HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 02 - Jezus Christus - Zijn persoon

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


Jezus Christus - Zijn persoon


Wie is Jezus nu eigenlijk? We kennen Hem als God en als de vleesgeworden Zoon van God. Wij zijn misschien meer geneigd om aan Jezus te denken zoals Hij hier op aarde rondwandelde dan aan Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. We gaan aan de hand van bijbelteksten bestuderen hoe Hij in het Woord van God, de bijbel, aan ons overkomt.

Geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping:

Col. 1:15-18: “Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn...”

Eerstgeborene geeft verschillende dingen aan. In de eerste plaats geeft het geen volgorde maar rangorde aan. Hij is niet Degene die het eerst “geboren” is, maar Degene die op de eerste plaats staat van degenen die geboren zijn. Het begrip geboren zijn slaat niet op een geboorte als God, want God heeft altijd bestaan. En de Zoon van God heeft ook altijd bestaan. Nee, dat geboren zijn slaat op Zijn geboorte in het vlees, toen Hij door de Heilige Geest in Maria verwekt werd. Toch hebben alle dingen hun ontstaan in Hem, zowel letterlijk in de schepping als geestelijk in de wedergeboorte. Het tweede eerstgeborene (uit de doden) duidt aan dat Hij de eerste was, die nadat Hij door mensen gekruisigd en begraven was, uit de dood opstond.

Pre-existentie (bestaan vóór de schepping van de wereld)

De Zoon van God heeft ook altijd bestaan. Gen. 1:26: “God zei: Laten wij mensen maken”. Zie ook Col. 1: “Hij bestaat vóór alles....”

Joh. 1:1-3 “In het begin was het woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat”.

Wij geloven in: ...eniggeboren zoon van de levende God
Joh. 1:14: “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader”.

Joh. 3:16: “God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Wie is Jezus? De eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser
Matt 16:16: “Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” “U bent de messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Simon Petrus.

Maagdelijke geboorte

Matt. 1:20; 23: “... De engel zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest”. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren...”

Luc. 1:35: “Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God”.

Het was de wil van God, dat Zijn Zoon voor de verlossing van de wereld het gehele menselijke bestaan doorlopen zou, om dit bestaan ook helemaal als mens te beleven. De enige manier om dit te kunnen verwezenlijken was dat Hij als een mensenkind geboren zou worden en daardoor behalve Zoon van God (Joh. 1:34) ook de Mensenzoon (Joh. 1:52) zou worden.

Als Hij alleen uit de mens geboren zou worden, dan had Hij nooit de macht van de zonde kunnen verbreken. Er mocht dan ook geen man aan te pas komen om een kind te verwekken, maar het zou door rechtstreeks ingrijpen van God Zelf moeten gebeuren en tegelijk moeten inpassen in de goede moraal van die tijd. Een geboorte buiten een huwelijksrelatie zou ontucht hebben betekend. Jozef had er daarom wel moeite mee, toen zijn vrouw Maria zwanger bleek te zijn. Daarom moest er een engel aan te pas komen om hem te vertellen hoe de vork in de steel zat. Jezus is dus wel in het vlees geboren, maar niet door het vlees verwekt. Islamieten zitten met dit grote misverstand dat God een Zoon zou hebben die langs vleselijke weg verwekt zou zijn. Jezus was Mensenzoon, Hij was in alle dingen gelijk als wij, maar daarbij zondigde Hij niet.

Hebr. 7:26: “Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven”.

1 Petr. 2:22, 23: “die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt”.

Lijden – kruisiging - sterven – begrafenis van Jezus (Joh. 19:15,16 en 30)

Dit vinden we allemaal terug in de evangeliën. Veel mensen geloven ook dat dit gebeurd is. Bach schreef de Matteus Passion, heel beroemd en beluisterd door heel veel mensen. Alleen eindigt deze met de begrafenis van Jezus.

Opstanding uit de dood

Dit heeft men vanaf het begin willen ontkennen. De Joodse Raad bediende zich van leugens Matt. 28:11-15, maar de bijbel voert overtuigende bewijzen aan dat het graf Hem niet heeft kunnen houden:

1 Cor. 15:3-8: “...dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was”.

Matt. 28:6: “Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft”. (Luc. 24:6)

Hand. 4:33: “De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk”.

Zijn verhoging aan de rechterhand van God
In de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannes evangelie heeft de Heer Jezus op verscheidene manieren aangekondigd dat Hij deze aarde weer zou verlaten om terug te gaan tot de Vader.

Joh. 14:2-3: “Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben”.

Marc. 16:19: “Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God”.

Hebr. 10:12: “... terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen...”

Hebr. 1:3,4: “In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij draagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij”.

Bekleed met alle macht in hemel en op aarde
Na zijn opstanding bevestigde Jezus hersteld te zijn in zijn almacht:

Matt. 28:18: “Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”.


Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen

Apostolische Geloofsbelijdenis of de "Twaalf Artikelen", via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Nicea, via Online-bijbel.nl  

Geloofsbelijdenis van Athanasius, via Online-bijbel.nl

Heidelbergse Catechismus, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Heidelbergse Catechismus, via Theologienet.nl, met verwijzingen naar bijbelteksten

Heidelbergse Catechismus, via Wikipedia.org

Heidelbergse Catechismus, via Kerken.com, met zoekmogelijkheid

Nederlandse Geloofsbelijdenis, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

Dordtse Leerregels, via Online-bijbel.nl, met zoekmogelijkheid

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)