HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 11 - Wat zegt Jezus over onze toekomst?

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


Toekomstverwachting


Wat zegt Jezus over onze toekomst?

Joh. 5:24 - 29: “Waarachtig, ik (Jezus) verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden”.

De bazuin zal klinken

We hebben op aarde onze verantwoording als dienstknechten van God. Maar met Paulus mogen we uitzien naar de dag van onze verlossing als de bazuin zal klinken.

(Paulus)
1 Kor. 15:51-52: “Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden,  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen”.

De bazuin die hier genoemd wordt kan niet slaan op de bazuinoordelen van Openbaring 8 en 9 die ons midden in de Grote Verdrukking zouden plaatsen. Het boek Openbaringen is geschreven na de brief aan de Korintiërs die dus helemaal niets afwisten van de bazuinoordelen. In Numeri lezen we over bazuinen die werden geblazen als men verder ging trekken. Er waren er altijd twee: de eerste om te dienen tot ‘het samenroepen van de vergadering’ en de tweede tot ‘het opbreken van de legerplaatsen‘. Wij moeten altijd klaar zijn voor de komst van de Heer voor zijn Gemeente.

1 Tess. 4:13,14: “Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 16: Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. (tweede komst van Christus) Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17: en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn”.

Opgenomen om te kunnen afdalen

Het zijn bij de Heer is geen ‘zalig niets doen’. Mensen hebben vaak de gedachte dat de hemel een plaats is waar we de tijd alleen maar doorbrengen met zalig niets doen. Maar een eeuwigheid niets doen lijkt niet erg aantrekkelijk. In Openbaring lezen we trouwens dat het druk is in de hemel. We moeten ook aannemen dat de opgenomen gemeente een rol speelt met betrekking tot het eindtijd gebeuren dat zich tijdens haar afwezigheid op de aarde afspeelt. In Openb. 4:4, 10 zijn de oudsten aan het werk. Zij werpen zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem.

Openb. 19:7: “Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar”. (NBG: zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt)

Deze laatste vermelding zou kunnen inhouden dat er in de hemel de nodige instructie plaatsvindt voor de regerende taken die de gemeente krijgt toebedeeld op de nieuwe aarde.

2 Tim 2:12: “…als wij volharden, zullen we ook met hem heersen…

Openb. 5:9,10: “U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde”.

Openb. 20:4b: “… Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken…. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias”.

Om straks voldoende bruikbaar te zijn, zullen we ernst moeten nemen met het leven dat we hier voor de Heer leven. Er liggen de opgenomen gemeente dus taken te wachten waarmee pas begonnen kan worden als Christus de zaken hier op aarde in handen heeft genomen. Daarvoor is het nodig dat zowel Jezus als de gemeente weer afdalen naar de aarde.

De afdaling

Wat er dan gaat gebeuren is wat de wereld zal gaan ervaren als de wederkomst van Christus (de 3e). De opname van de gemeente vond plaats bij de 2e wederkomst van Christus voor de gelovigen. Deze wederkomst van Christus met zijn gemeente zal zichtbaar zijn voor iedereen:

Zach. 14:5b: “En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen”. (op de Olijfberg)

Openb. 19:14: “De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden”.

Het Duizendjarig vrederijk (Millennium = periode van duizend jaar)
De heiligen die met Jezus terugkomen op aarde, hebben verheerlijkte lichamen en zijn dus duidelijk te onderscheiden van de volken die zich dan op de aarde bevinden. Deze volkeren zijn zij die de eindoordelen en de slag bij Armageddon overleven. Niet iedereen is opgetrokken naar Armageddon (meeste vrouwen, kinderen en bejaarden). De overlevenden blijven achter in een onvoorstelbare chaos, maar op de puinhopen van deze beschaving richt de Heer een nieuwe wereld op, waar men opnieuw moet gaan leren leven. God wil graag dat ook de volkeren Hem vrijwillig dienen en over het algemeen zal dat volgens de O.T. profetieën het geval zijn.

De dan levende leden van het Joodse volk zullen massaal tot bekering komen. De gemeente vormt dan het hemelse volk van God, Israël het aardse.

Zach. 8:20-23: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: ‘Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken’. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: ‘Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is’.”

De Bijbel laat ons zien hoe de situatie op aarde zijn zal:

Er is een blijvende toestand van vrede onder de heerschappij van de Vredevorst (Jes. 2:4; 9:4-7)
Er is geen onderdrukking meer (Jes. 9:4; 14:3-6)
Het is een vreugdevolle tijd (Jes. 9:2; 12:3-6; 14:7-8; 35:10)
De bijbelse begrippen van heiligheid en reinheid gelden voor de hele samenleving in de volle betekenis (Jes. 4:3; Ez. 36:24-31)
Recht en gerechtigheid worden door de Heer volkomen toegepast (Jes. 9:6; 11:5)

De volken zullen eindelijk aan de Heer vragen om hen te leren welke wegen zij moeten bewandelen. Van Sion gaat de wet uit en het Woord van de Heer uit Jeruzalem. De aarde is vol van de kennis van de Heer (Jes. 2:2-4 en 11:9)
Aan de vervloeking van de aardbodem komt een einde. Flora en fauna herstellen zich in de oude paradijstoestand (Gen. 3:17-19; Jes. 11:6-9; 35:1-9; 65:25; 30:26; 60:19-20)

Er is geen ziekte meer. Blinden gaan zien, doven gaan horen, stommen gaan spreken, lammen gaan lopen (Jes. 33:24; Jer. 30:17; Jes. 35:5-6; 61:1-2)
De mensen komen, zoals voor de zondvloed, tot hoge ouderdom. Iemand van 100 jaar heet nog jongeling (Jes. 65:20-22)
Er vindt voorplanting van het menselijk geslacht plaats; er worden kinderen geboren (Jes. 65:23)

Er wordt werk verricht. De mens zal de volle vrucht van zijn arbeid genieten. De oogsten zijn overvloedig (Jes. 62:8,9; 30:23-24; 65:21-22).
Deze situatie wordt gezien als een inleiding op de eeuwige toestand. De principes van het Millennium gelden in grote lijnen ook voor een verdere toekomst (Joël 3:20; Amos 9:15; Ez. 43:7-9; Hosea 2:18-19)


Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)