HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

De Tien Geboden - HET NEGENDE GEBOD

Lees de BijbelDe Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volgens het boek Exodus, ontving Mozes op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaï van de HERE ofwel JHWH op twee stenen tafels


Gij zult geen valse getuigenis spreken 

Sleutelwoorden: respect, objectiviteit, integriteit,
zorgvuldigheid, transparantie, rechtvaardigheid,
oprechtheid, tolerantie

Uitwerking

- Beloof niet meer dan waargemaakt kan worden.

 - Maak eerlijke, reële projectvoorstellen.

- Voer geen lastercampagne tegen concurrenten.

- Uit u positief over een collega als daar gerede
aanleiding voor is. Dat ligt niet alleen in de politiek
moeilijk.
 
 - Roddelen is zonde. Het is een vreugde om goede
geruchten door te geven.

 

Lees de Bijbel

Aandachtspunten

God is de HEER van de schepping.

Gebruik zorgvuldig de schepping, met

Voorkoming van uitputting en overproductie.  Eerst denken, dan doen.

God regeert de wereld(politiek).  Hij is het begin en het einde.

Heb God lief en niet het geld.  Verslinger je niet aan idolen.

Winst is een levensmiddel geen levensdoel.  Wees geen slaaf van geld.

Het eigen ego is een afgod.  Verhef je nimmer boven de ander.

Breng offers aan God, niet aan de zakelijke carrière. Geen torens van Babel. 

Redenen om met het bovenstaande rekening te houden

Uit de formulering van dit gebod is duidelijk dat het zijn oorsprong vindt in de rechtspraak. Rechtspreken hoorde bij het dagelijkse leven in Israël. Maar het ging er toen wel anders aan toe dan nu. De onderzoekingsmogelijkhe­den waren beperkt. De methoden om de waarheid te achterhalen, waren ook anders. In de oude rechtspraak waren er twee dingen van wezenlijk belang: de wijsheid waarmee de oudsten hun beslissingen namen en de oprechtheid waarmee de getuigen verslag gaven van het gebeurde. Van die getuigen hing alles af: de eer, de goede naam en de reputatie, ja zelfs de vrijheid en het leven van de beklaagde. Zijn lot lag in handen van de getuigen. Door een vals getuigenis kon het leven van een medemens gebroken worden. Van een goed en vrij mens wordt dan ook verwacht dat hij een betrouwbare getuige is...

Terwijl de oorspronkelijke context van dit gebod de rechtspraak was, kreeg het stilaan een ruimere betekenis. Het werd verbreed tot elk leugenachtig gedrag. Het gaat niet alleen om wat we zeggen, om woorden. Het gaat allereerst om wie we zijn: oprechte en betrouwbare mensen voor elkaar. Waarachtig zijn is in de bijbel niet zozeer precies zeggen wat je voor de mond komt, maar zo leven, dat mensen op je kunnen betrouwen, ook op wat je zegt. De vraag is niet: wat doe je met de feiten? Ga je die verdraaien, verzwijgen of blootleggen? Maar: wat doe je met je medemens? Ga je die klein houden of omhoog heffen? Ben je iemand waarop de ander veilig kan steunen als op een rots?

Onze naam ligt immers zomaar onbeschermd en onveilig op de wereld. Alle mensen kunnen er zich op werpen en ermee doen wat ze willen. Ze kunnen je naam alle eer aandoen. Ze kunnen je naam ook door het slijk halen. Door dit negende 'woord van God' neemt Hij onze naam en onze eer in bescherming. Hij deed dat trouwens ook met zijn eigen naam in dat andere woord: U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken. Hij is bezorgd voor zijn naam, maar ook voor de onze.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Toen Dit is de eeuw van de geraffineerde leugen, de dubbele moraal. Dit is de eeuw van eerbiedwaardig uitziende juristen, leiders van grote concerns, regeringsfunctionarissen en hoogleraren, die voor parlementaire enquêtecommissies onwaarheden spreken en voor het gerecht meineed plegen. Deze eeuw biedt ook het merkwaardige schouwspel van miljoenen mensen die in evolutie geloven, maar kerken bezoeken die althans in naam in de Schepper-God van de Bijbel geloven.

De Christus van de Bijbel veroordeelde de huichelaars van Zijn tijd. Wat zou Hij van onze generatie zeggen?

Een huichelachtige maatschappij

In zijn boek Sex, Vice and Business spreekt Monroe Fry over "de bereidheid van de gemeenschap misdaad te accepteren wanneer deze indirect winst oplevert voor de gerespecteerde zakenlieden van die gemeenschap". Zijn boek laat duidelijk zien wat duizenden volwassenen al lang weten: 'gerespecteerde' leiders van kerk en maatschappij zijn dikwijls en gemakkelijk bereid steun te verlenen aan gokken, prostitutie en drugshandel, indien dat voor hen financieel lucratief is.

Voor de gemeenschap als geheel schijnen zij steunpilaren van deugdzaamheid en eerbiedwaardigheid. Met souteneurs, drugshandelaars en gokbazen zijn zij bereid geheime afspraken te maken. Zij zijn bereid hun maatschappelijke invloed of positie aan te wenden om in hun gemeenschap de georganiseerde misdaad haar gang te laten gaan – zolang zij maar hun financiële aandeel ontvangen. Overheidsdienaren laten zich op allerlei manieren omkopen door 'grote' en 'kleine' zakenlieden voor lucratieve tegenprestaties.

In ondubbelzinnige woorden: zij leiden een leugenachtig leven! De onthulling van hoezeer onze hele 'christelijke' samenleving op deze huichelarij is gebaseerd is absoluut ontstellend! Niettemin betalen wij hiervoor een zware tol – want wij overtreden het negende gebod van God.

In deze publicatie die de Tien Geboden uiteenzet, zagen wij dat de grootste zonde is iets in de plaats van de ware God te stellen. Dit leidt tot afgoderij, tot lastering van Gods naam, tot sabbatschending, tot gebrek aan respect voor onze menselijke ouders, tot moord, overspel en diefstal.

En hetzelfde principe is van toepassing op het negende gebod.

Het negende gebod

Exodus 20:16  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Alleen in het zoeken en spreken van de waarheid is de mens verenigd met God. Want God is waarheid! Jezus zei:

Johannes 17:17  Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven…

Onverschillig wat voor fouten en zwakheden iemand mag hebben, als hij bereid is de waarheid te spreken, open en getrouw te leven naar wat hij werkelijk is, en de waarheid te aanvaarden wanneer die hem wordt getoond, dan kan hij worden gerespecteerd en geholpen bij het overwinnen van zijn persoonlijke zwakheden.

De verreikende, geestelijke toepassingen van het negende gebod zijn enorm: 1) Er bestaat een persoonlijke, levende Almachtige God van dit universum wiens wegen en wetten intrinsiek rechtvaardig zijn. 2) Daarom moet iemand die eerlijk is, die bereid is de waarheid te spreken en de waarheid te erkennen wanneer die wordt geopenbaard, uiteindelijk worden bekeerd tot de ware God en Zijn wegen! Maar iemand wiens woord niet goed is, die de gewoonte heeft tegen anderen en zichzelf te liegen, diens karakter en denkwijze zijn dermate verwrongen en misvormd, dat hij nooit in staat is de waarheid van God te begrijpen, totdat zijn verstand letterlijk wordt schoongemaakt!

Daarom is het van zo vitaal belang dat – al bestaan er eerlijke verschillen van mening over vele onderwerpen – wij allen leren waarheidsgetrouw te leven en te spreken. Niettemin leven wij in een maatschappij die in toenemende mate wordt doordrongen van vele vormen van onwaarheid, hypocrisie en zelfbedrog. Als wij ooit Gods karakter willen ontwikkelen – en het eeuwige leven willen beërven – moeten wij het negende gebod met alle daaruit voortvloeiende consequenties in aanmerking nemen – en leren eraan te gehoorzamen.

Het negende gebod beschermt iedere oprechte en fatsoenlijke mens, doordat het helpt zijn reputatie te verzekeren. Wellicht is er geen verachtelijker zonde dan die van laster, de leugen die is bedacht en wordt verspreid met de bedoeling een medemens schade te berokkenen. Een dief neemt slechts materiële zaken weg, die gewoonlijk kunnen worden vervangen. Maar een valse getuige die lastert kan iemand beroven van de achting en de reputatie die hij in de ogen van zijn medemensen heeft – en de kans dat zijn goede naam volledig wordt hersteld is gering.

De praktische waarde van eerlijkheid

De onmiddellijke waarde van het feit dat men iemand op zijn woord kan vertrouwen zou niet alleen de reputatie van iedere fatsoenlijke mens veiligstellen, en miljoenen uren besparen die nu worden verspild om iedere bewering en elk rapport verscheidene malen nauwgezet te controleren, het zou tevens voorkomen dat onwaardige mensen op hoge verantwoordelijke posten worden geplaatst. Onze maatschappij zou letterlijk worden gezuiverd!

Hoe dikwijls komt het tegenwoordig niet voor dat hele naties worden geleid door mensen die aan de macht zijn gekomen door hun vermogen hun eigen volk te misleiden en te bedriegen! Overal ter wereld zien wij marionettendictators opstaan die hun volgelingen iets voor niets beloven. Door middel van sluwe propaganda brengt de leider het volk ertoe iets te geloven waarvan hij zelf weet dat het een leugen is. Dan volgen er vele maanden of jaren van onzekerheid, angst en verbittering, tot het uiteindelijke onheil toeslaat en de waarheid tenslotte alleen door de omstandigheden aan het licht komt.

Ook in onze democratische landen worden maar al te dikwijls mensen voor hoge ambten voorgedragen, niet op grond van integriteit en capaciteiten, maar omdat het op dat ogenblik in de partijpolitiek opportuun lijkt. De politici en regeringsleiders die dit sanctioneren, spreken zeker 'valse getuigenis' tegen hun landgenoten! Niet alleen hun leven is leugenachtig – hun spreken is dat evenzeer. In leugenachtige verkiezingscampagnes trachten leugenachtige politici macht en eer naar zich toe te trekken.

Wat handel en industrie betreft, bedenk eens wat een enorme weldaad het voor het publiek zou zijn als elke onderneming werkelijk de waarheid over haar eigen producten sprak en er oprecht naar zou streven aan de werkelijke behoeften van de consument tegemoet te komen! De gevolgen hiervan zouden letterlijk verbazingwekkend zijn! Stelt u zich eens een samenleving voor waarin bijvoorbeeld elk merk tandpasta of graanvlokken niet een imitatie of overbodige variatie van een ander merk zou zijn, maar de enige en beste in zijn soort, eerlijk geprijsd en waarheidsgetrouw geadverteerd! Pas dit toe op elk facet van de samenleving en u krijgt iets wat Utopia nabij komt.

Dit is evenwel geen vergezochte of fantastische veronderstelling. Het is eenvoudig de zegen die zou volgen, indien de hele samenleving werkelijk en letterlijk aan Gods negende gebod gehoorzaamde!

Indien u voor eeuwig in Gods maatschappij wilt leven, krijgt u van Hem die u leven en adem geeft het gebod:

Efeze 4:25  Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander.

Pas het negende gebod in uw leven toe

De grondoorzaak van alle zonde is ijdelheid. "IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!" (Pred. 1:2) De ware reden waarom de meeste mensen de ware God verwerpen, is dat zij zelf in hun eigen ogen en in die van hun medemensen 'god' willen zijn. Dit is ijdelheid. Elke zonde die de mens begaat heeft zijn wortels in dit ene principe. Dit geldt ook voor iedere vorm van liegen. Mensen liegen omdat zij meer zijn begaan met hun gevoel van eigenwaarde en belangrijkheid dan met het uiteindelijke welzijn van hun medemens. Zij spreken en handelen bedrieglijk, omdat zij meer bevreesd zijn voor de meningen van de mensen dan voor de mening van de Almachtige God zelf! De dagelijkse handelingen en woorden van nagenoeg iedereen vormen een welluidende getuigenis van de waarheid van deze bewering.

Het is zoals Johannes over de godsdienstleiders van zijn tijd zei:

Johannes 12:43  want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God.

Mannen en vrouwen schamen zich dikwijls over wat zij in zakelijk of sociaal opzicht een 'mislukking' noemen. Zij zijn bereid te bedriegen en te liegen teneinde zo'n 'mislukking' te voorkomen of te camoufleren.

Maar uitgaande van wat wezenlijk 'goed' is, en van eeuwige waarden, zouden zij juist voor de zonde moeten vrezen. Want, zoals de apostel Paulus zei:

Romeinen 8:31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Jezus zei:

Mattheus 5:11  Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Wij kunnen beter ophouden met piekeren over wat de nietige, sterfelijke mens denkt, en veel meer belang stellen in wat de Almachtige God denkt! Dan zullen wij leren op te houden met alle hypocrisie in het zakenleven, in de omgang met anderen, in de politiek – ja, ook in onze godsdienstige en wetenschappelijke inspanningen.

Bedenk dat velen die door deze bedrieglijke wereld werden veroordeeld, Gods zegen ontvingen en erfgenamen van het eeuwige leven zijn. Vergeet nooit dat het de zonde van valse getuigenis en leugen was waardoor Jezus Christus werd vermoord!

Markus 14:56  Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar hun getuigenissen stemden niet overeen.

Aangezien de mensen, door ijdelheid, willen geloven wat op een bepaald moment populair is, maken zij zichzelf en anderen zelfs religieuze en wetenschappelijke theorieën wijs, die op geen enkel werkelijk feit zijn gebaseerd!

God waarschuwt ons voor zulke huichelaars:

Romeinen 1:18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden ['onderdrukken' zegt De Leidse Vertaling].

God veroordeelt allen die opzettelijk de waarheid van Zijn bestaan en Zijn doel op deze aarde onderdrukken! God zegt dat de ijdele filosofen en wetenschapsmensen van deze wereld "geen verontschuldiging hebben" voor hun ontkenning dat Hij dit universum schiep en nu door Zijn kracht bestuurt (vers 20). De meeste wetenschapsmensen en theologen die in de door Satan geïnspireerde evolutietheorie geloven, zouden beter moeten weten! Sommige van hen weten ook beter! Maar zij gaan mee met wat de mensen behaagt, en leiden een huichelachtig bestaan! God zegt dat zij "geen verontschuldiging hebben"!

En in dezelfde categorie vallen de geestelijken en bijbelgeleerden die doorgaan met het onderwijzen en in praktijk brengen van oude, heidense geloofsopvattingen en gebruiken, waarvan zij weten dat die in het Woord van God worden veroordeeld. In maar al te veel gevallen weten zij beter! Zij hebben "geen verontschuldiging".

Juist het gedurige onderwijs van deze fundamentele wetenschappelijke en geestelijke leugens is wat de meeste mensen verblindt voor de ware aard van God en Zijn plan en doel hier op aarde. Dit is het waarlijk verschrikkelijke resultaat van het spreken van valse getuigenis, van zelfbedrog en van liegen. Want zolang de 'ontwikkelde' leiders zichzelf en anderen blijven misleiden met betrekking tot het bestaan en de macht en het plan van God, is onze beschaving ten ondergang gedoemd!

Leef naar waarheid

Leer daarom hoe belangrijk het is in uw eigen leven de waarheid te spreken, de waarheid te geloven, naar waarheid te leven. Hoed u ervoor uw leven op een reeks leugens te baseren – ongeacht of dit nu persoonlijke, politieke, wetenschappelijke of religieuze verdraaiingen van de waarheid zijn. Vergeet niet dat de waarheid u zal vrijmaken.

Johannes 8:32  en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Let zorgvuldig op uw woorden als u spreekt. Vergeet nooit dat iemand slechts zo betrouwbaar is als zijn woord. Indien iemand een gewoonteleugenaar wordt, is het praktisch onmogelijk hem te helpen, omdat alles wat hij zegt of doet opnieuw bedrog kan zijn.

Een der fundamentele kwaliteiten van Gods karakter is dat Hij waarheid is. Als wij niet op Gods Woord konden vertrouwen, zou er geen werkelijke zekerheid kunnen bestaan van vergeving van zonden, van nooit falende hulp in tijd van nood, of van een toekomstige beloning en het eeuwige leven.

Al bezat God een ontzaglijke, welgemeende liefde en alle wijsheid en macht, maar wij zouden niet op Zijn Woord of Zijn beloften kunnen vertrouwen, wat zou er dan van ons worden?

Heeft u er wel eens vanuit dit standpunt over gedacht?

Diametraal tegenover Gods karakter staat dat van Satan de duivel. Jezus Christus openbaarde:

Johannes 8:44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Zij die Satan volgen in zijn weigering naar waarheid te leven, gaan een vreselijk einde tegemoet:

Openbaring 21:8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Vergeet niet dat er in Gods ogen geen 'leugentjes om bestwil' bestaan. Halve waarheden, verdraaiingen en misleidingen worden door Gods hele Woord veroordeeld. Jezus zei: "Uw woord is de waarheid" (Joh. 17:17). Laten wij naar dat geïnspireerde Woord leven, opdat wij het eeuwige leven beërven in het koninkrijk dat is gegrondvest op wat letterlijk waar en goed is! Dat is de boodschap van het negende gebod.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR INNOVATIE VAN JE HANDELEN

De profeet David was een man naar Gods hart (Hand. 13:22). David schreef:

Psalmen 119:97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.
David bestudeerde en overpeinsde Gods wet dagelijks! Hij leerde de wet op elke situatie in het leven toe te passen.
Dit schonk hem wijsheid.
Vers 98  Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.
Gods wet wees David de weg die hij diende te gaan – schonk hem een levenswijze.
Vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

In deze 119e Psalm verklaarde David voortdurend hoe lief hij Gods wet had en hoe hij deze wet als richtsnoer voor zijn leven gebruikte. Doet u dat ook?
De meeste mensen is geleerd dat Gods wet is afgeschaft. Of anders heeft u zich eenvoudig niet gerealiseerd dat het de enige levenswijze is die de mens geluk en vreugde zal brengen. U wist niet dat Gods wet de natuur en het karakter van God openbaart. En God gebiedt ons:
1 Petrus 1:16 … Weest heilig, want Ik ben heilig.
Bedenk dat christenen, de 'kleine kudde' van Jezus, worden aangeduid als degenen, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Openbaring 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
God geeft ons de volgende beschrijving van het karakter van Zijn heiligen:
Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Indien u wilt worden gerekend tot Gods kinderen, dan dient u dit levende geloof – dit gehoorzame geloof – in de Almachtige God te hebben door Jezus Christus Zijn leven in u te laten leven! Dan dient u Gods geestelijke wet, zoals die wordt geopenbaard in de Tien Geboden, te begrijpen en te onderhouden, al is het ook met vallen en opstaan.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

TOT BESLUIT DIT GEBOD

Vergeet niet de wet van Christus
"de wet van Christus" (1 Kor. 9:21)

Voor christenen is niet de wet van Mozes de leefregel. Hoe God wil dat wij zullen leven vinden we in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus en in het onderwijs van de aposte­len. Deze gedeelten van de bijbel zijn immers rechtstreeks tot ons, christenen, gericht. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar, en in het onderwijs van Jezus, staat hoe wij moeten leven.

Wij moeten leren om de geboden van Jezus te onderhouden (Mat­theus 28:19). Ook op andere plaatsen spreekt de Here Jezus over zijn geboden (Johannes 14:15,21; 15:10)
Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven (Johannes 13:34). Voor ons geldt de eis der liefde, daar moeten we naar wandelen (Romei­nen 14:15). We zijn schuldig om lief te hebben (Rom. 13:8).

Wij moeten doen wat de apostelen ons in het Nieuwe Testament hebben voorgeschreven. We moeten ons houden aan het onderwijs der apostelen.

- "Wie God kent hoort naar ons (de apostelen); wie uit God niet is hoort naar ons niet"
  (1 Johannes 4:6)

Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. "Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg" (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.
We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes. Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).

De leefregel voor de Christen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest.

Ik ben de Heer uw God, gij zult geen afgoden vereren,
maar Mij alleen aanbidden.

“God is er”, aldus een eigentijdse vertaling. Zo goed als dit een belofte is aan het volk Israël, zo goed is het in de traditie van de Kerk een belofte aan het volk Gods geworden, aan ieder die christen wil zijn. Het is de vraag om het hart naar God toe open te houden, God recht te doen en de weg naar God toe niet te blokkeren met voorstellingen en praktijken die ten koste van God gaan. De Kerk heeft hier het recht op godsdienstvrijheid mee verbonden: ieder mens moet vrij tot God kunnen gaan en zijn godsdienst in vrijheid kunnen beleven.
De eis God niet gevangen te houden in eigen beelden en voorstellingen blijft ook hier en nu onverminderd van kracht. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de vraag: in hoeverre vereren we de economie als afgod?

Naar een volgend gebod : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)