Mijmeren onder de terebint - 27

- Wat gelooft een christen?

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Hebreeën 11 : 3

Een christen gelooft :

· dat er 'maar één God, de Vader, is uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem' (1 Korinthiërs 8 vers 6);

· dat God de Schepper is van hemel en aarde; Genesis 1 vers 1 - 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Hebreeën 11 vers 3 - 'Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.'


· dat God op de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen en hem als zijn vertegenwoordiger op aarde de opdracht heeft gegeven de aarde te bebouwen en te bewaren; Genesis 1 vers 27 - 'En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem.' Genesis 2 vers 15 - 'En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.'

· dat de mens niet gehoorzaam is gebleven aan God maar geluisterd heeft naar de satan en daarmee de zegen van het paradijs heeft verspeeld; Genesis 2 vers 16, 17 - 'En de HERE God legde de mens een gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.' Genesis 3 vers 5 - 'De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.' 'En zij nam van de vrucht en zij at en zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at.' Genesis 3 vers 23, 24 - Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.'

· dat de mens door te luisteren naar de satan een zondaar is geworden; Romeinen 5 vers 12 - 'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat alle mensen gezondigd hebben.'

· dat alle mensen zondaren zijn en als gevolg daarvan zijn onderworpen aan de dood, zowel de lichamelijk dood als de eeuwige dood, dat is eeuwig gescheiden van God in de hel; 'Romeinen 3 vers 23 - 'Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God.' Romeinen 6 vers 23 - 'Want het loon van de zonde is de dood.' Openbaring 20 vers 15 - 'En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.'

· dat God ieder mens wil redden van de eeuwige dood; Romeinen 6 vers 23 - 'Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.' Johannes 5 vers 24 - 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.'

· dat God daarvoor zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven; Johannes 3 vers 16 - 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

· dat ieder die in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft; Johannes 3 vers 36 - 'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.'

· dat ieder die de Heer Jezus, de Zoon van God, als de Verlosser van zijn zonden heeft aangenomen een kind van God is; Johannes 1 vers 12 - 'Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven.'

· dat ieder kind van God de Heilige Geest in zich heeft wonen; Efeziërs 1 vers 13 - in Wie [dat is Christus] u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte.'

· dat ieder kind van God God als zijn Vader mag kennen en Hem ook zo mag noemen; Romeinen 8 vers 15, 16 - 'Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een Geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.' Galaten 4 vers 6 - En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon.'

· dat ieder kind van God eeuwig in het Vaderhuis zal zijn; Johannes 14 vers 2 en 3 - 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.'

· dat wie in Christus gelooft een nieuwe schepping is; 2 Korinthiërs 5 vers 17 - 'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.'

· dat Christus eens alle dingen nieuw zal maken; Openbaring 21 vers 5 - 'En Hij die op de troon zat, zei: Zie Ik maak alles nieuw.'

· dat God alles aan Christus zal onderwerpen; '1 Korinhiërs 15 vers 24-27 - 'Daarna is het einde, wanneer Hij [dat is Christus] het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordtd de dood te niet gedaan. Want "Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen".' Efeziërs 1 vers 10 - 'Dat Hij [dat is God] Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus.'

· dat het eindresultaat van het werk van Christus is: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; Johannes 1 vers 29 - 'Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.' 1 Johannes 3 vers 8 - 'Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken.' Openbaring 20 vers 14 - 'En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur.' Openbaring 21 vers 1 - 'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.' 2 Petrus 3 vers 13 - 'Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.'

Kortom: Christenen geloven dat we een nieuw leven hebben als we via Jezus tot God komen. Wij geloven dat de Bijbel alle informatie bevat die wij nodig hebben om God te behagen en dat geloof positieve consequenties heeft voor alle aspecten van het leven.

Is er enige reden waarom je niet zou oversteken naar de zijde van God en te kiezen voor het eeuwige leven?

Begrijp je dat God eist dat alle zonden bestraft dienen te worden en dat alleen rechtvaardige mensen kunnen leven met God?
Begrijp je dat je een zondaar bent en dat je jezelf niet goed genoeg kunt maken om de eeuwige dood te ontsnappen en het recht te hebben met God te leven?
Begrijp je dat de Heer Jezus, het Eeuwige Woord van God dat mens werd, aan het kruis stierf in jou plaats, je zondeschuld volledig betaalde en toen opstond uit de dood?

Als je deze dingen begrijpt, geloof je dan ook in je hart dat de Heer Jezus stierf in jou plaats?

Geloof jij dat Hij de dood overwon door op de derde dag op te staan?
Als je op de vragen hierboven oprecht en eerlijk “Ja” hebt geantwoord, dan heeft God jou op basis van jou vertrouwen in Hem en Zijn redding, vergeven en rechtvaardig verklaart


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG