Afbeelding Missale Romanum - 084                                        overzicht

Lees de Bijbel  De houtsnedes zijn gepubliceerd in 1593under onder de titel Adnotationes et Meditationes in Evangelia ("Notes and Meditations on the Gospels")
153 Afbeeldingen 1593 edition, in chronologische volgorde van Jezus' leven

klik op de afbeelding voor aanvullende informatie

Jezus in het huis van Simon de MelaatseBIJBELTEKST Mattheüs 26  Markus 14  Johannes 12

Uit het evangelie volgens Mattheüs:

Toen Jezus al deze toespraken geeindigd had, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Gij weet dat over twee dagen het paasfeest wordt gevierd; dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.' Tezelfdertijd kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester die Kajafas heette en na onderling overleg besloten zij Jezus door een list te grijpen en ter dood te brengen. 'Maar', zeiden ze, 'niet op het feest; anders mochten er eens onlusten ontstaan onder het volk.' Terwijl Jezus zich te Bethanië bevond in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar Hem toe met een albasten vaasje zeer dure balsem. Zij goot die uit over zijn hoofd terwijl hij aan tafel lag. Toen de leerlingen dit zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: 'Waar is die verkwisting nu voor nodig? Het had immers duur verkocht kunnen worden ten bate van de armen.' Jezus bemerkte het en sprak tot hen: 'Waarom valt ge deze vrouw lastig? Het is toch een goed werk dat zij aan mij heeft gedaan? Armen hebt gij altijd in uw midden, maar mij niet. En toen die vrouw deze balsem over mijn lichaam uitgoot, deed zij iets dat heen wijst naar mijn begrafenis. Voorwaar Ik zeg u: 'Waar ook ter wereld deze Blijde Boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft.' Hierop ging een van de Twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriester en zei: 'Wat wilt ge mij geven als ik hem u in handen speel?' Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om hem over te leveren.

En bij Marcus vinden we:

Twee dagen later was het feest van Pasen en van het ongedesemde brood. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten op welke manier zij Jezus door een list zouden kunnen grijpen en hem ter dood brengen. Want ze dachten: 'Niet op het feest; er mochten anders eens onlusten ontstaan onder het volk.' Terwijl Jezus zich te Betanië bevond in het huis van Simon de Melaatse en daar aan tafel aanlag, kwam er een vrouw met een albasten vaasje echte, zeer dure nardusbalsem. Zij brak het vaasje stuk en goot de inhoud over zijn hoofd uit. Sommigen waren er verontwaardigd over en zeiden onder elkaar: 'Waar is die verkwisting van de balsem nu voor nodig geweest? De balsem had voor driehonderd denaries verkocht kunnen worden ten bate van de armen.' Toen zij tegen haar uitvoeren, sprak Jezus: 'Laat haar met rust. Waarom valt ge haar lastig? Het is toch een goed werk dat zij aan mij heeft gedaan. Armen hebt gij altijd in uw midden en gij kunt hun weldoen wanneer ge maar wilt; maar mij hebt ge niet altijd. Zij heeft gedaan wat in haar macht was; zij heeft mijn lichaam op voorhand gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Voorwaar Ik zeg u: waar ook ter wereld, waar de Blijde Boodschap verkondigd zal worden, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft.' Hierop ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Dezen waren blij toen ze dat hoorden en beloofden hem geld. Hij zocht naar een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

Bij Johannes:

De hogepriesters en farizeeërs hadden namelijk het bevel gegeven, dat ieder die wist waar hij was, het zou melden; dan konden zij de hand op hem leggen. Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Bethanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die hem zou overleveren: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Hij zei dat, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: 'Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, mij echter niet altijd.' Intussen waren heel veel Judeeërs te weten gekomen dat Jezus daar was, en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden had opgewekt. De opperpriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Judeeërs wegliepen en in Jezus geloofden.

En bij Lucas:

(Maar) de farizeeërs en wetgeleerden hebben, wat hen betreft, het plan van God verijdeld door zich niet door hem te laten dopen.(...) Een van de farizeeërs vroeg hem eens bij zich te eten. Hij trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de farizeeër die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt; het is immers een zondares.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, ik heb u iets te zeggen', waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.' 'Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hen vijfhonderd, de ander vijftig denariën schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?' 'Ik veronderstel', antwoordde Simon, 'diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.' Jezus zei tot hem: 'Uw oordeel is juist.' Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: 'Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Aan wie weinig wordt vergeven, hij betoont weinig liefde.' Daarop sprak hij tot haar : 'Uw zonden zijn vergeven. 'De mede-aanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.'

Onmiddellijk vallen de overeenkomsten op:

De lompe houding van de gastheer in Lukas en de poging Jezus te grijpen in de andere evangeliën.
De vrouw die binnen komt met een alabaster kruikje en olie uitgiet over Jezus.
De verontwaardiging van de mannen ten opzichte van de bewuste vrouw.
Het chapiter geld in alle vier de verhalen.
Bij alle vier komt Jezus tussenbeide om de vrouw te verdedigen.
De naam Simon die het ‘afwijkende’ evangelie verbindt met Mattheus en Marcus. (Is het niet vanzelfsprekend dat de eerste Christenen, terugblikkend, de naam en titel van deze afschuwelijke gastheer niet graag in de mond nemen? Johannes door hem niet te noemen. Mattheus en Marcus door de term ‘de Melaatse’, die in dit geval hun verachting voor deze man kan aangeven. Het zou zo iets zijn als de term ‘de Magdaleense’ voor Maria van Bethanië, wanneer de Farizeeën en de gewone man in Bethanië over haar spreken. Alle vier hebben dan op hun manier hun afschuw te kennen gegeven.)
Eerder hadden we het al over de verschillen. Blijft nog één belangrijke kwestie. Hoe zit het met de vele zonden war Jezus naar verwijst?

Wanneer we het gedrag van de Farizeeër gastheer bij Lukas vergelijken met dat van de vrouw die de Heer zalft, is ziet men gemakkelijk dat de gastheer zelf hier juist de grote zondaar is. Zelfs als de vrouw in kwestie een prostitué is, wat ons zo vaak in preken wordt voorgehouden, dan nog is dat zondig gedrag veel minder verwerpelijk dan datgene wat de Farizeeën samen aan het beramen zijn, namelijk de verwerping van de Messias en de moord op hem. Ontkennen dat de Heilige Geest werkt in Jezus. Hijzelf heeft duidelijk gezegd dat dit wel de allergrootste zonde is, een zonde waar geen vergeving voor bestaat. