Mijmeren onder de terebint - 30

- Waar moet ik van gered worden?

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

2 Petrus 2 vers 19

 Om het maar even helder te zeggen: van je zonden, van de hel, van de macht van de satan. Dat liegt er niet om. Je kunt het er wel niet mee eens zijn, maar dat maakt het feit niet anders.

Je bent in de macht van satan

 Jij bent in de macht van de satan. Je doet wat hij je zegt. Misschien luister je naar stemmen in je hoofd. Stemmen die je bepaalde opdrachten geven. Misschien vind jij dat je helemaal niet naar iemand luistert en dat jij zelf wel bepaalt wat je wel en wat je niet doet. Zolang jij niet naar God luistert, luister je automatisch naar de satan. Dat doe je niet altijd bewust. De Bijbel zegt dat je óf een slaaf bent van de zonde óf een slaaf van de gerechtigheid. Romeinen 6 vers 16 - 'Weet u niet dat, voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?' Door wie je overmeersterd bent, diens slaaf ben je geworden. 2 Petrus 2 vers 19 - 'want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden.'

Na de dood is het niet over en uit

 Door wat er bij de zondeval is gebeurd, is de mens overmeesterd geworden door de satan en zo in zijn macht gekomen. Door de zonde is de mens aan de dood onderworpen geworden. Het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23 - 'Want het loon van de zonde is de dood.' De begrafenissen die altijd maar doorgaan zijn er het onomstotelijk bewijs van. Met de dood is echter nog niet alles afgelopen. In Hebreeën 9 vers 27 staat: 'Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel.' Dat is de hel, de plaats van de eeuwige pijn. Wie daarvan niet gered wil worden, denkt niet goed na.

Redding is alleen mogelijk door Jezus Christus

 De enige die jou kan redden is Jezus Christus. Hij wilde de straf over de zonden op Zich nemen om jou de mogelijkheid te geven aan de macht van de zonde te ontkomen. Hij heeft de satan verslagen om jou de mogelijkheid te geven uit zijn macht te ontkomen en daarmee het eeuwig verblijf in de hel te ontgaan. Wat jij moet doen is erkennen dat jij jezelf niet kunt redden uit de ellende waarin je je nu bevindt en dat je je aan Jezus Christus toevertrouwt. We willen je daarbij graag helpen.

Geloof en vertrouwen nodig om gered te worden

“Het evangelie is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft.” (Romeinen 1,16) Het heil, de redding, is de bevrijding van alles wat het leven verminkt, beperkt en vernietigt. De kracht die God gebruikt om te redden, is “het evangelie van zijn Zoon” (Romeinen 1,9). Dit evangelie, het goede nieuws, laat zien dat God alles schenkt: zijn vergeving, zijn leven, zijn vreugde. Daarom is het heil niet voorbehouden aan hen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is voor de goeden en de slechten, voor wijzen en dwazen. God redt “ieder die gelooft”.

Zou het geloof dan de voorwaarde zijn om deze gave van God te ontvangen? Als dat waar zou zijn, zouden mijn leven, mijn geluk en mijn heil uiteindelijk van mezelf afhangen. Mijn aanvaarding of mijn weigering zou dan allesbepalend zijn. Deze gedachte stemt niet overeen met wat de bijbel onder geloof verstaat. Het geloof is niet een middel dat je gebruikt om iets te verkrijgen. Het is veel eenvoudiger: een eenvoudig vertrouwen dat steeds weer verbazing wekt: zonder dat ik ook maar één voorwaarde vervuld heb, herstelt God zijn vriendschap met mij.

 Het geloof is bijna niets. Je kunt het bijna niet zien. Jezus zegt dat het zo klein is als een mosterdzaadje (Lucas 17,6). Tegelijkertijd is het “kostbaarder dan goud” (1 Petrus 1,7) en “hoogheilig” (Judas 20). Samen met hoop en liefde, blijft het altijd bestaan (1 Korintiërs 13,13). In de zevende eeuw stelde Maximus de Belijder het geloof en het koninkrijk van God aan elkaar gelijk: “Het geloof is het koninkrijk van God zonder zichtbare vorm; het koninkrijk is geloof dat de goddelijke vorm heeft aangenomen.” Hij voegt eraan toe dat het geloof “de onmiddellijke en volkomen eenheid van de gelovige met God waarin hij gelooft”, verwerkelijkt. Het geloof is geen toegangskaart voor het koninkrijk van God. God is zelf aanwezig in het geloof. Wie gelooft en het evangelie vertrouwt, is al verbonden met God.

 Vóór Christus’ komst was het geloof niet de gebruikelijke houding die men aannam om zich met God te verbinden. Er waren uitzonderlijke gelovigen, zoals Abraham en Mozes: op het beslissende moment van de doortocht door de Rode Zee “stelde het volk vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar” (Exodus 14,31). In het dagelijkse leven woog trouw echter zwaarder dan geloof. De gemeenschap van het eerste verbond werd niet gevormd door de ‘gelovigen’, maar door de ‘nederigen’, ‘de rechtvaardigen’, ‘de heiligen’ (Psalm 34). Pas met het evangelie van Christus wordt het geloof, dat eerst iets uitzonderlijks was, normaal. Jezus’ leerlingen kunnen zich dan ook eenvoudigweg ‘de gelovigen’ noemen (Handelingen 2,44).

 Het evangelie laat zien dat God mateloos en zonder reserve genade schenkt. Het heil wordt gratis aangeboden, er zijn geen voorwaarden die vervuld moeten worden. Het is voldoende als je gelooft. Niemand is uitgesloten van Gods liefde, zoals Paulus schrijft: “Wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een redder is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen.” (1 Timoteüs 4,10)

Wat moet ik doen als ik niet kan geloven?

 Het Nieuwe Testament spreekt bijna net zoveel over twijfel als over geloof. Het verbaasde de apostelen niet dat het moeilijk is om te geloven. De profeten hadden het hun al voorzegd. Paulus en Johannes citeren Jesaja: “Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap?” (Johannes 12,32 en Romeinen 10,16) Johannes voegt eraan toe: “De reden waarom ze niet konden geloven, vinden we eveneens bij Jesaja, waar hij zegt: Hun ogen heeft Hij verblind, hun hart heeft Hij versteend, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun hart niet tot inzicht komen.” (Joh 12,39-40) De vier evangelies verwijzen allemaal naar deze tekst uit Jesaja 6. Geloven gaat niet vanzelf.

 Het Johannesevangelie laat het geloof zien tegen de achtergrond van het tegengestelde. Vanaf het begin wordt Christus genegeerd: “In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.” (Joh 1,10-11) Het is waar dat Jezus op een gegeven moment veel volgelingen had. Maar al heel snel houden de meesten op in Hem te geloven: “Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee.” (Joh 6,66) Jezus probeert hen niet tegen te houden. Hij merkt op: “Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is.” (Joh 6,65)

 Christus probeerde niemand met argumenten over te halen om bij Hem te blijven. Het geloof heeft namelijk een diepte die de intelligentie en de emoties overstijgt. Het schiet wortel in onze diepten, waar “afgrond tot afgrond roept” (Psalm 42,7), waar de afgrond van ons menszijn Gods afgrond raakt. “Niemand kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt.” (Joh 6,44) Het geloof komt voort uit een onafscheidelijke samenwerking tussen Gods handelen en de menselijke wil. Niemand gelooft tegen zijn wil en ook gelooft niemand zonder dat God hem het geloof geeft.

 Het geloof is een gave van God, maar niet alle mensen geloven. Zou dit betekenen dat God sommigen erbuiten houdt? In de tekst waarin Johannes Jesaja citeert over de onmogelijkheid om te geloven, geeft hij ook een hoopvolle uitspraak van Jezus weer: “Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar Mij toe.” (Joh 12,31) Omhoog geheven aan het kruis en omhoog geheven in Gods heerlijkheid, ‘haalt’ Jezus naar zich toe, zoals de Vader dit doet. Hoe kan Hij ieder mens bereiken? Dat kun je onmogelijk uitleggen. Maar waarom zouden we Hem niet vertrouwen in iets dat ons begrip te boven gaat?

 Het Johannesevangelie laat tot op de laatste bladzijde zien hoe kwetsbaar het geloof is. Thomas’ twijfel is spreekwoordelijk geworden. Het is echter doorslaggevend dat hij, zonder te geloven, in de gemeenschap van de gelovigen blijft. En natuurlijk zetten deze gelovigen hem er niet uit! Thomas wacht, de Opgestane toont zich aan hem, en hij gelooft. Dan zegt Jezus: “Gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen.” (Joh 20,29) Het geloof is geen prestatie. Het komt onverwacht, niemand weet hoe. Het is een vertrouwen dat verbazing wekt.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG