HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  8

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

Hoe kunnen én mogen wij met de Bijbel omgaan?

Voor sommigen is de Bijbel een gesloten boek. Zij hebben hem wel, maar lezen er nooit in; eigenlijk gebruiken ze hem alleen als boekenkast-vulling. Dat dit niet de bedoeling is moge duidelijk zijn, want is er ooit een schrijver geweest die boeken schreven zonder het doel dat ze ook gelezen zouden worden?
Anderen gebruiken de Bijbel alleen als een soort "naslagwerk". Alleen wanneer zij iets willen weten, proberen zij het er in te vinden

Weer anderen lezen in een soort sleur de Bijbel. Vanuit een goede gewoonte dagelijks iets te lezen is een sleur ontstaan en zij lezen hem nog wel, maar het dringt eigenlijk helemaal niet tot hen door, wat zij nu eigenlijk lezen.
Hoe wij wel met de Bijbel moeten omgaan wordt ons ook in dit boek verteld.
Psalm 119:11 zegt: "Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige." (zie ook Hebr.4:12) "Gods Woord in je hart opbergen" is een uitdrukking, die meer wil zeggen dan alleen: Uit je hoofd leren, het doelt ook op overdenken, en als iets waardevols voortdurend bij je dragen.
Natuurlijk is het niet mogelijk om alle ca. 31.000 verzen uit de Bijbel uit het hoofd te leren. Er zijn echter wel een aantal belangrijke verzen, die de moeite meer dan waard zijn om uit het hoofd te kennen.

Vroeger beschouwde men in gereformeerde kring vrij algemeen de Bijbel als Gods Woord. In de grondslag van veel scholen is dit ook opgenomen: De Bijbel als het betrouwbare, door de Heilige Geest geïnspireerde, Woord van God. Tegenwoordig is dit voor velen niet meer vanzelfsprekend. Veel predikanten en leraren zien de Bijbel niet zozeer als geïnspireerd maar als inspirerend, niet als geschiedenis maar als verhalen. Er wordt gesproken over verschillende werkelijkheden: de wereld van het denken en de wereld van het geloven, en tussen die werelden bestaat er geen verbinding.

Velen worden hiermee vaak geconfronteerd. Wanneer men zich beroept op de Bijbel als autoriteit, krijgt men vaak ten antwoord: "Maar dat is úw visie. Wij zien het anders."

Hoe moet dat dan, de Bijbel juist verstaan?

Dat kunnen we door een goede bijbeluitleg of interpretatie. Daardoor is het mogelijk om Gods stem te verstaan in de Schrift, en niet om de Bijbel voor een menselijk karretje te spannen, hetzij links, hetzij rechts. Wie zo eerbiedig tot God komt, zal ontdekken dat hij God waarachtig in Zijn Woord ontmoet, zoals ons dat ook wordt beloofd:

 * Jes. 40:4-5 De HERE opent mij het oor
 * Joh. 7:16-17 Indien iemand diens wil doen wil.
 * Op. 19:9 Dit zijn de waarachtige woorden van God.

 Wat wij nodig hebben, is de verlichting, de illuminatie van de Heilige Geest (Ef. 1:17), zoals hierboven al is gezegd. Want van nature kan de mens de dingen van God niet verstaan, 1 Cor. 2:14.


Het Evangelie van de Bijbel

Alles wat de mens moet weten over het leven nu en het komende leven, is in de Bijbel geopenbaard. Hieronder geven wij de beknopte inhoud weer van het Evangelie van Jezus Christus, dat u ook kunt lezen in het boekje ‘Genade alleen’, dat bij ons verkrijgbaar is.

Korte inhoud van het Evangelie

1. Het Evangelie begint met een begrip van God. Hij is heilig en rechtvaardig; Hij is liefdevol en barmhartig; Hij is waarachtig en getrouw. Hij is de Schepper van hemel en aarde; bij Hem is eeuwige vreugde en die vreugde heeft Hij voor de mensen bestemd, als een goddelijk geschenk.

2. De mens is door God geschapen, maar is door overtreding een zondaar geworden, afgezonderd van God en vallend onder het kwaad, dat leidt tot de dood. Hij kan zichzelf niet bevrijden en kan ook de hemel niet verdienen, wat hij ook probeert.

3. De Bijbel leert dat God van ons houdt en het beste voor ons zoekt, want Hij is liefde. Maar . . . God is heilig en rechtvaardig en dus moet Hij de zonde straffen. Moet God nu de zonde door de vingers zien, vanwege zijn liefde? Of moet Hij de zonde aan alle mensen vergelden met de dood?

4. Antwoord: God brengt zijn liefde en rechtvaardigheid samen in zijn Zoon, Jezus Christus. Aan het kruis heeft Hij de straf gedragen die voor ons was bestemd; nu kan Gods liefde doorgaan naar ieder mens die Zijn naam aanroept, als was er geen zonde gebeurd.

Persoonlijk deelhebben aan het Evangelie

1. Het aannemen van deze boodschap heet ‘geloof’ en dat betekent:
 - Voor waar houden wat God in de Bijbel zegt over zichzelf, over de schepping en de mens.
 - Vertrouwen in Jezus Christus voor de vergeving van je zonden en eeuwig leven.

 2. Een mens kan pas echt op God vertrouwen als Hij beseft dat hijzelf tekort schiet en dat geen ander mens hem kan helpen dan alleen Jezus Christus, die voor ons mens geworden is.

 3. Wanneer iemand beseft dat hij een zondaar is, zal hij inzien dat hij zich moet omkeren van zijn eigen wegen om voortaan Gods weg te gaan. Dat is niet een heel stelsel van geboden en verboden, maar een nieuw leven in de navolging van Jezus Christus.

 4. Jezus Christus is de Heiland, die door zijn kruisoffer de mens met God verzoent. Maar Hij is ook de Heer, die ons leven bepaalt. Dat is geen doodlopende weg, maar een weg tot het Leven dat al op aarde begint en met de opstanding doorgaat tot in eeuwigheid.

 5. God wil dat de mensen dit zeker weten. Hij biedt ons in Christus zijn geschenk aan en wie dat van Hem aanneemt, gaat niet verloren in dood en hel maar heeft eeuwig leven.

Over fundamentalisten gesproken

Het woord fundamentalist heeft een slechte naam gekregen. Wanneer het gaat om het bijbelgebruik, spreken we liever van fundamenteel.

Het woord ‘fundamentalist’ roept verschillende reacties op. Sommigen menen dat een christen alleen christen kan zijn als hij fundamentalist is. Zij baseren dat op de publikaties over de ‘fundamenten van het christelijk geloof’ die in 1910 in Amerika verschenen en die wij thans ‘bijbelgetrouw’ of ‘bijbelcentrisch’ noemen. Anderen verwarren het begrip met ‘biblicistisch’ en hanteren ieder bijbelwoord woordelijk, zonder acht te slaan op de context van de bijbelschrijver en de tijd waarin wij nu leven. Zij stellen bepaalde uitspraken en gebruiken van toen (zoals het sabbatsgebod of de hoofdtooi der vrouw) als voorschrift voor alle tijden.

Sinds ongeveer 25 jaar wordt de term fundamentalist gebruikt voor joden, christenen en moslims die hun religieuze opvatting aan de samenleving willen opleggen en afwillen van de scheiding tussen kerk en staat. Daar staat dan weer het postmodernisme tegenover met haar afkeer van absolute waarheid. Men eist voor ieder mens het recht op zelf te bepalen wat zijn eigen waarden en normen zijn, maar zo is men op haar eigen manier weer fundamentalistisch, bijvoorbeeld door mensen die vasthouden aan absolute waarden, te betitelen als "vijanden van een wereld op weg naar harmonie en vrede".

We zullen het fundamentalisme alleen verantwoord fundamenteel kunnen afwijzen, als we zelf gefundeerde christenen zijn.:

* gefundeerd in Christus,
* gefundeerd in oordeel (onderscheiden van geesten)
* en gefundeerd in de verwachting op Christus’ wederkomst.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)