HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                            

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 7 - Het snoeimes

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb

Johannes 15 : 3

Wat is dat snoeimes van de hemelse Landman? Dikwijls wordt er gezegd dat dit lijden is. Dat komt in geen geval op de eerste plaats. Hoe zou het dan moeten gaan met velen die voor jaren vrij van tegenspoed zijn; of met anderen bij wie het lijkt alsof God hun hele leven lang Zijn goedheid over hen uitgiet? Neen, het is het Woord van God, het mes dat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, dat zo diep doordringt, dat het zelfs ziel en geest van elkander scheidt, en de overleggingen en gedachten des harten schift. Alleen wanneer het leed tot deze discipline van het Woord leidt, kan het een zegen worden. Gebrek aan deze reiniging van het hart door het Woord is de reden dat leed zo dikwijls ontheiligd is. Zelfs Paulus' doorn in het vlees kon geen zegen worden, totdat Christus' woord:. 'Mijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid' hem het gevaar liet zien van zelfverheffing en hem gewillig maakte een welbehagen in zwakheden te hebben.

Het Woord is Gods snoeimes. Jezus zei: 'Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb'. Hoe doordringend werd dat woord gesproken door Hem, uit wiens mond een scherp, tweesnijdend zwaard kwam, terwijl Hij hen leerde: 'Tenzij een mens zichzelf verloochent, zijn leven verliest, alles verlaat, en zijn vader en moeder haat, kan hij Mijn discipel niet zijn, hij is Mij niet waardig', of terwijl Hij hen nederigheid in hun trots leerde, of hun gebrek aan Hefde verweet, of voorspelde hoe: Hem allen verlaten zouden. Vanaf de aanvang van Ziin dienst toen Hij de Bergrede uitsprak, tot Zijn waarschuwende woorden in de laatste nacht, had Zijn Woord beproefd en gereinigd. Hij had alles wat er nog van hun eigen ik was, blootgelegd en veroordeeld; nu waren ze, leeg en gereinigd, klaar voor het binnenkomen van de Heilige Geest.

Wanneer de mens zijn eigen gedachten opgeeft, en de menselijke opinie over wat godsdienst is, en zichzelf in zijn gehele hart, nederig en geduldig overgeeft aan de onderwijzing van het Woord door de Geest, zal de Vader Zijn gezegend werk doen: het snoeien en reinigen van het natuurlijke en van het eigen ik, dat zich met ons we vermengt en de Geest in de weg staat. Laten zij die al willen ervaren wat de Landman voor hen doen kan, in wat de Wijnstok door hen kan voortbrengen, ernst trachten zichzelf van harte over te geven aan de zegenende reiniging door het Woord. Laten zij bij het bestuderen van het Woord, dit ontvangen als een hamer, die breekt en opent, als een vuur dat smelt en zuivert, als een zwaard dat alles wat. van het vlees is, blootlegt en neer slaat. Het woord van overtuiging bereidt de weg voor het woord van bemoediging en hoop, en de Vader zal b door het Woord reinigen.

U allen, die ranken zijt van de ware Wijnstok, wacht elke keer als u het Woord leest of hoort, eerst op Hem om het te gebruiken tot reiniging van de rank. Zet uw hart er op aan Zijn verlangen naar meer vrucht te voldoen. Vertrouwt Hem als de Landman om het te bewerken. Buigt u in eenvoudige, kinderlijke overgave onder het reinigende werk van Zijn Woord en Geest, en u kunt er op rekenen dat Zijn doel in u vervuld zal worden.

Vader, ik bid U, reinig mij door Uw Woord. Laat het mij doorzoeken en alles aan het licht brengen dat van mijn eigen ik is of van het vlees in mijn godsdienst. Laat het elke wortel van zelfvertrouwen wegsnijden, opdat de Wijnstok mij volkomen bevrijd vindt, om Zijn leven en Geest te ontvangen. 0, mijn Heilige Landman, ik vertrouw dat u even goed zorgt voor de rank als voor de Wijnstok. Gij zijt mijn enige hoop.
   

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)