HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 03 - Jezus Christus - Zijn werk

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


Jezus Christus - Zijn werk


Gods wil doen - bekendmaken

HiJoh. 4:34: “Maar Jezus zei: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien”.

Luc. 4:18-21: “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen”. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”. (aanhaling uit Jesaja)

Hand. 10:38: “…hoe God… Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij”.

Verzoening en verlossing

Rom. 5:11: “En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend”.

1 Joh. 2:2: “Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld”.

Hebr. 9:11, 12: “Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven”.

Hebr. 5:9: “En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding…”

Rechtvaardig oordeel

Hand. 17:30, 31: “God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan”.

2 Kor. 5:10: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht”.

Niets kan ons van Hem scheiden (eeuwig leven)
Rom. 8:38, 39: “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.

Joh. 5:24: “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven”.

Pleitbezorger

1 Joh. 2:1, 2: “Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld”.

Rom. 8:34: “Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons”.

1 Tim. 2:5, 6: “Er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd”.

Niet mijn wil

Jezus was op aarde in alles volkomen gericht op de wil van zijn Vader. Het was zijn diepste verlangen om zijn Vader te gehoorzamen. Jezus zegt nadrukkelijk in de bijbel dat de Vader Hem zond en dat Hij de wil van de Vader doet en Vaders woorden spreekt en Vaders daden doet. We kunnen ons er over verwonderen: Die Twee zijn echt Een! Als we de Zoon zien en horen, horen en zien we zijn Vader. Jezus doet niet met tegenzin wat zijn Vader wil. Hij spreekt er zelf over hoe heerlijk Hij het vindt om Hem te gehoorzamen: “Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen”. Joh. 4:34.

Je zou je kunnen afvragen: Als Jezus dan zo volkomen op de Vader is geconcentreerd, moeten wij dat dan ook niet zijn? Waarom zouden wij ons meer moeten concentreren op Jezus? Doet dat niet tekort aan de Vader?

Abba, Vader

Een van de belangrijkste dingen die Jezus op aarde deed, was bidden. Hij moest voortdurend in contact staan met zijn Vader in de hemel. Alleen door Hem kon Hij zijn werk op aarde aan. Alleen door de voortdurende bemoediging van zijn Vader was Jezus in staat om te doen waarvoor Hij gekomen was; mensen winnen voor het Koninkrijk van de Vader. Daarvoor moest Hij zijn leven geven. Als Jezus bidt, spreekt Hij God aan als zijn Vader. “Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde….” Matt. 11:25. In het hogepriesterlijke gebed zegt Hij “heilige Vader” en “rechtvaardige Vader”. Daaruit spreekt ontzag. Er is tussen Zoon en Vader een ontzaglijke vertrouwelijkheid. Jezus spreekt God ook aan als “Abba”, wat papa betekent. Dit doet Hij op een heel moeilijk moment, in de hof van Getsemane, vlak voor Hij gevangen genomen wordt.

Als er in ons leven lijden is en wij ons leven als een donker dal ervaren of een tunnel zonder licht aan het einde, dan mogen we in Jezus’ naam heel eenvoudig zeggen: “Pappa, zorg voor mij”. En Hij vindt het vast niet erg als we verder gewoon zwijgen.

Pleitbezorger/middelaar

Er zijn gelovigen die zeggen: “omdat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, kunnen wij weer met God omgaan. Op Golgotha is de weg naar het Vaderhuis weer open gegaan”. Hoe waar dat ook is en hoezeer we God ook mogen prijzen omdat Hij door Jezus weer onze God en onze Vader wil zijn, toch klopt dit niet helemaal. Want als je het zo zegt, zoals hierboven verwoord, dan zeg je eigenlijk: “Toen, op Golgotha, waar Jezus stierf, is de weg naar God weer begaanbaar geworden, en daarom kunnen we nu weer rechtstreeks met God omgaan”.

Maar dat kan niet! Wij kunnen niet rechtstreeks met God omgaan. Jezus zegt het zo: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Joh 14:6. Dat “door Mij” moet je je eens heel concreet proberen voor te stellen. Bijvoorbeeld zo: als je een huis wilt binnengaan, en dat huis heeft maar één deur, dan is die deur de enige toegang tot dat huis. Niemand komt het huis binnen dan door die ene deur... Nu is het mooi dat Jezus zichzelf ook een keer “de deur” noemt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden” Joh. 10:9.

Dus als wij tot de Vader willen komen, moeten we altijd door de Zoon heengaan! Er is geen andere manier. Dat dat mogelijk is, komt door die eenmalige gebeurtenis op Golgotha, waar Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij kwam, als Middelaar, tussen ons en de Vader in staan om de gebroken omgang weer heel te maken.

Soms hebben twee partijen een conflict (b.v. een arbeidsconflict). Dan wordt er vaak een mediator te hulp geroepen. Deze mediator bemiddelt dan tijdelijk tussen de twee partijen, met de bedoeling dat ze zich verzoenen. En als dat eenmaal gebeurd is, is zijn rol uitgespeeld: hij vertrekt. Weg mediator. Met Jezus is dat niet zo. Hij is niet voor een korte periode de Middelaar geweest tussen de Vader en ons, om vervolgens tussen God en ons weg te stappen. Jezus is en blijft zolang we leven onze Middelaar. Er is altijd maar één manier om de Vader te leren kennen en met Hem om te gaan: door Jezus. Zo heeft de Vader het gewild en zo wil Hij het nog altijd. Het is niet allereerst zo dat we dankzij het volbrachte werk van Christus tot de Vader kunnen komen, maar we komen tot Hem door de Persoon van Christus. Zeker, Hij heeft de gerechtigheid voor ons verworven toen Hij aan het kruis stierf voor onze zonden. Dat was zijn unieke werk. Maar het gaat nu speciaal hierom: Christus is in eigen Persoon onze Gerechtigheid (1 Cor. 1:30). We moeten niet telkens via Golgotha naar God toe, maar via Christus, die op Golgotha onze Gerechtigheid is geworden.

Joh. 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”.


Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen

Apostolische Geloofsbelijdenis of de "Twaalf Artikelen", via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Nicea, via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Athanasius, via Online-bijbel.nl

Heidelbergse Catechismus, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Heidelbergse Catechismus, via Theologienet.nl, met verwijzingen naar bijbelteksten

Heidelbergse Catechismus, via Wikipedia.org

Heidelbergse Catechismus, via Kerken.com, met zoekmogelijkheid

Nederlandse Geloofsbelijdenis, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Dordtse Leerregels, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)