HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                      

Goede vrucht - Vruchten en Gaven van de HEILIGE GEEST

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

GAVE VAN DE HEILIGE GEEST : GELOOF

   


GELOOF

De gave van geloof

Een extra portie van geloof dat God schenkt om bijvoorbeeld een wonder te kunnen ontvangen. Ook deze gave zien we functioneren in de Bijbel, bijvoorbeeld bij Daniël als hij in de leeuwenkuil geworpen wordt (Daniël 6:10-24 & Hebreeën 11: 32-33).

De gave van geloof als geestelijke gave moeten wij niet verwarren met het geloof in Christus als Verlosser tot rechtvaardigmaking. Elk kind van God heeft dit laatstgenoemd geloof, doch niet allen hebben het bijzondere geloof, dat onder geestesgaven wordt genoemd. De Bijbel geeft vele voorbeelden van wat er door deze geloofswerking mogelijk is.

In Hebreeën 11 wordt een indrukwekkend verslag gegeven van geloofsgetuigenissen, die door een bepaalde geloofsdaad in de lijst van geloofshelden zijn opgenomen. Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling menigmaal op dit geloof gewezen. Door dit geloof drong de bloedvloeiende vrouw door de schare heen om Jezus' kleed aan te raken tot genezing - Luc. 8:46-48.

De Kananese vrouw verkreeg door dit geloof genezing van haar dochter - Matth. 15:28. Jezus sprak tot haar: 'O, vrouw, groot is uw geloof…'

Petrus wandelde door dit geloof op het water zijn Meester tegemoet - Matth. 14:22-33.

Deze gave van geloof uit zich in een niet te beredeneren en onwankelbaar geloof in gebedsuitkomsten, genezingen en uitreddingen in onmogelijke situaties. Jezus geeft aan dat de mogelijkheden van deze geloofswerking schier onbeperkt zijn, wanneer Hij zegt na de vervloeking van de vijgenboom dat indien zij geloof hadden en niet twijfelden zij alles wat zij zouden begeren in het gebed, zouden ontvangen - Marc. 11:22-24; Matth. 21:21, 22.

Geloof is : je laten leiden door Gods Geest

Zonder een goede leiding verdwalen wij: "Ik weet, o HERE, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten" (Jeremia 10:23).

Velen laten zich zomaar met de kudde meesleuren. God echter heeft bevolen: "Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen" (Exodus 23:2).

Ook zijn er mensen die beweren dat ze Gods leiding volgen, wanneer het niet waar is: "Zo zegt de Here HERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te hebben" (Ezechiël 13:3).

David was gelukkig in de zekerheid dat God hem leidde: "De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil" (Psalm 23:1-3).

David besefte ook dat hij God moest leren volgen: "HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij" (Psalm 25:4). "Onderwijs mij, HERE, uw weg en leid mij op een effen pad" (Psalm 27:11). Om Gods leiding te volgen moeten wij Zijn wegen leren kennen; wij moeten daarin onderricht ontvangen.

David wilde leren door Gods Geest geleid te worden: "Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land" (Psalm 143:10). David besefte dat hij Gods wil moest leren doen om door Gods Geest geleid te worden.

In Jesaja 40:11 werd voorspeld dat God zou komen om Zelf aan zijn volk leiding te geven: "Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden."

Jezus kwam om deze profetie te vervullen:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. ... Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder" (Johannes 10:1-5, 11-16).

Jezus is de goede Herder van Gods volk

Maar hoe leidt Jezus ons nu Hij naar Zijn Vader is teruggegaan? Hij heeft zijn apostelen de leiding van de Heilige Geest beloofd.

"Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb" (Johannes 14:25,26).

"Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij" (Johannes 15:26,27).

"En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen" (Johannes 16:5-15).

Door de Heilige Geest heeft Christus de apostelen de weg gewezen tot de volle waarheid

Wij volgen Jezus - wij worden door Zijn Geest geleid - wanneer wij, zoals de eerste gelovigen, in het onderwijs der apostelen blijven volharden (Handelingen 2:42).

Om de leiding van Christus te volgen moeten wij uiteraard Hem gehoorzamen (Johannes 14 t/m 16). De heilige Schrift bewerkt gehoorzaamheid onder alle volken: "Hem nu, die bij machte is u te versterken - naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken - Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen" (Romeinen 16:25,26).

Het zwaard van de Geest is het woord van God (Efeziërs 6:17).

Alleen wie daadwerkelijk door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God: "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees

- God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods" (Romeinen 8:1-14).

Het volgen van de leiding van Gods Geest heeft te maken met wat wij doen en waarom. Wij doen het goede niet uit wettelijke verplichting, maar gemotiveerd door Gods Geest die in ons woont. Wij wandelen niet naar het vlees, maar naar de Geest. Wij onderwerpen ons graag aan de wet Gods omdat Zijn Geest in ons woont!

Dit bevrijdt ons van de dwang van de wet, zoals wij ook in Galaten 5:13-18 lezen: "Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet".

Wie het woord van God vrijwillig en daadwerkelijk uit liefde gehoorzaamt, wordt door Gods Geest geleid; wie Gods woord verwerpt of niet daadwerkelijk gehoorzaamt, laat zich leiden door de begeerten van het vlees en zodoende volgt hij de satan achterna.

Hier vinden we een duidelijke tegenstelling

Wij moeten kiezen òf voor de Geest òf voor het vlees: "Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden" (Galaten 5:19-25).

Laten wij de leiding van Gods Geest volgen, opdat wij Zijn kinderen mogen zijn.

Deze studie-serie bestaat uit de volgende onderdelen:

De vrucht van de Heilige Geest De Gaven van de Heilige Geest

Inleiding

Hoop

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Goedertierenheid

Goedheid

Trouw

Zachtmoedigheid

Inleiding

Tongentaal

Vertolking van Tongen

Profetie

Woord van Kennis

Woord van Wijsheid

Onderscheiden van Geesten

Geloof

Genezing

Wonderwerken

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)