HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 19 - De wondervolle Liefde

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de WijngaardMaak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: De wondervolle Liefde

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad

Hier eindigt Christus met het spreken in gelijkenissen, en spreekt Hij openlijk over de Vader. Hoeveel deze gelijkenis ons ook kon leren, zij kon de les van liefde niet overbrengen. Alles wat de wijnstok voor de rank doet, doet hij onder dwang van een natuurwet; er bestaat geen persoonlijke, levende liefde voor de rank. We lopen gevaar Christus te zien als onze Verlosser en Voorziener in elke nood, aangesteld door God, geaccepteerd en vertrouwd door ons, zonder enig begrip voor de intense, persoonlijke genegenheid waarmee Christus ons omarmt, en waarin ons leven slechts het ware geluk kan vinden. Christus tracht ons hierop te wijzen.

En hoe doet Hij dat? Hij leidt ons nogmaals tot Zich. zelf, om ons te laten zien hoe Zijn eigen leven gelijk is aan het onze. Zoals de Vader Hem heeft.liefgehad, heeft Hij ons lief. Zijn leven als wijnstok, afhankelijk van de Vader, was een leven in de liefde van de Vader; die liefde was Zijn kracht en Zijn vreugde; in de macht van die goddelijke liefde die op Hem rustte, leefde en stierf Hij. Als we willen leven zoals Hij, als ranken die waarlijk gelijk zijn aan onze Wijnstok, dan moeten we hier ook deel aan hebben. Ons leven moet evenals het Zijne, zijn adem en wezen hebben in een hemelse liefde. Wat de liefde van de Vader was voor Hem, wil Zijn liefde zijn voor ons. Als die liefde Hem maakte tot de ware Wijnstok, dan kan Zijn liefde ons tot ware ranken maken. 'Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad' .

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad - En hoe had Vader Hem lief? Het oneindig verlangen en het grote welbehagen van God om alles wat Hij Zelf had met, Zoon te delen, om de Zoon in de meest volkomen gelijkheid aan Hemzelf te stellen, om in de Zoon te wonen, de Zoon in Hem te hebben wonen - dat was de liefde van God tot Christus. Het is een mysterie van heerlijkheid waar we ons geen begrip van kunnen vormen, we kunnen ons alleen buigen en Hem aanbidden, als we trachten over na te denken. En met zulk een liefde, met precies dezelfde liefde, wenst Christus met een oneindig verlangen en vreugde alles met ons te delen wat Hij is en heeft om ons deel te laten nemen aan Zijn eigen natuur en gezegende staat, om in ons te wonen en ons in Hem te doen wonen.

Nu dan, als Christus ons met zo'n intense, zo'n eindeloze goddelijke liefde liefheeft, wat belet Hem dan triomferen over elke hindernis en algeheel bezit van ons te nemen? Het antwoord is eenvoudig. Zoals de liefde van de Vader tot Christus een goddelijk geheim is, zo ook Zijn liefde dat voor ons. Het is, te hoog voor ons om het te begrijpen of het door enige inspanning van onszelf te verkrijgen. Alleen de Heilige Geest kan deze alles overwinnende en ononderbroken macht van Gods wondervolle liefde in Christus, uitstorten en openbaren. HIJ is de wijnstok zelf, die de rank haar groei en vrucht mee geven door toezending van zijn sap. Het is Christus Zelf die door Zijn Heilige Geest in het hart moet wonen; dan zullen we de liefde die alle verstand te boven gaat kennen en in ons hebben.

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u U gehad. Zouden wij niet naderen tot de persoonlijke, levende Christus, en Hem vertrouwen en Hem alles overgeven, opdat Hij deze liefde in ons mag liefhebben? Zoals Hij wist en er Zich voortdurend in verheugde: de Vader heeft Mij lief - zo mogen ook wij in het ononderbroken bewustzijn leven - gelijk de Vader Hem liefhad, zo heeft Hij mij lief. Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad.

Lieve Heiland, ik begin nu pas te begrijpen hoe het leven van de rank precies eender moet zijn als dat van de Wijnstok. Gij zijt de Wijnstok, omdat de Vader U liefhad en Zijn liefde voor U uitgoot. En zo hebt U mij lief en mijn leven als rank moet zijn zoals het Uwe, een ontvangen en uitgeven van hemelse liefde.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)