HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.


De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Mc 8, 1-9; 17-21

Inleiding

Overal ter wereld lijden mensen honger, kinderen, volwassenen, bejaarden. Zij blijven verstoken van de vruchten der aarde en van bet werk van onze handen. Duistere economische machten verhinderen een rechtvaardige verdeling van voedsel. We staan voor een mondiaal probleem dat vaak onze kracht te boven gaat

En toch blijft Jezus herhalen: 'Breek en deel uw brood met elkaar'. Zelf gebroken brood geworden voor een nieuwe wereld, blijft Mij ons oproepen te delen met anderen. Ja, om het beste van onszelf te breken en te delen.

Want een mens leeft niet van brood alleen. Zovelen hebben nood aan wat een mens ten diepste mens maakt: waardering, respect, genegenheid, bevestiging, erkenning, dankbaarheid, liefde. Ook dit willen we delen met anderen, met onze even-mens.

Laten we dan bidden om de deugd van barmhartigheid, of beter nog, om de deugd van warmhartigheid, opdat wij zouden worden als Hij die ons is voorgegaan, Jezus, de Christus, de ons zo nabije God.
Verzoening
Met hongerigen delen is ook onze opdracht vandaag. Het probleem van de wereldhonger gaat ons te boven, dat klopt, maar toch zijn er kleine dingen die wij kunnen doen:
Bewust aankopen doen van voedsel van onze eigen bodem enerzijds, en voedsel dat op eerlijke wijze, ecologisch verantwoord en voor een eerlijke prijs geteeld werd elders ter wereld.
Verder zijn er in ons eigen land mensen vol zorgen met honger. Toch laten wij deze problematiek snel langs ons heen gaan. Vragen wij om vergeving…

Voorbeden

Laten wij bidden voor al die medemensen van wie het leed en de ellende ons dagelijks onder ogen komt: voor de miljoenen die de hongerdood sterven, voor de miljoenen die geen dak boven hun hoofd hebben, voor hen die slachtoffer zijn van verdrukking en geweld.

Laten wij bidden voor hen die het wereldgebeuren in handen hebben: dat zij geen onrecht dulden en niet vluchten in geweld, dat zij niet onbeheerst en onberaden beslissen over het lot en de toekomst van anderen.

Laten wij ook bidden voor de velen die, vaak ongezien en ongeweten, brood worden voor anderen; die bereid zijn zichzelf weg te schenken, opdat anderen leven zouden hebben.

En bidden we ook voor onszelf: dat wij niet leven ten koste van anderen, maar delen van onze overvloed en er op bedacht zijn aan anderen te geven wat een mens broodnodig heeft.

Heer God,
zo vaak ontvangen wij in brood en beker het Lichaam van uw Zoon, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Wij bidden U dat wij, uit de kracht van zijn Geest, onszelf ook mogen geven tot welzijn van anderen. Dan zult Gij zelf tegenwoordig zijn overal waar wij daden stellen van barmhartigheid. Dan worden wij uw lichaam in deze wereld. Amen.

Oorzaken van honger in de wereld

Droogte 

Door het droge weer mislukken de oogsten. Voor veel mensen dreigt hongersnood. Alleen rijke mensen kunnen nog voedsel kopen. Arme mensen moeten hun bezittingen en hun vee verkopen om aan geld te komen voor voedsel. Soms kunnen ze niet aan voedsel komen en eten ze het zaaigoed op, waardoor er geen volgende oogst is.

Slecht bestuur

Een aantal regeringen heeft te weinig aandacht voor de gewone bevolking. Ze zorgen niet voor goede wegen, transportmiddelen en voedselopslagplaatsen (soms is er voldoende voedsel, maar kan het niet naar de plekken gebracht worden waar het dringend nodig is). In plaats daarvan besteden ze het geld aan verkeerde dingen, zoals wapens, munitie, vliegtuigen, en paleizen. Ook geven ze grote buitenlandse bedrijven de gelegenheid om goedkoop van grondstoffen en arbeiders gebruik te maken. De winst van die bedrijven verdwijnt voor een groot deel naar het buitenland. De gewone bevolking ziet weinig van de winst terug. Vaak wordt door oliewinning en mijnbouw het milieu ernstig verstoord. - Sommige regeringen behandelen de bevolkingsgroepen ongelijk. Het voedsel dat er nog is, gaat naar mensen die het eens met de regering zijn. - Zimbabwe: grote landbouwbedrijven van blanken onteigend, teruggegeven aan mensen van dat land, maar waren uiteindelijk vriendjes van de president, die nog geen maïs konden verbouwen en daardoor de oogst ook is mislukt

De houding van de ontwikkelde landen tegenover Afrika

Veel schulden waardoor al het geld wat ze verdienen meteen in de rente en aflossingen verdwijnt - De rijke landen betalen te weinig voor landbouwproducten uit Afrika, uitputting van de grond door het steeds maar weer verbouwen van dezelfde producten op dezelfde grond.

AIDS

Gemiddeld 1 op de 9 mensen in Afrika onder de Sahara is Besmet met Aids. Zuid Afrika: 1 op de 5 inwoners, Botswana 1 op de 3. - Door de aids-epidemie sterven veel boeren. Maar ook als ze niet doodgaan, verzwakken de mensen en kunnen ze bijna niet meer werken. Als er voedseltekort is, is de kans groot dat ze snel sterven. Er zijn al veel mensen van 20-40 jaar aan aids gestorven, zodat het werk op het land door kinderen en ouderen gedaan moet worden. Veel ouderen zijn niet sterk genoeg meer voor dit werk en de kinderen zouden eigenlijk naar school moeten .

Dumpen van voedsel door de rijke landen 

De regering van de VS subsidieert haar boeren om katoen om goedkoper te kunnen produceren en dat vervolgens te verkopen op de Afrikaanse markten waardoor de Amerikanen indirect de macht hebben over de Afrikaanse boeren. Die krijgen geen subsidies en produceren duurder en verkopen dus ook duurder. De mensen kopen niets meer van de lokale boeren en die boeren krijgen dan geen inkomen meer. Minder inkomen = minder voedsel. In totaal zijn boeren in Afrika al 400 miljoen dollar misgelopen waardoor ze geen schulden kunnen aflossen, scholen en ziekenhuizen kunnen bouwen, etc.

Oorlogen, vluchtelingen en ontheemden

De vaak jonge mensen die in militaire dienst zijn, kunnen niet ingezet worden bij de landbouw. Wel moeten ze van voedsel voorzien worden. Het geld dat het voeren van een oorlog kost, had ook gebruikt kunnen voor de landbouw. - Door oorlogen slaan veel mensen op de vlucht en kunnen ze niet meer voor zichzelf zorgen. Het voedseltransport is moeilijk door kapotte wegen, bruggen en spoorwegen. Ook zijn veel wegen gevaarlijk door de mijnen die er liggen. Zo heeft de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea miljarden dollars gekost. Nu zijn beide landen afhankelijk van noodhulp om een dreigende hongersnood te voorkomen.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)