HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 3 - De Rank

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg

Hier hebben we één van de sleutelwoorden van de gelijkenis - rank. Een wijnstok moet ranken hebben: zonder ranken kan hij niets doen, geen vrucht dragen. Even belangrijk als het is van de Wijnstok en de Landman af te weten, is het ons te realiseren wat de rank is. Voor we luisteren naar wat Christus er over te zeggen heeft, laten we eerst eens nagaan wat een rank is en wat zij ons te zeggen heeft over ons leven in Christus. Een rank is niets anders dan een stukje hout, voortgebracht door de wijnstok, met als enig doel deze dienstbaar te zijn in het dragen van zijn vrucht. Het is van precies dezelfde aard als de wijnstok en is er één leven en één geest mee. Denk eens voor een ogenblik aan de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

 Daar is de les van algehele toewijding. De rank heeft slechts één reden voor zijn bestaan, één doel waar het zich volledig aan geeft en voor bestemd is, namelijk de vruchten te dragen die de wijnstok wil voortbrengen. En zo heeft de gelovige slechts één doel voor zijn rank-zijn - er is slechts één reden voor zijn bestaan op aarde dat de hemelse Wijnstok door hem Zijn vrucht mag voortbrengen. Gelukkig de ziel die dit weet, die er in toegestemd heeft en die zegt, ik ben verlost en ik leef.slechts voor één ding - zoals de natuurlijke rank uitsluitend bestaat om vrucht voort te brengen, ik eveneens. Zoals de hemelse Wijnstok uitsluitend bestaat om vrucht voort te brengen, ik eveneens. Daar ik door God in Christus geplant ben, heb ik mijzelf geheel gegeven om die vrucht te dragen die de Wijnstok verlangt voort te brengen.

 Daar is de les van volmaakte gelijkvormigheid. De rank is in ieder opzicht precies zoals de wijnstok - zelfde natuur, hetzelfde leven, dezelfde plaats, hetzelfde werk. In dit alles zijn ze onafscheidelijk één. En zo mag de gelovige weten dat hij deelneemt aan de goddelijke natuur, en dat hij de natuur en geest van Christus Zelf zich heeft, en dat zijn enige roeping is om zichzelf over te geven aan een volmaakte gelijkvormigheid aan Christus. De rank is het volmaakte evenbeeld van de wijnstok. Het enige verschil is dat de één machtig en sterk is, de bron van kracht, en de ander klein en zwak, altijd krachthebbend en ontvangend. Precies zo is de gelovige, behoort hij te zijn, het volmaakte evenbeeld van Christus.

 Daar is de les van algehele afhankelijkheid. De wijnstok heeft zijn voorraad van leven, sap en kracht niet voor zichzelf, maar voor de ranken. De ranken hebben niets dan alleen wat de wijnstok verschaft en meedeelt. De gelovige is geroepen tot een leven van algehele en ononderbroken afhankelijkheid van Christus, het is zijn hoogste zegening dit leven te aanvaarden. Dag en nacht, elk ogenblik, moet Christus alles in hem werken wat hij nodig heeft.

 Tenslotte de les van een onwankelbaar vertrouwen. De rank heeft geen zorgen; de wijnstok voorziet in alles; hoeft zich slechts over te geven en te ontvangen. Het zien van deze waarheid leidt tot de gezegende rust van het geloof, het ware geheim van groei en kracht: 'Ik vermag alle dingen in Christus, die mij kracht geeft' .

 Wat een leven zou ons toebedeeld worden als we slechts wilden toestemmen ranken te zijn! Kind van God, leer de les. Je hoeft maar één ding te doen: Wees slechts een rank - niets meer, niets minder! Wees alleen maar een rank; Christus zal de Wijnstok zijn die alles geeft. En de Landman, de machtige God, die de Wijnstok maakte tot wat Hij is zal net zo zeker de rank maken tot wat hij behoort te zijn.

 Here Jezus, ik bid U, openbaar aan mij de hemelse verborgenheid van de rank, in zijn levende gemeenschap met de Wijnstok en in de aanspraak op al Zijn volheid. En laat Uw algenoegzaamheid, die Uw ranken vasthoudt en vult, mij leiden tot de rust van het geloof, dat weet dat U alles bewerkt.

 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)