Mijmeren onder de terebint - 11

- Stevig geworteld...

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

...als een boom, geplant aan waterstromen

Psalm 1:3

Misschien wel de meest in het oog springende bijbelplaats over meditatie is de eerste psalm. We ontekten dat de vorige keer. Dez psalm neemt in de literatuur over meditatie dan ook een belangrijke plaats in. Want hier wordt de mens zalig gesproken die ‘aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst (mediteert) bij dag en bij nacht’. We zijn hier in dezelfde sfeer als in het begin van het boek Jozua: mediteren, het gaan van Gods weg, de wet als Gods wegwijzende Woord en de belofte van voorspoed. Want, zegt de psalm in vers 3: ‘al wat hij onderneemt, gelukt’.

Vooral het beeld dat in vers 3 gebruikt wordt, maakt de meditatieve omgang met het Woord van God heel aanschouwelijk:

Hij is als een boom,
geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt.

En dat moet je je eens concreet proberen voor te stellen: God ziet mij als een boom, wortelend waar water stroomt (Willibrordvertaling). Een boom, geplant aan een rivier, of een kanaal, of bij een vijver, een dikke stam, prachtige takken met groene bladeren, er hangen vruchten in. God ziet mij als een boom, wortelend waar water stroomt. Dat water is het Woord.

Mediteren is dus: pootjebaden in het Woord van God. Dat is wat een rechtvaardige het liefste doet. En de vruchten doen denken aan de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22). Ze groeien als vanzelf, dankzij het water van het Woord. Wie mediteert over het Woord van God, verandert.

Dat is een prachtig plaatje van de mens die dag en nacht Gods wegwijzende Woord mediteert. Welzalig ben je als je zo’n boom bent. En zo is het juist de eerste psalm, de inleiding tot het hele Psalmenboek, de toegangspoort die ons leert de liefde voor Gods Woord en de intense omgang ermee. Zouden we Psalm 1 zelfs niet kunnen lezen als een inleiding op de hele Bijbel?

Het is een prachtige Bijbelse beeldspraak

Als in Gods Woord gesproken wordt over het geloofsleven van de mens, gebeurt dat vaak in beelden die verwijzen naar het dagelijkse leven. De Bijbel is ontstaan in een agrarische samenleving en dus ligt het voor de hand dat ook veel beelden ontleend zijn aan de planten- en dierenwereld. Het Oude en Nieuwe Testament staan er vol mee. Koren op de akker, schapen op het veld, een wijnstok en een vijgenboom, dat alles kan dienen om de mensen te onderwijzen aangaande Gods Koninkrijk.

Aan vruchtbomen zijn mooie beelden te ontlenen. Dat wist de dichter van Psalm 1 ook. Hij vergelijkt de gelovige, die Gods wet overpeinst bij dag en bij nacht, met een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En de profeet Jeremia prijst de mens gelukkig, die op de HERE vertrouwt: hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Jezus zal later in Zijn prediking spreken van bomen die aan hun vruchten worden gekend. Er zijn ook slechte vruchten, waarschuwt Hij. Ernstig klinkt het in de Bergrede: "Iedere goede boom brengt goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen" (Mattheüs 7:17-20). Vrucht is in deze tekst dus de manifestatie van iemands karakter, van zijn diepste wezen. Zo ontmaskert Jezus de huichelarij van de Farizeeën door hen te vergelijken met bomen die slechte vruchten voortbrengen (Mattheüs 12:33).

Bekend is ook het beeld van de wijnstok dat Jezus in Zijn onderwijs gebruikt. In Johannes 15 zegt Hij: "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. (…) Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:1,2 en 4,5).

 We leren uit deze vergelijking dat we het nieuwe leven en dus ook het voortbrengen van vrucht niet zelf in de hand hebben. De vormgeving en groei zijn een geschenk van God die dit in de gelovige werkt door de kracht van zijn Heilige Geest.

Leerzame beelden die ons de ogen kunnen openen

In dit verband zijn ook de beelden leerzaam, die ontleend zijn aan het zaaien en oogsten en die dienen ter verduidelijking van bepaalde aspecten van ons geloofsleven. Jezus gebruikt ze in Johannes 4:35-38. Als Paulus de christenen in Corinthe moet vermanen vanwege de partijschappen en onderlinge ruzies, past hij op de gemeente het treffende beeld toe van een bouwland: "Gods akker zijt gij" (1 Corinthiërs 3:9). Dit beeld maakt duidelijk dat God uit een klein begin iets groots kan laten ontstaan. 

Uit weinig mensen die Hem volgen, kan een grote gemeente groeien. Kleine liefdedaden kunnen grote gevolgen hebben. We dienen er echter weer op te letten dat gemeentegroei als vrucht van het geloof niet te danken is aan de inspanningen van de gemeente of de voorganger, maar dat dit Gods gave is. Daarom kan hij ook schrijven: "Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft" (1 Corinthiërs 3:5-7).

Wat zou het er in onze tijd in veel christelijke gemeenten anders uitzien, als men daar meer aan dacht. Wat zouden we veel minder krampachtig bezig zijn met evangelisatiecampagnes en pogingen om te komen tot gemeentegroei als die waarheid echt verstaan werd. We moeten vanzelfsprekend die werkzaamheden niet nalaten - dat zou tegen Christus' opdracht ingaan - maar we moeten ze verrichten in het besef dat het uiteindelijk niet van ons afhangt. Dat vermindert stress bij predikanten, oudsten en andere leidinggevenden in de gemeente. Als een mens stevig in Jezus geworteld is - de uitdrukking stamt uit Efeziërs 3:17 - , is het groeien en vrucht voortbrengen een teken van gezond geestelijk leven. En dat proces gaat als vanzelf.

Verwondering zal ons deel zijn

Wij mogen Gods medearbeiders zijn, zegt Paulus in datzelfde bijbelgedeelte. Christus houdt Zijn kerk in stand en Zijn Vader, de landman, geeft de groei en de vrucht. Hier raken we aan een geheimenis, dat ons leert - al zullen we het nooit ten volle begrijpen - dat het ten diepste God Zelf is die bewerkt wie welke vruchten zal voortbrengen. Dat alleen al moet ons tot verwondering leiden als er bij anderen en bij onszelf goede vruchten gevonden worden.

We kunnen ons daarbij verwonderen over Gods wijze van werken: Hij neemt zondige mensen in Zijn dienst om het zaad van het Evangelie te zaaien, om de ontkiemde plantjes te begieten en de akker te wieden. Voor het eindresultaat komt echter uitsluitend en alleen Hem de eer toe. Strikt genomen heeft God ons, kleine mensenkinderen, niet nodig om Zijn heilsplan te volvoeren. Dat te beseffen stemt ons bescheiden. Hijzelf giet waterstromen op het dorre land (Jesaja 41:17-20). Dat is een gave van de Heilige Geest en het is Zijn verborgen werk dat vrucht draagt. De vrucht van de Heilige Geest is het resultaat van de inwoning van Hem. De Geest van Christus moet het hart van de gelovige met Zijn hemelse troost bevochtigen en verwarmen, zodat er echt sprake is van groei en vrucht.

Vrucht blijft niet verborgen

Als we nadenken over wat een vrucht in de natuur is, leren we heel wat aspecten kennen die voor ons geestelijke leven van belang zijn. Zo is kenmerkend voor een vrucht dat ze niet zichzelf kan laten ontstaan. Eerst is er zaad gezaaid. Dat zaad moest sterven om er nieuw leven uit te doen ontstaan. Zo moet eerst ons eigen, zondige 'ik' sterven om nieuw leven te kunnen voortbrengen. Paulus spreekt daarover in Galaten 2:20: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij." Dat proces van sterven en levend worden werkt Gods Geest.
Vrucht voortbrengen kan ook alleen als er een organische verbinding met de wortel is. Vandaar Paulus' uitdrukking: geworteld in Christus. Nieuw leven groeit alleen maar in de innige gemeenschap met de Heiland. Jezus zelf beklemtoont dat in Zijn gelijkenis van de wijnstok en de ranken.

Een vrucht komt ook niet plotseling tevoorschijn. Daarvoor is tijd nodig. Eerst is er knopvorming, dan bloei en bloesem, vervolgens langzame rijping en dat nog heel vaak in het verborgene. Bij veel frambozen in mijn tuin heb ik dat met verbazing gezien. Ineens waren ze er, zo leek het. In werkelijkheid was er echter een periode van rijping aan voorafgegaan, die zich voor een deel aan onze waarneming had ontrokken. Veel vruchten rijpen in het verborgene. Ook in het geestelijke leven is dat zo.

Een vrucht blijft op den duur echter niet verborgen. Ze wordt geoogst en mag heel vaak dienen voor verdere uitzaai. Vruchten zijn er niet ter wille van de plant zelf, maar voor andere planten die zo bevrucht kunnen worden waardoor voortplanting en vermenigvuldiging mogelijk worden. Ook het nieuwe leven in Christus is er niet voor zichzelf, maar om anderen te helpen eveneens het heil te verkrijgen.

Vruchten zijn meestal niet volmaakt. Er mankeert nog wel eens wat aan. In Gods Koninkrijk zien we dat ook. En toch, ondanks ons menselijk falen mogen we vruchten voortbrengen. Ook daarover kunnen we verwonderd zijn als we terugzien op een bepaald traject van onze levensweg. En dan nog iets opzienbarends: God heeft in Christus zelfs geduld met ons, als wij helemaal geen vruchten voortbrengen. Heel indringend is dat beschreven in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom die in een wijngaard was geplant (Lucas 13:6-9). Dit gedeelte gaat primair over Israël, maar in ruimere zin is het van toepassing op ieder mens die het Evangelie heeft gehoord. 

De eigenaar van de wijngaard wil de boom wegens onvruchtbaarheid laten omhakken, maar de wijngaardenier neemt het voor de boom op. "Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bijbrengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed), maar anders, dan moet gij hem omhakken". Wat een liefde heeft deze wijngaardenier voor zijn boom. Er staat niet dat de eigenaar ingestemd heeft met het verzoek van de wijngaardenier, maar het ligt wel voor de hand dat te veronderstellen. De uitleg is niet moeilijk: de eigenaar is God de Vader en de wijngaardenier is Jezus.

Troost voor ons allen

Wat een troost dat Jezus het opneemt voor ons, ook als wij nog geen of onvoldoende vruchten hebben voortgebracht. En als wij al vruchten zien in ons leven, dan dreigen die weer verstikt te worden door allerlei onkruid. Maar geen nood, ook dan is Christus als de grote hovenier bereid dat onkruid uit te trekken.

Gelovigen van alle eeuwen en plaatsen hebben het altijd geweten: alleen wie het volledig van Jezus verwacht, brengt goede vruchten voort tot eer van God en tot heil van de naaste.

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG