HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  2

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

De naam "Bijbel"….méér dan leerzaam !

Het woord "Bijbel" is afkomstig van het Griekse woord biblia, dat "boeken" betekent. De naam geeft dus reeds aan dat de Bijbel uit een verzameling boeken bestaat, die samengevoegd zijn tot één bundel, die wij nu "de Bijbel", "Het Boek" noemen.

Wanneer je zomaar een paar boeken bij elkaar schraapt en die bundelt, dan vormt dat al snel een verwarrend en onsamenhangend geheel. Wanneer dat met een paar boeken al moeilijk is, hoe zou het dan zijn met de Bijbel, die uit niet minder dan uit een bibliotheek van 66 boeken bestaat. Je zou verwachten, dat de Bijbel daardoor een onsamenhangend, onleesbaar en verwarrend boek zou zijn.

Maar wanneer we gaan lezen, bemerken we tot onze verbazing dat niets minder waar is; want wie de Bijbel leest, komt steeds weer onder de indruk van de grote eenheid. Dat al deze boeken toch een eenheid vormen heeft een oorzaak. Deze eenheid is nl. het gevolg van het feit, dat achter de Bijbel in feite Eén grote Schrijver staat: God Zelf.

Oorspronkelijk werd de Bijbel ook "de Schrift" of "de Heilige Schrift" genoemd. (Zie bijv. 1Tim.5:18 en 2Tim.3:15).

De Bijbel wordt ook de Schrift (Joh 10:35 2Ti 3:16) of de Schriften (Mt 22:29 Ac 18:24) genoemd, naar het Latijnse woord "Scriptura"; men zegt de "Heilige Schrift" of de "Heilige Schriften" (Ro 1:2 2Ti 3:15), omdat het de verzameling is van de geschreven openbaringen, of van de geschriften van hen, welke GOD op verschillende tijden verwekt en door zijn Geest bekwaam gemaakt heeft, om zijn bevelen en beloften, als ook zijn ontfermingen en oordelen, tot onderwijzing en tot geluk van de mensen, bekend te maken en te boek te stellen.

De twee grote delen van de Bijbel worden het Oude en Nieuwe Testament genoemd 2Co 3:6,14 en ook wel het Oude en Nieuwe Verbond. Zij heten zo, omdat zij de openbaringen of uiterste wilsbeschikkingen (testamenten) van GODS genadeverbond bevatten: De verlossing en redding van zondige mensen, door de tussenkomst van de Messias, de Zoon van GOD, de Here JEZUS CHRISTUS, als de enige Middelaar tussen GOD en mensen.

De Joden noemen het Oude Testament "Mikra" of de lektuur. De Christenen geven de Bijbel ook "het Woord van GOD" Romeinen 3:2

OVER DE GODDELIJKE INSPIRATIE VAN DE BIJBEL

De boeken van het Oude Testament, ten getale en in de orde waarin wij die thans bezitten, werden door de Joden voor heilig gehouden. Bijzonder ten aanzien van deze verklaart de apostel PAULUS: "Alle Schrift is van GOD ingegeven" 2Ti 3:16; en de apostel PETRUS getuigt: "Geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging: want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen; maar de heilige mensen GODS, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken" 2Pe 1:20,21.

Onder Goddelijke ingeving verstaat men de bovennatuurlijke invloed van de Heilige Geest, door welke ook de oude profeten gesproken hebben. Deze ingeving bestaat uit:

1e dat zij door de Heilige Geest opgewekt en aangedreven zijn tot het ondernemen van hun werk,

2e dat zij door een bijzondere openbaring van GOD met dingen zijn bekend gemaakt, welke zij zonder deze niet zouden kunnen hebben weten (zoals, om iets te noemen, de schepping, de gedachten van GOD en ook van mensen);

3e dat zij bestuurd zijn in de keus van de meest geschikte woorden om hetgeen zij gewaar werden, aanvoelden en wisten, juist uit te drukken; en

4e dat zij in alles geleid zijn om overeenkomstig GODS wil te schrijven.

 Dat de Heilige Schriften van GOD zijn ingegeven, wordt duidelijk bewezen door:

1e de Godsdienstige begrippen, welke zij verkondigen,

2e de grootheid en majesteit, welke zij aan de almachtige GOD toekennen;

3e de zuiverheid en redelijkheid van haar zedenleer;

4e demajestieuze eenvoud in stijl;

5e de wonderlijke invloed, welke zij op het gemoed van de
gelovigenuitoefent;

6e de trouw en onbaatzuchtigheid van de schrijvers;

7e de wonderen, met welke zij hun leer bevestigd hebben;

8e de overeenstemming van de verschillende schrijvers door
de verschillende eeuwen;

9e de wonderbare wijze, waarop de verschillende boeken tot op onze tijd behouden zijn gebleven; en

10e de vervulling van vele en verschillende voorzeggingen.

Deze ingeving strekt zich uit over al de boeken van de Bijbel en over al de schrijvers en hoofdpersonen, die daarin voorkomen. Ook datgene, wat in de Bijbel vervat is en niet oorspronkelijk van GOD of door Hem gezegd is, zoals de aanhalingen uit de heidense schrijvers, de woorden van de duivel, de uitdrukkingen van boze mensen, en zelfs die van vromen, die in sommige gevallen niet recht over GOD gesproken hebben, (-) zo zijn de schrijvers van die boeken ingegeven en bestuurd; ten dele om de waarheid van historische feiten en ten dele om de boosheid van de duivel en van goddeloze mensen aan te tonen, zowel als de zwakheid en feilbaarheid van de vromen, en dat alles tot onze waarschuwing en lering.

Met de Goddelijke ingeving is de oorspronkelijke Schrift bedoeld; hiervan is iedere ware gelovige ten volle overtuigd. Dat de overschrijvers in de verschillende eeuwen hun werk onder Goddelijke ingeving verricht hebben durft niemand te beweren. Toch hebben wij voldoende waarborg omtrent de nauwkeurigheid van de gemaakte afschriften (overschrijvingen). 

Deze afschriften zijn betrouwbaar te noemen door:

1e de trouw, waarmee de bewaarders der Heilige Schift te werk gingen

2e de naijver van de strijdende partijen (zowel van Joden als ook Christenen, en allerlei sekten onder hen), die streng op elkaar acht gaven en de minste vervalsing, uit onkunde of moedwil, niet van elkaar zouden accepteren.

3e Daarnaast is een zeer grote hoeveelheid afschriften en overzettingen in verschillende talen beschikbaar, die reeds in een vroeg stadium gemaakt zijn.

4e De overeenstemming tussen de oude handschriften onderling, beide van het Oude en Nieuwe Testament, is na diepgaand onderzoek bijzonder nauwkeurig bevonden; en wel met name op alle punten van hoofdbelang.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat het wetenschappelijk onderzoek aangaande de betrouwbaarheid der Schriften zijn voortgang heeft tot op de dag van vandaag. Helaas is hierbij een stroming ontstaan, die meer en meer gebruik maakt van vooronderstellingen, die men aanneemt als waarheid (zonder hiervan bewijs te hebben), waardoor allerlei bijbelse passages, fragmenten en gebeurtenissen steeds meer in twijfel worden getrokken. Het is opmerkelijk dat veel van de geleerden, welke van dergelijke twijfelachtige onderzoek methoden gebruik maken, zichzelf atheïst noemen. Blijkbaar is het ook voor dit belangrijke onderzoekwerk van het grootste belang dat van de onderzoeker kan worden gezegd, dat hij vol is van de Heilige Geest, opdat hij geleid wordt in denken en voelen. Ook onze voorvaderen zagen het belang in van dit "vol zijn van de Geest" om tot een betrouwbare vertaling te komen, die vandaag bekend is onder de naam Statenvertaling.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)