HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                               

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 11 - Gij de ranken

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Gij de ranken

Christus had al veel gezegd over de rank; nu komt Hij tot de persoonlijke toepassing: 'Gij zijt de ranken waarover Ik gesproken heb. Daar Ik als de Wijnstok op Me genomen heb te zijn en te doen alles wat de ranken nodig hebben, vraag Ik u nu, in de nieuwe bedeling van de Heilige Geest die Ik u beloofd heb, de plaats in te nemen die Ik u geef, en Mijn ranken op aarde te zijn'. De relatie die Hij tracht tot stand te brengen is intens persoonlijk: het draait allemaal om de twee kleine woorden Ik en U. En het is voor ons even intens persoonlijk als voor de eerste discipelen. Laten wij onszelf voor de Here stellen, totdat Hij met kracht tot een ieder van ons spreekt en onze gehele ziel voelt: 'Ik ben de Wijnstok, gij zijt de rank' .

Geliefde discipel van Jezus, hoe jong en zwak ook, hoor de stem, 'Gij zijt de rank'. U moet niets minder zijn dan dat. Laat geen valse nederigheid, geen vleselijke vrees voor opoffering, geen ongelovige twijfel over wat u denkt dat u kan doen, u tegenhouden om te zeggen: 'Ik wil een rank zijn in de volle betekenis van het woord, een rank, zeer zwak, maar toch zoveel mogelijk gelijk aan de Wijnstok, want ik heb dezelfde natuur en ontvang van dezelfde geest. Een rank, volkomen hulpeloos, en toch even duidelijk apart gezet voor God en de mensen, even volledig overgegeven aan het vruchtdragen als de Wijnstok zelf. Een rank, die niets van zichzelf heeft, en toch rust en zich verblijdt in het geloof, dat weet dat Hij overal voor zal zorgen. Ja, door Zijn genade, zal ik nij minder zijn dan een rank, en alles zijn wat Hij wil dat als een rank zal zijn, opdat Hij door mij Zijn vrucht kan voortbrengen'.

Gij zijt de rank - U behoeft niets meer te zijn. Geen moment van de dag hoeft u de verantwoordelijkheid van de Wijnstok op u te nemen. U behoeft de plaats van volkomen afhankelijkheid en onbegrensd vertrouwen niet te verlaten. U hoeft het minst van alles bezorgd te zijn dat u dit mysterie moet begrijpen, of de voorwaarden ervan ten uitvoer moet brengen.. De Wijnstok geeft alles en doet alles. De Vader, de Landman, waakt over uw eenwording met en de groei in de Wijnstok. U behoeft niets meer dan een rank zijn. Slechts een rank! Laat dat uw wachtwoord zijn; Ik zal u leiden in de weg van voortdurende overgave aan Christus' werk in u, van ware gehoorzaamheid aan de eis van Zijn bevelen, en een blij verwachten van al Zijn genade.

Is er nu nog iemand die vraagt: 'Hoe kan ik leren dit waarheid te zeggen, 'Slechts een rank!' en het te beleven?' Geliefde christen, het karakter van een rank, haar kracht en de vrucht die zij draagt, zijn geheel afhankelijk van de Wijnstok. En uw leven als rank hangt geheel van uw voorstelling van wat onze Here Jezus is! Daar moet u nooit de twee begrippen: 'Ik ben de Wijnstok gij zijt de rank' van elkaar scheiden. Uw leven en kracht en vrucht hangen geheel af van wat uw Here Jezus Daarom, aanbid en vertrouw Hem; laat Hij uw enig verlangen zijn en de Enige waar uw hart zich mee bezig houdt. En als u voelt dat u Hem niet werkelijk kent kunt kennen, denk er dan aan dat het een deel van Zijn verantwoordelijkheid als Wijnstok is, Zichzelf aan u bekend te maken.

Hij doet dit niet in gedachten en begrippen - neen, maar in een verborgen groei in het leven dat nederig is en rustig en zich volledig overgeeft om op lJem te wachten. De Wijnstok openbaart zichzelf in de rank; daardoor komt de groei en de vrucht; Christus woont en werkt in Zijn rank; wees slechts een rank en verwacht dat Hij al het werk zal doen. Hij wil voor u de ware Wijnstok zijn. De Vader Zelf, de 10ddelijke Landman, is in staat u tot een rank te maken, de hemelse Wijnstok waardig. U zult niet teleurgesteld worden.

Gij zijt de ranken. Ook dit woord, Here! 0 spreek het met kracht tot mijn ziel. Laat de rank van de aardse wijnstok mij niet beschamen, maar zoals het slechts leeft om vrucht te dragen voor de wijnstok, laat mijn leven op aarde geen andere wens of ander doel hebben, dan dat Gij vrucht voortbrengt door mij.

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)