Mijmeren onder de terebint - 33

- Het fundament van je leven

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Mattheüs 7 : 24 - 27
 
 Als je om je heen kijkt naar de mensen die rondom je zijn, dan lijkt meestal alles aan de buitenkant prima in orde, maar als je goed kijkt en door de façade heen prikt, dan kom je heel veel ellende en verdriet tegen. Heel bepalend is dan op welk fundament je je leven hebt gebouwd. Is dat een fundament gebaseerd op wereldse zaken (je baan, je geld, je vrienden enz.) of is het gebaseerd op een relatie met God. Als je fundament op wereldse zaken gebaseerd is en er gebeurd iets onverwacht wat grote gevolgen heeft in je leven, dan blijkt dat het fundament waarop je vertrouwde toch niet zo stevig te zijn. In het boek Matheus 7 vers 24 tot 27 staat de gelijkenis van Jezus over twee huizen.

De gelijkenis

“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.
 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot”.

Wat uit de tekst naar voren komt is dat je een huis op twee manieren kan bouwen: op de rots of op het zand; goed of verkeerd; verstandig of dwaas; met of zonder fundament;
 horen en doen of alleen horen; relatie of religie.

 Wat Jezus hier uitspreekt is een ernstige waarschuwing voor ons leven. Wanneer je een huis bouwt op de rots en er komen stormen, zware regens en vloedgolven dan blijft dit huis overeind staan. Maar het huis wat op het zand gebouwd was is tot een bouwval geworden. Voor het woord huis kun je ook leven lezen. Wanneer je nu opnieuw vers 24 leest, dan blijkt dat, als er geen fundament is, je leven tot een grote puinhoop kan veranderen.

De rijke jongeling.

 In de bijbel staat het verhaal van de rijke jongeling. Lees Matheus 19 vers 16 tot 25 maar eens. Hier zien we een voorbeeld van iemand wiens fundament op geld gebouwd is. Wanneer Jezus hem aangeeft hoe hij het "eeuwig" leven kan beërven, dan haakt hij af, want hij had zijn levenshuis op een verkeerd fundament gebouwd en was niet bereid deze af te breken en opnieuw op te bouwen op het juiste fundament.

Gods oorspronkelijk plan

 Voordat we verder gaan, is het goed om te begrijpen wat God zijn plan was toen Hij de mens schiep. Want God heeft de mens niet zomaar geschapen. Hij had/heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wilde dat de mens samen met Hem zou regeren over alles wat Hij geschapen had. In Genesis 1 vanaf vers 26 kunnen we lezen dat God de mens schiep naar zijn beeld. Hij schiep de mens als een superieur wezen en gaf de mens de opdracht om over de wereld te heersen.

 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

In Psalm 8 kunnen we lezen over de macht die God aan de mens gegeven heeft:

 Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds,
 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

Kink in de kabel

 Helaas komt er een kink in de kabel als Adam en Eva zondigen. Lees Genesis 3 maar eens. Adam en Eva zondigden door toch van de boom van goed en kwaad te eten. Het plan dat de mens voor eeuwig zou blijven leven wordt daarom gewijzigd. In Gen. 3 vanaf vers 22 staat dat God Adam en Eva uit het Paradijs verdreef, zodat ze niet meer van de "boom des levens" konden eten. En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.


Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.
 God verdreef hen uit het Paradijs en sloot de weg af naar "de boom des levens". Dit betekende dat opdat moment Adam en Eva hun eeuwig leven "verloren". Maar ik ben er van overtuigd dat God op het moment dat Hij zijn plan wijzigde, dat Hij gelijk al een "Herstel plan" klaar had voor de mens.

Gods herstel plan

 God houdt zoveel van de mensen dat Hij toch het oorspronkelijke plan dat Hij had voor de mens, op één of andere manier door wilde laten gaan. Alleen hiervoor was wel een volmaakt offer voor nodig. Iemand die zonder zonde was en bereid was om alle zonde op zich te nemen. De mens zelf kon niet zonder zonde leven. Daarom had Hij iemand anders nodig. Iemand die geheel zonder zonde was en bereid was om alle zonde en ziekten op zich te nemen. Er was maar één persoon die daaraan voldeed en dat was Zijn eigen zoon Jezus. Deze was zonder zonde en was bereid om alle zonden van de mensen te dragen zodat er weer een mogelijkheid was voor de mens om eeuwig te leven.

Johannes 3 : 16 zegt:

 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."


God stuurde dus zijn Zoon naar de aarde om daar als mens rond te wandelen en te bewijzen dat je als mens zonder zonde kan wandelen. Ook Jezus werd door de duivel verzocht om te zondigen, maar de duivel kon geen vat op hem krijgen. Jezus trok door het land en overal waar Hij kwam genas hij de zieken, dreef boze geesten uit en leerde de mensen over God en hoe ze behouden konden worden. Uiteindelijk werd Jezus gevangen genomen en gekruisigd. Hiermee ging het herstel plan van God in vervulling. Jezus stierf aan het kruis en nam alle zonde en ziekten van alle mensen, ook van jou en mij, op zich. Hierdoor kwam er voor de mens weer de mogelijkheid om "eeuwig" te kunnen leven.

In Markus 16 : 16 staat:

 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden."
 Dus door geloof in Jezus Christus en de bijbehorende doop is het mogelijk om weer een kind van God te worden en voor "eeuwig" te kunnen leven. Door de zondeval is de mens veroordeeld. Als je Jezus accepteren als je persoonlijke verlosser is er geen veroordeling meer, want Jezus is gekomen om de wereld te redden in plaats van te oordelen (Johannes 3:17).

Geef je over aan God

 Als je dit leest en je hebt je leven nog niet aan Jezus gegeven, dan is er een gelegenheid voor. Bid het onderstaande gebed desnoods hardop

 God in de Hemel ik kom tot U.
 Ik weet en belijd dat ik een zondig mens ben.
 Ik ging mijn eigen weg en miste daardoor het doel in mijn leven.
 Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, zijn leven gaf voor mijn zonden.
 Zijn bloed kan mij redden.
 Vergeef mij Vader mijn zonden en het gaan van mijn eigen weg.
 Ik heb hier berouw over.
 In geloof ontvang ik nu Uw Zoon Jezus Christus als redder.
 Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt en ik vertrouw mijn hele leven aan U toe.
 Ik geloof dat ik nooit meer de oude zal zijn.
 In Jezus naam.
 Amen.

Je leven aan Jezus geven

 Als je dit hebt uitgesproken met heel je hart, in geloof, dan heb je nu je leven aan Jezus gegeven. Je zonden zijn vergeven en je bent nu vrijgekocht door het bloed van Jezus. Vanaf nu zal alles veranderen. Je zult merken dat er een God is die om je geeft. Dit is de eerste stap die je hebt gezet richting God en je zult merken dat God ook stappen zet in jouw richting. Er is nog één belangrijk ding wat je moet doen. Wat je zojuist gedaan hebt moet je met mensen in je omgeving delen. Bel me op (036-5451328) of stuur een naar mij zodat we samen deze vreugde kunnen delen.

Wat zijn de fundamenten van ons geloof?

 We hebben nu al verschillende malen gesproken over het fundament en de fundamenten van ons geloof. Maar wat is het fundament dan en wat zijn nu eigenlijk deze fundamenten? In 1 Kor. 3 vers 11 staat het volgende: "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen."
 Met andere woorden Jezus is de rots, het fundament waar we ons levenshuis op moeten gaan bouwen.

 Wat de fundamenten van ons geloof zijn kunnen we lezen in Hebreeën 6 vers 1 en 2:
 bekering van dode werken; geloof in God; dopen; oplegging der handen; opstanding uit de dood; eeuwig oordeel.

 Als het fundament ligt dan kunnen we gaan bouwen. Want een fundament ligt er niet voor niets, daar moet iets op gebouwd worden. In Efeze 2 vers 19 - 22 staat het volgende:
 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

 Het bouwwerk wat uiteindelijk gebouwd moet gaan worden is een tempel, een huis waar God zelf in wil wonen. God wil graag in je wonen, maar dan moet het fundament wel in orde zijn en moet het bouwwerk wel bewoonbaar zijn. Ben je bereid om het juiste fundament in je leven te leggen en om de tempel te gaan bouwen?


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG