HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

              Het levende woord van God
Aflevering  3 - God is geen God van wanorde, maar van eirènè


   

De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 701 - Het levende woord van God
Aflevering  3  

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
Terug naar de Inleiding van deze serie

Lees de Bijbel 

"Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid.

1. Eirènè = orde

"God is geen God van wanorde, maar van eirènè", schrijft Paulus in 1 Cor. 14:33. Eirènè heeft hier de betekenis van orde. Waar eirènè heerst, staan alle dingen op hun plaats en functioneren daar naar Gods bevel. Zo moet ook in de gemeente alles ordentelijk verlopen; niet twee of drie profeten tegelijk aan het woord, maar één voor één! In Gods rijk heerst geen wanorde, maar orde; dat moet zich in de gemeente reeds enigermate aftekenen.

2. Eirènè in de nieuwtestamentische toekomstverwachting

a. Eirènè is Gods grote gave van de eindtijd, die werkelijkheid wordt door de Messias. In dit licht moeten Luc. 1:79 en de engelenzang van Luc. 2:14 gelezen worden. Vrede op aarde = het eschatologische heil op aarde. Nu de Messias geboren is, zien de engelen de aarde reeds als overstroomd met die toestand van goede verhoudingen, welzijn en geluk, die sinds het paradijs niet gekend is. Ook Luc. 19:42 bedoelt de messiaanse vrede. Het is de vrede van de hemel, die door de Messias op aarde gebracht wordt (Luc. 19:38).

Deze vrede komt tot stand door Messias Jezus (Kol. 1:20). De heilstijding heet daarom "het evangelie van de vrede" (Ef. 6:15; Hand. 10:36; Ef. 2:17). Tot deze vrede heeft God, door de prediking der apostelen, mensen uit Joden en heidenen geroepen (1 Cor. 7:15). Jezus geeft deze vrede aan zijn discipelen (Joh. 14:27). Het is zijn vrede, die Hij geeft (het eschatologische heil tekent Johannes in zijn evangelie als een heil, dat reeds nu gekend wordt en present is). Tegenover de nood van de verdrukking staat in Joh. 16:33 dan ook "het-er-goed-aan-toe-zijn" (vrede) in Jezus Christus: de discipelen verkeren nu nog in de wereld, maar zij behoren bij de wereld van vreugde en geluk, die in Chri.stus werkelijkheid is.

Het is ook déze vrede, waaraan de christenen dachten als zij de Joodse groet uitspraken (Paulus aan het begin van zijn brieven). Hoe ernstig deze groet bedoeld is, blijkt uit Luc. 10:5 v.

Deze grote messiaanse vrede is ook bedoeld in Heb. 12:14, waar de vertaling het misverstand kan wekken als zou hier gedacht zijn aan het vrede zoeken met de medemensen. (Jaagt naar vrede met allen). De juiste uitlegging is: Jaagt tezamen met alle mede-christenen naar vrede, als het grote heilsgoed der christenheid. Deze vrede heerst over het hart (Col. 3:15) en is als een macht, die de mensen bewaart (Filp. 4:7); zij is onvoorstelbaar, omdat zij alle verstand te boven gaat (Filp. 4:7).

b. Naar zijn inhoud is eirènè de toestand, waarin God en mens op hun eigen normale plaats staan, zodat de rechte orde in de wereld hersteld is en de mensen zijn, die zij als mensen Gods behoren te zijn, en er aan toe zijn, zoals zij er aan toe behoren te zijn.

Negatief is dit de afwezigheid van alle kwaad (Rom. 16:20); positief is het: thuis zijn; eindelijk léven in de volle zin des woords; voluit mens-zijn; de toestand van het normale bereikt hebben.

De wereld van nu kent deze vrede niet en zij kan hem niet geven (Joh. 14:27); zij kent het ware leven niet, omdat zij van deze vrede geen weet heeft; zij kent slechts de dood (Rom. 8:6); het abnormale, dat zij voor het normale houdt. De christenen zijn dank zij de Geest op het leven en de vrede (het normale) uit (Rom. 8:6). Deze vrede is heil voor de hele mens, naar geest, ziel en lichaam (1 Thess. 5:23). Dàt is de christenen beloofd, dàt is door het geloof, in Christus Jezus, hun deel, en daarom zoeken zij het te krijgen. Zij hebben in Christus Jezus het ware mens-zijn ontdekt en toegezegd gekregen; zij zijn er aandeelhouders van geworden; zouden zij dan niet verlangen om zelf eindelijk als normale mensen te kunnen leven, als mensen, die aan de norm beantwoorden en die in de uiterlijke situatie nu eens niet alles tégen, maar méé hebben? Zie Rom. 8:31 v..

3. Eirènè = vrede met God

Slechts zelden heeft eirènè de betekenis van een vrede-verhouding tot God, die i.p.v. de vijandschap komt.

Genoemd moet worden Ef. 2:14-17, waarin Christus verkondigd wordt als degeen, die de wet buiten werking gesteld heeft en daardoor een einde maakte aan de vijandschap, die tussen God en mensen en tussen de mensen onderling bestond. In plaats van deze vijandschap stelde Hij de eirènè; in plaats van de tweeheid van Joden en heidenen, de eenheid van de nieuwe mensheid. De muur, die scheiding maakte (de vijandschap) heeft Hij weggebroken.

Vooral echter is hier Rom. 5:1 te noemen. Deze vrede-verhouding met God is tot stand gekomen doordat de mensen, die Gods vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van de Zoon (Rom. 5:10). Vgl. Col. 1:10 v..

4. Eirènè = vrede tussen mensen onderling

"Het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de H. Geest" (Rom. 14:17). Paulus richt zich in deze perikoop tot de "sterken", die volop de vrijheid van een christenmens willen uitleven en daarom zich ergeren aan de "zwakken", die zich nog aan de spijswetten houden (14:2). Hij roept hun toe, dat zij niet moeten denken, dat het koninkrijk Gods daarin gestalte zou krijgen dat zij de zwakken brengen tot eten en drinken van voor hun besef verboden dingen, maar hierin, dat gerechtigheid, vrede en blijdschap heersen. Die vrede = de toestand van in liefde met elkaar leven, moet nagejaagd worden (14:19). Zó immers zal het koninkrijk Gods zijn.
Deze betekenis heeft "vrede" ook in 1 Cor. 7:15; Gal. 5:22; Ef. 4:3; Jac. 3:18; 1 Petr. 3:11; 1 Thess. 5:13; Mat. 5:9.

5. Eirènè = vrede in de ziel

Daarvoor is alleen Rom. 15:13 te noemen. Paulus bidt, dat de christenen door God vervuld mogen worden met louter vreugde en vrede in het geloven. Vrede is hier, dat een mens van binnen "op orde" is,


DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Bekijk ook eens de serie : De Bijbel is boeiend  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE 


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)