Mijmeren onder de terebint - 14

- Vraag wat je maar wilt...

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Vraag wat je maar wilt...

Joh. 15:7

In Johannes 15:1-8 kunnen we iets belangrijks leren over ons mediteren. Het bekende beeld van de Wijnstok en de ranken, dat we daar tegenkomen, is een bijbelwoord dat uitnodigt tot meditatie. Sterker nog: Jezus Christus zelf maakt hier duidelijk dat er maar n manier is waarop wij aan Hem verbonden blijven (‘Blijft in Mij, gelijk Ik in u’). En dat is deze manier: ‘zijn woorden moeten in ons blijven’ (Joh. 15:7). De Stem van Christus moet om zo te zeggen resoneren in heel ons lichaam. Die Stem moet niet alleen in ons hoofd klinken, maar doordringen in ons hart en ons hele lijf. Zo is Christus in ons. Zo beleven we de gemeenschap met Hem. Door de woorden waarmee Hij ons persoonlijk aanspreekt.

En net als in bijvoorbeeld Jozua 1 en Psalm 1 wordt er ook hier gesproken over voorspoed en over vrucht dragen. Dat is de geweldige belofte voor alle meditatieve omgang met het Woord van Christus: dat er iets gebeurt in je leven, dat er verandering plaatsvindt, dat je steeds meer vernieuwd wordt tot het beeld van Gods Zoon, dat de wil van Christus jouw wil wordt.

Jezus Christus meent het voluit: ‘Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden’ (Joh. 15:7). Wat is het Woord van God toch blikveruimend en hartverwarmend ! Veel meer dan een boek met feiten uit de geschiedenis

Het is het levende Woord van God.Helaas is het een boek geworden wat in veel huishoudens met een dikke laag stof op de boekenkast is beland. Maar God kan zoveel doen door het Woord heen.

Het Woord van God is eeuwig! “Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” (1 petr 1:24-25)

Wil je iets hebben, wat niet vergaat? Als je om je heen kijkt zie je dat alles uiteindelijk sterft, alles maar tijdelijk is. Houd je vast aan het Woord van God, want dat is eeuwig! Het woord van God is krachtig! “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.” (Hebr 4:12)

Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God sprak en het is er, zo ontstond de wereld en zo ontstond de mens (dus jij en ik) Johannes 1:3 vertelt ons, dat alles is geworden door het Woord. Hoe zal deze wereld vergaan? Openbaringen 19:15 vertelt dat er een zwaard uit de mond zal komen van Jezus, daarmee zal Hij zijn vijanden verslaan, dus weer door het woord van Hem! Zelfs zijn Naam is: Het Woord Gods (vs13) Zoveel kracht heeft het Woord van God!

En het mooie is: God heeft het Woord dat Hij gesproken heeft opgeschreven!En Dt is de Bijbel! God heeft zijn woorden laten opschrijven in een boek, om tot jou persoonlijk te spreken. Als je het leest en aanneemt als woord van God voor jou, dan zullen deze woorden een enorme kracht op je leven hebben, het zal enorme gevolgen hebben op je denken, maar ook op je gezondheid, omstandigheden, relaties, op alles.

Geef je over aan de kracht van de Bijbel

1. Het Woord van God onderwijst

In II Timotes 3:16 wordt gezegd: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven?

We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden)

Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk:”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.

2. Het Woord van God brengt lichamelijke genezing

Dit is een minder bekend aspect van het Woord, maar zeker waar! Lees maar Spreuken 4:20-22. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.”Ook jouw lichaam zal genezen worden door het Woord van God, als je het leest.

Er staan echter wel een paar voorwaarden bij. Het gaat niet om vluchtig lezen, of even kort. God wil dat je zijn Woord ook echt aanvaart als Woord van Hem. God wil dat je er op gespitst bent met je zintuigen. God wil dat je ze niet laat wijken, dus er voortdurend mee bezig bent. En dat je eruit leeft, als een diepe schat in je hart. Dan zal Gods belofte volgen: Je zult genezing ontvangen. Geloof erin en ga ervoor. God doet wat Hij belooft.

3. Het Woord van God brengt emotionele genezing

God heeft je lichaam gemaakt, maar ook wie je van binnen bent! Veel mensen voelen zich niet zoals God hen bedoeld heeft, ervaren veel innerlijke pijn. Toch is het ook Gods verlangen om je innerlijk te genezen, door zijn liefde. Hij kan dat omdat hij gebrokenen van hart heelt! (psalm 14:3) God wil dit doen door zijn Woord (Psalm 119:28) “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord” God vertelt in zijn Woord dat Hij ons wil helen, kracht wil geven, ons wil troosten in ons verdriet. Prijs Hem ervoor.

4. Het Woord van God brengt geloof.

In Rom 10:17 wordt gezegd:”Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” Soms zeggen mensen: Ik heb zo weinig geloof!

 Geloof komt je niet aanwaaien. Je kunt nooit meer geloven dan dat je weet. Geloven komt doordat je de Bijbel leest. Hoe meer je je gaat verdiepen in het Woord van God, hoe meer geloof er zal komen, tenminste, als je het Woord ook begrijpt.

Laten we even kort gaan kijken hoe Jezus het Woord noemt in een gelijkenis in Lucas 8 : 4 – 8, over een zaaier die zaait zaad, het zaad zal ontkiemen en groeien als het in goede aarde valt. Jezus legt deze gelijkenis uit vanaf vers 11. Hij vertelt dat het zaad het woord Gods is. Deze gelijkenis staat in drie boeken beschreven. Het zaad zal volgens deze gelijkenis vrucht dragen als het in goede aarde valt.

Jezus legt ons uit dat ‘goede aarde’ het volgende inhoudt: een goed en vroom hart hebben (Luc 8:15) vasthouden, volharden in vruchtdragen (Luc. 8:15) Degenen die het Woord horen en verstaan (Matth. 13:23) die het Woord in zich opnemen (Marc. 4:20)

 Dus het Woord zelf is geen garantie dat je geloof krijgt! Het zaad is goed, daar is niets verkeerd aan. Maar hoe ontvang je het? Gaat het werken in je hart en in je leven? Dat ligt aan jou! Geloof zal komen als je het Woord hoort, vasthoudt, verstaat en helemaal in je opneemt.

5. Het Woord van God brengt voorspoed.

Jozua 1:7-8: “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

God belooft voorspoed als we ons aan zijn Woord houden. Is dat niet een geweldige belofte? God heeft ons gemaakt en weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat we moeten doen en niet moeten doen om gelukkig te zijn. Hij geeft bepaalde voorschriften, als wij ons daaraan houden zal het goed met ons gaan.

Er is altijd genade, als we ons niet houden aan Gods Woord, Jezus heeft de wet vervuld, het gaat niet meer om al die regels, maar we moeten nog wel leven volgens Gods principes. Als het goed is, is dat het verlangen van iedere christen!

6. Het Woord van God zorgt ervoor dat we God beter leren kennen

 De hele Bijbel staat vol over Wie God is! Jezus, het vleesgeworden Woord, Joh 1:14, laat precies zien Wie God is. Hij zegt: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! (joh 14:8) Als we de Bijbel lezen, het Woord van God, laat God zien Wie Hij is! Door Gods machtige daden en natuurlijk door Jezus Zelf! Hij wil u zijn liefde, genade, trouw, rechtvaardigheid en heiligheid laten zien. Hij wil je vertellen wat zijn principes zijn, dat Hij genadig is en dat we niet zelf dingen kunnen verdienen! Hij laat ons zien dat die genade er ook echt is en dat Hij heeft voorzien in al onze noden! Door het Woord leren we God (beter) kennen!

7. Het Woord van God vertelt Gods beloften voor je leven.

De hele Bijbel staat vol met beloften. God geneest, God bevrijdt, God helpt, God is genadig, God verlost u van de groeve, God zal u zegenen in alles, God houdt van u etc!

Als je God kent, echt kent, weet je dat Hij Zich aan zijn beloften houdt!Maak ze eigen en zie dat ze zullen uitkomen in je leven! Wat God belooft zal Hij zeker doen! Gods Woord zal zijn doel bereiken!

Misschien denkt je: Ik zie helemaal niets van Gods beloften in mijn leven. Ik heb jaren geloofd en wel in de Bijbel gelezen, maar ik ben nog steeds ziek, depressief, ik twijfel nog steeds. Ik zou het wel willen geloven, maar ik kan het niet.

Dan wil ik je met het volgende bemoedigen: Gods Woord zal altijd zijn doel bereiken in je leven! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. (Jes 55:8-11)

En hiermee wil ik je ook uitdagen:Ga Gods Woord zoeken, ga ontdekken wat Hij zegt over de situatie in je leven, waarin je misschien geen hoop meer ziet. Laat zijn Woord spreken, lees, herlees wat de Bijbel erover zegt. God belooft dat zijn Woord niet ledig zal terugkeren. Laat Gods Woord dagelijks tot je spreken en je zult zegen ontvangen! Wil je iets hebben, wat niet vergaat? Vraag het Hem !


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG