HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 21 - Gehoorzaamt en blijft

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Gehoorzaamt en blijft

Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven

In onze voorgaande overdenkingen werd er verwezen naar het binnengaan in een leven van rust en kracht, dat dikwijls bereikt wordt door een waar inzicht in de persoonlijke liefde van Christus, en de verzekering dat die liefde inderdaad tot doel heeft de ziel te bewaren. In verband met dit binnengaan en het geloof dat het ziet en aanneemt, wordt het woord overgave of toewijding dikwijls gebruikt. De gelovige ziet in dat hij geen aanspraak kan maken op het behouden van deze wondervolle liefde, tenzij hij zich geheel overgeeft aan een leven van volkomen gehoorzaamheid. Hij ziet ook in dat het geloof dat op Christus kan vertrouwen om hem te vrijwaren van het zondigen, zijn oprechtheid moet bewijzen door direct te wagen Hem te vertrouwen voor kracht om te gehoorzamen. In dat geloof durft hij alles los te laten en af te breken wat hem tot dusver in de weg stond, en te beloven en te verwachten een leven te leven dat God welgevallig is.

Dit is de gedachte die we hier nu in de leer van onze Heiland vinden. Na met de woorden 'blijft in Mijn liefde' gesproken te hebben over een leven in Zijn liefde als een noodzaak, omdat het tegelijkertijd een mogelijkheid en een verplichting is, geeft Hij te kennen wat de enige voorwaarde is: 'Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven'. Dit is beslist niet bedoeld als het sluiten van de deur naar de verblijfplaats van Zijn liefde die Hij net opengedaan heeft. Niet in de verste v geeft het voedsel aan de gedachte die sommigen er n al te gauw op na houden: als we Zijn geboden niet 1 nen bewaren, kunnen wij niet in Zijn liefde blijven.

In dit voorschrift is een belofte: 'Blijft in Mijn liefde' , en kon geen voorschrift zijn als dat geen belofte was. En wijst het onderricht hoe we door deze open deur mogen gaan, niet op een onbereikbaar ideaal; de liefde die uitnodigt naar haar gezegende woning te komen, strekt de hand uit en stelt ons in staat de geboden te bewaren. En moeten we niet vrezen om in de kracht van onze opgestane Heer, de belofte van gehoorzaamheid af te leggen en erop toe te leggen Zijn geboden te onderhouden. In Zijn wil, liefdevol volbracht, loopt het pad naar Zijn liefde.

Laten we alleen goed begrijpen wat het betekent. Dit verwijst naar het uitvoeren van alles wat we weten te zijn. Misschien zijn er twijfelachtige gevallen" we niet zeker van zijn. Een zonde door onwetendheid heeft nog steeds de natuur van zonde in zich. Er kunnen onvrijwillige zonden zijn die in het vlees oprijzen welke we niet kunnen beheersen of overwinnen. Met deze zonden zal God te Zijner tijd afrekenen, door ons te onderzoeken en nederigheid te leren; en als we eenvoudig getrouw zijn, zal Hij ons een bevrijding geven die gratis is dan we ooit durfden verwachten. Maar dit alles gevonden worden in een waarlijk gehoorzame ziel.

Gehoorzaamheid heeft betrekking op het stellig houden van de geboden van onze Heer, en het nakomen van Zijn in alles, voor zover we die weten. Dit is een graad van genade die mogelijk is, en het is de aanvaarding in Christus' kracht van die gehoorzaamheid als het doel van hart, waarvan onze Heiland hier spreekt. Geloof in Christus als onze Wijnstok, in Zijn vermogende en heiligende kracht, maakt ons klaar voor deze gehoorzaamheid van geloof, en het geeft ons de zekerheid van een leven dat blijft in ZiJn liefde.

Indien gij Mijn geboden b1!waart, zult gij in Mijn liefde blijven. Het is de hemelse Wijnstok die het geheimenis van het leven dat Hij geeft ontvouwt. Het is aan hen die in Hem blijven dat Hij het geheim van het volle blijven in Zijn liefde openbaart. Het is de absolute overgave, ten einde in alles Zijn wil te doen, die toegang geeft tot een leven in het blijvende genot van Zijn liefde. Gehoorzaamt en blijft.

Genadige Here, leer mij deze les, dat men slechts door het kennen van Uw wil Uw hart kan kennen, en alleen door die wil te doen in Uw liefde kan blijven. Here, leer mij inzien, dat zo waardeloos als het handelen in mijn eigen kracht is, zo belangrijk en volkomen onmisbaar het handelen van geloof in Uw kracht is, indien ik in Uw liefde wil blijven.  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)