HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 01 - God - Zijn wezen

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11God - Zijn wezen


We laten eerst de Bijbel spreken. De volgende bijbelverzen onthullen slechts gedeeltelijk Wie God is.

Deut. 6:4: “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!”

Marcus 12:29: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;”

Jes. 42:8: “Ik ben de HEER, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld”.

Gen. 17:1: “Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: “Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven”.

Rom. 1:19: “Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn…”

Wie is God?

Toen Adam door God werd geschapen en hij het levenslicht zag, wist hij nog niet wie God was. In Genesis lezen we dat God omging met de mens, hij wandelde in de hof in de avondkoelte. Hij sprak persoonlijk met Zijn mens, Adam. Een stukje verderop lezen we van Henoch: daar staat dat hij wandelde met God.

Waar is die (persoonlijke) God gebleven?
Door de zondeval is de afstand tussen God en de mens steeds groter geworden. Het volk Israël kreeg 40 jaar lang de gelegenheid hem terug te vinden en Zijn getuigen te zijn naar de andere volkeren toe. Helaas zijn zij onvoldoende getuigen gebleken. We kunnen onszelf de vraag stellen: Zijn wij wel de getuigen die in woord en werk laten zien wat het is om een beelddrager van God te zijn?

Zoeken naar God

We kunnen naar God zoeken in:

het heelal
het microscopische
de natuur
maar de juiste en enige basis is: Gods eigen Woord, de Bijbel. Daar spreekt God Zelf en verklaart Hij zelf Wie Hij is. Toch komt daar een probleem om de hoek kijken: Onze menselijke onvolmaaktheid om precies te kunnen bevatten Wie God eigenlijk is.

De God van de Bijbel

God is almachtig: “Ik weet dat Gij alles vermoogt”. Job 42:2
God is alwetend: “De volmaakte in kennis”. Job 37:16
God is alomtegenwoordig: “Waarheen zou ik gaan voor uw Geest... Psalm 139

Het wezen van God

De Drie-enige God. God wordt in de Bijbel Vader genoemd (Rom. 1:7). God wordt Zoon genoemd, (Hebr. 1:8) en de Heilige Geest wordt God genoemd (Hand. 5:3 en 4). Moeilijk te begrijpen, maar wij mensen zijn ook een samengestelde eenheid; wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. De namen van God De verschillende namen van God die in de Bijbel genoemd worden duiden op de verschillende manieren waarop God zich aan de mens openbaart – naar de omstandigheden waarin de mens zo’n openbaring nodig heeft. Het zijn er te veel om ze allemaal te vermelden...

JHWH Jireh – de Heer zal voorzien
JHWH Shalom – de Heer is vrede
JHWH Tsidkenoe – de Heer is onze gerechtigheid
JHWH Shamma – de Heer is aanwezig
JHWH Rohi – De Heer is mijn Herder
JHWH Elohim – De Here God
Als we bedenken dat God er is in alle omstandigheden, mogen we Hem prijzen in aanbidding.

Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen

Apostolische Geloofsbelijdenis of de "Twaalf Artikelen", via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Nicea, via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Athanasius, via Online-bijbel.nl

Heidelbergse Catechismus, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Heidelbergse Catechismus, via Theologienet.nl, met verwijzingen naar bijbelteksten

Heidelbergse Catechismus, via Wikipedia.org

Heidelbergse Catechismus, via Kerken.com, met zoekmogelijkheid

Nederlandse Geloofsbelijdenis, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Dordtse Leerregels, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)