Bijbels Prentenboek - 102 - De genezing van een bezetene  

Van het boek of de maker van de prenten zijn verder geen gegevens bekend.

Gedrukt in 1672 in Lunenburg. Nu aangevuld met de verhalen uit de Bijbel door s.j.s

  Overzicht van alle platen


De genezing van een bezetene 

Lukas VIII 27-28 - De Heer Jesus geneest den bezetenen

26 En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. 

28 Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 29 Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. 

30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. 32 Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te varen. En Hij stond het hun toe. 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. 

34 Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichtten het in de stad en op het land. 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd. 36 En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was. 

37 En de gehele bevolking van de streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door grote vrees bevangen. En Hij ging in het schip en keerde terug. 38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan en zeide: 39 Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij ging de gehele stad door verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.

Opmerkelijk genoeg herkenden de boze geesten Jezus eerder dan zelfs zijn discipelen: Marcus 3:11 "Wij weten wel wie gij zijt: Gij zijt de zoon van God."

Mensen kunnen vele boze geesten hebben. Maria van Magdala had er zeven, de man uit Gardera een legioen. De man wiens huis leeg was en op orde zou komen: zeven maal zoveel. Verder is er een "stomme" geest, die uitsluitend het spraakvermogen beheerst, hetzelfde geldt voor een "dove" en een "geest van zwakte", die de rug beïnvloedt. Boze geesten zijn geen engelen. De Bijbel geeft geen aanleiding dat engelen "inwoning" verlangen.

1. Te beginnen met satan: Een grote, begaafde engel die aan God gelijk wilde zijn, en daarom voor straf uit de hemelse gewesten werd verdreven, met de aarde als verblijfplaats. Hij was er eerder dan de mensen.

2. Hij heeft een koninkrijk met vele dienaren. Samen met overheden en machten. De Bijbel noemt hem wereldbeheerser dezer eeuw en zijn handlangers "boze geesten in de hemelse gewesten".

3. Jezus gaf Zijn discipelen een eensluidende opdracht mee: zowel de 2, de 12 als de 70: "Geneest de zieken en drijf boze geesten uit."

4. De Bijbel noemt vele plaatsen waar Jezus boze geesten uitdreef. Niet naar de hel of naar de poel des vuurs, en dit derhalve ook niet door zijn volgelingen. Dat wordt bij zijn komst door Jezus gedaan. Maar er is nog iets: Voor de gelovigen zijn er de volgende tekenen: "Boze geesten zullen zij uitdrijven". Marcus 16:17. Boze geesten leiden tot zonde.

5. In de Bijbel wordt enige malen gesproken van bezeten te zijn. Dit is een minder goede vertaling. Een gelovige kan niet door satan bezeten (in bezit) zijn. Hij kan alleen door Christus bezeten zijn. Een beter woord is "daimonised", of gedemoniseerd. Beïnvloed, beheerst of overheerst.

6. Jezus heeft satan overwonnen. Satan kan alleen zijn invloed uitoefenen als men daartoe een opening geeft.

7. De Bijbel spreekt over het binden en ontbinden van boze machten.

8. Boze geesten behoeven een huis of lichaam, vooral als het leeg is. Al zijn het maar varkens.

9. Zij beïnvloeden niet de geest maar de ziel.

10. Zij kunnen een stomme of een doof makende invloed hebben. Een ander voorbeeld is de epilepticus. Jezus zei: "Ik bestraf u, ga uit van hem." Verder wat genoemd wordt de "dochter Abrahams". Zij had al vele jaren een "geest van zwakte". Jezus dreef de boze geest uit en zij volgde Hem.

11. Nadat Jezus gedoopt was en de Heilige Geest op Hem was neergedaald, ervoer Hij de verleiding in de woestijn. Jezus antwoordde met: "Er staat geschreven." Een ieder staat aan verleidingsfactoren bloot.

12. Lucas 12:35 spreekt van "waakzaamheid tegen verleiding".

13. Efeze 6:11 "Standhouden tegen de verleidingen des duivels."

14. "De geest der waarheid leidt ons op de weg der waarheid". Joh. 16:12.

15. "Het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen". Lucas17:1.

Wat soms karaktertrekken worden genoemd kan bij hardnekkige herhaling invloed van boze geesten blijken te zijn. Gebrek aan weerbaarheid, oneerlijkheid, angst, onzekerheid, liegen, hoogmoed, opscheppen, twijfelen. Wie zonder zonden is.....

Teksten in de Bijbel over de bevrijding van boze geesten

Evangelie naar Mattheüs
Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.

Mat.7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

Mat.8:16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met een woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen,

Mat.8:28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan... 31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen... 32 En Hij zei tot hen: Gaat heen.... 33 En de hoeders namen de vlucht en kwamen in de stad en berichtten alles, ook van de bezetenen.

Mat.9:32 een stomme die bezeten was. 33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in Israël voorgekomen!
Mat.9:34 Maar de Farizeeën zeiden: Door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit.

Mat.10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

Mat.10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Mat.11:18 Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een boze geest.

Mat.12:22 een bezetene werd tot hem gebracht, blind en stom... 24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten... 27 als ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Mat.12:43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet... 45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.

Mat.15:22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten.

Mat.17:18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af... 19 Waarom konden wij hem niet uitdrijven?... 20 als u geloof hebt als een mosterdzaad, zult u tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen, en niets zal u onmogelijk zijn. (Mt.21:21-22)

Evangelie naar Marcus
Mar.1:24 een mens met een onreine geest... 26 de onreine geest rukte hem heen en weer en ging met luider stem roepend van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!... 32 Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en de bezetenen... 34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. (=Mat.8:16)
Mar.1:39 En Hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit. (=Mat.4:24)

Mar.3:11 En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God.

Mar.3:15 en Hij wees er twaalf aan... om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Mar.3:22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:22-45)

Mar.5:2 een onreine geest die in de graven woonde... 9 Hij vroeg hem: Hoe is uw naam?... 12 en zij vroegen hem: Zend ons in de kudde zwijnen... 13 En Jezus stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee. (=Mat.8:28-34)

Mar.6:7-13 En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. 13 En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (=Mt.10:5-15)

Mar.9:38 Johannes zei tot Hem: Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde.

Mar.16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.

Mar.16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

Evangelie naar Lukas
Luk. 4:33 er was een mens die bezeten was van een boze onreine geest... 35 en Jezus bestrafte hem, en zei: Zwijg en ga uit van hem en de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit

Luk. 4:36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want met gezag en macht gebiedt Hij de onreine geesten en zij varen uit. (=Mar.1:27)

Luk. 4:39 En Hij bestrafte de koorts

Luk. 4:41 Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was. (=Mat.8:16)

Luk.6:18 die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen... 19 want er ging kracht van Hem uit.

Luk.7:21 Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht.

Luk.8:2 en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren,

Luk.8:27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. (=Mat.8:28)... 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele boze geesten waren in hem gevaren... 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk... 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd... 38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan

Luk.9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. (=Mat.10:8)

Luk.9:39 een geest grijpt hem aan en plotseling schreeuwt hij, en hij schudt hem heen en weer dat hij schuimbekt... 42 de boze geest rukte aan hem... maar Jezus bestrafte de onreine geest

Luk.9:49 Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt. (=Mar.9:38)

Luk.10:17 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich  aan ons  in uw naam... 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Luk.11:15 Doch sommigen van hen zeiden: Door Beëlzebul, de overste der boze geesten, drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:24-45)... 18 Indien ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij zegt, dat Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf. 19 Indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen... 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

Luk.13:32 En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt die vos: Zie, Ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen, en op de derde dag ben Ik gereed. 

Handelingen der Apostelen
Ook in de Handelingen worden de boze geesten uitgedreven:

Hand.5:16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.

Hand.8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 

Hand 16:16 een slavin die een waarzeggende geest had... en Paulus zei tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En hij ging uit...

Hand.19:12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. 13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt... en de mens in wie de boze geest was sprong op hen toe en overmeesterde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten.

De Apostolische Brieven
Ook door de Brieven heen lezen we van de boze geesten, speciaal als waarschuwing voor ons

1Kor.10:20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.
1Kor.10:21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.

Ef. 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1Tim.4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Jak.2:19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 

Openbaringe van Johannes
Ook in de toekomst zullen de boze geesten werkzaam blijven:

Op.9:20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;

Op.16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;
Op.16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Op.18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte

Om ook eens goed over na te denken

(bron: Holy Passion Church op Internet)

Bezetenen van boze geesten werden in de evangeliën genezen door Jezus. En Jezus gaf zijn discipelen opdracht hetzelfde te doen. En na zijn opstanding gaf Hij de gelovigen dezelfde opdracht mee. Dus ook in de Handelingen gaat het genezen van bezetenen door. En ook in de Brieven lezen we van boze geesten, speciaal als waarschuwing voor ons. En ook in Openbaring, dus in de toekomst zullen de boze geesten werkzaam blijven. Christelijke psychiatrie is prima, maar dan wel met de Bijbel ernaast

In de Christelijke hulpverlening houden we rekening met wat de reguliere psychologie en geestelijke hulpverlening leert. Dit is logisch, omdat een psychiater of psycholoog wordt gezien als de professioneel, op dezelfde wijze als een arts of chirurg de professioneel is.

Het is gevaarlijk en uitermate dom om iemand die aan een bedreigende ziekte lijdt, te vertellen dat hij of zij niet meer naar de dokter moet gaan, of de medicijnen weg moet gooien omdat het geloof in Goddelijke genezing beter is dan de gang naar de arts. Bovendien kan het zelfs strafbaar zijn en leiden tot vervolging om iemand van een levensreddende geneeskundige behandeling af te houden. Recentelijk waren er processen tegen onder andere Jomanda inzake de dood van Sylvia Millecam. Deze stierf, omdat ze zich had laten weerhouden van een behandeling die haar waarschijnlijk had kunnen redden.

Wij mogen geloven, dat indien de glorie van God groot genoeg is, God beter kan genezen dan de reguliere artsen. We hebben vele malen medisch bewezen wonderen persoonlijk en van dichtbij meegemaakt en weten dat Goddelijke genezing heel echt is. Hier spreken we onder andere over meerdere mensen, die met een medische verklaring het bewijs in handen hebben van hun genezing van AIDS en HIV, mensen die na vele, vele jaren invalide te zijn geweest, uit rolstoelen opstonden en op onverklaarbare wijze weer konden lopen. We hebben gebeden voor een jonge vrouw die door machines in leven werd gehouden. Haar toestand was zo hopeloos, dat de doktoren de stekkers er uit wilden trekken, haar hersenen waren ernstig beschadigd en ze was hersendood verklaard. Zij is door een wonder van God na gebed tot een vrijwel volledig herstel gekomen, ondanks dat de scans tot op heden nog steeds een zware hersenbeschadiging vertonen. Medisch gezien is het onmogelijk dat zij zo goed functioneert, ze heeft de artsenverklaringen op zak en is een casis voor medische studenten geworden. We kenden zelfs iemand persoonlijk die op zendingsreis een hartstilstand had, dood werd verklaard en na een dag in het mortuarium door gebed uit de dood is opgestaan. Het hele land (Mexico) was in rep en roer en velen zijn tot geloof gekomen door zijn opstanding. Hij had een getuigenis over zijn verschijnen voor de troon van God in de tijd dat zijn lichaam in het mortuarium lag.

Goddelijke genezing is heel echt en de wonderen en tekenen die Jezus deed, gebeuren nog steeds in Zijn wonderbare Naam. Maar omdat de kerk in de loop der eeuwen steeds meer aan kracht en heiligheid heeft ingeboet, is de glorie sinds de tijd van Handelingen sterk teruggelopen. Daar waar God wordt ingeperkt door mensen en religie, kan Zijn Geest niet in volle kracht werken. En dan heeft de wereld een alternatief nodig.

De medische wetenschap heeft veel kennis vergaard in de loop der eeuwen en nog staat hij niet stil. Prijs God voor doktoren, en de vorderingen die zij nog immer maken. De kracht die de kerk heeft ingeboet, is gelukkig opgepikt door vele mannen (maar ook vrouwen, denk aan madame Curie) door de geschiedenis heen, en zij hebben grote remedies gevonden tegen de vreselijkste ziekten en plagen. De ontdekking van penicilline was van onschatbare waarde, maar ook de eerste artsen die het aandurfden om transplantaties uit te voeren (dr. Barnard, hartchirurg) hebben enorme stappen voorwaarts gezet om het lijden van de mensheid te verlichten. Grondleggers van de moderne geneeskunst (Anthonie van Leeuwenhoek) hebben de basis gelegd voor het redden van ontelbare levens.

Is dit een ode aan de mens? Ja en nee. God heeft ons naar Zijn evenbeeld gemaakt, en indien wij ons verenigen, is er niets dat wij niet kunnen (Gen. 11:6). Het is goed en Gode welgevallig indien wij samen in eenheid staan om iets te bereiken tot welzijn van Gods schepping. Het is wel te prijzen dat sommigen hun nek uitsteken om nieuwe grenzen te doorbreken tot opbouw van een ieder. Het is echter bedenkelijk als dit grenzen zijn die rechtstreeks over de scheidingslijn van onze bevoegdheid gaan en wij op het terrein van God gaan komen. Ik denk hier in dit geval aan het klonen van mens en dier en het vernietigen van menselijke foetussen voor stamcelonderzoek. Het wereldse antwoord op het falen van de kerk heeft zowel goede als slechte kanten, en dat komt omdat het altijd eten van de boom der kennis is. Aan deze boom ging het om kennis van zowel het goede alsook het kwade! En zolang wij zelf uitmaken wat goed voor ons is en welke offers er voor mogen worden gebracht, zijn we in rebellie naar God.

Het moge duidelijk zijn dat het gevaarlijk kan zijn om op het terrein te komen van de geestelijke wetten. Wij als mens mogen van God deze wetten niet overtreden. Na dit overtreden van deze wetten kunnen wij, indien wij ons werkelijk bekeren en onze zonden belijden, door de genade van het kruis van Golgotha, vrijstelling krijgen van de straffen die daarop staan, maar deze wetten zijn eeuwig door God ingesteld en blijven de grens waar wij niet overheen mogen gaan. Zeker als het gaat om zaken waar wij eigenlijk niet genoeg kennis van hebben zijn gevaarlijk ( “Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis”) en een ingang voor de vijand om te komen stelen, slachten en vernietigen. Gods bescherming valt weg indien wij legaal recht geven aan de vijand om ons geestelijke huis te betreden.

De psychiatrie is bij lange na nog niet zo oud als de reguliere geneeskunde. De grondlegger was Sigmund Freud, wiens inzichten in bepaalde opzichten minimaal wat bedenkelijk waren. Echter, hij heeft de kennis van de psyche opgestart en daarmee de aftrap gegeven voor een tak van wetenschap die onder de noemer “geneeskunde” valt.
Allereerst heeft de moderne psychologie absoluut veel te bieden. Na bijna tweehonderd jaar kan er rustig gesteld worden, dat de psychologie veel waardevols bevat voor de mens in geestelijke nood. Een psycholoog kan je inzicht geven in dat wat diep verstopt zit in ons innerlijk en wat de reden kan zijn van problemen waar we tegen op lopen. Ze zijn in staat om ons beter te laten omgaan met zaken die we van onszelf niet goed kunnen oplossen door ons een andere levensstijl aan te reiken, en ook in het geval van traumatische ervaringen en dergelijke kan het levensveranderend zijn om de hulp van een psycholoog in te roepen.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verhelderende adviezen die een Dr. Phil geeft aan zijn gasten in zijn televisieprogramma.

Toch zit er een lelijke adder onder het gras. Bij zgn. “geestesziekten” bevinden we ons op een hellend vlak. Er zijn mensen die last hebben van “stemmen in het hoofd”, of “schizofrenie”, “borderline”, “autisme en aanverwante stoornissen” of “meervoudige persoonlijkheden” en noem maar op. Indien er sprake is van zaken die in de psychologie vallen onder het kopje psychische aandoeningen, dan bevinden we ons op het gebied van het geestelijke en daar gelden geestelijke wetten.
Je ziet, dat psychologen geen werkelijke remedie hebben voor deze stoornissen. Er worden medicijnen voorgeschreven die zeker een bepaalde uitwerking hebben, maar zodra die niet meer worden ingenomen, vallen de “patiënten” terug in hun oude patronen. Er is geen sprake van daadwerkelijke genezing, maar van het onderdrukken van de “ziekte”. Iemand die bijvoorbeeld “manisch- depressief” is, krijgt onherroepelijk weer last van de oude symptomen indien de medicatie wordt weggelaten. Echter, deze mensen hebben juist de neiging om hun medicijnen niet te slikken, omdat het hun gevoelens zo afvlakt, dat ze liever met hun heftige emoties leven dan rond te lopen als een gevoelloze halve robot. Ze zijn zo emotioneel versuft door de medicijnen, dat ze de kwellingen van hun aandoening aantrekkelijker vinden dan de onderdrukking.

Onderdrukking. Dat doet ons denken aan de onderdrukker, hij die ons een slavenjuk oplegt, hij die ons in slavernij wil houden terwijl Jezus ons heeft bevrijdt.

Psyche. Wat houdt dat woord in? Gaat het om de ziel? Om de geest van de mens? Dat wat in het natuurlijke onzichtbaar is voor het oog, maar wat de werkelijke persoonlijkheid van de mens omvat? Is dat grijpbaar? Of überhaupt te beredeneren?

Hoeveel kennis is er eigenlijk werkelijk van “geestesziekten”? En wat impliceert dat woord eigenlijk? Het lijkt er op, dat niet alleen het lichaam, het vlees waar de “psyche” in huist, vatbaar is voor ziekten, maar dat ook de “psyche” zelf ziek kan zijn. En als je ziek bent, heb je een dokter nodig, die je beter maakt. Hoe goed dat lukt, hangt af van de kundigheid van de arts. Een huisarts is niet kundig genoeg om een kankerpatiënt beter te maken. Die moet worden doorgestuurd naar een oncoloog, daar maakt hij een gerede kans om te overleven. Hoe meer kennis, hoe meer kans op herstel.

Er zal geen psycholoog zijn, die durft te beweren, dat ze bijvoorbeeld autisme of MPS volledig in kaart hebben en kunnen genezen. Wat is MPS? Omschrijving (zo ongeveer): “meerdere personen in één persoon”. Een persoon die meerdere persoonlijkheden heeft ontwikkeld. Dat is een contradictie in termino, het spreekt zichzelf al tegen. Is het te begrijpen? Ja, maar slechts ten dele. De psychologie heeft wel ontdekt hoe zoiets meestentijds ontstaat: Vaak tijdens de ontwikkeling in de vroege jeugd door zwaar trauma, en met name als het trauma aanhoudt zoals bijvoorbeeld bij ernstig seksueel misbruik of zware mishandeling. Een kind dat deze vreselijke kwellingen telkens weer moet ondergaan, ontwikkelt als het ware een “andere persoon”, die het trauma ondergaat. Het is een soort geestelijk beschermingsmechanisme, dat het kind in staat stelt, de verschrikkingen aan te kunnen. Deze “persoonlijkheden” worden ook wel “alters” genoemd, alter ego’s.

Laat me dat verduidelijken: Op het moment dat het misbruik/geweld plaatsvindt, stelt het slachtoffertje zich voor, niet daar op die plek te zijn, maar ergens waar het veilig is. De vreselijke daad overkomt als het ware een “ander”. De psychologie stelt, dat een stukje van de persoonlijkheid blijft steken en zich niet ontwikkelt (innerlijk kind) of zich ontwikkelt als die andere persoon die werd bedacht om het geweld te ontvluchten (de alter). Een soort van gefragmenteerde persoonlijkheid, als het ware. Een meer Bijbelse uitleg is de volgende: Gedreven door lust, woede of andere emoties, aangewakkerd door demonische machten (onze strijd is niet tegen vlees en bloed), pleegt de dader geweld tegen het kind. Diezelfde duivel, gekomen is om te stelen, te slachten en te vernietigen, richt zich nu op het kind: hij houdt het bescherming voor in de vorm van vluchten in de “alter”. De boze geest fluistert dit in het onderbewustzijn van het kind en op het ogenblik dat er aan wordt toegegeven, is er een zgn. “legale rechtsgrond” voor de demon om binnen te komen. Niet het kind “fragmenteert in meerdere personen”, maar de demón is de zgn. “alter”. Hij heeft zelfs onderbewust “toestemming” van het kind om er te zijn (ze staan samen in eenheid, de alter neemt het over). Niet een stukje anders ontwikkelde persoonlijkheid van het kind, maar gewoon de demon zelf neemt het over tijdens het voortduren van het geweld. Maar hoe werkt het met de duivel? Hij liegt en bindt, en neemt het ook over als het allang niet meer “gewenst” of aan de orde is. En dan zit je met de “ziekte” MPS. De leugen (het ongoddelijke geloof) is, dat er bescherming wordt gegeven door de demon. De Goddelijke Waarheid is, dat de duivel een mensenmoordenaar is vanaf den beginne. Alleen Jezus is de ware Bevrijder en Redder.

Er zijn Christelijke hulpverleners, die een psychologische opleiding hebben gedaan. Voor Christenen is dit heel fijn, omdat zij dan hulp kunnen ontvangen die niet alleen professioneel onderlegd is, maar ook op basis van Gods Woord en Zijn geestelijke wetten. Maar het is heel goed om ook hierin op onze hoede te zijn. Toets alles en behoud het goede! Tenslotte waarschuwt de Bijbel ons niet voor niets om het wereldse niet te vermengen met het geestelijke, menselijke inzichten niet met Goddelijke waarheid. Jezus noemde de leer van de Farizeeërs “zuurdesem”, en dat was omdat zij de wetten van God zelf hadden vermengd met hun eigen inzichten. Een weinig zuurdesem doet het gehele brood gisten, en tast alles aan wat zuiver is.

Zolang de Christelijke psycholoog alleen de Bijbel hanteert op het punt waar de grens overschreden wordt van het emotionele naar het geestelijke, zal de hulp uitmuntend zijn. De Bijbel staat boven alle menselijke inzichten, kennis en wetenschap. Zeker hier in de Westerse wereld waar het Griekse denken de wetenschap tot een afgod heeft gepromoveerd, is het heel belangrijk om daar duidelijke scheiding in aan te brengen. De Bijbel heeft altijd het laatste woord! Het begint gevaarlijk te worden als er gesteld wordt dat de ziel meerdere personen ontwikkelt doordat de volwassen identiteit nog niet gevormd is. Dat is een aanname die haaks staat op wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat waar er meerdere personen door iemand heen spreken/ manifesteren, het altijd boze geesten zijn. Andere oorzaken worden er niet gegeven. De bezetene van Gardara, het duidelijkste Bijbelse geval van wat wereldse psychologen “geestesziek” zouden noemen (hoe zouden ze het definiëren, als schizofreen?), is het voorbeeld van meerdere personen in één man, namelijk 6886, het gemiddelde van wat een “legioen” aan soldaten bevatte. Die personen, in de Bijbel aangeduid als demonen, huizen in het lichaam van een man uit Gardara, die nadat hij bevrijd is van al die persoonlijkheden (boze geesten), gewoon één man is met één persoonlijkheid, namelijk de persoonlijkheid die God deze mens gegeven heeft toen hij geboren werd. Er is geen sprake van heling van een gefragmenteerde ziel, omdat de persoonlijkheden (demonen) nadat ze de man verlieten, in varkens gingen en deze doodden.

De Bijbel stelt, dat wij geest zijn, een ziel hebben en in een lichaam wonen. De Bijbel leert ons ook dat God volmaakt is, en dus geen fouten maakt. Hij geeft geen 2, 4 of 10 menselijke geesten slechts één lichaam om in te wonen. Dat is niet Bijbels. Er staat geschreven, dat God ons reeds voordat Hij ons in de moederschoot plaatste, al gekend heeft. Wat automatisch inhoudt, dat wij geen inbreng in onze ware persoonlijkheid hebben omdat Hij ons geschapen heeft. Hij bepaalt wie wij zijn, niet wijzelf. De leer van MPS, het verzinnen en worden tot een alter ego, brengt automatisch met zich mee, dat wij dus zelf kunnen kiezen voor een bepaald temperament en persoonlijkheid en dat wij, naar gelang wij zelf kiezen, ons ontwikkelen. Ofwel, dat wij mensen geen aangeboren karakter hebben maar worden wie wij zijn door een wilsbesluit. En indien wij dit nodig vinden, zelfs meer personen uitkiezen om te zijn. Dit is waarom de psychologische verklaring voor MPS eigenlijk niet kan kloppen, en er zal geen psycholoog zijn die durft te beweren dat onze persoonlijkheid niet voor het grootste deel is aangeboren. Zo spreekt men niet alleen de Bijbel tegen, maar ook zichzelf met deze verklaring van meerdere personen in één mens.

Jezus Zelf leert ons, dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden (Marc.3:25) Huis is in dit geval hetzelfde als een lichaam(vgl. Lucas 11: 24-25). God is één, en Hij leert ons dat wij niet moeten hinken op 1 been, maar met GEHEEL ONS HART, GEHEEL ONZE ZIEL EN GEHEEL ONS VERSTAND Hem lief moeten hebben. Dat is onmogelijk als er sprake van MPS. Dan is men in eenheid met de alters (demonen) en niet met zowel God, alsook de eigen, Godgeschapen persoonlijkheid. Er heerst dan verdeeldheid tussen onze geest, onze ziel (ons karakter) en ons verstand. Daarom hebben mensen “met MPS”, ofwel demonische bezetting, zo’n moeite met het blijven standhouden, waar Jezus over spreekt. De diagnose MPS zorgt voor verwarring, omdat de geest de werken van de vijand wel ervaart, maar het verstand versluierd is door de leugens die de Goddelijke waarheid bedekken.

Christelijke psychologen beweren wel dat mensen met meerdere persoonlijkheden demonen kunnen hebben, maar dan iedere persoonlijkheid afzonderlijk. Om die eenheid te bewerkstelligen, is het zaak, de verschillende “alters” stuk voor stuk tot de Heer te leiden en daarna de eventuele demonen uit te werpen bij iedere “alter”. Omdat je te maken hebt met meerdere persoonlijkheden (dus meerdere personen?) moet je wellicht 5, 10 of meer “alters” tot de Heer leiden. Dit mag wat vaag klinken, maar zo werkt het, beweren zij. Een interessante vraag werpt zich hierbij op: moeten al die bekeerde alters dan ook gedoopt worden? Zo nee,waarom niet? En zo ja, op welke wijze en hoe vaak moet dezelfde mens dan ondergaan in dat watergraf? Gaan de onbekeerde alters naar de hel of worden zij uiteindelijk één met de bekeerde alters bij Jezus’ terugkomst? Sterker nog, is de gefragmenteerde persoon wel echt gered als er nog delen niet bekeerd zijn?

Wie het nog snapt en bovenal Bijbels kan aantonen, mag het zeggen. Onze ervaring is, dat wijzelf (die geen last hebben van “alters”) er al aardig van in de war raken, en zelfs al snapt ons hoofd het, er blijven genoeg vragen onbeantwoord en echte vrede vinden wij niet in onze geest. Zolang je er over nadenkt, tenminste. Want we moeten toetsen, toch? Helaas slikken we teveel voor zoete koek, iemand vertelt iets dat logisch klinkt en als domme schapen laten we na de Bijbel en God te blijven zoeken. En het wordt al helemaal moeilijk als “de wetenschap” iets stelt. De wetenschap met zijn professionals is onfeilbaar, zo lijkt het haast, maar het enige dat werkelijk onfeilbaar is, is de Bijbel, het Woord van de levende God. Ik heb zelfs een alom gerespecteerde Christelijke hulpverlener horen leren, dat het “verworden tot alters” een gave van God is, om het kind de gelegenheid te geven te overleven tijdens het zware trauma. Is DIS (want dat is de benaming voor het distantiëren van de realiteit) werkelijk een gave van God? Aan de vruchten herkent men de boom, zei Jezus. Gaven van God verworden niet tot een kwellende gebondenheid die het normaal dagelijks functioneren totaal in de weg staat. Ik heb een andere Christelijke hulpverlener, die zelfs cursussen gaf over dergelijke trauma’s, tijdens het bidden voor iemand aan de manifesterende, huilende “alter” de raad horen geven “te gaan schuilen” bij degene die voor het gebed kwam. Schuilen doe je bij God, en niet bij “een ander, zgn. sterker deel van jezelf ”. Dit soort Christelijke psychologie is simpelweg lariekoek, het is schadelijk en gaat dwars tegen Gods Woord in.

Mensen met MPS, tenminste zoals de “vakmensen” het aanduiden, zijn al misleid door de leugens van de vijand, ze zijn daarbij verwond en gekweld, en kunnen dit soort semi- wetenschappelijk geneuzel er niet bij gebruiken. De reguliere hulpverleners bieden maar zeer beperkte hulp, dus de slachtoffers lopen vaak in een kringetje zonder echt verder te komen ondanks de professionele hulpverlening en op een bepaald punt vragen ze zich af of ze nou echt gek zijn of dat er iets niet helemaal klopt. Maar omdat de zgn. professionals ze blijven voorhouden dat ze toch echt een geestesziekte hebben en ze daarbij vaak te horen krijgen dat “hun problematiek” van een zwaar kaliber is, denken zij dat ze moeilijk te helpen zijn. De Bijbel schijnt echter een heel verhelderend licht op de psychologische brei.

Mensen die gekweld worden door “alters”, zijn door het oorspronkelijke trauma vaak diep beschadigd zijn. Juist dan is het belangrijk geen dingen te gaan verkondigen die nergens in de Bijbel staan. Door de diepe emotionele wonden kun je als hulpverlenende leek veel extra leed veroorzaken indien je ongediplomeerd en zonder kennis van zaken deze mensen probeert te helpen. Goedbedoelde maar onkundige hulp kan veel kwaad veroorzaken.
Maar datzelfde geldt precies zo hard voor “vakmensen”, die geen kaas gegeten hebben van het geestelijke! Omdat de Bijbel de Waarheid spreekt, gaat het gewoon om mensen, die door meerdere boze geesten zijn bezet. Demonen die zijn binnen gekomen ten tijde van de oorspronkelijke verwondingen, die het arme slachtoffer voorhielden ze te helpen. De duivel is een leugenaar en uitermate listig. Ze houden de mensen voor de gek die niet goed onderlegd zijn in het Woord van God, die geen of te weinig onderscheiding van geest hebben, en die niet genoeg openbaring van Gods Geest hebben. Ze brengen een rookgordijn aan door liefdevolle Christenen aan te vallen met Grieks denken. Zolang demonen niet worden herkend in hun ware gedaante, nl. gevallen engelen die hun werkelijke identiteit verborgen houden, kunnen zij blijven zitten waar ze zitten en hun slachtoffer gevangen blijven houden. Als de hogere demonen (zij die zich voordoen als de “alters”) vervolgens een paar mindere demonen opofferen door die er uit te “laten” schoppen door goedbedoelende Christelijke hulpverleners, dan blijft de leugen in tact en blijft hun slachtoffer gebonden aan MPS en de wereldse verklaring daarvan. Het “bewijst” de zgn. juistheid, omdat het lijkt te werken, maar de waarheid blijft verstopt. Offer een toren op om de koningin en het gehele schaakspel te redden. Omdat de psycholoog je niet kan bevrijden van je probleem (de duivelse horden), leren ze je maar leven met je demonen, dan is het in ieder geval draaglijker dan eerst. Ze geven pillen die je versuffen zodat de demonen ook minder grip hebben op je verdoofde emoties, en alles is opgelost. Maar dat is net zoiets als de politieke oplossing voor het drugsprobleem: gedogen omdat je het op die manier tenminste nog een beetje in de hand kunt houden.

Wij zijn geen psychologen, maar hebben wel grote kennis van de geesten. Wellicht zullen “vakmensen” het oneens met ons zijn. Maar ieder zijn vak. Zelfs Christenen met kennis van demonen kunnen het oneens met ons zijn. Maar hoe zit het dan met die mensen die na hun hulp nog steeds niet vrij zijn? En hoe zit het met de Bijbelse Waarheid in vergelijking met de menselijke kennis van de psychologie? Dat er meerdere demonische personen door mensen heen kunnen spreken is bekend, ook in de Bijbel wordt daar melding van gemaakt (Hand. 19:13) Hier rijst de vraag, is een demon een persoon? Wel, het is geen menselijke persoonlijkheid, dat moge duidelijk zijn, maar ze hebben verstand, werken samen in ieder geval als leger of eenheid/ legioen, ze hebben een wil en kunnen besluiten nemen, hebben emoties (voelen bv. angst of worden woedend), ze kunnen leren uit situaties en bedenken plannen (zie Lucas 11:24-26). Ze voldoen aan alle criteria om met recht “persoonlijkheden” te worden genoemd. Als mensen zich al beter kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn (zoals oplichters), hoeveel te meer kan een uitermate slecht en sluw persoon die niet zichtbaar is voor het menselijke oog ons voor de gek houden? Kunnen zij “vakmensen” voor het lapje houden? Wellicht zelfs Christenen?

Geen punt voor de duivel. Wie is er listiger dan hij? Alleen God Zelf kan ons waarschuwen voor waar hij werkzaam is en verstopt zit. Wij geloven, dat MPS niet bestaat maar een rookgordijn van de duivel is. Wij geloven dat demonen binnen kunnen komen in ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven, en zoals een grote wond gemakkelijk geïnfecteerd raakt met bacteriën kan een ernstig trauma geïnfecteerd worden met demonen. Hoe meer er binnen weten te komen, hoe heftiger en brutaler zij manifesteren, Wij geloven dat mensen bezet kunnen zijn met demonen die zich voordoen als “alters” en zo hun slachtoffer in gevangenschap en kwelling houden. Wij geloven dat de Here Jezus ons heeft gegeven ALLE macht over de gehele legerschare van de vijand en dat wij door de kracht van de Heilige Geest deze demonen kunnen en moeten uitwerpen om de gevangenen vrij te zetten. Wij geloven tevens, dat deze gevangenen ook, en wellicht eerst, heling moeten ontvangen van hun gebroken hart. Maar wij zijn er van overtuigd, dat mensen vrij kunnen komen van “MPS”. Jezus voorziet in ál onze noden, Hij is gekomen juist om dezen te bevrijden. Niet op de manier zoals de psychologie leert, maar zoals Hij ons heeft opgedragen. Geheel naar Zijn wil en Zijn Woord. En indien dit in eenheid staat met de psychologie, dan is dat geweldig, maar daar waar het Woord anders is, gaat het Woord vóór! Glorie aan God!

 Terug naar startpagina van deze serie

   Bekijk hier de dia-show van de prenten   

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG