Mijmeren onder de terebint - 17

- Iedereen is waardevol voor God

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Iedereen is waardevol voor God
 
Je bent gelukkig te noemen als je houdt van Jezus én er van overtuigd bent dat Hij jouw Heeren Heiland is. Tóch kun je inzitten over een ander. Je wilt immers zo graag dat ook zij van Jezus houden. Je kunt worstelen met de vraag: wat zegt God over mijn niet geredde familie? Hoe ziet Hij dat?

Wel, lees maar eens én denk er maar eens over na wat zei Hij over de familie van:

Noach: Gen.7:1

Lydia : Hand.16:14-15

Lot : Gen. 19:15

Cornelius : Hand. 10:24

Rahab : Joshua 6:23

Crispus : Hand.18:8

Zaccheus : Luc. 19:9

De gevangenbewaarder van Filippi : Hand. 16:31

De edelman : Joh.4:53

Stefanas : 1 Kor 1:16

De kinderen : Jes.49:25

Man/vrouw : 1 Petrus 3:1 , 1 Kor.7:12-16

Het is Jezus’ bedoeling dat iedereen gered wordt! Vul voor ‘Terebint-lezer’ in onderstaande teksten maar je eigen naam in !

Ook jij, als Terebint-lezer, bent waardevol voor Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:
 
Johannes 1:12 de Terebint-lezer is Gods zoon/dochter.
Doch de Terebint-lezer heeft Hem aangenomen en Hij heeft de Terebint-lezer macht gegeven om Gods zoon te worden, omdat de Terebint-lezer gelooft in zijn naam.

Johannes 15:5 de Terebint-lezer is een deel van de ware wijnstok en een kanaal van Christus' leven.
Ik ben de wijnstok, de Terebint-lezer is een rank. Indien de Terebint-lezer in Mij blijft gelijk Ik in hem, draagt hij veel vrucht, want zonder Mij kan de Terebint-lezer niets doen.

Johannes 15:15 de Terebint-lezer is een vriend van Christus.
Ik noem de Terebint-lezer niet meer een slaaf, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar de Terebint-lezer heb ik een vriend genoemd, omdat Ik alles, wat ik van mijn Vader gehoord heb, aan de Terebint-lezer bekend heb gemaakt.

Romeinen 8:17 de Terebint-lezer is een mede-erfgenaam van Christus, hij deelt Christus' erfenis met Hem.
Bent u een zoon, dan bent u erfgenaam: erfgenaam van God, en een mede-erfgenaam van Christus; immers, indien de Terebint-lezer deelt in zijn lijden, zal de Terebint-lezer ook delen in zijn verheerlijking.

1 Korintiërs 3:9 de Terebint-lezer is Gods medewerker.
Want de Terebint-lezer is een van Gods medearbeiders: de Terebint-lezer is Gods akker, Gods bouwwerk.

1 Korintiërs 3:16 de Terebint-lezer is Gods tempel.
Weet u niet dat de Terebint-lezer Gods tempel is en dat de Geest Gods in hem woont?

Efeziërs 1:5-6 de Terebint-lezer is door God aangenomen als zijn zoon.
de Terebint-lezer is tevoren ertoe bestemd als zoon van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij de Terebint-lezer begenadigd heeft in de Geliefde.

Efeziërs 1:11 de Terebint-lezer heeft een erfdeel in Christus.
In Hem, in wie de Terebint-lezer ook het erfdeel ontvangen heeft, waartoe hij tevoren bestemd was krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil.

Efeziërs 2:5-6 de Terebint-lezer is levend gemaakt met Christus en hij is met Christus gezeten in de hemelse gewesten.
Hoewel de Terebint-lezer dood was door zijn overtredingen, heeft God de Terebint-lezer mede levend gemaakt met Christus, (door genade is de Terebint-lezer behouden), en heeft de Terebint-lezer mede opgewekt en de Terebint-lezer mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.

Efeziërs 2:10 de Terebint-lezer is Gods handwerk, zijn maaksel.
Want de Terebint-lezer is zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat de Terebint-lezer daarin zou wandelen.

Kolossenzen 1:27 Christus Zelf is in de Terebint-lezer .
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in de Terebint-lezer , de hoop der heerlijkheid.

Kolossenzen 3:3 de Terebint-lezer 's leven is met Christus verborgen in God.
Want de Terebint-lezer is gestorven en zijn leven is verborgen met Christus in God.

Ook jij, als Terebint-lezer, bent geliefd door Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:

Johannes 3:15-16 de Terebint-lezer heeft eeuwig leven in Christus.
de Terebint-lezer die gelooft, heeft in Hem eeuwig leven. Want zo lief heeft God de Terebint-lezer gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat de Terebint-lezer , die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:18 de Terebint-lezer wordt niet veroordeeld door God, omdat hij in Christus is.
Als de Terebint-lezer in Hem gelooft, wordt hij niet veroordeeld; als de Terebint-lezer niet gelooft, is hij reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 15:9-10 de Terebint-lezer blijft in Christus' liefde.
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik de Terebint-lezer liefgehad; de Terebint-lezer moet in mijn liefde blijven. Indien de Terebint-lezer mijn geboden bewaart, zal hij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

Romeinen 8:14-15 de Terebint-lezer is een zoon van God.
Want als de Terebint-lezer , door de Geest Gods geleid wordt, is hij een zoon van God. Want de Terebint-lezer heeft niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar de Terebint-lezer heeft ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke hij roept: Abba, Vader.

Romeinen 8:35-39 de Terebint-lezer kan niet gescheiden worden van de liefde van God.
Wie zal de Terebint-lezer scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel de Terebint-lezer zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, de Terebint-lezer 's Here.

Efeziërs 3:12 de Terebint-lezer kan God naderen met vrijmoedigheid en vertrouwen.
In wie de Terebint-lezer de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen heeft door zijn geloof in Hem.

Kolossenzen 1:13-14 de Terebint-lezer is verlost uit het domein van Satan en overgezet in het koninkrijk van Christus.
De Vader heeft de Terebint-lezer verlost uit de macht der duisternis en hem overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.

Hebreeën 4:16 de Terebint-lezer mag vrijmoedig voor de troon van genade komen door Jezus Christus om genade te krijgen.
Laat de Terebint-lezer daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat hij barmhartigheid ontvangt en genade vindt om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Ook jij, als Terebint-lezer bent overwinnaar voor Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:

Johannes 8:31-32 de Terebint-lezer is vrijgemaakt. Als de Terebint-lezer in mijn woord blijft, dan is hij waarlijk mijn discipel en de Terebint-lezer zal de waarheid verstaan, en de waarheid zal hem vrijmaken.

Romeinen 6:1-4 de Terebint-lezer is met Christus gestorven en hij is gestorven voor de heerschappij van de zonde over zijn leven.
Wat zullen wij dan zeggen? Mag de Terebint-lezer bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zal de Terebint-lezer als hij voor de zonde gestorven is, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat toen de Terebint-lezer in Christus Jezus gedoopt werd, hij in zijn dood gedoopt is? de Terebint-lezer werd met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook de Terebint-lezer in nieuwheid des levens zou wandelen.

Romeinen 8:37 de Terebint-lezer is meer dan overwinnaar in Christus.
Maar in dit alles is de Terebint-lezer meer dan een overwinnaar door Hem, die hem heeft liefgehad.

2 Korintiërs 2:14 de Terebint-lezer wordt zegevierend geleid door Christus.
Maar God zij gedankt, die de Terebint-lezer te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door de Terebint-lezer verspreidt.

Galaten 2:20 de Terebint-lezer is gekruisigd met Christus.
 Met Christus is de Terebint-lezer gekruisigd, en het is niet meer de Terebint-lezer die leeft, maar Christus leeft in hem. En voor zover de Terebint-lezer nu nog in het vlees leeft, leeft hij door het geloof in de Zoon van God, die de Terebint-lezer heeft liefgehad en Zich voor hem heeft overgegeven.

Filippenzen 4:13 de Terebint-lezer is tot alles in staat door Christus.
de Terebint-lezer vermag alle dingen in Hem, die hem kracht geeft.

2 Timoteüs 1:7 de Terebint-lezer heeft ontvangen een geest van kracht, van liefde en zelfdiscipline.
Want God heeft de Terebint-lezer niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

1 Johannes 5:4-5 de Terebint-lezer heeft de wereld overwonnen.
Want de Terebint-lezer is uit God geboren en overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; de Terebint-lezer 's geloof. de Terebint-lezer overwint de wereld omdat hij gelooft, dat Jezus de Zoon van God is.

Ook jij, als Terebint-lezer, bent volkomen voor Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:

1 Korintiërs 6:17 de Terebint-lezer is verbonden met Christus en hij is één geest met Hem.
Maar als de Terebint-lezer zich aan de Here hecht, is hij één geest met Hem.

2 Korintiërs 5:17 de Terebint-lezer is een nieuwe schepping.
Als de Terebint-lezer in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

2 Korintiërs5:21 de Terebint-lezer is de gerechtigheid van God in Christus.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor de Terebint-lezer tot zonde gemaakt, opdat de Terebint-lezer zou worden gerechtigheid Gods in Hem.

Efeziërs 1:3 de Terebint-lezer is gezegend met alle geestelijke zegeningen.
Gezegend zij de God en Vader van de Terebint-lezer 's Here Jezus Christus, die de Terebint-lezer met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Filippenzen 2:5-7 de Terebint-lezer heeft de gezindheid van Christus.
Laat die gezindheid bij u zijn, de Terebint-lezer , welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Kolossenzen 2:6-7 de Terebint-lezer is stevig geworteld in Christus en hij wordt opgebouwd en in Hem bevestigd.
Nu de Terebint-lezer Christus Jezus als zijn Here aanvaard heeft, moet hij wandelen in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals de Terebint-lezer geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:10 de Terebint-lezer heeft de volheid verkregen in Christus.
En in Hem heeft de Terebint-lezer de volheid verkregen, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Ook jij, als Terebint-lezer, bent uitgekozen door Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:

Johannes 15:16 de Terebint-lezer is uitgekozen en aangewezen door Christus om vrucht te dragen.
de Terebint-lezer heeft Mij niet uitgekozen, maar Ik heb de Terebint-lezer uitgekozen en hem aangewezen, opdat hij zou heengaan en vrucht dragen en zijn vrucht zou blijven, opdat de Vader hem alles geve, wat de Terebint-lezer Hem bidt in mijn naam.

2 Korintiërs 1:21-22 de Terebint-lezer is bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Hij nu, die de Terebint-lezer bevestigt in de Gezalfde en de Terebint-lezer heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op de Terebint-lezer gedrukt en de Geest tot onderpand in zijn hart gegeven heeft.

2 Korintiërs 5:18-19 de Terebint-lezer is verzoend met God en hij heeft de bediening van verzoening.
En dit alles is uit God, die door Christus de Terebint-lezer met Zich verzoend heeft en de Terebint-lezer de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door de Terebint-lezer zijn overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij de Terebint-lezer het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Efeziërs 1:4 de Terebint-lezer is door God uitverkozen om heilig te zijn.
Hij heeft de Terebint-lezer immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat de Terebint-lezer heilig en onberispelijk zou zijn voor zijn aangezicht in liefde.

2 Timoteüs 1:9 de Terebint-lezer heeft een heilige roeping ontvangen.
 God heeft de Terebint-lezer behouden en hem geroepen met een heilige roeping, niet naar de Terebint-lezer 's werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die de Terebint-lezer in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden.

Titus 3:5 de Terebint-lezer is gewassen en vernieuwd door de Heilige Geest.
Niet om werken der gerechtigheid, die de Terebint-lezer zou gedaan hebben, doch naar zijn ontferming heeft Hij de Terebint-lezer gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest.

1 Petrus 2:9 de Terebint-lezer behoort tot een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk wat Gods eigendom is.
de Terebint-lezer behoort tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, opdat de Terebint-lezer de grote daden zal verkondigen van Hem, die hem uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

1 Johannes 2:28 de Terebint-lezer heeft vrijmoedigheid en zal niet beschaamd staan.
En nu, de Terebint-lezer , blijf in Hem, opdat als Hij zal geopenbaard worden, de Terebint-lezer vrijmoedigheid zal hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Ook jij, als Terebint-lezer, bent vergeven door Hem en God. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt dat omonwonden duidelijk gemaakt:

Johannes 5:24 de Terebint-lezer is overgegaan uit de dood in het leven in Christus.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als de Terebint-lezer mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, de Terebint-lezer eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Romeinen 3:24 de Terebint-lezer is gerechtvaardigd door genade.
de Terebint-lezer wordt om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Romeinen 5:1 de Terebint-lezer is gerechtvaardigd, volkomen vergeven, rechtvaardig gemaakt en heeft vrede.
Gerechtvaardigd uit het geloof, heeft de Terebint-lezer vrede met God door zijn Here Jezus Christus.

Romeinen 8:1-2 de Terebint-lezer is voor altijd vrij van veroordeling.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor de Terebint-lezer , omdat hij in Christus Jezus is. Want de wet van de Geest des levens heeft de Terebint-lezer in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Romeinen 8:31-34 de Terebint-lezer is vrij van elke aanklacht of beschuldiging tegen hem.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor de Terebint-lezer is, wie zal tegen hem zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor de Terebint-lezer overgegeven heeft, de Terebint-lezer met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de Terebint-lezer beschuldigen, want hij is een uitverkorene van God. God is het, die de Terebint-lezer rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor de Terebint-lezer pleit.

Efeziërs 1:7-8 de Terebint-lezer is verlost en vergeven en de Terebint-lezer ontvangt zijn rijke genade.
En in Hem heeft de Terebint-lezer de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zijn overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij de Terebint-lezer overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand.

Efeziërs 4:32 de Terebint-lezer is vergeving geschonken in Christus.
Maar de Terebint-lezer is jegens anderen vriendelijk, barmhartig, vergeeft anderen, zoals God in Christus de Terebint-lezer vergeving geschonken heeft.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG