HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: GOEDE RAAD GEVEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: GOEDE RAAD GEVEN

Juda 17-23 / Joh. 1,35-52

1. Twijfelaars en mensen in moeilijkheden.

Gelijkenis en verschil: twijfelaas zijn onzeker en komen in moeilijkheden door geen beslissingen te nemen. Maar mensen in moeilijkheden zijn niet altijd twijfelaars. We hebben het nu over "in moeilijkheden goede raad geven". Drie domeinen van veelvuldige moeilijkheden om een goede beslissing te nemen.
 - Moeilijkheden in menselijke verhoudingen: man-vrouw in het huwelijk; ouders kinderen; broers - zusters
 - Beroepskeuze: een exclusieve status en financiele keuze of ook een sociale diesnt en menselijke talentenontplooing
 - Partner keuze: hoeveel onbezonnenheid, zelfs met de huidige "proefhuwelijken".
 - Twijfel aan het leven: zelfmoordneigingen
 - Geloofstwijfel: de jeugdtwijfel en de gerijpte twijfel

2. Goeie raad en slechte raad.

 - Slechte raad is degene waarbij men op voorhand gelijk geeft, niet durft de waarheid zeggen, of er op uit is verdeeldheid te brengen onder mensen, mensen tegen mekaar op te zetten.
 - Goeie raad gaat uit van het weloverdachte welzijn van degene die rad vraagt of nodig heeft.

 Geen partij trekken in een moeilijke zaak.

 Steunen op eigen kennis en ervaring

 Vraagt nadenken over de zaak, dus geen overhaasting, maar overdenking

 Vraagt moed want goede raad is niet altijd aangenaam om geven en niet altijd welkom.

 "Goede raad is duur". Dwz Goede raad is zeldzaam omdat zo weinig mensen de nodige basis bezitten, zo weinig geduld of zo weinig moed hebben om raad te kunnen geven.

3. Aan wie raad geven?

Wie erom vraagt of wie het nodig heeft? Uit eigen beweging?
De weerstand overwinnen die goede raad kan oplopen.

4. Christelijke interpretatie

 - Beslissingen nemen of aanraden in het licht van het geloof, dwz in de lijn van de christelijke levensvisie, afmeten aan de christelijke maatstaven van recht en rechtvaardigheid, van naastenliefde, van barmhartigheid.
 - Raadgeven is zijn naaste dienen. Een daad van uitmuntende christelijke naastenliefde.
 - "Doe wat Hij u zegt"
= Maria op bruiloft van Kana. = Moeder van Goede Raad. Bid voor ons!

5. Raadgevingen voor je leven

Geef aandacht aan de ingevingen van liefde en waarheid in je hart. Beschouw ze als leiding van God, wiens Licht ons onze duisternis laat zien en ons voert tot nieuw leven

Maak je hele leven ondergeschikt aan de leiding van de geest van Christus. Stel je je open voor de genezende kracht van Gods liefde?
Koester dat van God in je, opdat deze liefde in je mag toenemen en je zal leiden. Laat je eerbied voor God en je dagelijks leven elkaar verrijken.
Waardeer je eigen ervaring van God, op welke wijze deze ook tot je komt. Bedenk dat de navolging van Christus geen denkbeeld is, maar een levensweg.

Probeer je tijd voor rust vrij te maken om je open te stellen voor de Heilige Geest? Het is voor ons allen nodig een weg te zoeken naar de stilte, die het ons mogelijk maakt ons te verdiepen in het geestelijke, om zodoende de innerlijke bron van onze kracht te vinden. Moedig je het afhankelijk zijn van God's dagelijkse leiding bij jezelf en ook bij anderen aan ? Streef er naar innerlijke rust te vinden, zelfs gedurende de activiteiten van het dagelijkse leven. Houd jezelf en anderen in het Licht, wetend, dat God alle schepselen lief heeft.

Het geloof is geworteld in het Christendom en heeft altijd inspiratie geput uit het leven en de leer van Jezus. Hoe vertaal jij je geloof in het licht van deze overlevering? Hoe spreekt Jezus nu tegen jou? Volg je het voorbeeld van Jezus in liefde en in de praktijk? Leer je van zijn leven, wat het werkelijk betekent om gehoorzaam te zijn aan God en de prijs, die daarvoor betaald moet worden?

Betekent het leven van Jezus samen met God voor jou een uitdaging en inspiratie?

Neem er de tijd voor om te leren van de ervaringen van anderen met het Licht. Denk aan het belang van de Bijbel en alle verdere geschriften, die ons vertellen over God's wegen.

Zoals jij van anderen leert, kan jij op jouw beurt vrijmoedig doorgeven, wat je eigen bevindingen zijn? Terwijl je respect houdt voor de ervaringen en meningen van anderen, moet je niet bang zijn er voor uit te komen, wat je zelf ontdekt hebt en wat voor jou van waarde is. Twijfel en vraagstelling kunnen ook leiden tot geestelijke groei en een grotere bewustwording van het Licht, dat in ons allen aanwezig is.

Heb je er zelf veel voor over samen met andere religieuze groeperingen gemeenschappelijke doelen te bereiken? Terwijl je trouw blijft aan je eigen geloofs-inzichten, probeer je een idee te verkrijgen over het leven en getuigenis van andere geloofsgemeenschappen om zodoende samen vriendschapsbanden te ontwikkelen?

Wees er van bewust hoe de geest van God doorwerkt in de bezigheden en ervaringen van alle dag. We blijven ons hele leven leren op geestelijk gebied, vaak op onverwachte manieren. We kunnen door alles om ons heen geïnspireerd worden: door de natuur, de wetenschappen, de kunst, ons werk en onze vriendschappen, ons verdriet en ook onze vreugde. Sta je open voor nieuw licht, van welke kant het ook zou kunnen komen? Benader je nieuwe ideeën met onderscheidingsvermogen?

Als we ons bewust worden van de aanwezigheid van God, is bijvoorbeeld een samenkomst ons antwoord daarop. We kunnen in stille eenzaamheid God zoeken, maar wanneer we verwachtingsvol bij elkaar zijn is het mogelijk, dat we een dieper gevoel van God's aanwezigheid waarnemen. In onze wijdingssamenkomsten zoeken we verbondenheid met anderen in stilte, zodat we allen de kracht van God's liefde ervaren, die ons tot elkaar brengt en ons leidt.

In onze ontmoetingn treden we met eerbied in gemeenschap met God en geven gehoor aan de ingevingen van de Heilige Geest. Kom naar bijvoorbeeld een kerkdienst met je hart en je geest voorbereid. Geef jezelf en al je beslommeringen over aan Gods leiding. Daardoor zal "het slechte in je afnemen en het goede in kracht toenemen".

 Kom geregeld naar een kerkdienst of samenkomst, zelfs wanneer je boos bent, depressief, moe of geestelijk leeg. Vraag naar en accepteer de geestelijke steun van anderen, die ook in de stilte naar God zoeken. Probeer een geestelijke heelheid te vinden, die lijden omvat, maar ook dankbaarheid en vreugde. Alleen gebed, opwellend uit de diepte van het hart, kan genezing en eenheid brengen. Laat de meeting je gehele leven verrijken.

Wees eerlijk tegenover jezelf. Welke onaangename waarheden ga je misschien uit de weg? Als je je eigen tekortkomingen onderkent, word daardoor dan niet ontmoedigd. In de samenkomst kunnen we de bevestiging vinden van God's liefde en de kracht om met vernieuwde moed verder te gaan.

Wanneer je van eigen gedachten vervuld of afgeleid bent in de meeting, laat dan je weerspanning en verstorende gedachten rustig afglijden tot je je bewust wordt van God's aanwezigheid hier en in de wereld. Ontvang de getuigenis van anderen op een zachtmoedige en creatieve manier. Probeer dan de woorden te doorgronden. Erken, als de getuigenis niet voor jou bestemd is, het voor anderen God's woord kan zijn. Wij allen nemen verantwoordelijkheid voor de meeting, zowel in ons zwijgen als door het gesproken woord.

Ga er niet van uit, dat het nooit op jouw weg ligt om te getuigen in een samenkomst. Wees eerlijk en oprecht in wat je zegt, ook wanneer jouw aandeel zeer kort is. Jouw getuigenis zou een aanzet kunnen zijn tot een verdere getuigenis door anderen. Wanneer je ertoe geleid wordt te spreken, wacht dan geduldig om te weten, dat de leiding en het tijdstip juist zijn. Laat een gevoel van onwaardigheid je niet tegenhouden. Bid, dat jouw getuigenis uit een diepe ervaring mag opwellen en vertrouw erop, dat de woorden je gegeven zullen worden. Probeer duidelijk en verstaanbaar te spreken met begrip voor anderen. Hoed je voor al te voorspelbare bijdragen, spreek niet al te vaak en laat toevoegingen tegen het eind van een bijeenkomst achterwege, als alles al gezegd is.

Worden de zakenvergaderingen gehouden in een positieve geest en vertrouwend op leiding van God? Bedenk, dat we geen beslissing zoeken met meerderheid van stemmen, noch met consensus. Als we geduldig wachten op geestelijke leiding, zal de juiste weg kenbaar worden om tot eenheid te komen.

Bezoek je zakenvergaderingen? Ben je voldoende vertrouwd met de geldende richtlijnen om een gedisciplineerde bijdrage te kunnen leveren? Ben je goed ingelicht over moeilijke vraagstukken en benader je ze met een edelmoedige en liefdevolle geest? Ben je bereid je eigen inzichten en persoonlijke wensen een plaats te gunnen naast die van anderen, of, indien nodig, terzijde te leggen, terwijl de vergadering de juiste weg zoekt? Als je zelf niet aanwezig kunt zijn, draag dan in gedachten de vergadering mee.

Juich je de verscheidenheid van cultuur, taal en geloofsuitingen in bijeenkomsten toe? Streef er naar vanuit dit rijke erfgoed en de uitgebreide geestelijke inzichten je eigen begrip te verruimen. Houd je eigen en andere ontmoetingen in het Licht.

Respecteer je dat van God in ieder mens, ook als het moeilijk te onderscheiden is of onbekend? Elk van ons heeft een bijzondere ervaring van God en ieder moet zijn eigen manier vinden met die ervaring om te gaan en naar waarheid te leven. Als woorden je vreemd in de oren klinken of je verontrusten, probeer dan uit te zoeken waar ze vandaan komen en welke ideeën het leven van anderen gevoed hebben. Luister geduldig en probeer de waarheid te vinden, die de opvattingen van anderen voor jou kunnen bevatten. Vermijd kwetsende kritiek en uitdagend taalgebruik. Laat je niet verleiden om onder invloed van de kracht van je eigen gevoel verklaringen af te leggen of beschuldigingen te uiten, die oneerlijk zijn, of onjuist. Bedenk, dat het mogelijk is, dat jij degene bent, die zich vergist.

Hoe kunnen we een gemeenschap vormen, waarin elke persoon geaccepteerd en gesteund wordt en waar nieuwelingen welkom zijn? Tracht elkaar te leren kennen in de dingen, die eeuwig zijn. Schieten we hierin tekort, dan kunnen we elkaar steunen en voor elkaar bidden. In de mate waarin we met zachtmoedigheid en sympathie deelnemen aan de vreugde en het verdriet in elkaars leven, bereid zijn om hulp te geven en te ontvangen, kan onze meeting een kanaal worden voor God's liefde en vergeving.

Verheug je over de aanwezigheid van kinderen en jongeren in het midden en erken de gaven, die zij meebrengen. Bedenk, dat een bijeenkomst als geheel verantwoordelijkheid draagt voor ieder kind onder hun hoede. Zoek voor hen, net als voor jezelf de volle ontplooiing van God's gaven en de volheid van leven, die, zoals Jezus ons leerde, ons deel kan zijn. Hoe maak je hen deelgenoot van jouw diepste geloofsovertuiging, terwijl je hen toch vrij laat om zich te ontwikkelen, zoals God's geest dat met hen voor heeft? Maak je het mogelijk voor hen om hun diepste gevoelens en belevenissen aan je mee te delen? Ben je bereid om zowel van hen te leren als je verantwoordelijkheid jegens hen te aanvaarden?

Besteed je voldoende tijd om, zowel met nieuwkomers als oude bekenden in de ontmoetingen jouw opvatting te delen, de dienst aan en de inzet voor het getuigenis van het geloof? Geef je een rechtmatig deel van je geld om hulp te steunen?

Krijgen vriendschappen aandacht en zorg, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen in begrip en wederzijds respect? In diepgaande relaties hebben we de kans gekwetst te worden, maar we kunnen er ook grote vreugde in vinden. Wanneer we onuitsprekelijk blij zijn of veel pijn beleven, kunnen we meer open staan voor het werken van de Geest.

Respecteer de verscheidenheid, die heerst in ons leven en in onze relaties. Spreek geen vooroordeel uit over de levenswandel van anderen. Koester je de geest van wederzijds begrip, dat het navolgen van Christus van ons verlangt? Onthoud, dat ieder van ons uniek en kostbaar is en een kind van God.

Het huwelijk is altijd beschouwd als ook en vooral een religieuze verbintenis. De beide partners moeten hun intentie verklaren om met God's hulp elkaar levenslang lief te hebben en te steunen. Bedenk wel, dat echt geluk afhankelijk is van wederzijds begrip en standvastige liefde. Denk in moeilijke tijden aan de waarde van het gebed, aan doorzettingsvermogen en een gevoel voor humor.

Kinderen en jongeren hebben liefde en stabiliteit nodig. Doen we alles, wat in ons vermogen ligt ouders en andere verzorgenden die steun te geven?

Een langdurige relatie brengt spanningen maar ook bevrediging met zich mee. Wanneer de relatie met je partner onder druk staat, zoek dan hulp om de zienswijze van de ander te begrijpen en om je eigen gevoelens, die in zo'n situatie allesoverheersend en destructief kunnen zijn te onderzoeken. Houd rekening met de wensen en gevoelens van eventuele kinderen en bedenk, dat vooral zij steeds liefde en geborgenheid nodig hebben. Zoek leiding van God. Wanneer je de grote verslagenheid en pijn van een stuk gelopen relatie of een scheiding ondergaat, probeer op een gevoelige wijze enig contact te onderhouden, zodat maatregelen getroffen kunnen worden met een minimum aan wrok.

 Herken je de behoeften en ook de gaven van elk lid van je gezin of huishouding, inclusief die van jezelf? Probeer van je woning een liefdevol en gezellig thuis te maken waar allen, die er wonen of op bezoek komen de vrede en opgewektheid van God's aanwezigheid mogen vinden.

Durf te leven. Kies je voor de weg, die de grootste mogelijkheden biedt om je gaven in dienst van God en de gemeenschap te stellen als er keuzes gemaakt moeten worden? Laat jouw leven een voorbeeld zijn. Als er beslissingen genomen moeten worden, zoek je dan samen met anderen naar helderheid, vragend naar leiding van God en elkaar raad gevend?

 Iedere fase van ons leven biedt nieuwe mogelijkheden. Zoek God's leiding bij het onderkennen van het juiste moment om verantwoordelijkheid op je te nemen of los te laten, zonder onnodige gevoelens van trots of schuld. Wees attent op wat in liefde van je verlangd wordt, maar laat het geen obsessie worden.

Benader het ouder worden met moed en hoop. Tref op tijd, indien mogelijk, maatregelen voor je verzorging, opdat je anderen niet onnodig belast. Ouderdom kan in toenemende mate gebreken en vereenzaming met zich meebrengen, maar de oude dag kan ook sereniteit, onthechting en wijsheid brengen. Bid, dat je in je laatste levensjaren in staat mag zijn nieuwe wegen te ontdekken voor het ontvangen en reflecteren van God's liefde.

Ben je in staat na te denken over je eigen dood en de dood van hen, die het dichtst bij je staan? Indien we het feit van de naderende dood kunnen accepteren, zijn we vrij om de tijd, die ons rest, ten volle te leven. Als je een zwaar verlies geleden hebt, sta jezelf dan toe je verdriet echt te verwerken. Laat toe dat anderen ook rouwen en omgeef hen met liefde.

Wij zijn geroepen om te leven "in de kwaliteit van dat leven en die kracht, die de oorzaken van alle oorlogen wegneemt." Blijf je trouw aan het getuigenis, dat oorlog en voorbereidingen daartoe niet in harmonie zijn met de geest van Christus? Zoek in je eigen leven naar mogelijke kiemen van oorlog en conflicten. Kom met volle overtuiging uit voor ons getuigenis, ook als anderen gewelddadige handelingen plegen of voorbereiden, maar bedenk daarbij onder alle omstandigheden, dat ook zij kinderen van God zijn.

Breng in God's Licht al die gevoelens, opvattingen en vooroordelen van jezelf, die aan de wortel liggen van vernielende conflicten en erken dat jij vergiffenis en genade nodig hebt. Op welke wijze neem je deel aan het werk van verzoening tussen individuen en volkeren?

Blijf je alert op praktijken hier en elders in de wereld, die mensen discrimineren op grond van wie of wat ze zijn, of om reden van hun geloof? Wees een getuige van de menselijkheid van ieder mens, ook van degenen, die de gewoonten en wetten van de samenleving schenden. Blijf zoeken naar nieuwe aanzetten voor groei en vernieuwing van het sociale en economische leven. Probeer te begrijpen, wat de oorzaken zijn van onrecht, sociale instabiliteit en vrees. Ben je ook actief betrokken bij het tot stand komen van een rechtvaardige en barmhartige samenleving, die ieder mens in staat stelt zijn individuele mogelijkheden te ontwikkelen en die mensen aanmoedigt hun gaven in dienst van de gemeenschap te gebruiken?

Denk aan je verantwoordelijkheid, die je als burger draagt voor de besluitvorming rond vaststelling en uitvoering van zaken van plaatselijk, nationaal en internationaal belang. Trek je niet terug, wanneer tijd en inspanning van je gevraagd worden.

Eerbiedig de wetten van de staat, maar laat jouw eerste loyaliteit toch steeds de dienst aan God zijn en aan Diens plan voor de wereld. Als je je door een diepe overtuiging gewongen voelt de wet te overtreden, ga dan uitvoerig bij je geweten te rade. Vraag de steun van familie en vrienden, om door gebed de kracht te vinden de juiste weg te gaan.

Steun je degenen, die in opdracht van het Licht (concern) handelen, zelfs als hun weg niet de jouwe is? Kun je je eigen wensen en vooroordelen opzij zetten, terwijl je samen met anderen zoekt naar wat God van hen verlangt?

Ben je eerlijk en waarheidsgetrouw in al wat je zegt en doet? Ben je onkreukbaar in je manier van zaken doen en hoe je met individuen en organisaties omgaat? Ga je met zorg en verantwoordelijkheid om met geld en informatie, die aan jou zijn toevertrouwd? Het afleggen van de eed betekent een dubbele maatstaf hanteren van de waarheid. Als je kiest voor het afleggen van een belofte, weet dan, dat je daarmee een beroep doet op je eigen integriteit.

Wanneer er druk op je rechtschapenheid wordt uitgeoefend, ben je dan bereid die druk te weerstaan? Onze verantwoordelijkheid voor God en onze naaste zou kunnen betekenen, dat we impopulaire standpunten moeten innemen. Laat de wens geaccepteerd te worden, of de vrees eigenaardig gevonden te worden je beslissingen niet bepalen.

Denk na over de wegen naar het geluk die de maatschappij ons biedt, echte voldoening geven en welke kunnen leiden tot corruptie en afbraak. Gebruik je onderscheidingsvermogen bij het kiezen van vormen van ontspanning en informatie. Bied weerstand aan het verlangen bezit of inkomen te verwerven door onethische investeringen, speculaties of kansspelen.

Gezien de schade, veroorzaakt door het gebruik van alcohol, tabak en andere verslavende middelen, moet je ze zo weinig mogelijk gebruiken, of helemaal niet. Bedenk hierbij, dat gebruik van alcohol en drugs het beoordelingsvermogen kan beïnvloeden, waardoor zowel de gebruiker als anderen gevaar kunnen lopen.

Probeer sober te leven. Een eenvoudig gekozen levensstijl kan een bron van kracht zijn. Laat je niet ompraten te kopen, wat niet nodig is of wat je je niet kunt veroorloven. Blijf je je bewust van de gevolgen, die jouw levensstijl op de economie en het milieu in de hele wereld zouden kunnen hebben?

De wereld behoort niet aan ons en de schatten van de aarde zijn niet de onze om er naar willekeur over te beschikken. Toon barmhartigheid voor alle schepselen. Probeer daarbij de schoonheid en verscheidenheid in de wereld te behouden. Werk eraan dat onze toenemende macht over de schepping op een verantwoorde manier en met eerbied voor het leven wordt gebruikt. Verheug je in de pracht van God's voortdurende schepping.

Weest een toonbeeld, weest een voorbeeld in alle landen, op alle plaatsen, eilanden en voor de volkeren, waarheen je ook moge gaan, opdat je door houding en leven een boodschap kunt brengen aan alle soorten mensen; zo kun je dan met vreugde wandelen over deze aarde terwijl je reageert op dat van God in ieder mens.

PAS OP MET ALCOHOL (1)

We willen duidelijk krijgen wat de bijbel zegt over drank, en hoe we dit dan naar de huidige maatschappij moeten vertalen. Deze inleiding is naar aanleiding gemaakt van een vraag in de eindbespreking van een andere inleiding.
Tegenwoordig wordt er door jong en oud alcohol genuttigd in Nederland en ook verder over de wereld. Maar hoe ver mogen we gaan van de bijbel, en wat deed men op het gebied van drank in de tijd van de bijbel?

We beginnen met lezen in: Johannes 2 vers 1-12.

Bruiloft in Kana
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Hierin komt naar voren dat Jezus water in wijn veranderde, en consumptie van de alcoholhoudende drank niet negatief vondt. Er staat dan ook niet in de bijbel dat het nuttigen van sterke drank verboden is. 

Maar er wordt wel een kanttekening geplaatst. Deze is te vinden in:
Spreuken 20:1
1 Van wijn word je een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.
Dit houdt in dat je volgens de bijbel wel alcohol mag nuttigen, maar in beperkte mate. Het mag je houding of gedrag niet veranderen, en dronkenschap is dus niet gewenst.

In onze tijd is de consumptie van alcohol niet gebleven bij alleen de consumptie van wijn, maar ook in vele andere dranken. En er wordt op steeds jongere leeftijd alcohol genuttigd. Het probleem is dat wij vaak geen gevaar meer zien in alcohol. Het hoort voor ons vaak bij het dagelijkse beeld, en ieder weekend wordt er door de meerderheid van in ieder geval de jeugd alcohol genuttigd. De meeste weten daar gelukkig maat in te houden, maar voor een deel van de mensen is dit heel moeilijk. Tevens is het bij bijvoorbeeld studenten geen uitzondering dat er geen avond voorbij gaat zonder alcoholconsumptie. 

Maar voor god zijn er eigenlijk 3 keuzes die je kunt maken op het gebied van alcohol. Dit zijn de volgende:
1.algehele onthouding. Dit is het bewust niet nuttigen van alcohol, omdat je te allen tijde fris en nuchter tegenover God kunt gaan staan.
2.Genieten van alcohol. Dit is het drinken van een biertje op zijn tijd, maar niet overmatig veel. En zeker niet teveel, dat je niet meer weet wat je doet.
3.Soms blij worden van alcohol. Dit is het nuttigen val alcohol, maar dan meer als bij de bovenstaande optie. Dit komt in de richting van aangeschoten zijn.
In geen van deze 3 opties is er dus ruimte voor dronkenschap

Te veel drinken wordt dus sterk veroordeeld in de bijbel. Ook al heeft dit in het hedendaagse leven niet altijd de gewenste uitwerking. Er zijn namelijk veel mensen die geen maat kunnen houden. Deze mensen zouden eigenlijk een van de bovengenoemde keuzes moeten maken.

Vanuit de bijbel mag er weldegelijk drankgebruik plaatsvinden. Maar wanneer de overgang wordt gemaakt naar het nuttigen van drank om dronken te worden, of vrijer te denken, dan wordt dit veroordeeld. Alcohol dus met mate, want wanneer je niet weet wat je doet, en dus afdwaalt wordt je in de bijbel niet wijs genoemd.

Dit komt ook naar voren in het onderstaande stuk uit genesis 19
"Laten wij hem dronken voeren met wijn en met hem slapen, zodat onze familie niet uitsterft," spraken de dochters van Lot over hun vader in Genesis. Door hun vader dronken te voeren, zou hun familie niet uitsterven, en dus geheel uit eigenbelang voerden zij hun vader dronken.Het gevolg was een gebroken familie, een vader die zich zijn leven lang kapot schaamde en noch eeuwenlange ellende, zou blijken uit de geschiedenis

Als je dronken bent doe je domme dingen of er gebeuren rare dingen. Vandaar dat de Spreukendichter aan het begin van hoofdstuk twintig zegt, "Wijn maakt een mens overmoedig en sterke drank zorgt voor veel opwinding; het is niet verstandig teveel te drinken."

Maar er is ook een keerzijde. Er zijn gedeeltes in de bijbel, waarbij er met alcohol gebruik anders om wordt gegaan. Een voorbeeld hiervan komt uit:
Spreuken 31 vers 6, hierin wordt zelfs geadviseerd om iemands gemoedstoestand te beinvloeden met alcohol, "Geef sterke drank maar aan iemand, die in de put zit, wijn aan iemand die erg verdrietig is." God vindt het schijnbaar soms prima dat alcohol je vrolijk maakt en Hij vindt het dus ook niet standaard verkeerd, dat alcohol de feestvreugde verhoogt.

Maar veel mensen slaan door in deze feestvreugde. Maar er is een grens:
Komt er ellende of verdriet (bij anderen?) voort uit jouw drinken, dan ga je de grens over. Je moet liefst ook zorgen dat jouw gedrag niet andere christenen in verlegenheid brengt.

Er is dus met de bijbel over het algemeen een hele strakke lijn te trekken over alcoholgebruik. Deze gaat totaan het moment dat je gedrag en gemoedstoestand veranderd. Verder mag je bijbels gezien niet gaan. Maar God kan volgens spreuken 31 vers 6 ook begrijpen dat het een verhoging van de feestvreugde met zich meebrengt. Er blijft dus altijd nog enige discussie over. En iedereen ziet deze grens anders, daardoor worden Gods regels dan ook niet altijd goed nageleefd.

Een zin om over na te denken uit Efeze:
Efeziërs 5:18 Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest.

PAS OP MET ALCOHOL (2)

Wat is Gods kijk op alcohol?

Onze Schepper, die het beste met ons voorheeft, verbiedt een matig gebruik van alcohol niet. Integendeel, hij heeft ons „wijn [gegeven] die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt” (Psalm 104:15). Jezus Christus droeg eens tot de vreugde van een bruiloft bij door water in „de beste wijn” te veranderen (Johannes 2:3-10, NBV).

Het spreekt vanzelf dat de Schepper precies weet welke uitwerking alcohol op het functioneren van het lichaam en de hersenen heeft. Via de Bijbel onderricht onze hemelse Vader ons ’in ons eigen belang’, en hij waarschuwt ons nadrukkelijk tegen drankmisbruik (Jesaja 48:17). Kijk eens naar de volgende duidelijke waarschuwingen:

„Bedrinkt u (...) niet aan wijn, waarin losbandigheid is” (Efeziërs 5:18). „Dronkaards (...) zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God” (1 Korinthiërs 6:9-11, Willibrordvertaling). Gods Woord veroordeelt „drinkgelagen, zwelgpartijen en meer van dergelijke dingen” (Galaten 5:19-21, Groot Nieuws Bijbel).

Laten we nu eens stilstaan bij enkele gevaren van overmatig alcoholgebruik.

Gevaren van te veel drinken

Hoewel alcohol enkele goede effecten kan hebben, zitten er stoffen in die een krachtige uitwerking hebben op het functioneren van geest en lichaam. Overmatig alcoholgebruik kan de volgende problemen veroorzaken:

Zwaar drinken tast iemands beoordelingsvermogen aan, zodat hij ’niet helder meer kan denken’ (Spreuken 23:33). Allen, de zware drinker die in het vorige artikel werd genoemd, zegt: „Alcoholisme is niet alleen een lichamelijke ziekte; ook in je denkwijze en je gedrag ben je ziek. Je sluit je af voor de pijn die je er bij anderen mee veroorzaakt.”

Te veel alcohol kan ook iemands remmingen verminderen. De Bijbel waarschuwt: „Wijn en zoete wijn zijn het die de goede beweegreden wegnemen” (Hosea 4:11). Hoe gaat dat in zijn werk? Onder de bedrieglijke invloed van alcohol beginnen gedachten en verlangens die we gewoonlijk onderdrukken, heel acceptabel of zelfs uitnodigend te lijken. Ons vaste besluit om het goede te doen, kan afgezwakt worden. Alcohol kan onze morele verdediging ondermijnen, waardoor onze band met God in gevaar komt.

Een man bijvoorbeeld was na een ruzie met zijn vrouw woedend de deur uitgelopen en naar het café gegaan. Hij had al een paar glazen op om wat te kalmeren, toen hij door een vrouw werd benaderd. Na nog een paar glazen ging John met haar mee en pleegde overspel. Later had hij er heel veel spijt van dat hij iets had gedaan wat nooit in hem opgekomen zou zijn als zijn remmingen niet verminderd waren door alcohol.

Te veel drinken kan tot onbeheerste spraak en daden leiden. „Wie roept altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie?”, vraagt de Bijbel. „Een dronkaard, die tot in de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn” (Spreuken 23:29, 30). Door overmatig drinken voel je je „heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want” (Spreuken 23:34). Iemand die te veel gedronken heeft, zegt misschien als hij wakker wordt: „Ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt” (Spreuken 23:35).

Overmatig drinken kan slecht zijn voor de lichamelijke gezondheid

„Op het laatst bijt hij [de alcohol] net als een slang, en hij scheidt gif af net als een adder” (Spreuken 23:32). De medische wetenschap heeft de wijsheid van die oude spreuk bevestigd. In grote hoeveelheden is alcohol een potentieel dodelijk gif dat kan leiden tot diverse soorten kanker, alcoholische hepatitis, levercirrose, alvleesklierontsteking, een te laag bloedsuikergehalte bij diabetici, foetaal alcoholsyndroom, een beroerte en hartfalen — om slechts een paar gevolgen te noemen. En zelfs één keer overmatig drinken of bingedrinken kan uitlopen op een coma of de dood. Maar de ergste gevolgen van zwaar drinken staan niet in medische handboeken.

Het grootste gevaar

Zelfs als iemand misschien niet dronken wordt, brengt hij door overmatig drinken zijn band met God in gevaar. De Bijbel zegt onomwonden: „Wee hun die vroeg in de morgen opstaan alleen maar om bedwelmende drank te zoeken, die tot laat in de avondschemering blijven hangen zodat de wijn zelf hen verhit!” Waarom? Jesaja legt uit wat de gevolgen van overmatig drinken zijn voor iemands band met God: „Naar datgene wat Jehovah doet, kijken zij niet, en het werk van zijn handen hebben zij niet gezien” (Jesaja 5:11, 12).

Gods Woord geeft de raad

„Kom niet terecht onder hen die zich bedrinken aan wijn” (Spreuken 23:20). Oudere vrouwen worden gewaarschuwd niet „verslaafd [te zijn] aan veel wijn” (Titus 2:3). Vanwaar die waarschuwingen? Langzaam, dikwijls onopgemerkt, gaan mensen steeds vaker wat meer alcohol gebruiken. Op het laatst zeggen ze misschien als ze uit hun roes ontwaken: „Ik heb een slok wijn nodig” (Spreuken 23:35, GNB). Drinkers overschrijden een gevaarlijke drempel als ze ’s morgens naar een ’opkikkertje’ verlangen om bij te komen van de excessen van de vorige avond.

De Bijbel waarschuwt dat mensen die zich overgeven aan een „overdaad van wijn, brasserijen, drinkpartijen (...) rekenschap [zullen] geven aan degene die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen” (1 Petrus 4:3, 5). En Jezus waarschuwde in verband met de belangrijke tijd waarin we leven: „Schenkt (...) aandacht aan uzelf, dat uw hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten en overmatig drinken en zorgen des levens, en die dag [God’s dag] plotseling, in een ogenblik, over u komt als een strik” (Lukas 21:34, 35).
Maar wat kunnen onmatige drinkers doen om te voorkomen dat ’hun hart bezwaard wordt [afgestompt raakt] door overmatig drinken’?

(In Bovenstaand stukje hebben de termen „alcohol” en „drank” over het algemeen betrekking op bier, wijn en sterkedrank - Overmatig alcoholgebruik kan tot heel wat problemen leiden)


Om over na te denken

1- Vind je dat de bijbel duidelijk genoeg is op het gebied van alcoholconsumptie?
2- Denk je dat god een keer te ver gaan met alcohol ziet als een ernstige zonde?
3- Discuseer in de groep over hoe overmatig alcoholgebruik van anderen en jezelf voorkomen kan worden.?
4- Zie je de duivel in drank(misbruik), en zoja heeft de duivel op deze manier invloed op jou?
5- Heeft drankgebruik te veel invloed op het hedendaagse leven, ook bij christenen?
6- Discuseer over de invloed van drank op je geloofsleven.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)