HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Goede vrucht - Vruchten en Gaven van de HEILIGE GEEST

Lees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

INLEIDING OP DE VRUCHTEN VAN DE HEILIGE GEEST

In deze studie-serie willen we de rijkdom ontdekken die we ontvangen als wij ons openstellen voor het werk van God's Heilige Geest. Dit gaat alle aardse schatten te boven. De serie bestaat uit 20 studies die je een heel eind op weg kunnen helpen.

Ontdek het door je eens te verdiepen in wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Neem er de tijd voor. Het zal je verbazen hoezeer je leven erdoor verrijkt zal worden. en niat alleen het leven van jezelf, maar ook het leven van de mensen om je hee. Niet alleen jouw eigenwaarde stijgt maar óók je kijk op de ander. Het zal je eigen levensstijl ten goede komen. En dat alles tot eer van Hem die jou die Geest wil schenken.
Bedenk wél dat misschien niet alle gaven en vruchten bij jezelf te herkennen zijn. Dát heeft niets met gebrek aan geloof te maken maar met de mate waarin God ze verdeeld over de mensen. Dát maakt de verscheidenheid alleem maar mooier en zorgt er ook voor dat wij als mensen op elkaar zijn aangewezen. Zo vormen we als mensen een aanvulling op elkaar!

Over de 'vruchten' nagedacht

1. Liefde; de 'agapê' kwaliteit of intensiteit van liefde. 'Agapê liefde' is sinds
Jezus Christus de zelfopofferende liefde, de liefde, die God aan ons,
mensen, geeft. Over liefde: lees ook het 13e hoofdstuk van de 1e
brief aan de Korintiërs.

2. Blijdschap, vreugde (NB); lees ook Romeinen 14:17; 15:13

3. Vrede, rust, afwezigheid van innerlijke strijd en disharmonie, een geïntegreerde
persoonlijkheid; lees opnieuw Romeinen 14:17; 15:13 en Matteüs 5: 9

4. Lankmoedigheid, verdraagzaamheid, geduld (NBV); een stabiel, sociaal
meevoelend temperament.

5. Vriendelijkheid; lees ook Filippenzen 4:5.

6. Goedheid, royaal in het geven van wat goed is; rechtschapenheid,
barmhartigheid.

7. Trouw, geloof (NBV). Het Griekse woord heeft beide betekenissen.

8. Zachtmoedigheid, nederigheid; lees Matteüs 5:5; Matteüs 11:28-30.

9. Zelfbeheersing; kalmte, matigheid, onthouding. Lees ook 2 Timoteüs 1:7 en
let op het woord 'bezonnenheid.' Een aspect van de vrucht van de Geest is
dat er verstandig gehandeld wordt en er eerst tijd wordt genomen om
na te denken over wat we van plan zijn te doen of niet te doen.

De bijzonder indringende schrijfstijl van de bijbel heeft ertoebijgedragen dat de bijbel al tientallen jaren's werelds bestseller is.De goddelijke Auteur, die een schoonheid van uitdrukkingsvaardigheidbezit die zelfs die van de beste menselijke schrijvers overtreft, heeftons slechts beperkte uitingen van Zijn genialiteit gegeven in de bovenalles uitstijgende literaire meesterwerken van de Psalmen, Jesaja enHebreeёn. Hij laat ons ook een andere kant zien van Zijn literairekwaliteiten in de eenvoudige taal van Spreuken en Prediker die tochgepaard gaat met grote diepgang en praktisch inzicht.

De waarde van de Schrift ligt echter niet in zijn indringende stijl. Dezeligt in het feit dat de grote God, de soevereine Heerser van de geheleschepping, ervoor gekozen heeft Zijn wet op te schrijven, Zijninstructie aan de mens, om Zichzelf en Zijn doel te openbaren in dealgemene talen van de mens waar ook ter wereld. Hoe duidelijker hetWoord en de wet van de Almachtige, hoe meer begrip er van de goddelijkeAuteur en Wetgever kan ontstaan en hoe nuttiger het is voor demensheid. Zijn Woord wordt als brood dat aan iedere smaak kan voldoen(Mattheüs 4:4).

