Mijmeren onder de terebint - 25

- Wat is Gods uiteindelijke doel dan met je leven?
 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Handelingen 17 : 30

Gods uiteindelijke doel met jouw leven is dat Hij erdoor verheerlijkt wordt. Jij bent door Hem geschapen om Hem te dienen. Daarin ligt ook jouw grootste vreugde en bevrediging. Elk ander doel dat jij nastreeft is eigenlijk zonde.

Wat is zonde?

Het woord zonde betekent dan ook 'het doel missen'. Het is de leugen van satan vanaf het begin van de mensheid, de mens een ander doel voor ogen te houden dan het dienen van God. Satan laat het voorkomen alsof je beter uit bent wanneer je naar hem luistert dan naar God. De mens die daarin trapt, zondigt, mist het doel. Gehoorzaamheid is niet populair. Toch is de enige manier om aan Gods doel met jouw leven te beantwoorden dat je doet wat Hij zegt. Zijn geboden zijn ten leven. Luisteren naar de duivel voert tot zonde en zonde voert tot de dood. Omdat de mens aan de leugen van satan de voorkeur heeft gegeven boven het gebod van God is de mens een zondaar geworden, een misser van het doel. God wilde met de mens omgang hebben in het paradijs, maar dat was doordat de mens naar satan had geluisterd niet meer mogelijk
.

Bekering, de eerste daad van gehoorzaamheid

Het is mogelijk weer te gaan beantwoorden aan Gods doel met je leven door je te bekeren tot God. Bekering is een daad van gehoorzaamheid. God roept daartoe op: 'God beveelt nu aan de mensen, dat zij zich overal moeten bekeren' -> Handelingen 17 vers 30. Wie aan dit beveel gehoor geeft kan nu ook verder naar God gaan luisteren. Door de bekering krijg je nieuw leven en de Heilige Geest komt in je wonen. Daardoor ben je sinds je bekering in staat God te dienen, terwijl je dat voor je bekering niet was. Je kunt God gaan eren en Hem blij maken door te gaan leven in geloofsgehoorzaamheid aan Hem.

Aanbidding van God

Als je de vraag zou stellen: "Waarom aanbidden christenen God?" Dan zal al snel het antwoord komen: "Omdat God onze eer toekomt". En ja, als je God leert kennen, een besef krijgt van Zijn grootheid, dan ga je Hem vanzelf wel aanbidden. Dan is dat een logische reactie. Als mens zijn we immers van nature geneigd om enthousiast te zijn over datgeen waar we onder de indruk van zijn. Als we een mooie film gezien hebben vertellen we dat aan anderen, zien we een mooie voetbalwedstrijd dan praten we er over na. Zijn we verliefd dan kunnen we onze mond er niet over houden. We hebben wij dan ook niet voor niks het spreekwoord: Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Aanbidding in het algemeen is dus een reactie van ons hart op datgene waar we enthousiast over zijn.

Als we het over aanbidding in het algemeen hebben, hebben we het over aanbidding als levensstijl en niet zozeer over aanbidding als activiteit. Aanbidding als activiteit, het prijzen van God door gebed en liederen, is slechts een aspect van aanbidding als levensstijl. Het aanbidden van God kan op veel meer manieren dan alleen door lofprijs en gebed. Enthousiast getuigen naar anderen over wat Jezus in je leven heeft gedaan is bijvoorbeeld net zo goed aanbidding van God.

Doel van aanbidding als activiteit?

Eén van de eerste dingen waar we aan kunnen denken als we nadenken over het doel van aanbidding als activiteit is: "Uiten". Jezelf uiten, uitdrukken, is een belangrijk doel bij aanbidding. Als wij God prijzen met liederen dan gaan wij de liefde die in ons hart is uiten. We brengen het aan de oppervlakte we communiceren het. We communiceren daarbij niet alleen die boodschap maar ook een gevoel. Aanbidding door middel van muziek is een uitingsvorm. Als mensen zijn we sowieso al geneigd om dat wat in ons hart omgaat niet alleen te bespreken maar ook te uiten d.m.v. muziek en zang. Datgene wat binnen in ons zit moet eruit en muziek is daarbij een ideaal hulpmiddel om het naar boven te krijgen. Een tweede hulpmiddel is daarbij lichamelijke expressie oftewel dans. Het is dan ook niet vreemd dat de woorden die in de bijbel gebruikt worden voor aanbidding en lofprijs een expressief gehalte hebben.

Een paar Hebreeuwse woorden ter voorbeeld. Deze woorden worden in de context van lofprijs en aanbidding gebruikt:

Alaz: Juichen, jubelen, zich verblijden, triomferen, springen van vreugde.

Giel / guwl: Juichen, jubelen, blij zijn, zich verheugen, ronddraaien onder de invloed van een sterke emotie.

Halal: Prijzen, uit je dak gaan, je als een gek gedragen.
 
Ranan / Ranneen: Overwinnen, te boven komen, overwonnen zijn/worden, het uitjubelen, van vreugde roepen, het uitschreeuwen, uitbarsten in vreugde, luid roepen (bij bevel, aansporing enz).
 
Ruwa: Alarmeren, strijdkreet uiten, juichen.
 
Aanbidding en lofprijs belangrijk.

Echter het is niet het enige doel. Aanbidding is immers meer dan sfeer creëren waarin men zich kan uiten. We zingen niet alleen de liederen om ons lekker te voelen of om bij onze diepste emoties te komen. We zingen ze ook omdat we God willen verheerlijken. We zingen ze ook uit eerbied en eerbetoon voor God. Soms is dit wel eens een onder- geschoven kindje maar toch is dit vanuit de Bijbel een zeer belangrijk aspect. Als we lezen in Openbaring hoofdstuk 4 dat de vier wezens voor Gods troon telkens roepen: "Heilig, heilig, heilig" dan denken we niet aan dansende wezens die helemaal uit hun dak gaan. En het zelfde geldt voor het lied wat in datzelfde hoofdstuk wordt ingezet als lofprijs voor Jezus, het Lam. Nee, we zien hier een hele andere vorm, met een heel ander doel namelijk: Eerbetoon.

Waarom zou God op deze manier eerbetoon willen?.

Als God onze vader is, die we papa mogen noemen (in het Hebreeuws "abba") waarom wil Hij dan dat wij Hem op zo’n onderdanige manier benaderen? Waarom creeërt God hier heel bewust een stukje afstand? Misschien dat Hij dit heel bewust doet, om ons zo op een hele liefdevolle manier de juiste verhoudingen te leren. God wil ons naar mijn mening heel veel geven. Hij wil ons een positie geven waarin we bijna god(delijk) zijn (zie: Psalm 8), zelfs zo dat we samen met Jezus mogen regeren, echter Hij wil niet dat we weer de fout ingaan zoals de duivel deed. Hij, de engel voor Gods troon wilde gelijk aan God zijn en daarmee ging alles mis. Wij als mensen waren en zijn daar klaarblijkelijk ook erg gevoelig voor (zie: Genesis 3) en daarom is het belangrijk dat wij God eer betonen. Daarom is het belangrijk dat het vernederen voor God een aspect van onze lofprijs en aanbidding is. Dat we voor Hem knielen, zodat Hij ons kan oprichten en ons kan kronen.
 Als je naar wat andere Hebreeuwse en Griekse woorden voor aanbidding kijkt dan zien we dit ook terug. Hiervan een paar voorbeelden:

Sjachah (Hebreeuws): Neerbuigen of neerwerpen uit eerbetoon/aanbidding.

Prosku’neo (Grieks): Kussen (zoals een hond de hand van zijn meester likt), iemand de hand kussen (ten teken van eerbied), onder de oosterlingen (vooral de Perzen) op de knieën vallen en met het voorhoofd de grond raken als uitdrukking van grote eerbied, in het N.T. door knielen of zich op de grond werpen hulde brengen met als doel eerbied te tonen of iets af te smeken, hulde brengen aan een hogere wezen.
 
Sebomai (Grieks): Ontzag hebben voor, vereren, aanbidden.
 
Naast het uiten en eer betonen nog een doel.

God ontmoeten. Heel waarschijnlijk zelfs dat dat het uiteindelijke doel is. Dat de eerste twee doelen daar naar toe werken. Door het uiten van ons hart komt de weg tussen ons hart en ons gevoel vrij zodat wij, als God zich in ons hart openbaart, Hem ervaren. Aanbidding als uitingsvorm helpt ons bij het waarnemen door ons gevoel, het ervaren van God.

Aanbidding in de zin van eerbetoon helpt ons om ons eigen hart in rechte verhouding tot God te stellen zodat God zich ook aan ons kan openbaren zonder bang te hoeven zijn dat wij hoogmoedig worden en naast onze schoenen gaan lopen. De ene vorm helpt ons dus om God te ervaren de andere om goed met de ervaring om te gaan.

Het uiteindelijke doel achter aanbidding

God ontmoeten. Door aanbidding naderen we tot Hem en in aanbidding ontmoeten we Hem. Dit is essentieel. Als wij God niet ontmoeten in aanbidding dan wordt aanbidding een religieus ritueel dan kunnen er twee dingen gebeuren dan gaan mensen of de eerst verwoorde doelstelling aanhangen en het hebben over lekker feestjes bouwen of de tweede verwoorde doelstelling aanhangen om zo uiteindelijk te eindigen met een liturgische poppenkast waar gewaden, en uiterlijk vertoon centraal staan.

Als wij werkelijk God willen aanbidden dan moet het bij ons gaan om het verlangen en het geloof om God te ontmoetten. Dan willen wij bij Hem zijn dan roepen we het samen met de psalmist uit Psalm 84 uit: "Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven." (Psalm 84:2-5)

Als wij werkelijk God willen aanbidden dan moeten we aan de ene kant niet bang zijn om Hem te ontmoeten en aan de andere kant niet bang zijn dat Hij ons zal afwijzen. Nee, dan mogen we op Zijn voorwaarden Hem tegemoet treden. Op Zijn voorwaarden het Heilig der Heilige waar de Ark is en waar God troont binnen treden. God wil ons immers ontmoeten.

God zelf nam er geen genoegen mee dat alleen de hoge priester Hem één keer per jaar kon ontmoeten. God wilde meer mensen hebben bij Zijn troon. Hij zond Jezus zodat Zijn offer het voorhangsel deed scheuren. En dat scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden is een uitnodiging, een teken dat God ons wil ontmoeten. Dat God ons in Zijn heiligdom wil hebben, de plaats waar Hij spreekt (zie: Numeri 7:89, 1 Samuël 3:3-4) en de plaats waar wij Hem kunnen ervaren.

Hoe gebeurt dat in de praktijk? Welke voorwaarden zijn er?

Kolossenzen 3:1-17 spreekt hierover. Daar wordt in het kort het volgende geleerd:

1. Opdracht tot aanbidding (vers 1-4): Je gedachten richten op Jezus.

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

2. Belangrijk voor het komen tot aanbidding: je zonde belijden

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,

3. Welke hartsgesteldheid moet er zijn voor aanbidding? (vers 10-14): 

Nieuwe mens aandoen en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

4. Gods belofte als wij op deze manier tot Hem naderen (vers 15-17).

Gevolg :

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. (Er ontstaat vrede in ons hart.)

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. (Jezus die in ons woont zal gaan spreken, zal door ons heen leren, vermanen en Hij zal liederen in ons hart losmaken zowel de oude bekende als nieuwe liederen door de Heilige Geest ingegeven.)

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Als wij vanuit de Bijbel dan Gods voorwaarden leren kennen laten we dan tot Hem naderen. Laten we dan vergeten de keren dat het niet lukte omdat we geen acht sloegen op Gods voorwaarden maar laten wij dan naar Hem toe gaan vol geloof. "Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.

We moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en belijden, want God, die ons die beloften deed, is betrouwbaar. Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God." (Hebreeën 10:22-24 en 12:2)


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG