HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: 

GEVANGENEN VERLOSSEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: GEVANGENEN VERLOSSEN

Om over na te denken - verhaal van een ex-gevangene

"Twintig jaar van mijn leven heb ik in een cel verbleven, alles wat ik bezat of lief had moeten opgeven. Ik slijt mijn leven tussen mensen die ook verdwaalden in een doolhof van plichten en wetten terwijl ik op mezelf bergen kan verzetten.
Geef mij één teken, één signaal
dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn
en dat er aan het einde van de tunnel toch licht zal zijn...

Ik vind geen vrede in een wereld
waarin mensen genadeloos uit elkaar worden geslagen
want liefde lijkt wel illegaal.
Maar ooit brengt die liefde mij toch weer haar…

Geef haar één teken... één signaal
dat er toch één deur niet eeuwig dicht zal zijn
en dat er aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn...

Mensen worden vervolgd om hun geloof,
vervolgd om een schietgebed voor Jezus, Marx, of Mohammed,
kinderen krijgen de schuld voor wie en wat hun vader was...

Laat ons allen in stilte hopen
zoals mijnwerkers die opgesloten zitten in een schacht
en op de redding blijven wachten
zolang speurhonden bovengronds blijven rondsnuffelen...

tot ze één teken geven, één signaal
dat er één deur niet eeuwig dicht zal zijn
en dat voor elk van ons
aan het einde van de tunnel toch weer licht zal zijn."

Het is goed te bidden

Vader, barmhartige bevrijder,
beluister allen die in gevangenschap tot U spreken,
beluister allen die radeloos en uitzichtloos Uw Naam aanroepen,
of die de muren van de duisternis beklimmen op zoek naar U
die zij soms verafschuwen in hun eenzaamheid.
Beluister allen die verscholen tussen de mensen staan
maar gevangen in een levenslang durend stigma
omdat ze geketend zijn door schuldgevoel, door onmacht,
door verlegenheid, door een web van onbegrip.
Geef ons een fijngevoelige en trouwe liefde
opdat wij hen door onze aanwezigheid
vrijdom zouden schenken in Jezus' naam.

Verzoening, daar draait alles om

Als instrument van verzoening kun je denken aan het lied "Bridge over troubled water" van Simon and Garfunkel. Mag het lied ons de onmacht tonen van hen die in één of andere vorm van gevangenschap tot ons roepen. Moge het ook onze eigen onmacht aantonen en oproepen om onze medemens moedig tegemoet te treden met open handen.

When you're weary,
feeling small,
when tears are in your eyes,
l will dry them all;
I'm on your side.
When times get rough
and friends just can't be found,
like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

When you're down and out,
when you're on the street,
when evening falls so hard .
I will comfort you.
I'll take my part.
When darkness comes
and pain is all around,
like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.

Sail on silvergirl,
Sail on by.
Your time bas come to shine.
All your dreams are on their way.
See how they shine!
If you need a friend
I'm sailing right behind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.

Wanneer je lusteloos bent,
wanneer je je klein voelt,
wanneer de tranen in je ogen staan,
zal ik ze afdrogen.
Ik ben aan je zij.
Wanneer moeilijke tijden aanbreken,
en vrienden niet te zien zijn,
dan zal ik me uitstrekken,
als een brug over troebel water.
Ik zal me uitstrekken
als een brug over troebel water.

Wanneer je het niet meer ziet zitten, en uitgeteld bent,
wanneer je door de straten slentert,
en de avond hard op je afkomt,
dan zal ik je troosten.
Ik zal mijn deel doen.
Wanneer duisternis je overvalt
en pijn en verdriet om je heen is,
dan zal ik me uitstrekken,
als een brug over troebel water.
Ik zal me uitstrekken
a1s een brug over troebel water.

Zeil maar, zilvermeid,
zeil maar.
Jouw tijd om te schitteren is gekomen.
Al je dromen zijn onderweg.
Zie hoe ze schitteren!
Mocht je een vriend nodig hebben,
 k zeil kort achter je.
Ik wil je geruststellen
als een brug over troebel water.
Ik wil je geruststellen
als een brug over troebel water.

Nadenken over een tekst naar Psalm 51

Schuldig voel ik mij, schuldig aan het onheil in de wereld,
mensen zijn door mijn vergrijp in diepe ellende terechtgekomen.
Schuldgevoelens doorkruisen mijn leven, onderdrukken mijn levensmoed,
ze knagen zodanig in mij dat het leven vaak zinloos wordt.
Met schuld belast werd ik geboren, schuldig was ik van kindsbeen af.
Geen mens aan wie ik het durf zeggen, niemand die mij uit deze schuld kan bevrijden.

Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Ik ben gevangen, gekooid en gekerkerd, zo zwaar wegen mijn gebreken op mij.
Mensen verstoten mij, verwensen mij, telkens ik hen aankijk, bezwijk ik onder hun boze blik.

Is er dan geen God die zich over mij ontfermt, of is God er alleen maar om mensen te vonnissen?
Kunt Gij, God, mijn gefolterd lichaam nieuwe levensmoed geven, en mij weer ontvankelijk maken voor blijde klanken?
Delg mijn zondigheid in uw erbarmen, was mijn schuld volkomen van mij af.

Gij zijt toch geen God die het kwade aanrekent, die eeuwig de mens zou verstoten?

Schep in mij dan een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
Geef mij de weelde van uw zegen, maak mij sterk in edelmoedigheid.
Dan zal ook ik mensen bevrijden, hen verlossen uit de kerker van schuldgevoelens.

Want Gij zijt een God van bevrijding, die nooit een mens voor altijd verdoemt.
Nu weet ik me geborgen in U, God, nu valt het juk van schuld van mij af.
Troost heb ik gevonden, mijn tranen zijn uitgewist, ik kan weer leven vanuit de Bron die leven geeft.

God heeft mij gered uit de strik van de boze, laten we nu voor Hem een loflied zingen.

God, ik dank U dat Gij mij verhoord hebt, nooit meer zal ik van uw geboden afwijken.
En gij, broeders en zusters, weest getuige van mijn vreugde,
God is mijn kracht, niets kom ik tekort.

Heer, onze God,
met de gevangenen, de gekooiden, de verworpenen
bidden wij tot U om vrijlating.

Heer, onze God,
met de opgejaagden, de vluchtelingen, de slachtoffers van oorlog en geweld
bidden wij tot U om onderdak en vrede.

Heer, onze God,
met de gehandicapten, de geesteszieken, de verstrooiden,
bidden wij tot U om broederlijke en zusterlijke nabijheid.

Heer, onze God,
met de gehandicapten, de geesteszieken, de verstrooiden,
bidden wij tot U om staf en stok.

Heer, onze God,

met de verslaafden, de ontspoorden,
bidden wij tot U om een koninklijke weg.
Gewoon vrijspraak verlenen aan mensen die hun straf hebben gedragen vraagt veel menselijke moed. Hen de kans geven om weer mens tussen de mensen te zijn, hen hun fouten helpen goedmaken voor zover dit mogelijk is, hen vergeven, vraagt van ons soms meer dan wij kunnen. Het brood en de wijn die wij vandaag aanbieden zijn maar schamel vergeleken met het Lichaam en Bloed van Jezus, voor allen gebroken en gedeeld tot ware bevrijding. Wij bidden U: aanvaard onze gaven opdat wij zouden groeien in zijn Geest.

 Heer, onze God,

Gij zijt een barmhartige Vader van alle mensenkinderen.
Als wij kromgebogen en gekwetst zijn,
als wij gevangen zijn in zorgen of verdriet,
richt ons dan op, en geef ons uw kracht om weer op weg te gaan.
als wij kromgebogen en gekwetste mensen tegenkomen,
als wij gevangenen op onze levensweg ontmoeten,
beziel ons met uw Geest,
opdat wij hen helpen oprichten en helen,
hen helpen bevrijden uit de zorgen en de pijn.
Heer, zend ons met de kracht van uw Geest,
wees Gij onze sleutel die de deur naar mensen voorzichtig openmaakt
 m aan kleinen en zwakken het goede te doen.

Een woord van vrede 

Een sleutel tot bevrijding bestaat maar uit één woord: Liefde.
Liefde kan alle poorten openen, Liefde maakt de zwartste steen weer licht,
en keert dwaasheid, onrecht, oorlog en haat weer om tot vrede.
 od is Liefde, God is Vrede.         

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)