God geeft veel van Zijn instructies in de vorm van vergelijkingen,gelijkenissen, allegorieën, metaforen, typen, beelden en symbolen,op deze manier uitbeeldingen gevend die bijna iedereen, ongeachtachtergrond of opleiding, kan begrijpen. Daarnaast geeft Hijvoorbeelden uit het werkelijke leven, ontleend aan het gehele spectrumvan menselijk en geestelijk leven over lange tijdsperioden. We hebbentoegang tot de wijsheid der eeuwen! De bijbel is een bron van kennis inhet bijzonder nuttig betreffende relaties, toepasselijk en praktischvoor iedereen die gelooft, op welke tijd dan ook in de menselijkegeschiedenis.

Een groot deel van de bijbelse instructie ademt de sfeer van land- entuinbouw. God maakt gebruik van bekende aspecten uit de land- entuinbouw, zoals druiven, olijven, appels, vijgen, ossen, mosterd,granaatappelen, tarwe, haver, gerst, bloemen, boeren, ploegen, zaaien,planten, oogsten, bemesten, regen op de juiste tijd, onkruid en zaden.Hij gebruikt deze ideeën om praktische morele en geestelijkeinstructies te illustreren aan hen die geloven.

Als middel tot onderwijs wordt de algemene term "vrucht" vaker gebruiktdan alle andere termen uit de land- en tuinbouw. In fysiek opzichtworden vruchten algemeen beschouwd als het zaaddragende product van eenplant. Vele van hen zijn eetbaar en plezierig en voedzaam om te eten.Terwijl de bijbel dit onderschrijft, stelt zij vrucht vaak ook aan deorde als het product van inspanning of om een symbolische betekenis teverschaffen.

Zo vinden we zegswijzen als: "vrucht van het geboomte in de hof"(Genesis 3:2), "vruchten der aarde" (Genesis 4:3) en "vrucht van deschoot" (Genesis 30:2). Vrucht wordt in het Nieuwe Testament, nog meerdan in het Oude Testament, vaak symbolisch gebruikt als het product vaneen goed of een slecht leven, een gehoorzaam of een ongehoorzaam leven.

Vrucht als symbool

Het onderwijs van Johannes de Doper aan de Farizeeën en Sadduceeën in Mattheüs 3:8 is hiervan een voorbeeld:

Mattheüs 3:8 Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Vrucht symboliseert het resultaat of product van bekering. De vruchtvan bekering tot God is onder andere een verandering in houding tenopzichte van Hem en Zijn wet. Het vertegenwoordigt het uitbannen vanvijandigheid jegens Hem, evenals het omzetten van ongehoorzaamheid aanZijn Woord in gehoorzaamheid. Het kan ook duiden op een verandering vanstatus en verwantschap van zoon van Satan (Johannes 8:44) in zoon vanGod (Romeinen 8:14).

Jeremia 6:19 is een duidelijk voorbeeld uit het Oude Testament:

Jeremia 6:19 Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk, devrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar mijnwoorden, en mijn wet verwerpen zij.

Onheil is het gevolg, de vrucht, van kwade gedachten. De les isduidelijk: Dit soort onheil begint met kwade gedachten, gaat verder metkwade daden die bittere en pijnlijke ervaringen voor de dader zelf enanderen voortbrengen. Waarom streven we er niet naar de bittere vruchtvan kwade gedachten te vermijden door onze gedachten naar het goede teleiden?

Romeinen 6:21-22 laat vrucht zien als product in zowel slechte als goede zin:

Romeinen 6:21-22 Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij unu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood. 22 Maar thans,vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij totvrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

De context beantwoordt wat de vrucht in elk vers symboliseert. In vers21 is het resultaat van de daden waarover we ons nu schamen, de dood.Maar wegens Gods roeping en onze bekering die daarop volgde, is onzestatus en relatie met Hem gewijzigd en evenzo wat we in ons levenvoortbrengen. We zijn nu Zijn slaven in plaats van die der zonde; wijbrengen nu vrucht voort voor heiliging in plaats van voor schaamte endood. Tenslotte zal God ons eeuwig leven geven. De keus is aan ons.Welke vrucht hebben we liever: schaamte en dood of heiliging en leven?

Goede vrucht voortbrengen

De bijbel laat zien dat het voortbrengen van goede vrucht nog andere,meer specifieke oorzaken heeft dan Gods roeping en bekering. Romeinen7:4-6 is een goede plaats om te beginnen:

Romeinen 7:4-6 Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wetdoor het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander,van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zoudendragen. 5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondigehartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voorde dood vrucht te dragen; 6 maar thans zijn wij van de wet ontslagen,dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwestaat des Geestes en niet in de oude staat der letter.

We voegen hier Romeinen 1:13, 15 aan toe, waarbij we eraan dienen tedenken dat Paulus zich richt tot de gemeente in Rome, een gemeente diehij niet had gesticht en ook nog nooit had bezocht:

Romeinen 1:13, 15 Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, datik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen - waarin iktot nu toe verhinderd ben - om ook onder u enige vrucht tehebben, evenals onder de andere heidenen. ... 15 Vandaar mijnbereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.

De vrucht die hij wilde zien bestond niet uit nieuwe bekeringen.Filippenzen 4:17, waar Paulus een gemeente instrueert waarmee hij zichnauw verbonden voelde, helpt uit te leggen wat de apostel bedoelde:

Filippenzen 4:17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maarhet is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekeningaangroeit.

Door zijn schrijven aan een bestaande gemeente van bekeerde mensen,maakte hij duidelijk dat hij wilde, dat ze de vrucht der gerechtigheidzouden voortbrengen door gebruik te maken van geloof in Gods Woord (hetevangelie). Zij konden dit doen door zich in gehoorzaamheid aan Godsonderwijs te onderwerpen door de kracht en leiding van Zijn Geest inhen.

Als herder of pastor, maakt hij ook aanspraak op die vrucht, daar dezein hen zou toenemen als resultaat van zijn steeds diepergaandeonderwijs in het evangelie. Het onderwijs in de Romeinenbrief geeft eenvoorbeeld van de diepgang van zijn boodschappen die hij mondeling zouhebben gegeven als hij daar zou zijn geweest. De goede werken die zijvoortbrachten door het gebruik van Gods Woord zouden ook op zijnrekening komen als de vrucht van zijn inspanningen voor hen. Alsstudenten het goed doen, is hun succes de vrucht van de inspanningenvan een leraar.

Filippenzen 4:17 legt daarentegen ook uit dat Paulus in dit opzichtniet zelfgericht is. Hij verlangt ernaar dat zij vrucht voortbrengendoor goede werken, zodat zij het voordeel daarvan kunnen ontvangen. Devrucht wordt op hun rekening bijgeschreven. Dus het voortbrengen vangoede vrucht vereist gezond onderricht door een gekwalificeerde leraar(Handelingen 8:30-31), het Woord van God, de Heilige Geest, eengelovige en ontvankelijke geest en het toepassen van het onderwijs.

Veel vrucht dragen

In Johannes 15:1 begint Jezus een boodschap waarin Hij de wijnstok als illustratie gebruikt. Hij concludeert in vers 8:

Johannes 15:8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

In vers 16 noemt Hij alweer vrucht in relatie met Zijn onderrricht:

Johannes 15:16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en uaangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zoublijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

In deze context is het dragen van vrucht gegeneraliseerd. Het omvatalles dat wordt voortgebracht als resultaat van hun inspanningen om hetevangelie te verkondigen, hun dienen in het hoeden van de kerk en hunpersoonlijk overwinnen en groeien naar het beeld van God. Zij brengenallen eer aan God door de dramatische verandering ten goede teverkondigen die plaatsvindt als gevolg van het verbonden zijn met deWijnstok, waardoor ze in staat zijn op Hem te bouwen en Zijn kracht tebenutten om vrucht voort te brengen.

Vers 16 stipt kort de kwaliteit van de vrucht aan die God verlangt. Ditvers impliceert dat de discipelen rijk aan goede werken moeten zijn enernaar dienen te streven vrucht voort te brengen die stand houdt. Godwil dat de vrucht stand houdt, zowel in henzelf (door Gods karakter teontwikkelen) als in anderen (in bekeringen zodat de kerk groeit enblijft bestaan).

De rest van het vers verbindt verhoord gebed direct met hetvoortbrengen van vrucht. We zijn allen geroepen deel te hebben aan hetwerk van de kerk, al is het alleen maar ervoor te bidden. God heeftniet iedereen geroepen dienst te doen in de frontlinies: om alsapostelen het evangelie te verkondigen. Maar daar God ons allen heeftgeroepen en gekozen, hebben wij de verantwoordelijkheid vrucht voort tebrengen die past bij onze plaats in het lichaam, zodat we allen Godverheerlijken.

De vrucht van de Geest

De vruchten waar het om draait worden opgesomd in Galaten 5:22, waar Paulus schrijft:

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,lankmoedigheid, vriendelijkheid [Statenvertaling: goedertierenheid],goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Deze kwaliteiten of deugden worden door de werking van de Heilige Geestin ons voortgebracht. Zij groeien in iemand die, door geloof, GodsWoord gehoorzaamt door de leiding en de kracht van Gods Geest. Het isduidelijk dat de volgende elementen moeten worden gebruikt, opdat dejuiste vrucht wordt voortgebracht: Gods Woord, Zijn Geest, geloof engehoorzaamheid aan Gods Woord. Deze, naast een aantal andere, brengende belangrijkste vruchten van gerechtigheid voort.

Geleid door de Geest

Paulus schrijft in Romeinen 8:14:

Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Galaten 5:18 helpt in het bijzonder ter verduidelijking van de vruchtvan de Geest omdat het direct voorafgaat aan de verzen waar Paulus dezevermeldt:

Galaten 5:18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Geleid worden door Gods Geest is een noodzakelijke voorwaarde tot het in ons voortbrengen van de vrucht van de Geest.

Let erop dat het vers zegt "leiden", niet slepen, dwingen, opleggen oftoeschrijven. Dit vult aan wat Jezus zegt in Johannes 16:13:

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij ude weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelfspreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hiju verkondigen.

Sommige van de werkwoorden in dit vers zijn sprekend. "Wijzen","spreken" en "verkondigen" tonen aan dat God ervoor heeft gekozen onste overtuigen en niet te dwingen. Bovendien geven ze de duidelijkeindruk dat de volgelingen en hoorders iets uit zichzelf zullen moetendoen.

Ze zullen keuzes moeten maken, aandacht schenken aan wat er is gezegdof geschreven, en hun wil moeten richten en hun keuzes moeten waarmakenom hun Gids te blijven vergezellen en van Hem te blijven leren. Zonderdeze Handelingen zullen ze geen vrucht voortbrengen omdat zeonvoldoende of verkeerde stappen ondernemen.

Een leraar kan geen kennis, begrip of wijsheid aan een studentopleggen. De student moet in dit proces meewerken. Zonder dezemedewerking wordt weinig of geen vrucht voortgebracht. De bijbel toontde Geest van God als beïnvloedend, suggererend en, als we er voorkiezen dit toe te laten, de belangrijkste rol - misschien zelfsde overheersende rol - in ons leven te spelen. Dit is goed omdatGod goed is, en als we ons overgeven zal de vrucht van Zijn Geest inons leven worden voortgebracht.

Zijn we er ons van bewust dat een goddelijke invloed ons wegtrekt vande verderfelijke hartstochten en ijdelheden van deze wereld? Zijn weons bewust van een verlangen om ons aan die invloed te onderwerpen engeleid te worden op wegen van heiligheid en leven? Bieden we tegenstandof volgen we energiek en van harte, waarbij we trots doden,hartstochten onderwerpen, lust vernietigen, roddelen een halt toeroepen, ambities ondergeschikt maken en de liefde voor de rijkdom entrends van deze wereld uitroeien?

God zal ons niet op het verkeerde pad leiden. Onze ware liefde, vreugdeen blijdschap bestaan alleen in het onszelf geheel aan Hem overgeven enbereid te zijn door Zijn ongeziene hand te worden geleid enbeïnvloed. Door de Geest te worden geleid is vrijwillig en bewustkiezen voor onderwerping aan het Woord van God.

De kracht van God

De Heilige Geest wordt in het algemeen beschreven als de kracht vanGod; dit is zeker correct, maar kracht komt in verschillende vormenvoor. Er is een stromende kracht veroorzaakt door de beweging van eenvoorwerp. In deze zin gebruikt God water om een aspect van de HeiligeGeest te illustreren (Johannes 7:37-39). Er is een genezende envoedende kracht; God gebruikt olie om deze vorm van Zijn Geest teillustreren. Woorden en symbolen die we gebruiken om ideeën weerte geven, het ruwe materiaal van onze gedachten, hebben een enormekracht om te beïnvloeden. Daarom zegt God door Jezus dat Zijnwoorden "geest zijn en leven" (Johannes 6:63).

Woorden geven ons het vermogen ideeën te communiceren van de enegeest naar een andere of naar vele andere. Zij hebben in zich de krachtte onderwijzen, te bemoedigen, te ontmoedigen, naar de zin te maken,boos te maken, kwaad af te schilderen, te inspireren, enthousiast temaken, te scheppen of te vernietigen. Zij kunnen een ander vangedachten doen veranderen, hem motiveren stil te staan of voort tegaan, te doen, ongedaan te maken of opnieuw te doen. De kracht vanwoorden is bijna onbegrensd.

Als we de vrucht van de Geest bestuderen, ontdekken we dat alleaspecten daarvan iets vandoen hebben met onze geest. Woorden vormen eengroot gedeelte van het materiaal waarmee onze geest werkt, en spelendaarom een zeer grote rol in wat iemand in zijn leven voortbrengt. Hetis geen samenloop van omstandigheden dat Jezus het Woord van God is, endat de bijbel, de geschreven Openbaring van God en Zijn doel, ook hetWoord van God is! God probeert ons iets duidelijk te maken. Hij isbezorgd over onze geest omdat wat die geest ingaat zal bepalen wat wemet ons leven zullen voortbrengen. Zal dat vrucht zijn tot eeuwig levenof vrucht tot de dood?

We kunnen niet denken op basis van wat we niet hebben. Hoe kunnen we- als we niet het juiste materiaal hebben om ons denken op tebaseren - de juiste dingen voortbrengen? We zijn altijd, of we nubedelaar zijn of koning, beperkt door de inhoud van onze geest. Pauluslaat dit zien in Efeziёrs 2:1-3:

Efeziёrs 2:1-3 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen enzonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loopdezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van degeest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3- trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in debegeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van degedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderendes toorns -, ...

Dit openbaart ons dat ieder menselijk wezen dat ooit heeft geleefd (metuitzondering van Jezus), slaaf is geweest van de manier van denken diezijn oorsprong vond bij de prins van de macht der lucht, Satan.Daardoor vervulden we de verlangens van ons vlees en ons denken. Daaronze geest inderdaad weinig anders had om mee te werken, konden we ookniets anders voortbrengen! We brachten de vrucht voort van een geest,maar niet de Geest van God.

1 Corinthiёrs 2:7-8 verduidelijkt dit:

1 Corinthiёrs 2:7-8 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is deverborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschiktheeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeftvan haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zijde Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Door hen die Christus doodden als illustratie te gebruiken, laat Pauluszien dat iedereen gevangene is geweest van onwetendheid met betrekkingtot God en Zijn weg. Gods wijsheid was verborgen voor "de heersers vandeze eeuw". Hadden ze deze wijsheid gehad, dan zou hun geest over hetmateriaal hebben beschikt om tot een totaal andere conclusie te komenmet betrekking tot hoe met Christus te handelen. Zij hadden dan ookanders gehandeld.

De wijsheid van God was ook voor ons verborgen, totdat God ons doorZijn Geest begon te leiden. 1 Corinthiёrs 2:10-12 licht ons in over deverandering die dit in onze levens bracht:

1 Corinthiёrs 2:10-12 Want óns heeft God het geopenbaard door deGeest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigengeest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de GeestGods. 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar deGeest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genadegeschonken is.

God liet het evangelie tot ons prediken door middel van woorden. Wijgeloofden ze en bevrijd van de slavernij van bedrog en geestelijkeonwetendheid door Gods roeping en vergeving door het bloed vanChristus, hebben we nu toegang tot een nieuwe en oneindig groteredimensie van leven. Bovendien hebben we nu de beschikking over het ruwemateriaal voor onze geest om de vrucht van de Geest van God voort tebrengen.

1 Corinthiёrs 2:13-14 voegt hieraan toe:

1 Corinthiёrs 2:13-14 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die nietdoor menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wijhet geestelijke met het geestelijke vergelijken. 14 Doch eenongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want hetis hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechtsgeestelijk te beoordelen is.

Zonder Gods Geest waren we beperkt tot het voortbrengen van dingenbinnen de mogelijkheden van de menselijke geest gekoppeld aan debeïnvloeding door Satan. Hoewel we prachtige materiële dingenkonden voortbrengen, was de geestelijke en morele vrucht overwegendslecht. Wat kan Satans geest anders voortbrengen? Maar nu "groeien"- zoals het gezegde luidt - "de bomen tot in de hemel"omdat de toegang tot de Geest van God ons in staat stelt (natuurlijkmet Zijn hulp) het leven voort te brengen dat God Zelf leeft -eeuwig leven.

Vrucht voortbrengen door de "wens der gedachten"?

Zo te handelen is echter niet gemakkelijk omdat de christen een menswordt met twee naturen. De oude natuur, doortrokken van de oudedenkpatronen en gewoonten geleerd in deze wereld die onder invloed ligtvan de boze (1 Johannes 5:19), en de nieuwe goddelijke natuur,ontvangen bij de verwekking door God (2 Petrus 1:3-4), bestaan naastelkaar. Deze twee zijn onverzoenlijke tegenstanders, met de christen ertussenin, gedwongen om tussen hen te kiezen.

In Galaten 5:16-17 zegt Paulus:

Galaten 5:16-17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet nietaan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaatin tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want dezestaan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Ook hier is de context van deze verzen van belang om het voortbrengenvan de vrucht van de Geest te kunnen begrijpen. Deze verzen gaanonmiddellijk vooraf aan de opsomming van de vrucht van de Geest,aantonend dat Paulus bedoelt te zeggen dat die vrucht slechts door veelinwendige strijd voortgebracht zal worden.

Dit is waar, omdat gehoorzaamheid aan Gods Woord nodig is om de vruchtvan de Geest voort te brengen en de christen in twee richtingen wordtgetrokken of geleid. De ene probeert ons de verlangens van onze oudenatuur te doen bevredigen, terwijl de andere leidt naar hetvoortbrengen van de vrucht van de nieuwe natuur. Paulus legt zijnervaringen hiermee vast in Romeinen 7:15-19:

Romeinen 7:15-19 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe nietwat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16 Indien iknu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17 Dochdan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Wantik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken,kan ik niet. 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ikniet wens, het kwade, dát doe ik.

Maarten Luther zei "Christenen zijn geen stokken of stenen." Als mensenzijn we schepselen met verlangens, hartstochten en emoties. Zeker, hoebeter we leren te wandelen in de Geest, hoe meer we ons vlees inbedwang zullen houden. Maar vlees en Geest blijven en het conflicttussen beide is fel en onverzoenlijk.

We behoeven echter niet ontmoedigd te geraken over dit conflict, omdatPaulus ons ook een oplossing geeft waarnaar we kunnen uitzien. InRomeinen 7:24-25 roept hij uit:

Romeinen 7:24-25 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit hetlichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maarmet mijn vlees aan de wet der zonde.

Iedere christen die de vrucht van de Geest probeert voort te brengen,zal deze combinatie van klagen over zondigheid en vreugdevolleuitdrukking van dankbaarheid over de zekerheid van verlossing ervaren.De niet-bekeerden voelen de pijnlijke strijd tegen de zonde niet metdezelfde intensiteit als de bekeerden. De bekeerden ervaren dat hunvrede is verstoord en kunnen zich ellendig voelen in hun geweten.

Maar hieraan is ook een goede kant verbonden. We weten dat het degoddelijke natuur verlaagt, en het vernedert ons te weten dat we hebbentoegegeven aan kwade neigingen. We beseffen dan beter dat de wet onsniet te hulp kan komen, ook andere mensen niet en onze eigen krachtheeft ons al in de steek gelaten. Daarom zal - als we Godwerkelijk willen verheerlijken en geestelijke vrucht willenvoortbrengen - dit conflict ons tot God brengen in diepgaandoprecht gebed om de kracht die alleen Hij ons kan geven. Gods Woord, enuiteindelijk ook onze eigen ervaring, bewijst dat we zonder Christusniets kunnen doen!

Een enkelvoudige vrucht

Het kan helpen op te merken dat Paulus "vrucht" in het enkelvoudschreef, erop duidend dat we moeten begrijpen dat de vrucht uit eenaantal componenten bestaat, maar tegelijkertijd worden ze allevoortgebracht in elke persoon die door de Geest wordt geleid. Ditbetekent niet dat iedere component in exact dezelfde omvang aanwezig iszoals bijvoorbeeld de partjes van een sinaasappel. Het geeft ook geenaanduiding over de omvang of kwaliteit van zo'n component in elkepersoon. Het dient echter om ons te bemoedigen door het besef dat elkecomponent in zekere mate zal worden voortgebracht.

Paulus bracht nadrukkelijk onder de aandacht dat de bron van de vrucht"de Geest" is om ons er volledig van te doordringen dat dezekwaliteiten niet voortkomen uit onze natuur. De ondeugden of "werkenvan het vlees" opgesomd in Galaten 5:19-21 zijn het voortbrengsel vanons menselijk hart. Maar de geestelijke vrucht wordt voortgebracht dooreen "vreemde" invloed, de werking van de Heilige Geest. Zelfs nabekering is ons hart niet de bron van deze geestelijke vrucht.

Een laatste punt van belang is dat Paulus negen kwaliteiten opnoemt.Deze kunnen netjes verdeeld worden in drie algemene groepen, elkbestaande uit drie kwaliteiten. We kunnen natuurlijk enige overlappingverwachten in de toepassing van de groepen, maar in 't algemeen beeldtde eerste groep - liefde, vreugde en vrede - de geest vaneen christen uit in de meest algemene zin met speciale nadruk op zijnrelatie met God. De tweede groep - lankmoedigheid,goedertierenheid en goedheid - bevat sociale deugden diesamenhangen met onze gedachten en Handelingen jegens onze naaste. Delaatste groep - trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing -laat zien hoe een christen ten opzichte van zichzelf dient te zijn metbenadrukking van zijn geestelijke en morele betrouwbaarheid.

Elk van deze deugden is een kwaliteit waarnaar we sterk dienen teverlangen, want zonder hen kunnen we niet op de juiste manier hetdenken en de weg van God weerspiegelen. De vrucht van de Geestweerspiegelt de deugden die God aan de mens kenbaar wil maken. ToenJezus mens werd, verheerlijkte Hij inderdaad door zijn leven onze Vaderin de hemel. God is natuurlijk veel meer dan deze korte opsomming vandeugden. Maar het eerst zoeken van het Koninkrijk van God en Zijngerechtigheid door onderwerping aan Zijn Woord zal dezekarakteristieken van God in ons voortbrengen. Dan, als we als Christusworden, zullen we evenals Hij God verheerlijken.

Deze studie-serie bestaat uit de volgende onderdelen:

De vrucht van de Heilige Geest De Gaven van de Heilige Geest

Inleiding

Hoop

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Goedertierenheid

Goedheid

Trouw

Zachtmoedigheid

Inleiding

Tongentaal

Vertolking van Tongen

Profetie

Woord van Kennis

Woord van Wijsheid

Onderscheiden van Geesten

Geloof

Genezing

Wonderwerken


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)