HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  11

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

VRAGEN en nog eens VRAGEN

Waarom is de Bijbel zo bijzonder?

Christenen in de hele wereld geloven dat alleen de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat de boeken van de Bijbel, die door mensen geschreven zijn, door God zelf geïnspireerd zijn. Dat is overigens niet iets wat de gelovigen zelf hebben bedacht, maar iets wat de Bijbel zelf aangeeft in verschillende gedeelten.

Maar waarom zouden we dat geloven? Is het niet al te gemakkelijk van de Bijbel om van zichzelf te beweren dat ze de absolute waarheid spreekt? Laten we daarom eens verder kijken naar wat de Bijbel zo bijzonder maakt, dat we er werkelijk op kunnen vertrouwen. We noemen hieronder zeven unieke kenmerken van de Bijbel, waar u zelf uw conclusies uit mag trekken.

Het unieke van zijn ontstaan

De Bijbel is door minstens veertig verschillende schrijvers geschreven met verschillende beroepen en onder verschillende omstandigheden. Onder de schrijvers waren leiders (Mozes), koningen (David, Salomo), schaapherders (Amos), vissers (Petrus) en een dokter (Lucas). De een schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Dit alles in een tijdsperiode van zo'n 1.500 jaar.

Het unieke van zijn eenheid

Ondanks het feit dat de Bijbel door zoveel verschillende schrijvers is geschreven in een periode van wel 1.500 jaar en onder zulke verschillende omstandigheden, is de boodschap van al die verschillende boeken met elkaar in overeenstemming.

Het unieke van zijn actualiteit

Hoeveel boeken zijn er na een generatie al niet vergeten? De Bijbel is na bijna 2.000 jaar nog steeds een leidraad voor miljoenen mensen, uit verschillende landen met uiteenlopende leeftijden en verschillende opleidingsniveaus.

Het unieke van zijn verspreiding

Ondanks voortdurende tegenwerking is de Bijbel inmiddels vertaald in ruim 1.000 talen en verspreid in vrijwel alle landen van de wereld. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn er honderden miljoenen Bijbels gedrukt en verspreid. Tot op de dag van vandaag gaat men verder met vertaling en verspreiding.

Het unieke van zijn overleving

Van geen enkel boek zijn zoveel oude fragmenten overgebleven als van de Bijbel. Zelfs van de teksten van Shakespeare zijn minder manuscripten overgeleverd. De Bijbelse teksten werden zo zorgvuldig bewaard en gekopieerd dat er hooguit twintig tekstgedeelten bestaan waarover onzekerheid bestaat. In het geval van Shakespeare gaat het over zeker honderd passages.

Het unieke van zijn literaire karakter

De Bijbel heeft in zeer veel landen bijgedragen tot de ontwikkeling en de vorming van de taal.

Het unieke van zijn morele karakter

De Bijbel doet de mensen waarover geschreven wordt niet mooier voor dan ze zijn. Zelfs de eigen schrijvers en de helden uit de Bijbel zijn mensen die beschreven worden met zowel hun goede als hun slechte kanten.

Wat is bekering nou eigenlijk voor iets?

Bekering is het maken van een persoonlijke keuze voor Jezus Christus als Verlosser. Dat betekent dat Hij u heeft bevrijd van het alleen maar voor jezelf willen leven. Het betekent ook dat u schuld erkent voor de verkeerde dingen die u doet (of gedaan hebt). Heel vaak zal dit een andere manier van leven tot gevolg hebben, maar dat hoeft niet persé.

Het betekent in ieder geval dat u uw leven voortaan niet zonder meer inricht zoals u het zelf wilt, maar dat u daarbij Christus (in gebed) om Zijn leiding vraagt bij de dingen die u doet en de keuzes die u maakt. Dat lijkt misschien vervelend of eng, maar in werkelijkheid valt dat nogal mee. Waarom zou u niet om leiding vragen voor uw leven van Diegene die u gemaakt heeft en u volkomen kent? Wellicht weet Hij nog veel beter dan uzelf wat u wel of niet aankan en wat uiteindelijk het meest zal bijdragen om uw leven zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Het betekent ook zeker niet dat u allerlei dingen moet doen die u niet wilt doen en omgekeerd allerlei dingen moet laten die u graag wilt doen. Natuurlijk zijn er bepaalde dingen "uit den boze", die u moet laten voor wat ze zijn, maar vaak zullen er andere dingen voor in de plaats komen die meer voldoening geven. 

Vergelijk het maar met het ontmoeten van de vriend of vriendin van uw leven: een aantal dingen die voordien heel belangrijk voor u waren vervagen. Niet omdat dat van de ander niet mag, maar op de eerste plaats omdat die vriend of vriendin belangrijker voor je is geworden als het andere. Zo is het ook met het leren kennen van God als Vader en Jezus Christus als Verlosser.

Waarom zou ik voor Jezus kiezen?

Als het waar is wat Jezus heeft gezegd over het Koninkrijk van God, dan is het maken van een keuze voor Christus de belangrijkste keuze die je in je leven moet maken. Als het niet waar is dan zou Hij een leugenaar geweest zijn, maar dan zou het Christendom nooit zijn doorgedrongen van een onbeduidende Romeinse provincie tot bijna alle landen in de wereld.

Als u voor Jezus kiest, wat betekent dat u uw leven aan Hem toevertrouwd, dan belooft Hij u op de eerste plaats dat Hij uw leven zal leiden en u vormt tot de mens zoals God eigenlijk bedoeld heeft. U zult ook het eeuwige leven ontvangen en de innerlijke overtuiging dat dat waar is. Als u op een dag (net als ieder ander mens) sterft, zult u kunnen terugkijken op een leven dat de moeite waard was en zult u later voor altijd bij Jezus (in de hemel) zijn en delen in een volmaakte vreugde. Er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar geen angst, pijn of verdriet meer zal zijn en alle tranen zullen van de ogen gewist worden.

Wie niet kiest vóór Jezus is tegen Hem. In dat geval zult u natuurlijk ook niet bij Hem in de hemel mogen komen om van die eeuwige vreugde te genieten. Dan zult u de straf moeten dragen voor al het verkeerde dat u in uw leven gedaan hebt en zult u voor eeuwig verloren zijn.

Zijn wonderen mogelijk?

De Bijbel laat heel duidelijk zien dat wonderen mogelijk zijn, zowel vroeger als nu. Wonderen zijn echter niet bedoeld als teken voor ongelovigen om tot geloof te komen. Veel mensen denken bij wonderen aan plotselinge genezingen van langdurige ziektes en gelukkig gebeurt dat soms ook. Maar is het niet minstens een even groot wonder als iemand die jarenlang gebukt gaat onder een ernstige ziekte of hevige pijn, daarmee leert leven en zelfs iets voor anderen gaat betekenen? En is de geboorte van ieder kind geen wonder evenals het jaarlijks ontwaken van de natuur in de lente?

Maar het grootste wonder van de geschiedenis is, dat God als kind naar deze wereld gekomen is, om op te groeien, te leven en te sterven zoals wij en weer levend te worden na de dood. En het is een even groot wonder, om dat wonder te aanvaarden en te beleven.

In de meeste situaties die we in de Bijbel lezen, komen wonderen die wij als bovennatuurlijk ervaren, alleen voor als God heel direkt ingrijpt in de geschiedenis van Zijn volk (Israël) of als antwoord van Jezus Christus als iemand tot Hem roept. In de geschiedenis zien we dat wonderen vaker gebeuren wanneer bevolkingsgroepen voor het eerst met het Evangelie in aanraking komen. En misschien maakt u ook nog wel eens een wonder mee (of herkent u eindelijk de wonderen die u al eerder gezien hebt ...............)

Bestaat de duivel echt?

De duivel komt in de Bijbel op verschillende plaatsen voor. Niet als een aanduiding voor het verkeerde, maar als de persoonlijke aanzetter van ruzies, manipulatie, seksueel misbruik, haat en oorlog. De apostel Petrus schrijft dat de satan zich voordoet als een engel van het licht, d.w.z. als iemand die goede dingen doet. In deze eeuw lijken er niet zoveel mensen meer te zijn die nog in de duivel geloven, met als gevolg dat deze ongestoord zijn gang kan gaan.

Al in het begin van de Bijbel lezen we dat de duivel (in de gedaante van een slang) de mens verleidt om niet naar God te luisteren, zodat de mens zelf als God zal zijn. En hoe vaak horen we mensen niet zeggen: "Ik maak zelf wel uit wat ik doe"? Dat lijkt veel op het zelf als God willen zijn en vaak heeft zoiets heel vervelende gevolgen. De duivel weet dat en maakt er handig gebruik van om mensen tegen elkaar op te zetten.

We kunnen ook in de Bijbel lezen dat de duivel (en zijn boze geesten) vroeger engelen bij God waren, die zelf ook Gods plaats wilden innemen. Dat is natuurlijk niet gelukt en God heeft deze opstandige engelen weggestuurd uit Zijn nabijheid. Gelukkig zijn er meer gehoorzame dan ongehoorzame engelen overgebleven en wie voor God kiest kan er van op aan dat uiteindelijk het goede het kwade zal overwinnen.

Is er leven na de dood ?

Ook over dit onderwerp is de Bijbel heel erg duidelijk. Ja, er is eeuwig leven na de dood, maar niet in de vorm van een volgende kans als wezen op aarde (reïncarnatie). Eens zal er een dag komen waarop God rechtvaardig over de wereld zal oordelen. Wie tijdens zijn leven aanvaard heeft dat Jezus Christus voor hem of haar gestorven is, zal het eeuwige leven ontvangen en de daarbij horende eeuwige vreugde. Want Christus heeft de prijs betaald voor de schuld die wij allemaal tegenover God en medemens hebben. 

Wie dat offer van Christus niet heeft aanvaard, heeft er voor gekozen om zonder God te leven. Zo iemand zal eeuwige pijn en ellende te verduren krijgen, omdat hij of zij de waarheid niet bijtijds heeft aanvaard. De Bijbel leert ons beslist geen tussenweg en evenmin een tweede kans, maar wel een gelijke kans voor iedereen om het eeuwige leven als een geschenk te ontvangen door Jezus Christus als verlosser te aanvaarden.

Als de Bijbel waar is,waarom staan er dan zoveel tegenstrijdigheden in?

Er wordt vaak gesuggereerd dat er veel tegenstrijdigheden in de Bijbel staan of belangrijke zaken waarover gemakkelijk meningsverschillen ontstaan. Vaak wordt dit als argument gebruikt om de Bijbel niet als waarheid te aanvaarden en dus ook niet te lezen. Dit laatste is natuurlijk niet helemaal eerlijk: ook in de wetenschap en in de rechtspraak zijn veel tegenstrijdigheden en meningsverschillen, maar niemand grijpt dat als reden aan om de hele wetenschap of de rechtspraak maar terzijde te schuiven!

Eigenlijk zijn er maar heel weinig meningsverschillen over de fundamentele boodschap van de Bijbel. En heel veel tegenstrijdigheden kunnen opgelost worden door goed te lezen wat er nu eigenlijk staat. En als je iets niet begrijpt dan kun je iemand anders (die gelovig is) vragen om u te helpen om het te begrijpen of u kunt een goed boek lezen wat uitleg geeft.

Is de Bijbel niet in strijd met de moderne wetenschap?

Veel wetenschappelijk ontdekkingen van de afgelopen eeuwen, bijvoorbeeld de vondsten van dinosauriërs, laten zich ook goed verklaren aan de hand van Bijbelse gegevens. We moeten wel bedenken dat de Bijbel niet een 20e eeuws wetenschappelijk boek is, maar op de eerste plaats een boek over verlossing voor mensen uit alle tijden en alle culturen.

Er wordt wel eens gezegd dat de mensen vroeger niet beter wisten en dus maar geloofden dat wat de pastoor of de dominee van de kerk zei de waarheid was. Daarbij wordt gesuggereerd dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en dat we dankzij de wetenschap nu beter weten. Vreemd genoeg daarbij is dat in de naam van de wetenschap veel dingen worden geleerd die voor het merendeel van alle mensen nooit te controleren zijn. Bijvoorbeeld over het ontstaan van het heelal, de aarde en de mens zelf. Er zijn maar weinig mensen die de moeilijke theorieën hierachter begrijpen.

Toch geloven de meeste mensen dat die theorieën juist zijn. En waarom? Omdat de wetenschap het zegt? Dat is toch niet anders dan geloven in de dingen die de pastoor of de dominee zegt en die je ook niet kunt controleren. Deze redenering toont ook aan dat veel mensen helemaal niet minder naïef zijn als vroeger. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel wetenschappen in de laatste eeuw geworden zijn tot een nieuwe religie, met de wetenschappers als nieuters. En als je hen niet gelooft word je (net als vroeger) bijna voor gek verklaard ...........

Hoe kan ik weten dat God bestaat?

Eigenlijk is deze vraag heel simpel te beantwoorden: Vraag het Hem zelf! Als u het echt weten wilt zal Hij u zeker antwoord geven. Dat is misschien te gemakkelijk gezegd, maar waarom zou u dit eigenlijk niet proberen? Als God niet bestaat dan kan Hij u geen antwoord geven en kunt u zonder gewetensbezwaar die vraag stellen. Als God wel bestaat dan kunt u dat maar beter nu weten, want dan kan Hij u vast helpen om te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Dat zou heel veel mensen heel veel zorgen kunnen besparen. 

Als u deze vraag niet durft te stellen dan is dat misschien wel een teken dat u diep in uw hart eigenlijk al weet dat er Iemand is die u helemaal kent. Als dat zo is hoeft u niet bang te zijn om die vraag te stellen, zelfs al hebt u misschien verkeerde dingen gedaan. Jezus zegt dat als u berouw hebt en u God om vergeving vraagt, Hij u dat dan ook onvoorwaardelijk geeft. Dat doe u door te bidden, dat wil zeggen door tegen God te praten alsof u praat tegen iemand die u vertrouwt en te luisteren naar wat Hijcen tegen u zegt.

Een antwoord dat vaak gegeven wordt door niet-gelovigen is: "Ik geloof alleen wat ik zie en dus bestaat God niet". Maar als we vragen: "Kunt u de wind zien?" of "Kunt u liefde zien?" dan moet zo iemand natuurlijk toegeven van niet. Wat je wel kunt zien is dat het waait of dat iemand verliefd is. Je ziet dat door de gevolgen die de wind heeft op de bomen of de zeilboten en aan hoe liefde iemand kan veranderen. Zo is het ook met God, je kunt Hem zelf niet zien, maar je kunt wel de gevolgen zien van Zijn bestaan.

Waarom laat God zoveel kwaad toe in de wereld?

Natuurlijk kunnen we God niet zomaar de schuld geven van alle verkeerde dingen die in de wereld gebeuren. "Verbeter de wereld en begin bij jezelf" is het antwoord op veel schuldvragen. Verder is het zo dat God de mens vrij laat in wat hij of zij doet of wil doen. God heeft ons mensen niet willen maken als robots die precies doen wat Hij zegt, we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen. Als we Hem daarom vragen wil Hij ons graag helpen om te voorkomen dat we dingen doen die verkeerd zijn. Ook heeft God voorschriften gegeven (bijvoorbeeld de Tien Geboden) die iedereen kan lezen in de Bijbel.

Deze voorschriften zijn niet bedoeld om ons allerlei pleziertjes te onthouden, maar om ons te helpen te voorkomen dat onze pleziertjes vroeg of laat ten koste van iemand anders of onszelf gaan.

Hiermee zijn beslist niet alle vragen over al het onrecht op de wereld beantwoord. Er blijven (ook voor gelovige mensen) moeilijke vragen over. In het boek Job in de Bijbel lezen we over een man die alles wat hem lief is kwijtraakt en die veel vragen heeft aan God. Als u werkelijk met de bovenstaande vraag worstelt dan zult u in dit boek zeker een aantal van uw eigen vragen herkennen en hopelijk heeft u ook iets aan de antwoorden.

Hoe weten we dat Jezus Christus werkelijk geleefd heeft?

Het leven van Jezus Christus is een van de meest invloedrijke gebeurtenissen geweest in de geschiedenis. Zo invloedrijk dat onze jaartelling is afgeleid van het geboortejaar van Christus. Het is mogelijk om te ontkennen dat Jezus ooit geleefd heeft, maar dan kun je net zo goed ontkennen dat Alexander de Grote heeft geleefd of Karel de Grote. We weten van hun bestaan en van dat van Jezus door boeken en geschriften uit hun tijd. Misschien zijn niet alle verhalen die we over hen lezen werkelijk zo gebeurd als dat ze beschreven zijn. Het is na 2.000 jaar wel moeilijk te controleren wat er destijds precies gebeurd is.

Het leven van Jezus is door vier van Zijn volgelingen beschreven in de vier Evangeliën in de Bijbel. Hij wordt ook genoemd door de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus en de Romeinse schrijver Cornelius Taciticus.

Gelukkig heeft Jezus nog een ander bewijs gegeven van Zijn bestaan. Hij is na Zijn dood weer levend geworden omdat Hij geen verkeerde dingen had gedaan. Een gevolg van het doen van verkeerde dingen is het krijgen van straf. God zegt in de Bijbel dat alle mensen als straf voor de verkeerde dingen die ze hebben gedaan de dood verdienen. Jezus werd gekruisigd terwijl Hij helemaal geen verkeerde dingen had gedaan. Hij was volkomen gehoorzaam aan God, daarom werd Hij na drie dagen weer levend. Veertig dagen later is Hij terug naar de hemel gegaan.

Tijdens Zijn leven had Jezus beloofd dat Hij na Zijn dood een Trooster zou sturen voor diegenen die in Hem geloofden. Deze Trooster wordt de Heilige Geest genoemd en Jezus heeft beloofd dat ieder die God daarom vraagt ook deze Heilige Geest ontvangt. Als Jezus weer levend is geworden betekent dat, dat Hij nog steeds leeft en dat iemand die daar om vraagt ook nu nog de Heilige Geest kan ontvangen. Miljoenen mensen kunnen ervan getuigen dat zij dat in hun leven hebben meegemaakt. En zo weten we niet alleen dat Jezus geleefd heeft, maar ook dat Hij nog steeds leeft.

Is Jezus Christus echt uit een maagd geboren?

Het is op zich al een opmerkelijk feit dat iedere vrouw als maagd geboren wordt. Zevenhonderd jaar voordat Christus geboren werd schreef de Joodse profeet Jesaja al: "Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en Zijn naam zal zijn Immanuël (d.w.z. God met ons)". De maagdelijke geboorte van Jezus wordt in de Bijbel gepresenteerd als een feit. Jezus is geboren als de eeuwige Zoon van God en niet als een nieuw schepsel. Het was de geboorte van Iemand die al voor de schepping van de wereld bestond. We kunnen daar in de Bijbel over lezen (in Spreuken 8):

Ik was er al voor de diepe wateren er waren, de bronnen, met hun overvloed aan water.Voordat de bergen werden neergezet en heuvels zich verhieven, ben ik geboren.

Daarom kon Jezus niet verwekt worden door een man, maar alleen door de Heilige Geest van God zelf. En zo staat het ook beschreven in de Evangeliën. Dat het maar een keer gebeurd is, is geen reden om te geloven dat het helemaal niet gebeurd is: Het is een éénmalige en unieke historische gebeurtenis geweest die ook maar één keer nodig was!

Is Jezus Christus werkelijk levend geworden na Zijn dood?

Als Jezus Christus niet werkelijk levend is geworden na Zijn dood dan is het Christelijk geloof waardeloos. In het jaar 56 schreef de apostel Paulus dat meer dan 500 mensen Christus gezien hebben nadat Hij gestorven was. De meeste van deze getuigen waren op dat moment zelf nog in leven. In die tijd had Paulus veel tegenstanders, als hij iets zou beweren dat niet waar was, dan zou men daar zeker gebruik van hebben gemaakt om Paulus het zwijgen op te leggen.

De apostel Paulus was de belangrijkste verkondiger van het Evangelie. Het Christendom zou nooit de enorme groei hebben kunnen meemaken die het destijds gekend heeft, als men Paulus het zwijgen had kunnen opleggen.

Van de apostel Petrus is bekend dat hij, evenals zijn Meester, is gekruisigd, omdat ook hij de boodschap verkondigde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Hij had zijn leven kunnen redden door deze beweringen te ontkennen. Waarom zou hij zijn leven opgeofferd hebben omwille van een leugen? Hij was een van degenen die Jezus na Zijn dood in levende lijve gezien had. Als hij sindsdien leugens verkondigd had, dan had hij in ieder geval zelf geweten dat het een leugen was. Dat lijkt meer als voldoende reden om die beweringen in te trekken en zo zijn eigen leven te redden. Het feit dat Petrus dat niet gedaan heeft bewijst dat hij er ten volle van overtuigd was dat Jezus levend was geworden.

Waarom zou het Christendom "beter" zijn dan andere religies?

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen Christenen en Christendom. Christenen zijn in het algemeen niet "beter" dan andere mensen, alhoewel we dat misschien wel zouden mogen verwachten. Dat is misschien ook wel het beste bewijs dat mensen verlossing nodig hebben en niet in staat zijn het te verdienen door het doen van "goede werken".

Is het niet zo dat alle religies dezelfde God op een verschillende manier ervaren en er op een verschillende manier mee omgaan? Als dat zo is, dan zouden veel misverstanden uit de weg kunnen worden geruimd. De moeilijkheid bij deze veronderstelling is dat de religies op veel punten onderling volledig tegenstrijdig zijn en dus niet allemaal tegelijk waar kunnen zijn. Het is wel mogelijk dat ze het allemaal verkeerd hebben, maar het is onmogelijk dat ze allemaal gelijk hebben. Als het gaat om verlossing uit genade is het Christendom uniek. 

Geen enkele andere religie leert dat God zelf als mens naar de wereld is gekomen, om ons te verlossen van de zonde die ons aanklaagt bij God. De meeste religies bieden een collectie leefregels die mensen kunnen helpen om goed te leven en/of ze te beschermen tegen het verkeerde. Christus biedt Zijn volgelingen als enige de mogelijkheid om God persoonlijk te leren kennen en vergeving te ontvangen voor de verkeerde dingen die we hebben gedaan. Hierdoor is het Christendom uniek.

Tenslotte nog even dit: 

aanhangers van andere religies worden vaak aangeduid als ‘andersgelovigen’. Zij zouden allemaal geloven in dezelfde God. Maar is dat ook werkelijk zo?

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)