HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Vakantie mijmeringen - Dag 2


  

Hieronder vind je alle pagina’s van de ontspannende Vakantie studies

>   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

    14  15  16  17 18  19  20   21  terug

Vooraf even dit : Voor velen is de tijd van de vakantie weer aangebroken. Hierbij volgens traditie de  vakantie-mijmeringen. In een vorige generatie was vakantie een uitzondering en een buitenlandse vakantie, daar sprak de hele omgeving van. Nu is dat alles gewoon, we accepteren het als vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. We gaan tegenwoordig soms ver weg met vakantie naar landen waar juist vakantie voor de inheemse bevolking een luxe is. Laten we daar eens over denken.
    

  

Wij hebben niet de tijd. De tijd heeft ons ! 

Waar komen die mooie woorden vandaan? Ze staan in 1 Petrus 1:8-9.

U hebt hem lief zonder Hem (dat is Jezus) ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding

Wanneer je deze tekst tegenkomt in de vakantie en het raakt je dan komen vanzelf een heel aantal dingen vragen. Onuitsprekelijke, hemelse vreugde… Ben ik inderdaad zo blij over mijn redding? Kan ik dit met Petrus volmondig beamen? Of zoek ik mijn vreugde, mijn geluk in andere dingen? En hoe zit dat met mijn jeugdgroep, en met mijn gemeente? Zie ik daar die hemelse vreugde terug? En hoe kijk ik tegen mijn eigen redding aan? Is het echt het einddoel van mijn geloof en daarmee ook van mijn leven? Staat mijn redding zo centraal in mijn leven dat ik dat kan zeggen?

Allemaal vragen die uiteindelijk leiden tot één centrale vraag, namelijk: Staat God nog steeds centraal in je leven?

Soms is het leven heel simpel, soms kunnen we het gewoon haarscherp stellen: Of je richt je leven in naar Gods wil, of je gaat gewoon je eigen gang en je leven wordt opgeslokt door het leven van alledag. Er zijn twee soorten mensen: zij die tegen God zeggen: ‘Uw wil geschiede,’ en zij tegen wie God zegt: ‘Goed dan, doe het maar op jouw manier.’

Het nadenken over redding en over hemelse vreugde brengt je dus bij de vraag of God nog centraal staat in je leven. Maar laten we nog een stap terug gaan. Wat bedoelt Petrus hier eigenlijk met redding? Waar heeft hij het over? Zelf denk ik dat als wij het vanuit de bijbel over redding gaan hebben, we het moeten gaan hebben over drie aspecten, namelijk:

Onze persoonlijke redding, de redding van onze persoonlijke duisternis. Het herstel van de heerlijke relatie met God, het mogen zijn in Gods tegenwoordigheid. De voltooiing van onze redding na onze dood. Als jij samen met alle heiligen wordt volmaakt. Als Christus alles in allen wordt (zie: Efeze 1:22-23) en daarmee niet alleen ons maar ook heel de schepping redt. De schepping die nu nog wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar straks uit zijn barensweeën wordt verlost (zie: Romeinen 8:19-25).

Laten we met het eerste punt beginnen: We weten allemaal wel dat wij na de zondeval als mensen bloot kwamen te staan aan het kwaad en dat het kwaad ons als mooie schepping Gods deed veranderen in mensen met slechtheid van binnen. Het egoïsme schoot wortel in ons! (zie: Romeinen 7:18-24 en 8:5-8). En als je nu naar mensen kijkt dan zie je sommige mensen strijden tegen het kwaad in hen, terwijl anderen het de vrije loop laten. Weer andere verdoezelen het en ontkennen dat ze egoïstische mensen zijn. Jezus noemde zulke mensen in zijn tijd wit gekalkte graven: Van buiten mooi, vroom en heilig, van binnen rot en stinkend. Ieder mens maakt anderen beslissingen, de ene mens leeft netter en beter dan de andere, maar als mensen zijn we er allemaal mee besmet. Allemaal hebben we een wortel van egoïsme, van zelfzucht, van zondige gedachten (zie: Romeinen 5:12).

En het is goed om telkens weer in onze relatie met God te realiseren dat we diep van binnen dat egoïsme hebben en dat die wortel er alleen door God uitgehaald kan worden. In ons leven moeten we niet proberen om die wortel door zelfdiscipline eruit te halen, want dat gaat je niet lukken. Zelf- discipline is handig bij bijbellezen en het weerstaan van verleidingen maar het kan ons niet diep van binnen veranderen, het kan ons niet in ons "zijn" veranderen, het kan slechts ons gedrag in bedwang houden.

Dus als God je confronteert met je egoïsme probeer het dan niet zelf te verbeteren maar vraag God of Hij jou er van wil redden. Redding in bijbelse zin houdt dan ook afhankelijkheid van God in! Erkennen dat je Hem nodig hebt voor jouw persoonlijke verandering.

Zie je veel egoïsme, zelfzucht, etc. in je omgeving dan geldt hetzelfde: Confronteer ze rustig met hun egoïsme, leg uit dat God hen wil helpen, dat Hij hen niet veroordeelt (zie: Romeinen 8:1), bid voor hen, bid veel voor hen, maar laat God hen veranderen. God wil ons maar al te graag redden van onze duistere kant, van ons egoïsme! Hij had daar zelfs Zijn Zoon voor over!

En weet je dat laatste troost mij. Als ik vanuit de Bijbel kijk naar al de punten waarin ikzelf nog niet lijk op Jezus dan zou ik er bijna depressief van kunnen worden. Maar wat is het geweldig dat God er alles voor over had om mij, om ons, zo te verlossen dat we daadwerkelijk helemaal op Jezus kunnen gaan lijken. Dat, als ik mijn leven in Jezus handen legt, Hij mij wel verandert en voltooit. En wie kan mij, wie kan jou mooier maken dan Jezus? Welke "Make over" kan meer slagen dan die van Hem? En als dat voor jou en mij geldt dan geldt dat ook voor je kennissengroep, voor je gemeente, voor je christelijke vrienden.

Het tweede aspect, wat er nauw aan verbonden is, is het zijn in Gods tegenwoordigheid. Het zijn daar waar we God ervaren.
Vroeger dacht ik vaak dat mijn leven eerst veel heiliger moest zijn voordat ik in Gods heerlijke tegenwoordigheid mocht verkeren. Je betreedt immers niet zomaar het heilige der heilige. Deze gedachte bleef, totdat ik besefte dat in mijn redding ook de toegang tot de Vader volkomen open is komen te liggen. Niet voor niets scheurde het voorhangsel toen Jezus riep het is volbracht. Onze redding, het in geloof accepteren van Jezus’ offer, houdt ook in dat we bij Hem mogen Zijn. Ik hoef dat alleen maar te geloven. Als wij meer van God willen ervaren dan begint dat met het geloof dat God er alles voor over had om te zorgen dat wij zijn liefde zouden kunnen ervaren, dat wij weer bij Hem mogen zijn, daar waar rust en vrede is, daar waar ons hart volloopt en waar wij vervuld worden met Zijn Geest, met Zijn liefde, met Zijn blijdschap. Het enige wat wij hoeven te doen is daar amen op te zeggen en dat te geloven.

Dit betekent ook dat als jij Gods kracht en Gods grootheid in je familie of kennissenkring wilt zien, je alleen maar hoeft te geloven dat God daar nog veel meer naar verlangt dan dat jij dat doet. Hij wil maar al te graag dat wij vol Zijn van Zijn glorie, van Zijn liefde, van Zijn kracht. Vanuit die gedachte, vanuit dat geloof kan en zal God je leiden en je in staat stellen om in situaties die dor zijn, nieuw leven te brengen.

En eigenlijk kom ik daarmee ook op het derde aspect uit. Onze redding bestaat namelijk nog uit veel meer aspecten dan alleen het zijn in Gods tegenwoordigheid en het verlost worden van onze slechte ik. Onze redding omvat veel meer. Aan het kruis droeg Jezus bijvoorbeeld niet alleen onze zonden maar ook onze ziekten. Redding houdt ook genezing in. Zijn striemen zijn ons ter genezing (zie: 1 Petrus 2:24, Jesaja 53:4-5)

Maar er is nog veel meer

Redding houdt namelijk ook in dat wij deel hebben aan Gods goddelijke natuur, het houdt in dat wij deel hebben aan al de gaven die in Jezus waren. Jezus is in ons hart komen wonen en daarmee zijn ook al Zijn geestelijke gaven en al zijn geestelijke mogelijkheden in ons aanwezig (zie: Efeze 3:16-21).

Echter al die aspecten komen niet allemaal in dit leven tot volmaakte ontplooiing. Helaas zondigen we nog steeds, helaas genezen we nog niet van elke ziekte, helaas komen we in ons leven er slechts aan toe om enkele gaven die Jezus had te ontplooiien. En helaas kan Gods Geest ook niet tot de volle honderd procent openbaar worden in ons huidige lichaam, we kunnen die kracht simpelweg niet aan. We moeten nog even geduld hebben. Pas na onze dood vindt de voltooiing plaats.

Hoe moeten wij er in de tussentijd mee omgaan? Aan de ene kant mogen wij er vanuit gaan dat God alles wat ik noemde voor ons klaar heeft liggen. Als God Zijn Zoon niet achter heeft gehouden zal Hij dan wel iets anders achterhouden (zie Romeinen 8:32)? Vanuit het offer aan het kruis mogen we geloven dat God ons wil genezen, dat God ons wil bekrachtigen en dat God ons wil verlossen van ons eigen kwaad.

Aan de andere kant geeft God wat we nu in geloof kunnen ontvangen en wat wij nu met al onze beperkingen aankunnen. Zo deelt de Heilige Geest de gaven uit gelijk Hij wil (zie 1 Cor. 12:11). Zo wijst de Heilige Geest ons niet gelijk op al onze zonden maar gaat heel rustig met ons een veranderingsproces aan.

En neem nu zoiets als genezing. Vanuit jouw redding mag je er vanuit gaan dat God jou wil genezen van elke lichamelijke kwaal. God heeft je gered om je volmaakt te maken. Het tijdstip waarop Hij geneest is echter aan Hem. Hij geneest jou op Zijn tijd. Dat kan op dit moment zijn maar dat kan ook over een jaar zijn of pas na je dood als je een volmaakt lichaam krijgt. Toch mag je nu al wel vast danken voor jouw genezing. Ook mag je dit proces rondom genezing in afhankelijkheid met Hem aangaan. Paulus ging er bijvoorbeeld vanuit dat als hij bad voor een lichamelijke nood (of een ander probleem) God in Zijn goedheid het gelijk oploste, echter als het na drie keer bidden niet gebeurde dan ging hij met God in gesprek over waarom God anders had beslist. En soms heeft God zo zijn redenen. Maar juist dit overleg met God hielp hem om te blijven geloven in Gods kracht en goedheid, zelf als het anders liep als hij verwachtte. Door dit overleg, door deze vorm van afhankelijkheid wordt dus voorkomen dat ons geloof wegebt. Het geloof dat God in onze redding ons alles wil geven. Hij die Zijn zoon niet heeft gespaard zal ons ook in al het andere voorzien, Hij zal ons niks onthouden, maar Hij geeft het allemaal wel op Zijn tijd. Hij weet immers wat het beste voor ons is!

En uiteindelijk zal heel de schepping worden verlost. Zal Christus alles in allen zijn (zie: Efeze 1:22-23). Zal dus Christus’ liefde, Christus’ kracht, Christus’ karakter, Christus’ gaven van de Geest, volmaakt zijn in ons die geloven. De Bijbel leert dat dan Gods heerlijkheid over en in heel de schepping zal zijn (zie: Numeri 14:21, ). Wat moet dat heerlijk zijn. Die wetenschap mag jou volmaken van onuitsprekelijke, hemelse vreugde. READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)