HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  3

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

Wat staat er in ? 

Deze vraag is al door velen gesteld en even zo vele malen was daar het antwoord - onderzoek alle dingen en word wijs -

Er zijn grote verschillen tussen het heilige boek van Joden en christenen, de Bijbel, en de boeken van andere godsdiensten.

De Veda's van de Hindoes, bevatten evenals de boeken van Confucius, Boeddha en Mohammed een ongeordende reeks opstellen en leefregels, waartussen geen logisch verband is waar te nemen.
De schrijvers van al deze andere heilige boeken zijn allen dood.
Ook de stichters van deze andere godsdiensten zijn geen van allen meer in leven. Alleen Jezus Christus, de bron van het christendom, leeft. Hij overwon de dood en het graf en leeft tot in eeuwigheid (Opb.1:18).

Alleen de Bijbel wijst ons de weg om tot een oplossing te komen voor het zondeprobleem, nl. door Jezus Christus, die ons van zonde en dood wil en kan bevrijden. De andere 'heilige' boeken trachten slechts een moreel beter mens van de lezer te maken en dit moet dan gebeuren in en door de kracht van die mens zelf, door zijn eigen werken, door zijn eigen prestatie. Zij veranderen het hart van de mens niet.

Het voortreffelijke van de Bijbel

Dat de Bijbel het beste en voortreffelijkste boek is, wordt mede bewezen door zijn heiligende en levenwekkende invloed op de harten van allen, die de Bijbel met aandacht en ernst lezen. Het kan ook niet anders. Immers GOD is de auteur van dit boek. Dit blijkt duidelijk hieruit, dat de Bijbel het het enige boek is, dat ons alles leert, wat onze Schepper wil, dat wij zullen weten, geloven en doen, opdat wij zijn rechtvaardig oordeel ontgaan, zijn oneindige goedertierenheid verkrijgen, en eeuwig in zijn onmiddelijke tegenwoordigheid leven mogen.

De Bijbel openbaart ons:

1e de verborgenheden van de schepping;
2e de natuur van GOD, de engelen en de mensen;
3e de onsterfelijkheid van de ziel;
4e het doel van de wording van de mens;
5e de intrede van het kwaad in de wereld, en
het onafscheidbaar verband tussen zonde en ellende;
6e de ijdelheid van de tegenwoordige wereld,
7e de eeuwige heerlijkheid voor de dienaren van GOD
 in de toekomende wereld.

In de Bijbel wordt ons de zuiverste zedenleer geleerd, in volkomen overeenstemming met de gezonde Rede en bevestigd door het getuigenis van ons geweten, dat GOD in ons binnenste geschapen heeft.
 In dit boek vinden wij al de verborgen werkingen van de menselijke geest beschreven, op een wijze als alleen geschieden kan door ingeving van Hem, die de Onderzoeker is van alle harten.

De gehele Bijbel is waar (Joh 17:7)

Mensen kunnen ons bedriegen of zichzelf bedriegen, maar de Bijbel zal ons nooit bedriegen. Omdat hij de waarheid is, kunnen wij ons altijd op de Heilige Schrift verlaten en ons naar haar richten. (Ps 119:105)

Alhoewel duizenden boeken in verschillende eeuwen door geleerde en wijze mannen geschreven zijn, kunnen nochtans de beste daarvan in geen vergelijking komen met de Bijbel, zowel ten opzichte van Godsdienst, Zedekunde en Geschiedenis, als ook van zuiverheid en verhevenheid in samenstelling, nkleding en inhoud.

Zie hier wat William Jones, één van de geleerdste mannen die de wereld ooit heeft opgeleverd, getuigt: (-)" Ik heb (zegt hij) de Heilige Schriften geregeld en aandachtig gelezen, en ben van mening, dat dit boek, onaangemerkt zijn Goddelijke oorsprong, meer ware verhevenheid, onovertrefbare schoonheid, zuivere zedenleer, gewichtige geschiedenis en voortreffelijke voortbrengselen van poëzie en welsprekendheid bevat, dan men binnen dezelfde omvang uit alle andere boeken, welke ooit op de wereld geschreven zijn, zou kunnen bijeenbrengen. 

De oudheid van deze geschriften wordt door niemand betwijfeld, en hun ongedwongen toepassing op gebeurtenissen, welke lange tijd na hun uitgave hebben plaats gevonden, levert een krachtig bewijs op, om ze voor ware voorzeggingen, en dien ten gevolge voor schriften van Goddelijke ingeving te houden".

Ook het volgende getuigenis, welke de geleerde bisschop Horne van de Bijbel heeft afgelegd, wordt door alle oprechte Christenen, die trouwens alleen in staat zijn om zijn voortreffelijkheid te erkennen, gestaafd: (-)" Geschreven onder de invloed van Hem, voor wie alle harten open liggen, en aan wie alle verborgenheden vooruit bekend zijn, zijn de Heilige Schriften voor de mens in alle omstandigheden van pas; zoet als het manna, dat van boven kwam en voor ieders gehemelte geschikt was. 

De schoonste voortbrengselen van de menselijke kunst verwelken na kortstondig gebruik, in onze handen, als afgesneden bloemen, en verliezen hun aangename geur; maar deze onverwelkelijke planten uit het paradijs worden, naarmate wij aan haar zijn gewend geraakt, hoe langer hoe schoner; haar frisheid neemt dagelijks toe; verse geuren spreiden zij om zich heen, en steeds opnieuw geniet men er van. Hij die eenmaal haar voortreffelijkheid ingezien heeft, zal ze telkens opnieuw begeren; en hij die ze het meest proeft, zal er het meeste welgevallen in vinden."

.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)