HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Gen. 24, 13-14

Menselijke verlangens naar geluk zijn niemand vreemd. Ook niet voor grote mensen uit het oude testament zoals Abraham en zijn zoon Isaak. Op zoek naar een geschikte partner voor zijn zoon sprak de diepgelovige knecht zijn meester toe:

 "Ik sta hier nu bij de waterbron en aanstonds komen de meisjes uit de stad water halen. Wanneer het meisje tot wie ik zeg: reik mij uw kruik aan om te drinken, antwoordt: Drink maar gerust, en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven, dan zal dat het meisje zijn dat de Meer voor uw dienaar Isaak bestemd heeft, en daaraan zal ik zien dat Gij mijn meester gunstig gezind zijt." Zo sprak de dienaar van Abraham tot de Heer, toen hij voor diens zoon Isaak een vrouw zocht m het land Aram-Naharaïm. En de Heer zond hem Rebecca, net zoals hij gevraagd had.

In de warmte van de dag zoeken mens en dier naar water om hun dorst te lessen.
Een onverzadigbaar verlangen dat vraagt om vervuld te worden. Telkens weer opnieuw op zoek naar een bron, naar de vervulling, naar het geluk. Wie zo zoekt, komt terecht bij de Bron van het ware leven, Hij die met zijn hele Zijn onze dorst kan lessen. In Zijn naam willen wij gelovig vieren, Hij die voor ons wil zijn, (+) vader, zoon en geest van leven

1. Ik heb dorst
Er zijn veel mensen in de wereld die niets hebben: geen beker water, geen brood, geen huis, geen geneeskundige verzorging, geen sociale voorzieningen.
Door te delen met elkaar en open oog te hebben voor de noden van mensen, dichtbij en veraf

2. Ik heb dorst
Er zijn veel mensen op de wereld die bekommerd zijn om de natuur, het milieu, zuiver water. De industrie, het verkeer, energiebronnen, het ziet er somber uit voor deze aarde en de mensen.
Door bewust om te gaan met de schepping en open oog te hebben voor het milieu rondom ons

3. Ik heb dorst
Er zijn in de wereld veel mensen die meegesleurd worden in de waanzin van oorlog en geweld. Maar er is ook vee! onenigheid in maatschappij en gezin. Door oprecht en eerlijk te proberen de ander te respecteren en te waarderen zoals hij is en vrede te stichten

4. Ik heb dorst
Er zijn in de wereld vee! mensen die onderdrukt worden, die hard moeten werken en niet gewaardeerd worden, die vernederd en uitgestoten worden, die tevergeefs verlangen naar gerechtigheid...
Door niet stil voorbij te gaan aan hun nood, maar stem te geven aan hun diepste verlangen om rechtvaardig behandeld te worden.

5. Ik heb dorst
Er zijn in de wereld vee! mensen die gevangen zitten in eigen zwakheid, die niet zelfstandig kunnen handelen, en in de vangnetten van de consumptiemaatschappij zijn terechtgekomen.
Door hen nabij te zijn, niet te veroordelen en hen de weg te wijzen naar een andere wijze van leven, in soberheid, dankbaarheid en tevredenheid.

6. Ik heb dorst
Er zijn in de wereld veel mensen die zich eenzaam en uitgestoten voelen, die zich opsluiten in koel egoïsme en machteloos een uitweg zoeken uit de zin­loosheid van het leven.
Door ruimte te maken in onze samenleving voor elke mens, door hen te laten aanvoelen dat echte vriendschap en liefde, warmte en geborgenheid bieden voor elkeen.

7. Ik heb dorst
Er zijn in de wereld veel mensen die hopeloos op zoek zijn naar de zin van het bestaan, en dromen van een betere wereld, waar ieder mens gelukkig mag zijn.
Door het woord van God gestalte te geven in daden van liefde, van barmhartigheid, en hen te laten aanvoelen: 'ook jij bent een kind van God'.

Voor elke keer dat wij iemand ongehoord achterlieten, dorstend naar een plaats in ons leven, in de samenleving, in onze parochiegemeenschap. Voor elke keer dat wij de schreeuw van eenzaamheid en geborgenheid niet hebben gehoord. Heer vergeef ons opdat wij door Uw liefde nieuw leven ontwikkelen waarmee we dorstigen kunnen laven.

Laten wij vol vertrouwen bidden tot de Heer, die bron van levend water is voor elk die tot Hem komt:

voor de mensen, die dreigen onder te gaan in materiële nood, schenk inzicht in de situatie en zend mensen die met elkaar delen, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de mensen, die geslachtofferd worden voor geld en bezit, schenk inzicht en moed opdat de mens de natuur zou koesteren, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de mensen, die leven temidden van oorlog en geweld, geef vrede onder de volkeren, verdraagzaamheid en goedheid onder de mensen, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de mensen, die geknecht en verstoten worden, laat uw recht en gerechtigheid heersen, en uw liefde onder de mensen toenemen, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de mensen, die geboeid en verslaafd zijn en geen uitweg zien, schenk verlossing en bevrijding, op een weg met een nieuwe horizon, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de mensen, die verlangen naar geborgenheid en menselijke warmte, sterk hen en geef dat mensen elkaar bemoedigend nabij zijn. l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

voor de wereld van de mensen, die zoekend uitzien naar de nieuwe morgen, openbaar hen uw liefde, en toon hen de weg naar het nieuwe Koninkrijk, l.w.b.
Vader van alle mensen verhoor uw volk

Algoede God en Vader,
Gij hebt ons aan elkaar gegeven om voor elkaar te zorgen. Bij U mogen wij kracht en sterkte putten. Gij bent immers de bron, waaruit alle leven stroomt. Open ons hart om te zien wie dorstig is, en laat onze bekommernis en inzet voor elkaar getuigen van uw liefde voor elke mens. Door Christus, onze Heer. Amen.

De dorstigen laven is het oprechte verlangen van mensen naar geluk en goedheid vervullen. Het is dienstbaar onder de mensen staan, met open ogen en oren, met een zalvende stem en een eerlijk woord, met handen die dra­gen, maar vooral met een groot hart. Geef mij wat te drinken, zegt Jezus. Het is ook de hand reiken naar God, en tijd en ruimte maken voor Hem.


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)