijn Zoon; hier ligt uw macht om te laten zien, hoe u, evenals Christus, niet voor uzelf leeft, maar voor anderen; hier gaat u de hemel binnen om geschenken voor de mensen te ontvangen; hier heeft uw blijven in Christus geleid tot Zijn blijven in u, om u te gebruiken als een kanaal en instrument voor Zijn genade. De macht om vrucht te dragen voor anderen wordt bekroond met de macht om te zegevieren met God.

'Ik ben de Wijnstok, Mijn Vader is de Landman'. Christus' werk in u heeft de bedoeling u zo tot de Vader te brengen, dat Zijn Woord in u vervuld mag worden: 'Te dien dage zult gij in Mijn Naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief' . De macht om directe toegang te hebben tot de Vader voor mensen, de vrijheid van bemiddeling, in het aanspraak maken op en ontvangen van de zegen voor hen in geloof, is de hoogste funktie in onze gemeenschap met Christus. Laten allen die waarlijk en volledig ranken willen zijn, zichzelf geven aan het werk van de voorspraak. Het is het ene grote werk van Christus de Wijnstok in de hemel, de bron van kracht vóor al Zijn werk. Maak het ook uw ene grote werk als rank; het zal de drijvende kracht zijn van al uw werk.

 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)