Afbeelding Missale Romanum - 085                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven
klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

JEZUS LAAT EEN EZEL OPHALENBIJBELTEKST Mattheüs 21  Markus 11  Lukas 19  Johannes 12

Uit het evangelie volgens Lukas:

29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer (19:31-34) De Heer [...] de eigenaars [...] De Heer – Er is hier een woordspel tussen de woorden ‘Heer’ en ‘eigenaar’: het Grieks gebruikt voor beide het woord kurios.heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten.

Nagedacht over de ezel

In het Oude Midden-Oosten was de ezel een belangrijk lastdier. Het komt daarom voor in verschillende Bijbelgedeelten. Zo wordt in Numeri de profeet Bileam gered door zijn ezelin, die in tegenstelling tot hem wel de engel op zijn weg ontwaart.

In de Evangeliën vindt de intocht in Jeruzalem van Jezus plaats op een jonge ezel.

Ten eerste behoort de ezel volgens de Joodse wet tot de onreine dieren, want hij heeft geen gespleten hoef en herkauwt niet.
U zult zeggen: ‘Wat hebben wij nu met die wet over reine en onreine beesten te maken, dat gold toch alleen voor de Jood?’ Inderdaad, dat gold voor de Jood, maar toch hebben wij er wat mee te maken. Want God heeft Israël maar niet zo een stelletje voorschriften gegeven als het ware om het moeilijk voor hen te maken en hun gehoorzaamheid te testen. Nee, in deze voorschriften zit een les, en die les geldt niet alleen de Jood. Denk maar aan het voorschrift: “Gij zult een dorstende os niet muilbanden” (1 Korinthe 9:9).
De apostel Paulus trekt er deze les ui:: “Wie het evangelie brengt mag ook van het evangelie leven”. Welnu, die onreine ezel met z’n “eenzijdige” hoef en zijn”niet verwerken” van zijn voedsel is een beeld van de natuurlijke mens, wiens wandel voor God niet deugt en wiens innerlijk niet de toets van Gods kritiek niet kan doorstaan, wiens geestelijke voeding niet beantwoordt aan het “voedselvoorschrift” van God.

Ten tweede is de ezel een lastdier, een slavenbeest. Met de zondaar is het niet beter. Wij zijn in de macht van satan en zijn slaven van de zonde. We zijn geestelijke ezels. Niet omdat we dom zijn – hoewel de bijbel zeer zeker betuigt dat er “niemand is die verstandig is”- maar in dit geval omdat we slaven van de zonde zijn. Niet alleen sommige mensen zijn verslaafd…. aan drank, drugs of sex. Nee, we zijn allemaal slaaf, slaaf van de zelfzucht, slaaf van de hoogmoed, slaaf van de machtswellust en noem maar op.

De Joden hadden van God een merkwaardig voorschrift gekregen. Bij gelegenheid van het eerste Pascha, waarbij alle eerstgeborenen die schuilden achter het bloed aan de deurpost, gespaard werden, gaf God ’n voorschrift betreffende de eerstgeborenen van het vee. Alle eerstgeboren dieren moest de Jood aan God wijden. Ze kwamen God toe, en de Israëliet erkende Gods recht door ze als een offer de Here te wijden. Maar een ezelsveulen kon niet als offer gebracht worden. Zo’n onrein slavenbeest op het altaar van God zou een aanfluiting zijn. Wat moest er dan mee gebeuren? Wel, er waren twee mogelijkheden. Het dier moest of gedood worden door het de nek te breken, of er moest een stuk kleinvee voor in de plaats sterven – het werd in dat geval “gelost” (zie Exodus 13 : 11-16). Door deze handeling erkende de Jood dat God hen als slavenvolk had verlost uit Egypte, terwijl er een lam stierf in plaats van de eerstgeborenen. Dit eeuwenoude voorschrift wijst heen naar hét Lam, Jezus Christus.

Alleen mensen die tot bekering en geloof zijn gekomen, kan God gebruiken. Van zulke mensen wil Hij zich bedienen. De geschiedenis uit Mattheüs, die ik hierboven aanduidde, geeft hiervan een illustratie. Jezus Christus zend zijn discipelen uit om een ezelin met een veulen te halen. Hij gaat op dit veulen zitten en rijdt zo Jeruzalem binnen. Het lastdier vervult nu een dienst. Zo kunnen slaven van de zonde slaven van de gerechtigheid worden door het geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 6:16-18). De ezelin van Bileam heeft haar baas een belangrijk lesje gegeven. ’t Was een sprekende ezelin, inderdaad.

Minder letterlijk, maar zeker even belangrijk is de les die de ezel (de ezel in het algemeen) ons in de bijbel geeft. In die zin zijn er heel wat sprekende ezels in de Schrift. De vraag is alleen of u zich persoonlijk al aangesproken weet.
Er zijn natuurlijk ook heel wat ezels in de wereld om u heen, die spreken. De een balkt nog luider dan de ander. Is het misschien zo, dat u door al dat lawaai de spraak van de ezel in de bijbel nog nooit vernomen hebt? Zou u dan nu aan die taal niet eens aandacht willen geven.

DE EZEL UIT DE BIJBEL Numeri 22-24

"Je bent een ezel" klinkt niet aardig
Toch zijn ezels niet minderwaardig
Maar door een ongunstig klimaat
Kunnen ze koppig worden en erg kwaad
Het frappante vind dat Jezus de Heer
Soms een ezel pakte voor zijn verkeer
Daarmee reed hij destijds Jeruzalem in
En werd Hij behandeld als een koning

Ook in de boeken van het Oude Testament
Werd de ezel van Bileam zeer bekend
Deze wilde Bileam niet langer dragen
En kreeg daarom drie stokslagen
Toen begon de ezel te spreken
Ja, dat was wel een wonder is gebleken
Zei: "wat heb ik toch voor kwaad gedaan
Dat gij me driemaal wilde slaan"
"Omdat je niet naar mij luisteren wil
Je wilt niet verder maar staat stil"
"Maar ik bedien u toch op mijn wenken
Daar moet u eens over denken?"'

Toen deed God Bileams ogen open
Zag waarom de ezel niet wilde lopen
Een engel Gods stond er met een blinkend zwaard
Zei: "deze ezel heeft u voor de dood gespaard
U was op weg om Israël te vervloeken
Daarom wilde ik u van Godswege bezoeken
Want gij zult als profeet nu profeteren
Hoe de zaken zich kunnen keren
Israël zult u zegenen, 't heidendom vervloeken
Dit verhaal kun je lezen in de Bijbelboeken


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG