HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

BARMHARTIGHEID: ZONDAARS VERMANEN

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid:
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
 1. Het voeden van de hongerigen
 2. Het laven van de dorstigen
 3. Het kleden van de naakten
 4. Het begraven van de doden
 5. Het herbergen van vreemdelingen
 6. Het bezoeken van de zieken
 7. Het troosten van de gevangenen
 1. De zondaars vermanen
 2. De onwetenden onderwijzen
 3. De bedroefden troosten
 4. In moeilijkheden goede raad geven
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de ander bidden.

Lees de Bijbel   

In deze studie: ZONDAARS VERMANEN

1 Tes. 5,11-14 Mt. 18,15-20
1. Zijn er nog zondaars?Sartre: "Zonde en wroeging is een uitvinding van de "goden" (kerk en priesters) om mensen tot slaven te maken. Zodra er een vrij mens verschijnt die weigert zichzelf als zondaar te erkennen, stort de heerschappij van de goden (= kerk en priesters) ineen".

Iedere tijd schept haar eigen zonderegister, dat mag. In de huidige trent mag men wel iemand vermanen die netels plattrapt, maar iemand terrecht wijzen die het leven in de moederschoot doodt dat noemt men gewetensdwang.

Is dat zo? Is zondebewustzijn een middel tot onderdrukking? Tot het klassieke kleinhouden van de goedgelovige door godsdienstige misleiding?
Zondebewustzijn is heel simpel: het bewust maken van tekorten in zijn gedrag, tekort om gelukkig te zijn en gelukkig te laten zijn. Vanuit dit inzicht is zondebewustzijn gewoonweg levensnoodzakelijk. 2. Wat is vermanen?Vermanen is met aandrang spreken. Aandrang is nodig omdat het kwade sterk en diep in de mens zit. Er moet diep geboord worden om aan de wortels te komen.
Vermanen is voorlichten, helpen inzien wat gebeurt, wat de feitelijke toestand is, wat de gevolgen zijn van een daad. 3. Mogen we nog vermanen?Gewetensvrijheid geeft ook het recht van anderen terecht te wijzen, sommige huidige trents te bekritiseren als schadelijk voor de mens te duiden.

De zonde in de maatschappij aanklagen:

-de morele normenloosheid: relativeren en banaliseren van dood en leven: abortus, euthanasie
 -het sociale onrecht: het uitbuiten of negeren van de zwakken, het bevoordeligen van de topklasse
-het politieke onrecht: bedrog, machtsmisbruik, corruptie en dictatuur, het in gevaar brengen van de toekomst uit politiek opportunisme.

Persoonlijke vermaning:

-delikaat, moeilijk, voorzichtig
 -indien gevraagd of indien nodig voor het welzijn ook van anderen, van de omgeving
 -is eigenlijk een vriendendienst
 "Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid, overeind helpen" Gal 6,1 Vermanen is niet gemakkelijkDe bijbel geeft ons een mate van verantwoording voor elkaar. We kunnen onze ogen niet toesluiten als iemand fout gaat (Galaten 6:1-2). Maar wie zegt er wat, hoe zeg je het en wanneer? Harde confrontatie is in de huidige cultuur weer in, maar moet dat ook in de gemeente? Waar blijft de liefde dan? De meesten van ons vinden vermanen heel moeilijk. Vaak zeggen we uit onmacht: 'Laten we er nog maar eens voor bidden, misschien lost God het probleem zo wel op.'

Noodzaak van confrontatie

De pastorale boeken van Dr. Jay Adams wijzen op de noodzaak van confrontatie. De tijdgeest moedigt ons aan om steeds de schuld bij een ander te zoeken (omstandigheden, ouders, familie, tegenslagen, enz.), terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat het mes er diep in moet.
Aan de andere kant kun je de waarheid van God aan jouw kant hebben als je vermaant en toch de essentie van het evangelie, het hart van God, missen. Als er geen genade van God is in onze beoordeling, vervallen we al spoedig in een wettisch veroordelen.

In Mattheus 18 leert Jezus ons hoe we moeten vermanen. Het beroemde slot van dit hoofdstuk wordt meestal ten onrechte gebruikt voor slecht bezochte bidstonden: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden'. Het hoofdstuk gaat echter over vermanen. Jezus zegt eigenlijk: 'Als Ik er bij ben, botsen ze niet met jullie, maar met Mij.'

   Eenheid met de gemeente

Paulus hield zich nauwkeurig aan dit voorschrift van Jezus. Iemand in Corinthe leefde samen met de vrouw van zijn vader. Paulus neemt dit hoog op (1 Cor.5:4). Hij gebruikt bijna letterlijk de tekst van Matth.18. Hij sprak zijn eenheid met de gemeente uit, ook al was hij op een afstand. Hij verwachtte, dat ze, na het lezen van zijn brief, eenparig zouden bidden, om samen een manifestatie van Jezus te verwachten in de publieke confrontatie met de zondaar. In de tweede Corinthenbrief zien we dat dit effect heeft gehad en er verootmoediging kwam (2 Cor.2:5-17).

De eerste gemeente rekende ermee dat in zulke omstandigheden God zich zou openbaren. Ze kwamen bij elkaar en verwachtten dat Jezus merkbaar aanwezig zou zijn. 'Maranatha', betekent niet alleen: 'De Heer komt terug', maar het is ook een gebed: 'Heer, kom, openbaar Uzelf nu.' Vanaf het jaar tweehonderd verloor men het oog op de directe manifestatie van Jezus en werd alle verwachting gericht op een gebeurtenis in de eindtijd. In die verwachting van Gods tegenwoordigheid kan vermanen op een vernieuwde manier gedaan worden. Het blijft een moeilijke opgave. Paulus deed het vaak onder tranen (Hand.22:31), maar als Jezus aanwezig is, is de kans groter op verootmoediging.

Het gebed van een zondaar

Het zondaar’s gebed is het gebed dat mensen tot God bidden wanneer zij begrijpen dat ze zondaar zijn en een Verlosser nodig hebben. Zomaar het zondaar’s gebed opzeggen zal niets teweeg brengen. Een zondaar’s gebed heeft alleen effect als het in alle oprechtheid weergeeft wat een persoon weet, begrijpt en gelooft over zijn/haar zondig zijn en zijn/haar noodzaak voor verlossing.

Het eerste aspect van een zondaar’s gebed is het besef dat we allemaal zondaars zijn. Romeinen 3:10 verkondigt, ”Het staat zo in de Boeken:’Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.’” De Bijbel maakt het duidelijk dat we allemaal gezondigd hebben. We zijn zondaars die genade en vergeving van God nodig hebben (Titus 3:5-7). Vanwege onze zonde, verdienen we eeuwige straf (Matteüs 25:46). Het zondaar’s gebed is een pleidooi voor genade in plaats van veroordeling. Het is een verzoek om barmhartigheid in plaats van toorn.
Het tweede aspect van een zondaar’s gebed is weten wat God heeft gedaan om onze verloren en zondige omstandigheden te verhelpen. God werd een mens in de Persoon van Jezus Christus (Johannes 1:1,14). 

Jezus leerde ons de waarheid over God en leefde een perfect rechtschapen en zondeloos leven (Johannes 8:46; 2 Korintiërs 5:21). Jezus stierf aan het kruis in plaats van ons. Hij nam de straf op zich die wij verdienen (Romeinen 5:8). Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij de zonde, dood en hel heeft overwonnen. (Colossenzen 2:15; 1 Corinthiërs 15). En door dit alles, kunnen onze zonden vergeven worden en kan aan ons een eeuwig tehuis in de Hemel beloofd worden – als wij alleen maar ons geloof in Jezus Christus plaatsen. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven dat Hij in onze plaats stierf en opstond uit de dood (Romeinen 10:9-10). We kunnen alleen door genade, alleen door geloof, alleen in Jezus verlost worden. Efeziërs 2:8 verklaart, “Door Zijn genade bent u gered, doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.”

Het bidden van het zondaar’s gebed is simpelweg een manier om tot God te verklaren dat je op Jezus Christus vertrouwt als jouw Verlosser. Er zijn geen “magische” woorden die de verlossing als resultaat hebben. Het is puur het geloof in Jezus Christus’ dood en zijn opstanding dat ons kan redden. Als jij begrijpt dat jij een zondaar bent en verlossing door Jezus Christus nodig hebt, is hier een zondaar’s gebed dat je tot God kunt bidden:

“God, Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik de gevolgen van mijn zonden verdien. Maar ik vertrouw in Jezus Christus als mijn Verlosser. Ik geloof dat Zijn dood en Zijn opstanding in mijn vergeving voorzien. Ik vertrouw in Jezus en Jezus alleen als mijn persoonlijke Heer en Verlosser. Dank U Heer, dat U mij gered en vergeven hebt! Amen!”

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)