HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                    

Catechese - Vertel het aan iedereen - 04 - De Heilige Geest - zijn persoon en werk

Er komt een tijd in je leven dat je op eigen benen wilt staan. Je wilt verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Je ouders, de school en andere mensen hebben je daarbij geholpen. eigen leven. Je ouders, de school enandere mensen hebben je daarbij geholpen.
Dat geldt ook voor je geloofsleven. Je ouders hebben je laten dopen, maar nu wil je als zelfstandig lid van de gemeente God dienen en Jezus navolgen. De belijdeniscatechese bereidt je voor op het ‘ja’ voor God in het midden van de gemeente, en daarmee om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

deze serie

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11


De Heilige Geest - zijn persoon en werk


De Heilige Geest is de derde persoon in de Goddelijke drie-eenheid. Hij was er al in Gen. 1:2: “...maar Gods geest zweefde over het water”.

De Heilige Geest is ook een persoon: “...want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden...” Joh. 16:5-15

De Heilige Geest heeft emoties en is gevoelig en ontvankelijk voor bejegeningen, net als wij:

Men kan hem bedroeven: “Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing”. Ef. 4:30
Men kan hem weerstaan: “Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden”. Hand. 7:51
Men kan hem uitdoven: “Doof de Geest niet uit...” 1 Thess. 5:19
Men kan hem bedriegen: “... waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen...” Hand. 5:3
Men kan hem lasteren: “...maar wie de Geest lastert, kan niet worden vergeven”. Matt. 12:31

Zijn werk (voorbeelden)

Hij overtuigt van zonden: “Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is”. Joh. 16:8
Hij doet ons wedergeboren “Niemand kan het koninkrijk van God worden: binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest”. Joh. 3:5
Hij vervult/doopt ons: “Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest”. Hand. 1:5
Hij geeft ons kracht: “Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen...” Hand. 1:8
Hij geeft leiding: “Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God”. Rom. 8:14
Hij bidt voor ons: “...maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”. Rom. 8:26 (onuitsprekelijke verzuchtingen)
Hij getuigt: “De Geest zelf verzekert onze geest (bevestigt ons) dat wij Gods kinderen zijn”. Rom. 8:16
Hij heiligt: “...zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de heilige Geest”. Rom. 15:16
Hij verkondigt ons de “...hij zal zeggen wat hij hoort en toekomst: jullie bekend maken wat komen gaat”. Joh. 16:13
Hij geeft vrucht: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde (blijdschap) en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. Gal 5:22
Hij geeft gaven: “Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest...” 1 Kor. 12:4-11
Hij giet Gods liefde uit: “...omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is”.
Hij verheerlijkt Jezus Christus: (de Geest van de waarheid)”Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren”. Joh. 16:14
Hij beveelt/gebiedt: “maar laat de Geest u vervullen (wordt vervuld) en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus”. Ef. 5:18-20

Om over na te denken

Er zijn dingen die ons verhinderen om in de volheid van de Geest te leven, zoals:

ongehoorzaamheid (Hand. 5:32) “Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen”
verkeerde motivaties (Hand. 8:18-24) (Simon wilde de vervulling met de heilige Geest voor geld kopen)
hoogmoed (1 Petr. 5:5) “... in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij zijn genade”. 1 Petr. 5:5
gebrek aan geloof (Hebr. 11:6) “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond”. Hebr. 11:6
We mogen onszelf afvragen wat met name in ons eigen leven nog andere hindernissen kunnen zijn. Hebben we verlangen naar meer van God, naar een volkomen toegewijd leven, of houden we nog dingen voor onszelf?


Info over diverse belijdenissen

    Heidelbergse Catechismus

    Nederlandse Geloofsbelijdenis met tekstverwijzingen

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)