HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  10

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

EVANGELIE

Het woord "Evangelie" betekent: "Goede boodschap". Oorspronkelijk werd het gebruikt voor aankondigingen van geboorten van een nieuwe Koning of Keizer, welke geluk en vrede zou brengen. De uitdrukking "Evangelie van..." is later aan de opschriften van de diverse Evangelieen toegevoegd, dit is niet door de schrijvers zelf gedaan.

In de Bijbel kennen we vier Evangelie-schrijvers, welke elk hun eigen kenmerken qua achtergrond en doelgroep hebben. Mattheus [Belastingambtenaar, Discipel van Jezus, Mt. 9:9-13] - vermoedelijk geschreven voor een Joods-Christelijke gemeenschap. Mattheus legt de nadruk op Jezus de Messias, maw. de Verlosser van Israel. Hij doet dit o.a. door de relatie met het Oude Testament te benadrukken. Dit begint al bij het eerste hoofdstuk; het bekende geslachtsregister, met de nadruk op de '7' in het geslachtsregister - het is dus voluit Joods; Marcus [Johannes Marcus, helper van Paulus, Hand. 13:5, 13] - is meer gericht op Evangelisatie-werk. Begint meteen met het leven van Jezus, de wonderen, daden en gezag van de Heere. 

Vandaaruit meteen naar kruisiging en wederopstanding; Lucas [Arts, niet Joods, medewerker en reisgenoot van Paulus, Kol. 4:11, 14] - schreef vooral voor de niet-Joodse (Romeinse) wereld, het Lucas-evangelie is een verslaglegging waarin duidelijk de nadruk ligt op Jezus als Koning en Verlosser en laat zien hoe Jezus de wereld ingrijpend veranderde - opvallend aspect is de rol/aandacht voor de vrouw binnen dit Evangelie; Johannes [Discipel van Jezus] - het Evangelie van Johannes is in veel opzichten totaal anders dan de voorgaande, zo ontbreken bijvoorbeeld de gelijkenissen.

Johannes' Evangelie is ook later dan de andere drie geschreven en hij kende de drie voorgaande vermoedelijk. Nadruk ligt op bezinning, en de Godheid van Christus Jezus. Johannes' Evangelie is duidelijk thematisch van aard; dwz: het is geschreven vanuit een bepaalde gedachtengang/doel.

De Evangelieen zijn niet geschreven om een soort van 'dagboek' of levensbeschrijving van het leven van Jezus te geven, maar om Zijn heilswerk te laten zien. Elke evangelie-schrijver doet dit dus vanuit zijn eigen optiek, belevingswereld en doelgroep.
Het doel van de Evangelie-schrijvers was anders: Joh. 20:30, 31: "Opdat gij gelooft".

Vier Evangelieën

Er zijn dus vier evangelieen te vinden in de Bijbel. Wanneer er maar een evangelie was geweest was dit zeker al voldoende voor ons geweest, er zijn er echter vier. De vier evangelieen samengenomen verstrekken:
meer inzicht - immers; alle schrijvers benaderen het vanuit verschillende hoeken, beschrijven soms verschillende zaken, etc. Daarmee verklaren zij elkaar in sommige opzichten; meer geloofwaardigheid - een getuige van een voorval is geen getuige! Nu er meerdere verslagleggingen zijn hebben we meerdere getuigen! Zodat "de zaak vaststaat".

De eerste drie Evangelieen beschrijven overigens voornamelijk wat er in Galilea gebeurt, het Johannes-evangelie wat er in Judea gebeurt. De overleveringen stellen overigens dat Johannes aan de eerste drie zijn goedkeuring heeft verleend alvorens zij verder zijn verspreid.

Kritiek

De schrijvers van de Evangelieen hebben duidelijk geen rekening gehouden met kritiek en ongeloof; er wordt geen enkele moeite gedaan tegenspraak -van te voren- uit de weg te ruimen. Dit wordt uiteraard mede veroorzaakt door het feit dat toen de evangelieen op schrift werden gesteld 'een ieder' op de hoogte was van wat er gebeurd was, zoniet persoonlijk, dan wel "via-via" had men gehoord van Jezus.

Grootste 'kritiek-punt' zijn de zogenaamde 'tegenstrijdigheden' in de Evangelieen.
Als we aannemen dat er werkelijk tegenstijdigheden in de evangelieen zouden zijn, dan hoeft dit nog niet per definitie een punt van zorg te zijn; immers: de schrijvers ervan zijn hierin geleid door de Heilige Geest - zij zullen daarom ook altijd bewaard zijn gebleven door de Geest voor dwaling omtrent de leer welke de Heere bracht. En dit is dan ook een feit; er is geen enkele tegenstrijdigheid in de leer, welke de Heere verkondigde, te vinden, wanneer men de vier Evangelieen naast elkaar legt; de feitelijke omstandigheden of geschiedkundige omstandigheden zijn ook een 'handvat' voor de kritici om te trachten de evangelie-schrijvers tegen elkaar uit te spelen.
 
Hierbij kunnen we opmerken dat

1.twee van de vier verslagen geen ooggetuige verslagen zijn - des te opmerkelijker dat er geen verschillen in de weergave van de leer zijn ontstaan!

2.de vier verslagen vanuit verschillende 'standpunten' zijn geschreven. De een zal wel nadruk leggen op de aanwezigen bij een zekere gebeurtenis, de ander niet, etc. waardoor daarin verschillen kunnen ontstaan;
het ontbreken van feiten en omstandigheden bij de een, die bij de ander wel zijn weergegeven; ook dit kan wederom verklaard worden vanuit de nadruk welke de een legt op het weergeven van alle omstandigheden en feiten, terwijl de ander alleen de essentie weergeeft van het gebeurde. Dit is daarom ook een zeer gezocht argument;

Van belang hierbij is tevens het letten op de context en.. met welke 'gesteldheid' lezen we de Evangelieen?

Met andere woorden: zetten we onze zinnen er op om de Boodschap van het Evangelie te leren kennen, of zoeken we naar wegen om deze te ontkennen of ontkrachten? Want -spitsvondig als mensen zijn- dan kunnen we met gezochte redenen altijd wel iets vinden wat, naar onze mening, 'tegenstijdig' is. In de Evangelieen vinden we dus een verslaglegging van leven, werken en leer van Christus Jezus, de Messias van en voor Israel.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)