Mijmeren onder de terebint - 26

- Wat is er na de dood?

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

HierLukas 16 vers 19-31 en I Kor. 15
 
Na de dood is er de nooit eindigende eeuwigheid die je doorbrengt in de hemel of de hel. Dus dood is niet dood en afgelopen

De rijke man en de arme Lazarus

 De Here Jezus laat ons in Lukas 16 vers 19-31 een kijkje nemen in het hiernamaals. Lukas 16 vers 19-31 -'Nu was er een rijk mens, en hij ging gekleed in purpur en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel; maar zelfs de honden kwamen zijin zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in de pijnen verkeerd, zag hij Abraham uit de verte, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden: Vader Abraham, erbarm u over mij en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en Lazarus evenzo het kwade; en nu wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is er tussen u en ons een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan, niet kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen overkomen. Hij echter zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei: Zij hebben Mozes en de profeten; laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toegaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen.' Uit deze geschiedenis blijkt duidelijk wat ik al zei: na de dood is er de hemel of de hel. Het is onmogelijk na de dood van plaats te wisselen. Daarom moet je, voordat je sterft, weten waar je heen gaat. Om in de hel, de plaats van pijn te komen, hoef je niets te doen. Ieder die zich niet bekeert tot God en de Here Jezus Christus als Verlosser aanvaardt, komt in de hel. Maar ieder die gelooft in de Zoon van God gaat uit de dood over in het leven.

De Here Jezus is de opstanding en het leven

 In een andere geschiedenis, met een andere Lazarus, wordt dat duidelijk. Lazarus, de broer van Martha en Maria is gestorven. Voordat de Here Jezus hem opwekt uit de dood zegt hij tegen Martha: 'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij' -> Johannes 11 vers 25. Lazarus is hier een voorbeeld van wat met allen zal gebeuren die gestorven zijn, maar die tijdens hun leven voor de Here Jezus hebben gekozen. Van zulke mensen kan worden gezegd: 'Gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan' (Openbaring 14 vers 13).

Luister naar Gods roepstem

 Terug naar Lukas 16. Laat je waarschuwen door het lot van de rijke. Zijn naam wordt niet genoemd. Op aarde had hij nooit rekening gehouden met de dood en nooit nagedacht over het hiernamaals. Nu is hij gestorven en lijdt pijn. Je ziet dat de rijke zich volledig bewust is van de plaats waar hij is en hij voelt de pijn. Hij meent dat hij wel wat verlichting mag vragen van de pijn die hij leidt, maar het is onmogelijk iets te doen om de pijn draaglijker te maken. Dan heeft hij nog een wens ten aanzien van zijn familie. Als Lazarus toch eens naar hen toe mocht gaan, dan kon hij hen waarschuwen en dan zouden ze niet ook in die vreselijke plaats terecht hoeven te komen. Maar ook dat is niet mogelijk. Het grootste wonder, al zou het zijn dat iemand uit de dood zou opstaan, is niet in staat het hart van een mens tot bekering te brengen. Bekering kan alleen gebeuren door te luisteren naar het Woord van God. De stem van God wordt nog steeds gehoord waar mensen het bijbelse evangelie van genade prediken. Heb jij al gehoor gegeven aan Gods roepstem? 'Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet' (Hebreeën 3 vers 7), want 'zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag van de behoudenis' (II Korinthiërs 6 vers 2).

Hoe zullen de doden opgewekt worden en met welk lichaam?

 Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met wat voor een lichaam zullen zij komen?' (1 Kor. 15:35). Dit zijn twee buitengewoon belangrijke en interessante vragen, die Paulus in het opstandingshoofdstuk bij uitnemendheid (1 Korinthe 15) opwerpt.

 Zal het opstandingslichaam hetzelfde lichaam zijn, als dat aan het graf werd toevertrouwd, en daarin tot stof verging? Zal het lichaam, dat opgewekt wordt, in dezelfde conditie verkeren, als ons tegenwoordige lichaam? Zal het een stoffelijk lichaam zijn, een lichaam van vlees en bloed? Wie denkt niet eens na over deze vraag?

 Bij de beantwoording van deze vragen, dien je vooral in het oog te houden, dat de opstanding-van Ghristus model is van de opstanding der Zijnen. Jezus is de 'Eerstgeborene uit de doden,' 'de Eersteling dergenen, die ontslapen zijn.' Hij heeft door Zijn opstanding leven en onver-derfelijkheid aan het licht gebracht.

Hetzelfde lichaam

 Welnu, de Heiland is met hetzelfde lichaam, dat begraven was, uit het graf opgestaan. Hij toonde Zijn discipelen Zijn doorboorde handen en zijde. Het is een lichaam van 'vlees en benen.' Zij hebben Hem betast, en met Hem gegeten en gedronken. Zo zal ook ons opstandingslichaam hetzelfde zijn, als wat wij nu bezitten. 'Niet één haar van uw hoofd zal verloren gaan,' zei Jezus (Luk. 21:16-18). Het zou voor God, Die hemelen en aarde schiep, gemakkelijk genoeg zijn, om Zijn kinderen geheel nieuwe lichamen te geven. Maar dan zouden onze tegenwoordige lichamen in de banden des doods om-kneld blijven, in dit opzicht zou God dan een nederlaag geleden hebben, en dat is ten enen male onmogelijk. Als God ons een nieuw lichaam zou geven, en ons niet hetzelfde lichaam zou teruggeven, dan zou er geen sprake van 'opstanding' maar van 'schepping' zijn. En waarom zouden dan de graven opengaan?

Een veranderd lichaam

 Anderzijds echter zal ons opstandingslichaam, hoewel hetzelfde lichaam, toch ook geheel anders zijn dan ons tegenwoordige. Reeds' in dit leven heeft er in ons lichaam allerlei verandering plaats, zelfs tot onherkenbaar wordens toe. De volwassen man heeft nog hetzelfde lichaam, dat hij als pas-geboren kind bezat; maar wie kan het herkennen? De rups, die in een vlinder veranderde, heeft hetzelfde lichaam behouden, en is toch geheel veranderd. Hoeveel te meer zal ons verheerlijkt lichaam er straks anders uitzien dan nu in de staat der vernedering.

Niet hetzelfde vlees

 Maar niet alleen de gestalte van ons lichaam, maar ook zijn substantie wijzigt zich reeds gedurende ons leven. Elke zeven jaar heeft ons gehele lichaam zich vernieuwd door een voortdurende stofwisseling.


Ik ben bijna 42 jaar, d.w.z. dus, dat ik in mijn leven reeds zes maal een geheel nieuw lichaam gekregen heb. En toch ben ik dezelfde mens gebleven, met hetzelfde lichaam. Zo kan ook het opstandingslichaam straks andere stof bevatten en toch hetzelfde lichaam blijven. Paulus wijst daarop en zegt: 'Alle vlees is niet hetzelfde vlees; er is onderscheid tussen vlees van mensen, van beesten, van vogels, van vissen.' Daarom is de uitdrukking 'wederopstanding des vleses' eigenlijk niet juist, en kunnen wij beter spreken van de 'wederopstanding des lichaams.'

Geen bloed

 In elk geval is het zeker, dat in ons verheerlijkt lichaam geen bloed meer gevonden wordt. Paulus verklaart immers met nadruk: 'Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven' (1 Kor. 15:50). Christus, opgestaan uit de doden, heeft wel 'vlees en benen', maar Zijn bloed is uitgestort op Golgotha tot verzoening van onze zonden. Zijn leven, dat 'in het bloed' was, heeft Hij afgelegd; uitgestort in de dood; en Hij is opgestaan in de kracht van een ander, een nieuw, een Goddelijk leven.

Wonderbare samenhang

 Paulus laat ons zien, dat de verhouding tussen beide lichamen gelijk is aan de verhouding tussen zaad en oogst. Zoals in het zaad, dat in de aarde valt en sterft, reeds de kiem van de nieuwe plant aanwezig is, zo moet ook ons tegenwoordige lichaam reeds de onverwoestbare kiem bevatten van het nieuwe opstandingslichaam. 'Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in on-verderfelijkheid' (1 Kor. 15:42). Daarom is het 'begraven' van een lichaam, eigenlijk een kwestie van 'zaaien'. Een boer zaait zijn zaad in de akker, opdat hij straks zal kunnen maaien. Hij 'verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedigzijnde over haar, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen' (Jak. 5:7).

  Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vrucht te kunnen voortbrengen. Daarom lieten ook wij de lichamen van onze geliefde ontslapenen 'in de aarde vallen'. Wij 'zaaiden' hun lichamen in verderfelijkheid, en wachten op de wederkomst van Christus, Die hen in onverder-felijkheid zal opwekken. Een 'christelijke begrafenis' is dus eigenlijk een geloofsdaad vol hoop en blijde verwachting. De enige mogelijkheid, om éénmaal onze geliefde ontslapenen in hun eigen lichaam weer te kunnen begroeten, is dat wij hun lichaam aan de aarde toevertrouwen, niet om hen 'de laatste eer te bewijzen', maar om met lijdzaamheid te wachten op de komst des Heren, Die hen in heerlijkheid uit hun graven zal doen herrijzen.

Eigenschappen van het verheerlijkte lichaam

 Paulus noemt vier machtige veranderingen op, die het lichaam in het proces van dood, begrafenis en opstanding zal ondergaan - van verderfelijkheid tot onverderfe-lijkheid; van oneer tot heerlijkheid; van zwakheid tot kracht; van het natuurlijke tot het geestelijke' (1 Kor. 15:42, 43). Ons lichaam zal 'gelijkvormig aan Zijn heerlijk lichaam' (vs. 21) worden. 'Wij zullen Hem gelijkvormig zijn' (1 Joh. 3:2). 'Gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben (Adam), zo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen (Christus) 1 Kor. 15:49).
  Hoe zal dat opstandingslichaam zijn? Uitgaande van bovengenoemde vier veranderingen, waarover Paulus spreekt, en Christus' opstandingslichaam als model nemend, kunnen wij zeggen:

Onverderfelijk lichaam

 De dood is te niet gedaan. Het zal niet kunnen sterven. Het zal ook niet 'verdorven' worden. Het zal nimmer zijn glans verliezen. Het is een eeuwig lichaam, een lichaam, waarin geen zonde woont.

Verheerlijkt lichaam

 Christus ontving een lichaam zo heerlijk, dat het straalde als de zon. De discipelen hebben een glimp van de heerlijkheid opgevangen, toen zij met Hem op de heilige berg waren. Johannes heeft Zijn heerlijkheid aanschouwd op Patmos, en hij zegt: 'Zijn aangezicht was gelijk de zon in haar kracht.' Zo zullen ook onze lichamen zijn, 'schitterend in schoonheid en pracht' tot in alle eeuwigheid. De engelen Gods zullen met verbazing ons aanschouwen. Ja, 'de leraars zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig' (Dan. 12:3).

Krachtig lichaam

 Thans kunnen wij zwak, ziek, en vermoeid zijn. Ook al is onze geest wel gewillig, toch ervaren wij telkens weer, dat ons vlees zwak is. Wij kunnen oververmoeid en zelfs uitgeput raken. Wij hebben veel slaap nodig en brengen een groot deel van ons leven 'onbewust' door. Maar in ons nieuwe lichaam zullen wij nimmer moede en mat worden. 'Schoon zij wandelen, worden zij niet moe!' Wat een heerlijkheid, nooit meer vermoeid te zullen zijn. Nooit meer behoeven te rusten. Geestelijk en lichamelijk honderd procent te zijn om God te kunnen dienen.

Geestelijk lichaam

 Een geestelijk lichaam, is een lichaam, dat niet gebonden is aan natuurlijke wetten. Het is een zelfstandig, onafhankelijk lichaam, vrij van stof, ruimte en tijd. Vrij van stof, het kan eten, zonder het te moeten (Luk. 24:41). Vrij van ruimte, het kan door gesloten deuren binnenkomen (Joh. 20:19). Vrij van tijd, het is onsterfelijk in eeuwigheid (1 Kor. 15:42). Het is ook vrij van de zwaartekracht, het kan van een hoge toren stappen, zonder te vallen. Het is niet 'uit de aarde aards', maar 'uit de hemel hemels', en kan zich zonder bezwaar door Gods heelal bewegen, sneller dan het licht, van planeet tot planeet, van ster tot ster. 

De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG