HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN

Aflevering  6

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

De inhoud van de Bijbel

De Bijbel vertelt ons de geschiedenis van zowel de hemel als de aarde vanaf het moment van de schepping tot en met de toekomstige eeuwige heerlijkheid.

De Bijbel maakt ons duidelijk dat er slechts Eén God is en dat Hij de Schepper van hemel en aarde is.

De Bijbel maakt ons duidelijk, dat deze wereld niet door evolutie ontstaan is, maar door een daad van de Ene, ware God.

De Bijbel vertelt ons, dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en dat de mens met een bijzondere opdracht op aarde is geplaatst, nl. om God te dienen en te eren en om de aarde te onderhouden.

De Bijbel vertelt ons hoe het komt, dat er op aarde zoveel narigheid is, nl. als gevolg van de zonde van de mens.

De Bijbel vertelt ons ook, wat God er aan gedaan heeft om de mens te redden van het oordeel en de verlorenheid. Zoals er een echte schepping was, zo is er ook een echte herschepping van de mens (zie 2Cor.5:17-19).
Overduidelijk vertelt de Bijbel ons alles wat wij weten moeten van de Here Jezus. Dat ook het Oude Testament van de Here Jezus getuigt geeft onze Heer ook zelf aan wanneer Hij in een gesprek met een aantal Joodse mensen zegt: "Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen!" (Joh.5:39)
 

En later toen de Here Jezus een gesprek had met de Emmaüsgangers, legde Hij hun alles uit wat in de Schrift op Hem betrekking had. (Luc.24:27) Wij kunnen zonder te overdrijven rustig zeggen, dat onze Here Jezus het centrale thema van de gehele Bijbel is.

In het Oude Testament wordt niet alleen naar Zijn komst verwezen, er wordt ook van Hem verteld wat Hij zou gaan doen. In het Nieuwe Testament wordt Zijn komst vermeld en wordt verteld wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet voor Zijn Gemeente, ja er wordt zelfs verteld, wat Hij eens zal gaan doen.

De indeling van de Bijbel

De Bijbel bestaat uit twee verzamelingen van schriften, bekend onder de namen Oude en Nieuwe Testament. Het eerste bevat opeenvolgende openbaringen van GODS wil aan de Israëlieten, vóór de komst van onze Heere JEZUS CHRISTUS. Het tweede deel bevat de van God ingegeven schriften der apostelen en evangelisten.

Totaal zijn er 66 boeken, t.w. 39 in het Oude en 27 in het Nieuwe Testament.

De boeken van het Oude Testament werden door de oude Joden in 22 boeken of drie klassen verdeeld, onder de volgende namen:
 1e de Wet,
 2e de Profeten,
 3e de Heilige Schriften.

De Wet, welke de vijf boeken van MOZES bevatte, heette ook wel Pentateûchus, naar een Grieks woord, dat vijf werktuigen betekent.

De Profeten bestonden uit: de boeken Jozua en Richteren, de twee boeken van Samuel, en de twee der Koningen, beide slechts één boek uitmakende; deze werden de Oude of Eerste Profeten genoemd; de Laatste Profeten bestonden uit de profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en die der twaalf kleine Profeten van Hozéa tot Maleachi, die voor één boek gerekend werden.

De Hagiógrapha, of heilige Schriften, waren samengesteld uit de in vijf boeken verdeelde Psalmen, de Spreuken, het boek Job, Salomo's Hooglied, die met het boek Ruth en de Klaagliederen van Jeremia één boek uitmaakten, de Prediker, de boeken van Esther, Daniël, Ezra, en de twee boeken der Kronieken.
 Volgens deze indeling worden deze boeken nog steeds in de Hebreeuwse Bijbel gevonden.

De Christenen hebben een andere indeling gevolgd, namelijk:

1e historische,
2e leerstellige en zedekundige of poëtische, en
3e profetische boeken.
De rangschikking van gewijde Schriften, zoals die in onze Bijbel voorkomt, is niet volgens chronologische orde.

Het boek Génesis is het eerste geweest, en men meent dat het boek JOB omstreeks denzelfde tijd door MOZES afgewerkt is. De profetieën van Maleachi vormen het laatste boek van het Oude Testament. De Psalmen zijn altijd op zichzelf staande opstellen geweest. De andere heilige boeken werden in 53 grotere en kleinere afdelingen verdeeld, waarvan men iedere sabbat één las; en op die wijze werd het Oude Testament in den loop van ieder jaar in het openbaar geheel doorgelezen.

Oorspronkelijk stonden alle letters in de Bijbel even dicht op elkaar, alsof elke regel slechts één woord was. Voor de openbare lezingen van de Bijbel werd het noodzakelijk, dat men een afscheidingsteken aannam. De Joden zijn al vroeg begonnen de gemaakte afdelingen van elkaar te scheiden; volgens sommigen ten tijde van EZRA; anderen zeggen dat het pas in de tweede eeuw der jaartelling geschiedde.

Het Nieuwe Testament werd het eerst door Hieronymus in de vierde eeuw afgedeeld, en in de volgende eeuw deelden Ammonius en Euthalius ze in lessen en afdelingen in voor gebruik in de kerk.

De eerste indeling van de Bijbel in hoofdstukken en verzen werd door kardinaal Hugo omstreeks 1240 ingevoerd. Rabbi Mordechaï Nathan, die in de 15e eeuw leefde, maakte een concordantie van het Oude Testament, waarbij hij de hoofdstukken behield, maar de versverdeling verbeterde. De geleerde Robert Etienne (Stéfanus) maakte in 1545 ook een versindeling in het Nieuwe Testament. (Bovendien wijzigde hij ook de indeling van het Oude Testament). Deze indeling bleek zeer handig te zijn bij het opzoeken van aanhalingen uit de Schrift. Een nadeel is dat vele zinnen opgesplitst werden in kleinere delen. Hierom is het van belang om de Schrift zo te lezen, alsof er geen indeling in verzen bestaat. Alleen op deze wijze kan men de ware betekenis van de Schrift juist gaan verstaan. Ook is het van belang, dat men de verschillende aangehaalde verzen steeds in zijn volle kontekst leest.

De Bijbel is ingedeeld:

in het Oude Testament 39 Boeken en 929 hoofstukken
in het Nieuwe Testament 27 Boeken em 260 hoofdstukken
in het geheel 66 Boeken en 1189 hoofdstukken
Middelste en tevens het kortste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 117.

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudies

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)