HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                      

Goede vrucht - Vruchten en Gaven van de HEILIGE GEEST

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

GAVE VAN DE HEILIGE GEEST : GENEZING

   


GENEZING

Het Nieuwe Testament staat vol vermeldingen van bovennatuurlijke genezing die door de gave van genezing tot stand zijn gekomen. Eerst zien we Jezus de genezingen doen en later ook de discipelen. In de vorige studies hebben we al verschillende malen de genezingen die Jezus deed behandeld. Laten we nu maar eens kijken naar wat voorbeelden van genezing die de apostelen deden. De eerste genezing kunnen we lezen in Handelingen 3 vers 1 tot 10, Hand. 9: 32-35

Het is te verwachten, dat, waar de kracht van de Heilige Geest weer doorwerkt, er tekenen van genezing zijn. Zij waren kenmerkend voor de bediening van Jezus en bij de prediking van het evangelie in de eerste eeuwen. De ontwikkeling van de Pinksterbeweging is gepaard gegaan met tekenen van genezing. Er zijn groepen waar de genezing zeer op de voorgrond treedt als begeleidend teken van de evangelieverkondiging en waar velen getuigen van ontvangen genezingen.

Hoewel niet in alle groepen en gemeenten even sterk geaccentueerd kunnen we wel stellen dat in de gehele Pinksterbeweging het gebed voor de zieken en het uitstrekken naar genezing een zeer belangrijke plaats inneemt in het gemeenteleven

Ultieme genezing : Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde

"Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7).

 "Allen hebben gezondigd" (Romeinen 3:23). De zonde heeft geestelijke onreinheid tot gevolg. Water en vele andere oplosmiddelen worden gebruikt om stoffelijk vuil weg te wassen, maar niets dan het bloed van Christus kan ons van zonde reinigen.

Velen begrijpen niet hoe bloed zonden kan wegnemen. Zonde is opstand tegen God. Dus God is de enige die kan bepalen hoe zonden worden vergeven.

God heeft bloed gegeven als het zoenmiddel waardoor zonden worden vergeven.

In Leviticus 17:11 verklaart Hij: "De ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel." Verzoening is genoegdoening voor een overtreding met de herstelling van een gebroken relatie als gevolg. "Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving" (Hebreeën 9:22).
 Onder het Oude Verbond was er verzoening door het bloed van offerdieren. Dit was een voorafbeelding van het bloed van Christus, die het ultieme offer voor zonde zou brengen. "Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen" (Hebreeën 10:4).

"Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed [is Hij] eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?" (Hebreeën 9:12 t/m 14). Christus was bevoegd de straf voor onze zonde te dragen omdat Hij zonder zonde was. Aangezien Hij niet onder hetzelfde oordeel was, kon Hij vrijwillig onze plaats innemen, "die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven" (1 Petrus 2:24).

Het bloed van Christus is het bloed van het Nieuwe Verbond

Jezus zei aan Zijn toehoorders: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij" (Johannes 6:53 t/m 57).

De betekenis van dit geheimenis werd bekendgemaakt toen Jezus de maaltijd des Heren instelde: "En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden" (Matteüs 26:26 t/m 28). Paulus lichte toe: "Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?" (1 Korintiërs 10:16).

Wij kunnen nu de woorden van Johannes beter verstaan: "Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7).

Wij beginnen onze wandel in het licht wanneer wij tot het lichaam van Christus worden gedoopt (1 Korintiërs 12:13). Paulus kreeg de opdracht: "Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam" (Handelingen 22:16).

Wij blijven in het licht wandelen door Christus dag na dag te volgen en door op de eerste dag van de week samen te komen om bij de tafel des Heren aan het lichaam en bloed van Christus deel te nemen. Paulus zegt dat christenen zwak en ziekelijk worden indien zij niet op een juiste wijze aan de maaltijd des Heren deelnemen (1 Korintiërs 11:30).

Er is kracht in het bloed van Christus

Het Oude Verbond werd aan het volk Israël gegeven. Het Nieuwe Verbond is voor de gehele wereld. Aan niet-joodse christenen schreef Paulus: "Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus" (Efeziërs 2:13).

Onder het Oude Verbond had alleen de hoge priester toegang tot de aller heiligste plaats in de tempel. Onder het Nieuwe Verbond mag iedere christen God in het hemelse heiligdom benaderen, daar wij "volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees" (Hebreeën 10:19,20). Jezus leed "ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen" (Hebreeën 13:12). Nu wij door het bloed van Christus heilig zijn gemaakt, mogen wij met vrijmoedigheid Gods genadetroon benaderen.

Het bloed van Christus is het ultieme bewijs van Gods liefde. "God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn" (Romeinen 5:8,9). Hij "die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed" (Openbaring 1:5).

God bewijst Zijn liefde door de prijs die Hij bereid was voor onze redding te betalen: "Wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam" (1 Peter 1:17 t/m 19). De gemeente werd door het bloed van Christus verworven (Handelingen 20:28).

Gods genade wordt door het bloed van Christus aangetoond. Wij "worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed" (Romeinen 3:24,25). "In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade" (Efeziërs 1:7).

Het bloed van Christus bevrijdt ons van de satan en plaatst ons in het koninkrijk van God: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben [door Zijn bloed], de vergeving der zonden" (Kolossenzen 1:13,14). "En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood" (Openbaring 12:10,11).

Wegens het bloed van Christus, mogen wij in wit voor de troon van God staan: "En één van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams" (Openbaring 7:13,14). "En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie" (Openbaring 5:9).

"Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde" (1 Johannes 1:7).

Deze studie-serie bestaat uit de volgende onderdelen:

De vrucht van de Heilige Geest De Gaven van de Heilige Geest

Inleiding

Hoop

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Goedertierenheid

Goedheid

Trouw

Zachtmoedigheid

Inleiding

Tongentaal

Vertolking van Tongen

Profetie

Woord van Kennis

Woord van Wijsheid

Onderscheiden van Geesten

Geloof

Genezing

Wonderwerken

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)