HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 08 - De opdracht/taak/missie van de gemeente/kerk

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


De opdracht/taak/missie van de gemeente/kerk


We laten de Bijbel zelf aan het woord:

Luc. 9:2 “Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God  te verkondigen en zieken te genezen”. (de 12 discipelen)

Hand. 20:24 “Ik (Paulus) hecht echter niet de minste waarde aan  het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak  maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik  van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het  evangelie van Gods genade...”

Mat. 28:18-20 “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht  gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg  en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te  dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de  heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten  houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En  houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot  aan de voltooiing van deze wereld”.

Het evangelie verkondigen is één ding. Iemand tot een discipel  maken, daar is heel wat meer tijd mee gemoeid. (dopen – zie artikel 10)
Mensen het evangelie verkondigen – naar buiten gaan – is  belangrijk. Maar om de mensen op te vangen en te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Jezus heeft geleerd in de bijbel – hoe  ze moeten leven – daar is een goed gestructureerde gemeente voor  nodig.

Rom. 1:5 “Hij heeft mij (Paulus) de genade geschonken  apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle  volken gehoorzaamheid en geloof zou  verkondigen...”

Rom. 15:18 “Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus  door mij tot stand brengt om de heidenen tot  gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, ...”

Rom. 16:25,26 “Aan hem die bij machte is u kracht te geven,  overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat  ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het  geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat  nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God  door de geschriften van de profeten bij alle volken  bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en  geloof te brengen - ...”

Marc. 16:15-20 “En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en  maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.  Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar  wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen  die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn  aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze  demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende  talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken  en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet  deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door  hun de handen op te leggen’. Nadat hij dit tegen hen  had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel  opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand  van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws  bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette  hun verkondiging kracht bij met de tekenen die  ermee gepaard gingen”.

Joh. 14:12 “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt  zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat. Ik  ga immers naar de Vader”.

Hand. 2:43 “De vele tekenen en wonderen die de apostelen  verrichtten, vervulden iedereen met ontzag”.

Hand. 3:6 “Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel  heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van  Nazareth, sta op en loop’”.

Hand. 6:8 “Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht  grote wonderen en tekenen onder het volk”.


Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)