HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: VREEMDELINGEN HERBERGEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: VREEMDELINGEN HERBERGEN

Gen. 18, 1-15) (Lc 10, 38-42)

 Bijbel over de rechten van vreemdelingen

Verzoening raakt ons en de ander

Een vreemde
is niet bruin, niet geel, niet getaand, niet bleek,
hij spreekt geen vreemde taal;
hij is diegene die wij niet willen zien en niet willen verstaan…

Een vreemde
is niet ver weg, niet onbekend, niet uit een andere streek of land;
hij is aan jou verwant,
enkel diegene die je hebt buitengesloten…

Een vreemde
is niets in jouw ogen, je laat hem liever alleen;
is hij die je als niet volwaardig hebt beschouwd,
en wiens mondigheid jij hebt gefnuikt door in zijn plaats te spreken…

Een vreemde
is niet dom, niet onredelijk, niet veeleisend, niet vals en geslepen;
hij wil graag zijn leven met jou delen,
had jij maar zijn kansen niet weggesmeten

Voor onze onwil, intolerantie en ongastvrijheid willen wij berouw betonen.
Vragen wij om vergeving…

Gebed blijft noodzakelijk

Onzichtbare Vader, Eeuwige Vriend, Blijvende Onbekende,
Gij die U zelf noemt "ik zal er zijn voor u", Gij bent voor ons geen vreemde, ook al hebben wij U nooit gezien.
Gij bent de zin van ons leven.
In de ontmoeting met mensen komt Gij ons tegemoet.
Als twee of meer elkaar in Liefde en vriendschap nabij zijn,
dan is uw komst al aan de onze aanwezigheid voorafgegaan.
Groei dan in ons en kom bij ons aanwezig
opdat wij in ieder die wij ontmoeten U zouden begroeten. Amen

Voorbeden in ere houden

Vader van alle mensen,
maak het dak van mijn huis breed en open genoeg voor alle meningen van mensen;
olie de deur van mijn huis zodat zij gemakkelijk opengaat voor vrienden en vreemden;
plaats een tafel zo in mijn huis dat heel jouw familie die errond zit zich vriendelijken vrij kan uitspreken.

Vader van alle mensen,

laat onze vriendschap sterk zijn, dat ze een zegen wordt voor anderen…
laat onze vriendschap open zijn, dat ze een haven kan zijn voor anderen…
laat onze vriendschap zo teder zijn, dat ze vrede kan brengen aan anderen..

Vader van alle mensen,

help ons om goed te spreken van alle mensen…
help ons om verantwoordelijkheid te schenken naar ieders kunnen…
help ons om te aanvaarden wat ikzelf en de anderen niet kunnen…

Vader,

door uw Zoon Jezus hebt Gij ons een teken gegeven van uw universele liefde. Onvoorwaardelijk bood Hij zelfs zijn eigen leven voor het geluk van mensen. Wie in Hem geloofde werd er beter van, de anderen kozen de blinde weg van de duisternis. Maar ook met dezen was hij begaan zoals Hij hield van zwakken, eenzamen, kleinen, verlatenen, vreemden. Brood en wijn gaf Hij ons als begeleidend teken om diezelfde weg te gaan. Wij vragen U: leg in ons iets van Jezus mededeelzaamheid, iets van zijn gastvrijheid die ieder mens vreugde brengen kan. Maak dat onze inzet zoals brood en wijn worden, als lichaam en bloed gebroken voor het geluk van onze medemens door Jezus onze Heer. Amen

Een vredeswens

Wat kunnen we elkaar beter toewensen
 dan dat ieder van ons iemand zou hebben
 met wie hij een eindweg mee zou kunnen gaan,
 iemand die aan zijn zijde staat
 en niet alleen laat bij onzekerheid.
 Vrede wordt pas echt
 als mensen geen vreemde voor elkaar blijven.

Laten we elkaar zo'n vrede toewensen:

moge Gods vrede zo bij u zijn…Vader,
Allen zijn wij op weg in het leven op zoek naar kansen, naar levenslicht.
Allen zoeken wij naar zin, naar toekomst, naar vredevol samenleven.
Komt in ons en wees de gastvrijheid in ons. Dan slaan wij geen deuren meer dicht, dan luisteren wij naar de klank van andermans hart. Dan bekijken wij onze medemens met ogen vol barmhartigheid. Maak van ons bewerkers van uw gerechtigheid op deze vreemde aarde door Jezus uw Zoon en onze Heer.

Denk ook eens na over: Israël en vreemdelingen

 De vreemdeling en de Bijbel

Het blijft actueel

‘Het vluchtelingenprobleem is zo oud als de Bijbel’, schrijft rabbijn Raphael Evers. Hij citeert daarbij Exodus 22:21: “Een vreemdeling zul je niet onderdrukken, noch hem benauwen want je bent vreemdelingen geweest in het land Egypte”.

In de Joodse traditie wordt onderdrukken uitgelegd als pijnigen met woorden, terwijl benauwen als financieel onheus bejegenen opgevat wordt. In Exodus 22:23 wordt de Hemelse straf besproken: “Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden”. De onderdrukkende benauwenis waarin vreemdelingen verkeren wordt door het Opperwezen hoog opgevat.

Grenzen

 Maar er zijn natuurlijk grenzen. Allereerst eist de Bijbelse naastenliefde niet dat hulpbehoevenden voor eeuwig hier blijven. Wanneer de oorlogsdreiging of hongersnood in het land van herkomst geweken is, kan de vluchteling terug – uitzonderingen daargelaten.

Toen de Joden vijf eeuwen voor de burgerlijke jaartelling in ballingschap weggevoerd werden naar Babylonië, kregen zij van de profeet Jeremia in naam van G’d een welgemeende opdracht mee: “Bevorder de welvaart van de stad van jullie ballingschap”. Dit betekent: predik geen opruiende taal tegen het gastland en werk mee aan de opbouw van je nieuwe omgeving. Verder mag de overheid een grens stellen aan de toevloed van vreemdelingen, die veelal een beroep doen op de sociale voorzieningen. Het gastland moet dit kunnen dragen. Vanuit Bijbels perspectief gelden hier de volgende regels:
1.financieel zelfbehoud gaat voor het verzorgen van anderen;
2.maar het lijfsbehoud van anderen gaat altijd voor onze eigen financiën.

Prioriteitenlijst

Onder de huidige omstandigheden betekent dit dat vluchtelingen die voor hun leven moeten vrezen, moeten worden toegelaten. Voor ‘economische vluchtelingen’ gelden andere maatstaven.

Laten we Deuteronomium 15:7 analyseren: “Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een van uw woonplaatsen, in uw land”. De Bijbel geeft hier wat overbodig aandoende details, die de Talmoed als volgt uitwerkt:
•‘onder u’ betekent, dat zelfbehoud voorgaat (dit geldt alleen voor het eigen bestaansminimum);
•‘een van uw broeders’ impliceert, dat de eigen familie weer voorgaat boven anderen;
•‘in een van uw woonplaatsen’ geeft buren en stadsgenoten aan waarna eigen landgenoten volgen.

Eigen volk eerst?

Komen buitenlanders pas op de laatste plaats? Steunt de Bijbel het beginsel van ‘eigen volk eerst’? Nee, want de prioriteitenlijst geldt alleen bij gelijke behoeften. Wanneer de één geen dak boven zijn hoofd heeft en de ander alleen zijn dure vakantie naar Barbados zou moeten opgeven, gaat de dakloze weer voor.

Een complicerende factor hierbij is de vraag wat het criterium voor armoede is. Volgens de Bijbel wordt armoede naar de levensstandaard van ieder individu in zijn omgeving afgemeten. Voor een overbelaste Nederlandse manager kan vakantie even noodzakelijk zijn als een deken voor een inwoner van een ontwikkelingsland. Dit soort belangenafwegingen eist grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid.

Verdeling over Europa

Is een evenredige verdeling van vluchtelingen over West-Europese landen verantwoord? Ik denk van wel. Reeds in Bijbelse tijden werd armenzorg over alle draagkrachtige burgers omgeslagen. Nu Europa een eenheid lijkt, is evenredige verdeling niet uit den boze.

Onderzoek

Mogen allochtonen ‘hard’ worden aangepakt? Nee, want dat is onmenselijk. Maar een stevig onderzoek naar het verleden is zeker niet verkeerd. In de Talmoed staat: “Als iemand u eten vraagt, mag u niet onderzoeken of hij een bedrieger is. Men dient hem direct te eten te geven. Misschien lijdt hij echt honger. Vraagt iemand echter kleding dan mag men wel onderzoeken of hij geen bedrieger is omdat hij niet in acuut levensgevaar verkeert”.

Opofferingsgezindheid

De vluchtelingenproblematiek is de vraag naar onze opofferingsgezindheid. Israël met zijn zes miljoen inwoners heeft de afgelopen jaren meer dan een miljoen vluchtelingen opgenomen. De economie groeit daar nog steeds. Ja, maar dat zijn de eigen geloofsgenoten! Dat klopt; maar de economische problematiek blijft gelijk.

Bijbel en vluchtelingen

De eerste Bijbelse zorg was verbale zorgvuldigheid. Door het gekrakeel rond vluchtelingen worden allochtonen in een sociaal moeilijk parket gebracht, ‘onderdrukt’ zou de Bijbel zeggen. Ook dat is een belangrijke menselijke waarde!

(Rabbijn mr. drs. R. Evers is rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Dit artikel verscheen eerder op nik.nl.)
         

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)