Mijmeren onder de terebint - 32

- Geschenken van God
 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

I Kor. 12:8-11
 
In deze overpeinzing draait het om de gaven van de Geest, zeg maar gerust: geschenken van God.. Hoewel de gaven van de Geest niet specifiek genoemd worden als een pijler van het fundament, behoort het toch tot het eerste onderwijs aangaande Christus. Nadat je bent wedergeboren en op een gegeven moment met de Heilige Geest wordt vervuld, zul je ook met de gaven van de Geest in aanraking gaan komen. Laten we nog maar eens kijken wat de gaven van de Geest ook al weer zijn. In 1Kor. 12:8-11 worden de gaven van de Geest genoemd:

Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
Aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;

Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
We zullen deze gaven in de komende studie stuk voor stuk behandelen.

De negen geestelijke gaven

Door de doop met de Heilige Geest zijn al deze gaven beschikbaar en aanwezig in je. Ze zijn alleen (nog) niet geactiveerd. Al deze gaven zijn latent aanwezig in je, en door je er naar uit te strekken kun je deze gaven activeren. Wanneer we kijken naar de eerste gemeenten, dan zien we al deze gaven volop functioneren, maar in de loop van de eeuwen zijn heel veel van deze gaven "verloren" gegaan. Deze gaven functioneerden niet meer in de kerk. Vanaf het begin van 1900 zie je geleidelijk de gaven weer terugkeren in de gemeentes. Paulus zegt in 1 Korintiërs 12 vers 31 het volgende:

"Streeft dan naar de hoogste gaven."
Het is dus goed om je uit te strekken naar de gaven van de Geest, want al deze gaven zijn door God gegeven om te kunnen functioneren in je roeping en in je bediening. In 1 Korintiërs 12 vers 7 staat:

"Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen."
Al de gaven van de Geest kunnen dus functioneren in de gemeente en dat zal de gemeente opbouwen en op een hoger plan brengen.

We kunnen de negen gaven van de Geest als volgt onderverdelen:

Inspiratie gaven:
Tongentaal
Vertolking van tongen
Profetie Openbaringsgaven:
Woord van kennis
Woord van wijsheid
Onderscheiden van geesten Krachtgaven:
Gave van geloof
Gave van genezing
Gave van wonderwerken
Spreken in tongen

Spreken in tongen

De eerste gave die na de doop in de Heilige Geest vrijkomt is het spreken in tongen. Dit is ook niet verwonderlijk, want door de wedergeboorte ben je een nieuwe schepping geworden, een inwoner van Gods Koninkrijk, een Hemelburger. Alles is nieuw geworden, dus ontvang je ook een nieuwe taal om God groot te maken. Toen de 120 in de bovenzaal vervuld werden met de Heilige Geest was het eerste wat ze deden in tongen spreken. Laten we dit gedeelte nog maar even lezen in Handelingen 2 vers 1 tot 11.

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;
En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel;
En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs?
En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia,
Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten,
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.
Dit is het waar Jezus over sprak in Markus 16 vers 17, dat de gelovigen in nieuwe tongen zouden spreken. Maar waarom "moeten" we in andere tongen spreken? In 1Kor. 14:2 staat het volgende:

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.
Je spreekt dus geheimenissen met God. Het is jouw Geest die communiceert met God, het lijkt misschien gek, dat je met God aan het praten bent in voor jou onbegrijpelijke klanken en woorden of in andere talen. Je kunt God aanbidden in tongen (1Kor. 14:15), voorbede doen (Rom. 8:26:27), jezelf opbouwen of stichten in geloof (1Kor. 14:4).

- Spreken , Bidden , Lofzingen , Danken , Zegenen , God grootmaken , Spreken van Gods grote daden (Hand. 2:4) (1Kor.14:14) (1Kor.14:5) (1Kor.14:16-17) (1Kor.14:16)
(Hand.10:46) (Hand.2:11)

Vertolking van tongen

De gave van vertolking van tongen is een gave om een vertaling te kunnen geven van een boodschap die in tongentaal is uitgesproken. In de Bijbel is er niet een specifiek voorbeeld over het functioneren van deze gave, maar er wordt wel over gesproken door Paulus in onder andere 1Kor. 14:5, 27-28, en ook 1Kor. 14:13-15.

Gave van profetie

Om de gave van profetie goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om een aantal begrippen duidelijk te hebben. Laten we maar beginnen met Johannes 1 vers 1:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Wat Johannes hier schrijft is een hele belangrijke openbaring, namelijk God is het Woord. Dit moeten we in ons achterhoofd houden als we het volgende gaan lezen wat in Jesaja 55 vers 9 en 10 staat:

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Dit is de tweede belangrijke sleutel aangaande profeteren. Wanneer God iets uitspreekt, dan zal het uitkomen. Maar wat is nu profeteren?
We hebben gelezen dat God het Woord is en als God een woord uitspreekt, dan zal het uitkomen. Dus God neemt als het ware een deel van zichzelf en plaats dit in de Geestelijke Wereld. De gave van profetie is een gave om dit Woord wat zich in de Geestelijke Wereld bevindt op te pikken en deze uit te spreken.
Profeteren is een gave om bekend te maken, te verklaren, iets dat alleen door goddelijke openbaring geweten kan worden. Maar profeteren hoeft niet alleen spreken te zijn. Soms kan een bepaalde handeling ook profeteren zijn.

Paulus zegt in I Kor. 14:4 het volgende: "Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente."
Dus profeteren is niet voor jezelf, maar om anderen te stichten.

Woord van kennis

Een woord van kennis is een openbaring die iemand krijgt over bepaalde feiten of gebeurtenissen in het verleden of in het heden. Heel vaak worden woorden van kennis als heel krachtig ervaren, omdat ze in de meeste gevallen heel nauwkeurig en accuraat zijn. Eén van de voorbeelden van het functioneren van deze gave kunnen we lezen in Handelingen 5 vers 1 tot 5. Hier krijgt Petrus een woord van kennis over Ananias. Een ander voorbeeld is het gesprek dat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Jezus wist over dat ze met verschillende mannen samenwoonde. Dit gedeelte kun je lezen in Johannes 4:5-42 en let dan vooral op wat Jezus zegt in vers 17.

Woord van wijsheid

Een woord van wijsheid is een openbaring over een gebeurtenis die nog moet gebeuren. Woorden van wijsheid worden gegeven om de mensen voor te bereiden op een specifieke gebeurtenis en om ze een bepaalde richting aan te geven. In Handelingen 11 vers 27 tot 29 ontvangt de profeet Agabus een woord van wijsheid en zie we de discipelen hierop handelen.

Onderscheiden van geesten

Het onderscheiden van geesten is een inzicht in de geestelijke wereld over de werking en het functioneren van geesten. Het is een gave om geesten te kunnen herkennen, hun strategieën doorzien en dus adequate tegenmaatregelen te kunnen nemen. In Matteüs 17 vers 14 tot 21 kunnen we lezen hoe Jezus aangeeft hoe een bepaalde boze geest uitgedreven moet worden.

Gave van geloof

De gave van geloof is een extra portie van geloof dat God schenkt om bijvoorbeeld een wonder te kunnen ontvangen. Ook deze gave zien we functioneren in de Bijbel, bijvoorbeeld bij Daniël als hij in de leeuwenkuil geworpen wordt (Daniël 6:10-24, Hebreeën 11: 32-33).

Gave van genezing

Het Nieuwe Testament staat vol vermeldingen van bovennatuurlijke genezing die door de gave van genezing tot stand zijn gekomen. Eerst zien we Jezus de genezingen doen en later ook de discipelen. In de vorige studies hebben we al verschillende malen de genezingen die Jezus deed behandeld. Laten we nu maar eens kijken naar wat voorbeelden van genezing die de apostelen deden. De eerste genezing kunnen we lezen in Handelingen 3 vers 1 tot 10, Hand. 9: 32-35

Gave van wonderwerken

De gave van wonderwerken is een gave om wonderen te kunnen doen die normaal gesproken voor de mens onmogelijk zijn om uit te voeren. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan het opwekken van doden. In Handelingen 9 vers 36 tot 42 staat bijvoorbeeld hoe Petrus Dorkas opwekte uit de doden.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG