Mijmeren onder de terebint - 31

- Laten wij elkander lief hebben

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

I Joh.4:7
 
In Galaten 5:22 lezen we over de vruchten van de Geest. De eerste is de Liefde. Over deze Liefde nu eens nagedacht: Vrienden, laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt van God. Ieder die liefheeft is een kind van God, en kent God. - I Joh.4:7

Liefde brengt samen. Liefde slaat bruggen. Liefde maakt grenzen en afbakeningen zacht. Liefde maakt één.

Liefde in het Hebreeuws, de Bijbelse grondtaal, is "ahawa". De Hebreeuwse letters, die tevens getallen zijn, schrijven 1-5-2-5.
Samen is dit 13.
13 is ook het totaal der letters van het het woord "echad" 1-8-4. "Echad" betekent "één" of "éénheid".

Liefde is éénheid.

We kennen het Loflied van de Liefde uit de eerste brief aan de Korintiers (hfst 13). Liefde is de kern van het menszijn. Want de Liefde stelt ons in staat om een daad te stellen waarbij we ons bewust (en niet onder invloed van bijvoorbeeld onbewuste neurotische storingen) geven aan de ander. Dit geven kan een deel van onze tijd zijn, het kan iets materieels zijn, maar het is een geven waar we geen persoonlijk profijt bij hebben, maar waar we ons zelf voor een stuk "op-offeren" ten gunste van de ander. Natuurlijk ondervinden we op een dieper niveau dan wel een "mystiek" profijt, een gelukzaligheid.

Denk maar aan moederliefde

We hoeven als tastbaarste voorbeeld slechts de moederliefde te bekijken.
Een moeder is een echte gever voor haar kind. Ze kan hierin heel ver gaan. Ze heeft er geen persoonlijke baat bij, maar toch heeft ze de diepe bevrediging dat ze dit kan doen voor haar kind.
Het is juist deze Liefde die het kenmerk van het "om niet" draagt, die ons verheft boven de wetmatige, fysieke natuur. Het is deze Liefde die één maakt.

Zij maakt ons leeg van egoïsme en eigengerichtheid, toch zonder verlies van zelfrespect, daar het zelf zich vermengt met zijn Hogere Zelf, Bron van de Ene.

Dit is de mystiek van het geven: het vuur van de Liefde brandend houden.
Wie geeft verbindt werelden.

Woorden van Jezus

Wanneer Jezus zei dat wat we ook aan onze naaste deden, we dit voor Hem deden (Mat. 25:35-40), dan herinnert Hij ons aan het feit dat de hele Schepping van zijn Schepper doordrongen is. Wanneer we in onze naaste Jezus zien, wanneer we zelfs elke daad met God verbinden, brengen we het leven in éénheid tegenover God.

Durf en verantwoodelijkheid

Ziehier de verantwoordelijkheid van de mens, zijn door God gegeven grootheid en zijn uitdaging. Durf jij de Liefde aan?

Hoor Israel, de heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met al uw kracht. (Deut 6:4,5) Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Lev.19:18/ Mat.22:38,39)

Vreugde

Als vrucht van de Geest, wordt er in Galaten 5,22 de Vreugde genoemd. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. - Psalm 4:8

Wanneer we er de Bijbel op nalezen, komen we de "vreugde" vaak tegen. We zien er een onbestendige vreugde, opgewekt door de mensenharten die zich verheugen in vergankelijke dingen. En we zien er een genadevolle Vreugde, dor God in het hart gestort van hen die zich voor Hem openstellen.

De eerste waarvan expliciet de afwezigheid van de Vreugde wordt genoemd, is Kaïn. "In Genesis 4:6 zegt de Heer tot Kaïn: "Waarom zijt ge toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen."

Goed handelen brengt vreugde.

Indien we goed handelen kunnen we het hoofd opheffen en is de vreugde ons ten deel, zoals we ook bij de Spreuken (21:15), "Recht doen is een vreugde der rechtvaardigen" Maar wat is dit "recht" doen? Wat is dit "goed handelen"?
 God sloeg geen acht op Kaïns offer. En Kaïn laat het hoofd hangen. Kaïn is boos omdat God zijn offer niet aanvaardt. Maar God zet hem in het daaropvolgende gesprek aan om de reden bij Kaïn zelf te zoeken. "Moogt gij het niet opheffen als gij goed handelt?" We kunnen dan misschien de vraag stellen wat Kaïn dan juist niet goed heeft gedaan. De Hebreeuwse grondtekst geeft enkele antwoorden.

Kaïn, de landbouwer.

In Genesis 4:2 lezen we dat Kaïn "landbouwer" werd. In de grondtekst staat daar "obed adama", dat hij dus in dienst (obed) van de aarde (adama) staat, de aarde die kort daarvoor door God werd vervloekt omwille van het nemen van de vrucht van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Deze vervloeking hield in dat de mens nu in het zweet zijns aanschijns de grond zou bewerken. De mens zou denken dat het van zijn handenarbeid afhangt, van zijn eigen "zweet", dat zijn bestaan afhangt van hoe hij het nu zelf organiseert, plant en bewerkt. Het denk- en doe- bereik van de mens is beperkt tot de zichtbare wereld, tot de wereld van oorzaak en gevolg. Eén van die gevolgen is een houding als: "Ik moet zien dat ik hier overleef, mijn werk komt op de eerste plaats, want slechts van mijn eigen handen hangt mijn inkomsten af. Wanneer ik dit veilig weet kan ik ook aandacht schenken aan God." Dit is de "vrucht", het resultaat, dat Kaïn als offer voor God brengt.

Abel, de herder.

Abel werd een herder. "Herder" in de Hebreeuwse grondtekst is "reeh" of "roieeh". De herder is degene die de kudde bewaakt. Het Hebreeuwse woord voor "kudde" is "eeder". Dit is geschreven met een ajin, een daleth en een resh. De ajin en de daleth zijn de letters met de waarden 70 en 4. Dit zijn de letters die de veelheid en verscheidenheid aanduiden (zie artikel "een open deur" in de rubriek Besneden Hart). De diertjes van de kudde zijn er in veelheid, en ze hebben de neiging om weg te lopen. Dit is een voorname rol van de herder. Hij zorgt ervoor dat de kudde één blijft.

In de Hebreeuwse grondtekst wordt het vers 4 van Deut. hoofdstuk 6 (hét vers over de éénheid) op een merkwaardige manier geschreven. "Hoor Israel, de Heer is onze God, de Heer is één." Dit vers begint met het woord "shema", "hoor", waarvan de laatste letter hier heel groot wordt geschreven. Deze letter is de ajin, de 70. De laatste letter van het laatste woord van dit vers, het woord "echad", "één", is de daleth, de 4. Deze wordt in dit vers eveneens heel groot geschreven. In dit uitgesproken vers over de éénheid worden de letters voor 70 en 4 juist heel groot geschreven. Juist, om de éénheid in de veelheid te brengen.

Oorzaak en gevolg.

Als we Kaïns straf bekijken het "zwervend en dolend" (Gen. 4:12), dan staat daar in de grondtekst "na wenad", geschreven als noen-ajin, wav-noen-daleth". De wav staat daar als het woordje "en". Bij "zwervend" en "dolend", hebben we dus respectievelijk de noen en de ajin, de 70. End de noen en de daleth, de 4. Opnieuw die 70 en 4, dus. Toch bergt deze woordverbinding een terugkeer naar de éénheid, maar dan een weg langs de lange tocht van zwerven en dolen, zonder juist zicht, dus. Het woord "zwervend" heeft als totaal waarde 50+70=120. "en dolend" heeft als totaal waarde 6+50+4=60. De 120 van het eerste deel verhoudt izch tot de 60 van het tweede als 2 tegenover 1. Van dualiteit naar éénheid. God is één, en een mens die voor Gods aanschijn wil wandelen behoort naar die één te leven. We mogen niet zoals Kaïn deze dagdagelijkse tastbare wereld van oorzaak en gevolg als de éne zien. Wie is de ware Beweger van oorzaak en gevolg? Wat is bijvoorbeeld de werkelijke betekenis van "toeval"?

De materie en de wetten van oorzaak en gevolg bergen ook het Andere, de Hogere Wereld. Zij bergen God. God die de kern van dit alles is en de uiteindelijke Beweger. Ons leven als een leven van samenbrengen, van éénheid, houdt rekening met die Aanwezigheid van God in alles.
 Het gaat er dus vooral om, om in ons leven verder te gaan dan de grenzen van deze materiele wereld.

Het is zoals Jezus ons zei, "Indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? (...) wees volmaakt, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is." (Matheus 5:46-48, zie ook het gehele hoofdstuk 5).

Dit is dan ook de bron van de Vreugde. Het gevoel te leven uit én in éénheid. Want ook wanneer het naar uiterlijke omstandigheden slecht gaat, kan men deze Vreugde beleven, omdat men zich door God laat leiden en niet door de eigen zinnen. Omdat de werken van de mens het grootst zijn in daden van barmhartigheid. En wat is barmhartigheid anders dan het overstijgen van de materiele wetten van oorzaak en gevolg. Daarom ook het woord: "Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige" (Spreuken 21:15). De Vreugde is werkelijk een gave, geen eigen verdienste zoals door de "eigen bewerking van de aardbodem", want dit is slechts aardse vreugde. Zo wordt de genade steeds gegeven van boven, zodat zij ontluikt in de werkelijke Vreugde.
"Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren." Psalm 4:8


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG