Mijmeren onder de terebint - 29

- Waarom zijn er zoveel verschillen tussen de mensen?
 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

I Johannes 3:11,12
 
We nemen aan dat daarmee gaat om meningsverschillen en niet dat de ene mens verschillend is van de andere. Zelfs een tweeling die sprekend op elkaar lijkt zijn totaal verschillende mensen. Het zegt iets van de creativiteit van de Schepper dat elk mens uniek is en geen copie van een ander mens. God heeft de mens ook zo gemaakt dat hij de ander nodig heeft. Een mens alleen, zonder enig contact met andere mensen, is geen mens. Een mens is per definitie een gemeenschapswezen. Dit verschil tussen mensen is dus niet verkeerd.

Verkeerd gevolg van verschillen

De problemen ontstaan en de meningsverschillen gaan een rol spelen, zodra de mens niet tevreden is met de plaats die hij in het dagelijks leven heeft. Zodra je met iemand anders omgaat (zoals gezegd is dat normaal voor mensen, het maakt je mens), word je door die ander beïnvloed. En waar gaat het nu fout? De meningsverschillen ontstaan en lopen via ruzie en verbittering ten slotte uit op moord en doodslag als je niet meer tevreden bent en je de ander gaat benijden om wat die heeft. De eerste moord die in de geschiedenis van de mensheid plaatsvond heeft daarmee te maken. De twee oudste kinderen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, hadden een verschillende belangstelling. De een werd schaapherder, de ander landbouwer. Niets mis mee.

Twee offers

Het ging mis toen ieder van hen een offer ging brengen. Je leest daarover in Genesis 4 vers 3-5 het volgende: 'Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten van de aarde aan de HERE een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen van de schapen, van hun vet.' En dan komt het: 'en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Abel en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok.' Kaïn was jaloers op Abel, omdat het offer van Abel werd aangenomen en dat van hem niet. De HERE wees hem daarop en gaf ook aan wat hij moest doen. Genesis 4 vers 6, 7 - 'En de HERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.' Maar Kaïn luisterde niet. Hij pikte het niet. In zijn hoogmoed accepteerde hij niet dat zijn broer een streepje voor had bij God (voor zijn gevoel dan natuurlijk). Hij vraagt aan zijn broer om samen een eindje te gaan wandelen. Als op veilige afstand van huis zijn, vermoordt Kaïn zijn broer Abel. Genesis 3 vers 8 - 'Maar Kaïn zeide tot zijn broer Abel: Laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.' In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3 vers 11 en 12, staat de dieper liggende oorzaak: 'Want dit is de boodschap die u van het begin af hebt gehoord, dat wij elkaar zouden liefhebben; niet zoals Kaïn uit de boze was en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig.'

Het offer van Kaïn

Als je echt op zoek bent naar de oorzaak van verschillen tussen mensen kun je van Kaïn en Abel heel veel leren. Maar pas op! Als je er serieus naar op zoek gaat, ontkom je er niet aan dat de spiegel ook aan jou wordt voorgehouden. Laten we nog eens kijken naar wat er toen gebeurde. Kaïn was de eerste die een offer wilde brengen. Hij wilde de Here iets aanbieden. Niets mis mee. Maar waarom wilde hij dat en wat voor soort offer bracht hij? Hij moet ongetwijfeld gehoord hebben van zijn ouders over de zondeval. Zijn ouders zullen hem ook hebben verteld dat zij door hun zonde naakt voor God stonden en dat God Zelf hen bekleedde met vellen van dieren. Genesis 3 vers 21 - 'En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee.' Daarvoor moest dus wel een dier sterven. Een onschuldig dier stierf in de plaats van Adam en Eva. Er vloeide bloed. In Hebreeën 9 vers 22 staat: 'zonder bloedstorting is er geen vergeving.' Abel heeft dat begrepen. Hij bracht een offer van zijn schapen. Maar wat doet Kaïn, met wat voor soort offer komt hij bij God? Hij komt met een offer van een vervloekte aarde. Daarom slaat de Here geen acht op het offer dat hij brengt. In plaats van zich te realiseren dat hij een zondaar is, meent hij dat God genoegen moet nemen met de resultaten van zijn geploeter.

Eigen verdiensten tellen voor God niet

Talloos vele mensen redeneren vandaag de dag zo. Waarom zou God hen niet accepteren? Ze geven ieder het zijne, zetten zich ook nog voor anderen in, doen in elk geval niemand te kort. Mooi toch? Nee, toch niet zo mooi als het lijkt. Zulke werken lijken op die schorten van vijgebladeren die Adam en Eva eerst maakten toen ze hadden gezondigd. Genesis 3 vers 7 - Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.' Ze meenden zich daarmee voor God te kunnen bedekken. Maar God prikt daar doorheen. Gelukkig nemen zij de bekleding aan die God aanbiedt. Hoevelen menen niet door goede werken behouden te worden? Maar God zegt dat iemand niet behouden kan worden door goede werken te doen, maar alleen door geloof in de Here Jezus Christus alleen. Efeziërs 2 vers 8, 9 - 'Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt.'

Los van God? Gevolg: los van de naaste

In plaats van tot inkeer te komen, komt Kaïn in opstand. Dat bewijst dat Kaïn niet wilde buigen voor God. Hij verhardt zich in zijn opstelling en slaat zijn broer dood. Als er niet wordt gebogen voor God, is er ook geen buigen voor de naaste. De minste willen zijn is niet een houding waar je punten mee scoort.

Het offer van Abel

Om dat te leren moet je bij de Here Jezus zijn. Hij kwam in de wereld 'niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen' - Mattheüs 20 vers 28. Hij werd het offer waarnaar het offer van Abel heenwijst, evenals andere vele offers die in het Oude Testament genoemd worden. Hij, de Onschuldige, stierf in de plaats van allen die Hem in het geloof aannemen. Wie dat gelooft, mag weten dat God hem aanziet in de Here Jezus. Efeziërs 1 vers 6: 'tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons aangenaam gemaakt heeft in de Geliefde.' De verhouding met God is hersteld en daarmee is de basis gelegd dat ook de verhouding met de medemensen in goede banen wordt geleid. Dat wil niet zeggen dat anderen je niet vijandig zullen behandelen, maar je zult wel in staat zijn zelf de vrede met alle mensen te bewaren. Romeinen 12 vers 18 - 'Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houdt vrede met alle mensen.' Waar de liefde van God aanwezig is, zal deze liefde in staat zijn het grootste onrecht te verdragen.

Wie is mijn naaste en voor wie ben ik de naaste?

Ben je de naaste van het groepje jongeren bij je in de buurt, die niet zoveel kwaad doen, maar wel een plekje zoeken om bij elkaar te komen, wat te kletsen en stiekem een sigaretje te roken? Een naaste loopt ze niet angstig, onzeker en boos voorbij, maar uit een stevige groet, zolang het allemaal netjes verloopt, maar uit ook een stevige reprimande als ze het verdienen en overlast bezorgen.

Ben je de naaste van mensen die anders zijn dan jij, die misschien op een woonwagenkamp wonen of in een villawijk? Moeten die hun eigen bontjes maar doppen of moeten we net voor hen extra oog en oor hebben?

Ja, je voelt je wel de naaste van een mede-vakantieganger, die je nog nooit hebt gezien, van wie je niet weet waar of hoe zij wonen, of ze rijk zijn of arm, maar je hebt tijd voor hen en ruimte en ze staan letterlijk zo dichtbij, of mag dat alleen maar als je op vakantie bent?

Ben je de naaste van mensen die dichtbij je komen dan? De kinderen uit de derde wereld? Een foto of een folder die achter in de kerk hangt of in de bibliotheek? Komen ze dan dichtbij genoeg?… of zijn we in staat zonder blikken of blozen aan die foto's voorbij te gaan?

Ben je de naaste voor mensen voor wie je tijd hebt alleen als je op vakantie bent? Ben je de naaste van de slachtoffers in een oorlogsgebied, die je 's avonds dichtbij ziet komen als je op je gemakje naar het nieuws ligt of zit te kijken en alle tijd hebt voor t.v. journaal en film? Voel je jezelf verwant met de slachtoffers van verschrikkelijke verkrachters en moordenaars, waar dan ook, bijvoorbeeld en bekruipt je het gevoel, dat je net die slachtoffers nabij wilt zijn en voor hen in ieder geval een kaarsje zou willen aansteken?

Lees het in de Bijbel :
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?'. Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?'. Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf'. Jezus zei:'Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven'. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus:'En wie is mijn naaste?'. Nu nam Jezus weer het woord en zei: 'Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: 'Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden: Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?'. Hij antwoordde: 'Die hem barmhartigheid betoond heeft'. En Jezus sprak: 'Ga dan en doet gij evenzo'(.Lucas 10, 25 37)

Als aanvulling hier een doordenker over "lastige collega's" :

 Samenwerken met collega's met wie je niet zo gemakkelijk door één deur kunt, kan
 enorm frustreren. Een karakteristiek van "lastig gedrag" voor anderen vanuit jezelf of van anderen uit naar jou toe:

 - De kleine dictator doet alsofhet bedrijf van hem/haar is. Heeft een grote mond, bluft
 en intimideert.

 - De sluipmoordenaar is een wolf in schaapskleren. Heel aardig en meegaand op het
 eerste gezicht, maar achter je rug om...

 - De zwijger houdt bewust zijn mond. Neemt nooit de verantwoordelijkheid en laat
 alles aan zich voorbijgaan.

 - De al weter hoef je niets meer te vertellen. Heeft alles al meegemaakt, kent alles en I
 iedereen en is behoorlijk eigenwijs.

 De uitsteller vindt beslissingen nemen het moeilijkste wat er is. Blijft maar vragen
 stellen, treuzelt, wikt en weegt en kiest uiteindelijk de veilige weg.

 - De muggenzifter vindt het detail belangrijker dan de grote lijn. Haalt voldoening uit
 het vinden van typefouten.

 - De zwartkijker vindt een nadeel in elk voordeel. Als je één euro zou krijgen voor elke
 keer dat hij 'ja maar' zegt, was je nu al aan het rentenieren.

 Tips bij problemen in je de werkomgeving

 Als handreiking om in je werkomgeving met problematische situaties om te gaan:

 - Vertrouw op Gods macht (Matteüs 10:1 en 29-31). Als God ons in bepaalde situaties geplaatst heeft, dan geeft Hij ons ook de mogelijkheden om daarin te overleven (vergelijk 1 Korintiërs 10:31).

 - Doe in de eerste plaats je werk goed (vers 5-8).

 - Accepteer dat er voor je gezorgd wordt (vers 9-10).

 - Wees open naar je omgeving en stel je zegenend op (vers 11-13).

 - Als mensen je goede bedoelingen niet accepteren, laat het er dan bij (vers 14).

 - Bedenk dat je als schapen onder wolven wordt gezonden (vers 16-17).

 - Vertrouw erop dat je in crisissituaties weet wat je moet zeggen (vers 18:21).

 - Heb de moed om te zeggen wat je denkt dat je moet zeggen (vers 27) .


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG