Mijmeren onder de terebint - 23

- Lofprijzing en Aanbidding

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

In het Hebreeuws zijn er verschillende woorden voor verschillende lofprijzing. Er zijn veel woorden die ze gebruikten in hun rituelen en ceremonies, maar de volgende 7 zijn de meest voorkomende

TODAH: Het uitsteken van de handen als in een belijdenis of dankzegging. Dit is een handeling door de wil. Het wordt veel gebruikt in liedjes, en is vertaald met lofprijs en dankzegging Ps.26:7; 69:30; 42:4; 56:12; 50:23; 50:14; 107:22.

YADAH: het uitsteken of omhoog steken van de handen in aanbidding en lofprijs. Dit wordt vaak geassocieerd met dankbaarheid. Het wordt veel gebruikt in bijeenkomsten en wordt zelden gebruikt bij individuele dankzegging. Deze soort van uitdrukking onderstreept de nood en afhankelijkheid van persoon tot God en belijd zijn zonde. . Ps.7:17; 9:1; 2Sam.22:50; 1Kron.25:30; Ps 18:49; 1Kron.16:4; 23:30; Neh.11:17

HALAL: Het demonstreren of uitvoeren van enthousiasme over God in een uitbundige, schreeuwerige, en uitsloverige manier. Dit is het basis woord voor halleluja. Het is meestal vertaald met “Prijs de Here”. In deze vorm van lofprijs bevrijd de persoon zichzelf van alle vorm van waardigheid en maakt het zodoende mogelijk om God luidruchtig en uitbundig te prijzen. Gen.12:15; 1Kon.20:11; Jes.41:16; 1Kron.16:10; 2Kron.23:13; 41:18; Job12:17; Ps.58:5; Pred.2:2.

SABACH: Het met luide stem uitschreeuwen van de grootheid en goedheid van God. Ps.47:1; 1Kron.16:35; Ps.63:3; 145:4; 117:1; 147:12.

ZAMAR: De Heer te prijzen door gebruik te maken van instrumenten. Letterlijk betekent het “ de snaren te beroeren”. Ps.26:6; 30:4; 57:7; 2Sam.22:2; Ps.47:6; 68:32; 21:13; 33:2; 98:5.

BARAK: De Heer te zegenen door voor Hem te knielen in een uitdrukking van aanbidding. Barak is de tijd van stille verwachting waarop we uitkijken naar Zijn antwoordt op gevolg van onze aanbidding. Gen.9:26; Deut.1:11; Jer.2:4; Gen.24:24; Josh.22:33; 1Sam.25:32; Ps.41:13.

TEHILLAH: De lofprijs waarin God woont. Tehillah is een gevolg van elk andere vorm van aanbidding. Het is de uiting van gezang die geboren worden in het hart en de geest van de gelovige en zijn niet voorgeschreven of beredeneerd. Dit zijn de liederen en uitingen van woorden die alleen God verstaat. Ps.22:3; 148:14; 1Kron.16:35; Jer.17:14; 2Kron.20:22; Neh.12:46; Ps.71:8; Jes.48:9; 62:7.

Wat is lofprijzen? Het is de daden, beloftes en werken van God verkondigen. Volgens Ps.22:3 is het de woonplaats van God. Ook is het een aanbeveling Ps.9:1 Om positief oordeel te uiten Ps.8:1

Wat is aanbidding? Volgens het Nederlands woordenboek betekend aanbidden: vereren, liefhebben, beminnen.Het is het eren van God.Aanbidding begint als we God erkennen voor het hoogste en belan grijkste in ons leven nu en het leven dat komt. Het is een handeling van het hart en de wil, die zich demonstreert in lichamelijke uitingen als geven, bidden, knielen en onderwerpen. Aanbidding is ook een ritueel gebruik in het brengen van de hoogste vorm van eer en erkenning aan God. Ps.95:6. God spreekt en zijn werken worden volbracht, maar de omgeving van God is altijd puur en heilig. Niets dat is aangeslagen of onrein is, kan existeren in de ontzagwekkende en verschrikkelijke atmosfeer die de omgeving van God wordt genoemd. Het aanbidden van God moet dan ook in de geest gebeuren. Het menselijk lichaam en de ziel is besmet met zonde vanaf geboorte door de zondeval van Adam. Maar door de wedergeboorte kan onze nieuwe, onbevlekte geest opnieuw in de aanwezigheid van God verkeren net zoals Jezus. Aanbidding is wat God van al Zijn volk verwacht. Math.22:37.

Aanbidding is door God bevolen toen Hij de tien geboden gaf. Hier liet Hij weten is niet mis te verstane taal, dat Hij een jaloerse God is, en dat alleen Hij aanbeden mag worden. Hij moet nummer een zijn in ons leven. Zo geeft Hij zegeningen voor wie Hem aanbidden, en vervloekt hun die Zijn Naam misachten. God laat Zijn volk weten wie Hij is, en wat Hij voor hun gedaan heeft. Hij zal geen ondankbaarheid, oneervol gedrag of respectenloosheid tolereren. Ex.20:2-6

De meest directe roep tot aanbidding komt van koning David in Ps.150. Hij zegt ons WAAR we moeten prijzen, maar ook WAAROM, WAARMEE, HOE en WIE.

Het waarom van lofprijzing en aanbidding: De bedoeling van lofprijs en aanbidding is om een omgeving voor de aanwezigheid van God te creëren, waarin Hij zich kan manifesteren. Nadat Adam en Eva uit het Hof waren verbannen, had God een manier nodig om met Zijn meest waardevolle en dierbaarste creatie – de mens - contact te onderhouden. Doordat Adam zichzelf had besmet met zonde, kon hij niet langer in het Hof blijven. Het Hof was perfect, en heilig. De Plaats van God. De mens had een vehikel nodig om hem weer met God in aangezicht van zijn Schepper te brengen. God schiep een vehikel in de bediening van lofprijs en aanbidding. Deze bediening is samengesteld door gehoorzaamheid, opoffering, pure motieven, en het vloeien van het Bloed. De opbouw van de Ark van het Verbond, en de bijbehorende rituelen in het Tabernakel, geeft ons een indruk over hoe serieus God is over Zijn aanwezigheid.

In het Oude Testament betekent het; neerbuigen voor en neerknielen, aanbidding wordt hier vooral gezien als een daad, een handeling voortkomend vanuit een innerlijke houding. We vinden dit o.a. terug in Psalm 95:6.

Als Jezus verzocht wordt in de woestijn en de duivel hem wil verleiden zich voor hem neder te werpen en te aanbidden antwoord Jezus: Er staat immers geschreven : De Here Uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. (Mat.4:10) Jezus citeert hier Deuteronomium 6:13 waar staat : De Here uw God zult gij vrezen, Hem zult gij dienen. Hieruit blijkt dat aanbidding alles te maken heeft met ‘de vreze des Heren’. Het begrip ‘de vreze des Heren’ heeft niets te maken met angst maar veel meer met een heilig ontzag, eerbied en een besef van Gods grootheid en heiligheid en daar tegenover onze eigen kleinheid en afhankelijkheid.

In Spreuken 22:4 wordt de vreze des Heren gelijkgesteld aan ootmoed, wat te maken heeft met een nederige houding.

In het Nieuwe Testament krijgt het begrip aanbidding een extra dimensie door de vertaling van het Griekse woord voor aanbidding ‘proskuneo’ wat betekent : zich neerbuigen om de voeten te kussen. (uit respect voor en als onderwerping aan een hooggeplaatst iemand).

Een heel sprekend voorbeeld hiervan vinden we in Lucas 7:36-50 waar de zondares huilend de voeten van Jezus kust en ze met haar haren afdroogt; deze vrouw knielt neer,(overgave aan God) ze huilt vanuit een diep besef van zonde, (berouw, verlangen naar heiligheid) ze wast de voeten van Jezus met haar tranen, (dienstbaarheid) droogt ze af met haar haren, (gebruikt haar lichaam tot eerbetoon) kust de voeten van Jezus, (uiting van diepe liefde en hoogachting) en zalft ze vervolgens met mirre, (bereidheid om te sterven, je eigen leven afleggen).

Jezus zegt van deze vrouw dat zij veel liefde betoonde. Hierin vinden we de betekenis van aanbidden als liefhebben en vereren terug, zoals ook het eerste en het grootste gebod ons opdraagt; “Heb de Here uw God lief met geheel je hart, je ziel en je verstand”, dit heeft alles te maken met een leven van aanbidding.

Onze naaste liefhebben staat hiermee direct in verband, 1 Joh. 4:7-8 spreekt hierover: Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God: en een ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God”. Jezus zegt dat wie zijn gave wil brengen voor het aangezicht van God zich eerst moet verzoenen met zijn broeder. (Mat. 5:24) God heeft meer behagen in onze gehoorzaamheid dan in onze offers, het gaat Hem niet om onze uiterlijke eredienst maar Hij zoekt een hart dat volkomen naar Hem uitgaat.

In het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw komt naar voren dat het er niet om gaat of we in Jeruzalem of op de berg Gerizim aanbidden maar: “de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid: want de Vader zoekt zulke aanbidders”. God verlangt niet naar onze aanbidding als een op zichzelf staande handeling of uiting, maar Hij zoekt aanbidders, mensen die met heel hun hart aan Hem toegewijd zijn en met hun hele leven Hem dienen en liefhebben. Aanbidden in geest betekent dat we beseffen dat alles wat we aan God kunnen geven we eerst van Hem ontvangen hebben en dat wat we voor Hem kunnen doen alleen waarde heeft als het door Zijn Geest geleid en geïnspireerd is. Aanbidden in waarheid wil zeggen dat onze woorden overeen moeten stemmen met onze daden, waarheid staat hier ook voor echtheid en oprechtheid. Is ons dagelijks leven aan God toegewijd?, buigen we voor God of voor de verleidingen van deze wereld? Als we zonde toelaten brengen we scheiding tussen God en onszelf en zal ons aanbiddingsoffer (zoals bij Kain) geen waarde hebben, maar als we onze zonden belijden is Hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen. (1 Joh.1:9)

Door Jezus hebben we een vrije toegang verkregen tot de troon van de genade (symbool voor het verzoendeksel van de ark des verbonds, de “Mercy seat” (genadetroon), de plaats waar de heerlijkheid van God zich openbaarde aan Israël) en mogen we in een intieme relatie met God staan. Dat in deze relatie sprake is van een wederzijdse communicatie kunnen we opmaken uit Hebreeën 4:16 waarin staat dat we mogen toegaan tot de troon van genade om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Romeinen 12:1-2 spreekt van het stellen van ons lichaam tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, en dat we door de vernieuwing van ons denken mogen erkennen wat de wil van God is.

1 Petrus 2:5; Laat u ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers.

1 Petrus 2:9 spreekt ervan dat we een door God gekozen geslacht zijn, een koninklijk priesterschap en Gods volk om Zijn grote daden te verkondigen. Een leven als aanbidder zal invloed hebben op de mensen om ons heen, door onze liefde voor God zullen we Zijn getuigen zijn in woord en daad, en anderen voor Christus winnen.

Aanbidding in de eredienst.

Uit het bovenstaande blijkt dat aanbidding bovenal een houding van ons hart is ten opzichte van God, dit resulteert in een levenstijl die overeenstemt met Gods wil en Zijn woord: we zijn aanbidders. Vanuit dit leven zullen er momenten zijn waarop we dit in onze woorden en liederen tot uiting kunnen brengen. Alleen als we met heel ons leven God aanbidden hebben onze woorden en liederen zeggingskracht en zijn ze voor God als een lieflijk reukwerk. Andersom zal als we met ons hele hart God aanbidden, Hem eren en prijzen dit een uitwerking hebben op ons leven, en als hierin onze liefde voor God toeneemt zal ook de liefde voor onze naaste toenemen.

Deze houding van aanbidding zou je als basis kunnen zien van waaruit verschillende vormen een functie krijgen in het geheel van de eredienst: we mogen God loven en prijzen (lof offeren), Zijn naam belijden, Zijn daden verkondigen, onszelf verootmoedigen, Hem danken, en elkaar daarin aansporen, bemoedigen en opbouwen.

Hebr. 12:28-29 ‘ Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.’ Het woord vereren ‘lautreuo’ betekent ook: openbare aanbidding, hiervan is ons woord eredienst afgeleid.

Wat is de uitwerking van aanbidding ?

Kol.3:16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen Gode dank brengt in uw harten.

Ef.5:18-19 Maar wordt (voortdurend) vervuld met de Heilige Geest, en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van harte, dankt ten allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God de vader voor alles, en wees elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Deze teksten geven aan welke uitwerking onze gezamenlijke aanbidding in geest en waarheid zal hebben; als het woord in ons woont vinden we daarin wijsheid om elkaar te leren, te vermanen en te bemoedigen, onze liederen hebben zowel een functie als dankzegging en lofprijzing naar God als een lerend aspect naar elkaar.

Het doel van aanbidding en lofprijzing is het verhogen van God, het zich bewust worden van Gods grootheid en heiligheid, het zich volkomen richten op God, op wie Hij is en wat Hij doet.

Door te prijzen, te belijden en te verkondigen vinden we onze vreugde in God en groeien we in het geloof, in het vertrouwen, in ons besef van God en in onze verwachtingen van Hem.

Psalm 22:4 zegt dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Door onze eensgezinde lofprijs, belijdenis en waarachtige aanbidding bouwen we Gods troon, waardoor Hij dichterbij ons komt, en we Zijn aanwezigheid ervaren en Hij tot ons kan spreken.

Lofprijzing en aanbidding gaan veel verder dan oppervlakkige vrolijkheid, het verkeren in Gods aanwezigheid doet onze gebroken werkelijkheid in een ander perspectief staan: we zien God in zijn heerlijkheid en grootheid, mogen Hem kennen en zien dat Hij ons gebroken en zondige bestaan in handen heeft. Juist in de moeite en in de gebrokenheid zijn lofprijzing en aanbidding instrumenten om ons uit te tillen boven onze eigen omstandigheden en zorgen en deze te laten vervangen door vertrouwen in en erkenning van Gods grootheid en macht. We zoeken bij God een schuilplaats om vervolgens te kunnen zien dat we verkeren in Zijn heiligdom waar het alleen nog maar gaat om zijn heerlijkheid en om wie Hij is en voor ons wil zijn. (Ps. 22:4 Ps.75, Ps.51, IIKron.20, Hand.4 )

Psalm 139 spreekt van Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid, als we deze in onze aanbidding belijden en erkennen staan we Hem ook toe ons hart te doorgronden en te toetsen en ons te laten zien wat niet goed is in ons leven. Ook dit is een aspect van aanbidding: Zijn aanwezigheid legt bloot wat in ons zondig en gebroken is, omdat het in de aard ligt van God te streven naar heiligheid. Joh. 16:8 De Heilige Geest overtuigd van zonde gerechtigheid en van oordeel.

Een ander aspect is de bevrijding die God kan schenken als Hij in heerlijkheid in ons midden verschijnt. In de lofliederen van de bijbel, de psalmen wordt Gods bevrijdende macht bezongen in bijvoorbeeld psalm 18 en psalm 40.

We kunnen hieruit opmaken dat het essentieel is om in onze samenkomst de macht en heerschappij van de Heer te erkennen en met verwachting uit te zien naar Zijn krachtige aanwezigheid.

Aanbidding en lofprijzing heeft ook te maken met geestelijke strijd, dit leren we uit de overwinning van koning Josafat (IIkron.20). Gods aanwezigheid in ons midden zal om een reactie vragen, het licht wordt van het duister gescheiden, door onze belijdenis wint het Koninkrijk van God terrein.

Tenslotte moeten we erkennen dat lofprijzing en aanbidding een gebeuren is dat je nooit compleet bevatten of met woorden omschrijven kunt, omdat het hier ook de aanwezigheid van God zelf betreft: Een beschrijving van Zijn veelzijdige karakter en optreden schiet altijd te kort.

Hoe komen we als gemeente in aanbidding ?

Een belangrijk model voor de invulling van onze eredienst is de oudtestamentische tabernakel, hierin stonden een aantal voorwerpen.

Het brandofferaltaar; dit is het beeld van Christus offer voor ons tot vergeving van onze zonden, en roept ons op onszelf als een offer te stellen, vol toewijding en overgave aan God. Steeds opnieuw moeten we ons bewust zijn van wat Jezus voor ons heeft gedaan en ons in onze gebeden en liederen aan Hem toewijden.

Het koperen wasbekken; beeld van onze reiniging van zelfgerichtheid en van het wereldse denken. Jezus bloed reinigt ons van onze zonden en tekortkomingen als we deze belijden. Door het woord worden ook ons denken en ons hart gereinigd.

De gouden kandelaar is het beeld van Christus als het licht der wereld en het levend geworden Woord dat tot ons spreekt en een licht is op ons pad.

De toonbroden zijn een beeld van onze onderlinge gemeenschap en de eenheid die we in de Heer mogen ervaren.

Op het reukofferaltaar mogen we onze aanbidding en onze gebeden brengen als een reukwerk voor God.

Via deze weg door het heiligdom mogen we komen in het Heilige der Heiligen, dit is waar de heerlijkheid van God is, waar we Zijn aanwezigheid mogen ervaren en door Hem aangeraakt zullen worden zodat we Zijn heerlijkheid ook zelf gaan weerspiegelen.

2 Kor. 3:18 En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here die Geest is.”

Hieruit kunnen we leren dat we ook in onze liederen en de opbouw van de zangdienst deze verschillende facetten aandacht moeten geven, in momenten van verootmoediging, belijdenis, gerichtheid op Gods Woord en Zijn beloften, voorbede, het uitspreken en uitzingen van onze bewogenheid en liefde voor elkaar en de nood in de wereld. We moeten waken voor eenzijdigheid in de liederenkeus zodat we niet een prettige sfeer met de meest trendy en leuk gearrangeerde liederen najagen maar recht doen aan de waarheid en de veelzijdigheid van Gods Woord.

Aanbidding is veel meer dan een moment of een goed gevoel, het is een levenshouding die een verandering in ons bewerkt zodat er steeds meer van Jezus Christus in ons leven zichtbaar gaat worden.

Aanbidding als wapen Hand.16:25, 2Kron.20:21, Ps.149:6-9

Bidden om de Geest, het beste wapen dat er bestaat.
We zullen ons in deze strijd moeten laten leiden door de Heilige Geest. Deze Geest schenkt ons het leven, de ademhaling en alles. Ook de gave van wijsheid en inzicht om in te zien aan welk front we staan, wat de taktiek is van de boze geest, welke wapens we het beste kunnen gebruiken.

 Het is fantastisch dat de Heilige Geest de overwinning op de boze geest wil behalen door gebruik te maken van mensen. God is het die het geloof moet geven. Toch is het de mens die wordt ingeschakeld om het evangelie te verkondigen, om gids te zijn naar Jezus en anderen volgeling van Hem te maken. God opent het hart. Toch wordt de mens opgeroepen om zich te bekeren, het evangelie in z'n hart toe te laten en zich door Gods liefde te laten regeren.

Om de strijd om het behoud van het geloof en van de groei van de christelijke kerk te kunnen blijven voeren en tegen de boze weerstand te kunnen blijven bieden, zullen we vaker en gerichter moeten bidden om vervuld te worden met de Geest van God.

Door bidden als wapen te gebruiken hebben we Jezus onze Heer aan onze zijde.
De Geest is het die ons doet zeggen: Jezus is Heer (1 Kor. 12:3) en niet de macht van welke afgod dan ook die ons probeert mee te sleuren (12:2). De heerschappij van Christus gaat verder dan dat Hij het voor het zeggen heeft over mijn leven. Zijn heerschappij strekt zich uit over de hemel en de aarde, over kerk en samenleving, over machten en boze geesten die onze eeuw beheersen. Dan grijpen we moed, ook als het geloof in God en de betekenis van de kerk stervende zijn. We vragen ons af welke zwakke punten de christelijke kerk waarvan wij, landelijk en plaatselijk, lid zijn vertoont, en we mobiliseren de mensen en de mogelijkheden die de Geest ons gegeven heeft om de tegenaanval te openen.

Als het gebed een wapen is, waarom hanteren we dat wapen dan zo slordig? Zou het niet verstandig zijn gerichte activiteiten te ontplooien om dit wapen in te zetten? Wat is er mis met een stille tijd, met een uur van gebed, met een gebedsgroep of een gebedspartner? Betekent extra activiteit op dit onderdeel dat wij Gods zegen afhankelijk maken van ons bidden? Nee, het betekent alleen dat we laten zien dat wij afhankelijk zijn van God en zonder Hem niets kunnen doen. Als aarts-doehetzelfver moet ik eerst in gebed gaan voordat ik de knop van m'n computer indruk.

Hebben wij problemen met de lofprijzing? Doehetzelvers hebben er altijd moeite mee om God te prijzen. Ze gunnen zich daarvoor weinig tijd. Maar ook de lofprijzing is een wapen. Je hebt God wat te zeggen. Intussen profiteer je er zelf van. En je laat anderen ervan profiteren. Want je zingt toch maar de dingen die je uit jezelf nooit uit je mond zou krijgen.

Hebben we moeite om zonden te overwinnen in ons persoonlijk leven? Maar Jézus is toch Heer? Geloven we echt dat zijn macht over hemel en aarde zich ook in mij kan manifesteren? Dat Jezus Heer is, mag christelijke kerken de moed geven om dwars tegen de geest van de tijd in te gaan. Ook al lijkt de boodschap van het evangelie onverkoopbaar, het is en blijft een heilzame boodschap voor mensen ook als ze dat zelf niet beseffen.

Klik hier voor een uitgebreide studie: AANBIDDING


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG