Mijmeren onder de terebint - 48

- Een plaats om te klagen

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

God heeft lust aan goedertierenheid. Hij ontfermt Zich als een Vader.

Ps. 103)
 
De klaagmuur te Jeruzalem is de in steen uitgebeelde smart van Israël, het volk van God…. De klaagmuur, een stukje muur van de vroegere Joodse tempel, is een verzamelplaats geworden van jammerende Joden.Wat is daar toch bij dat stukje muur verschrikkelijk gehuild en geklaagd. De klaagmuur van Jeruzalem is een monument van Israëls vernedering en van zijn smart. Moe van het hartstochtelijk gesnik en gejammer uitgeput van het zuchten en bidden, zetten de klagers zich tegen de muur en rusten. Ze gaan weg en komen weer…. Geen enkele troost wordt daar gevonden.

“Troost, troost Mijn volk!” Zo spreekt God, want God is de God van alle vertroosting. Als de Zijnen in ballingschap zijn, komt nog Zijn bemoedigend woord: “Ik, Ik ben het die u troost.” Zeker het volk heeft gezondigd. En voor een Heilig God is één zonde, duizendmaal erger, dan voor ons alle zonde van de wereld. En toch, die rechtvaardige

God heeft lust aan goedertierenheid. Hij ontfermt Zich als een Vader. (Ps. 103) Hij troost als een moeder ( Jes. 66). De God aller vertroosting heeft Christus tot ons gezonden. En Christus was een Trooster! Hij droogde tranen. Hij deed het leven uit de doden komen; in het sterfhuis bij het dochtertje van Jairus, Onderweg bij de jongeling te Naïn, bij het graf van Lazarus. Hij gaf de andere Trooster – de belofte des Vaders – Die na Christus Hemelvaart, op deze aarde kwam wonen in de gelovige, de Gemeente. En alle denkbare vertroostingen, alle zoete herinneringen aan Gods beloften, ze zijn in God en komen uit God en voeren tot God.

Ook de gerechtigheid van het Joodse volk is uit hun God. De Heilige Israëls is hun Verlosser! De gang naar de klaagmuur zal eenmaal voorgoed voorbij zijn. De klaagmuur zal worden veranderd in een monument van Gods ontfermende en herstellende liefde. De jammerklacht bij de klaagmuur is vrucht van eigen zonde, maar eenmaal zingt een verblijd volk in de stad des vredes.

“Ik dank u Heere, dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd en Gij troost mij; zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen: want de Heere Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot heil geworden.”En: “zij zullen Water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils!” Droefenis en tuchtiging zullen wegvlieden, vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen! (Jesaja 12 en 35).

Naschrift om eens over na te denken
Klaagliederen 3:22-39

Mag je klagen als je het zwaar hebt? Mag je eruit gooien waar je allemaal mee zit.  Past dat bij een christen, een kind van God? Ja, je mag klagen.

God gaf ons in zijn wijsheid een bijbelboek vol klachten: Klaagliederen.
Vijf liederen, geschreven na de verwoesting van Jeruzalem, toen Juda in ballingschap werd weggevoerd naar Babel.
De HEER heeft toen niet gezegd 'die verwoesting van Jeruzalem is jullie eigen schuld, dus nu niet klagen'.
Hij geeft ruimte voor klaagliederen. Geschreeuw uit de diepte.

Daarbij zijn heel wat Psalmen waarin wordt gehuild, geschreeuwd, wanhopig geroepen om hulp.
God geeft daar ruimte voor. Hij heeft het in zijn heilige boek laten schrijven. Daarmee geeft ons ruimte om te klagen, te zuchten, uit te spreken wat je op je hart hebt.

Blijf in alle tegenslag kijken naar God.. Klaag niet bij hem vandaan, maar klaag juist naar hem toe. Dat gaat niet altijd vanzelf.
De dichter van dit klaaglied merkt dat ook.  Hij zelfs het gevoel dat het niet helpt om met zijn gebed naar de Heer toe te gaan.

Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen (vers 8)

Als je dat gevoel hebt, heb je toch neiging om je dan maar helemaal voor God af te sluiten? Maar dat doet de dichter niet.
En door ons dit klaaglied te geven, leert de Heer óns: doe dat in ieder geval niet. Sluit je niet voor God af. Blijf het tegen jezelf zeggen: juist in de tegenslag wel naar de Heer kijken.

Dit zal ik doen terugkeren in mijn hart (vers 21)

Ik dwing mezelf om hier weer aan te denken. Het zakt zomaar uit mij weg, maar ik roep mezelf er steeds naar terug. Terug naar de Heer. Terug naar de Heer om te zien: hij geeft nog zoveel. Kijk eens wat je allemaal nog wel hebt.
Dat kan heel goedkoop klinken. Soms is het heel slechte troost: ja, maar je hebt nog zoveel wèl. Het is vooral heel goedkoop als je dit zegt zónder dat je echt geluisterd hebt naar de diepte van de klacht. Een ander voelt zich dan (terecht!) niet serieus genomen. Als je wel echt luistert, als je de klacht serieus neemt, kan dit wel een goede reactie zijn.  En het is goed om het tegen jezelf te zeggen: kijk naar de HEER, hij geeft nog zoveel.

Ellende kan je blik versmallen. Je kunt zoveel meemaken, dat je alleen nog maar alle narigheid ziet. Zoals Klaagliederen 3 begint: ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Dat kan heel gauw worden: ik ben de mens die lijd - en meer ben ik niet. Je ellende, je tegenslagen, je handicap bepaalt dan in grote mate (of helemaal) je identiteit.
Daar kun je jezelf onrecht mee doen. En niet alleen jezelf, maar ook je Schepper. Hij heeft je gemaakt tot méér dan 'de mens die te lijden heeft'. Je bent meer. God geeft je meer. 

God geeft nog zoveel

Dank hem dat je 's morgens wakker wordt. Er is weer licht. De zon schijnt weer. Misschien zijn er mensen die voor je klaar staan. Er is verzorging. Er is medische hulp zonder onoverkomelijke financiële problemen.
God geeft nog zoveel. Je doet hem onrecht als je dat nooit meer ziet. Je doet dan onrecht aan zijn goedheid.

We kijken vaak naar wat we niet hebben

Dan kijken we naar anderen die het allemaal wel hebben en dan denken we: het is niet eerlijk; waarom heb ik het niet?
God leert ons hier kijken naar wat je wel hebt; en dan kijk je naar wie je zelf bent en dan besef je: dat is niet verdiend, dat is alleen maar genade.

Waarom blijft dan toch zoveel? Waarom wordt hij of zij niet beter? Waarom gaat de ellende nooit voorbij? Heeft God het dan echt wel in de hand? Moet ik blijven geloven dat God alle dingen regeert? Wat heeft hij er dan voor bedoeling mee?  Als God dit wil, wat is hij dan voor harde God? Dat zijn de moeilijkste vragen,  de waarom-vraag waar geen antwoord op is.

Een verrassend stukje antwoord

Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen (vers 33 Willibrord-vertaling)
Hier staat dat Gód het doet. Het is niet zo dat Hij er machteloos bij staat, zoals veel mensen, ook sommige gelovigen,  beweren. God doet het, maar 'slechts met tegenzin'. Er staat: niet vanuit zijn hart.Tegenslag geeft God niet graag.

Laat God met plezier ziekte, verdriet, ongelukken, rampen en milieuvervuiling gebeuren in deze wereld? Nee.
Het is zijn mooie wereld. Het komt niet uit zijn hart om daar allerlei ellende te laten gebeuren.
Toch laat hij het gebeuren. Als gevolg van onze schuld. Als rechtvaardig vonnis over de verkeerde keus die wij als mensen gemaakt hebben. God heeft in het begin de mens de ruimte gegeven om te kiezen en de mens koos tegen God, voor de duivel, voor de zonde en dus voor de dood. Als eerlijke rechter heeft God de dood de ruimte gegeven in deze wereld.

En soms zie je daar heel veel van in één mensenleven. Waarom zoveel bij sommige mensen?
Waarom zulke ernstige vormen van kanker, anorexia, borderline-problematiek, depressie, fibromyalgie? Waarom gaat het niet over, terwijl we er zoveel om bidden? Ik weet het niet. Maar houd dit vast: slechts met tegenzin laat God die tegenslag toe in je leven. 

Hij laat het de ellende niet van harte toe

Want zijn hart is vol liefde. Zijn hart vol liefde zie je in het kruis van Jezus Christus. God gaf zijn eigen Zoon over in de dood.
Deed hij dát graag? Natuurlijk niet. Niemand doodt graag zijn eigen kind. Slechts met tegenzin bracht de Vader leed en rampspoed over zijn Zoon, tot in de dood aan het kruis'. Toch deed hij het. Uit liefde voor ons.

Kijk in je klagen daarom dwars door je ellende heen naar die liefde van God in Christus. En leer zo te zien wat de rijkdom is die je dwars door alle tegenslag heen toch mag vasthouden: God geeft zichzelf.

Mijn enig bezit is de HERE.
Hij is de grond waarop ik sta.
De HERE is mijn erfdeel, de grond waarop ik sta.
Al wordt alles van mij afgepakt, ik heb de HERE
Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus JezusDe Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG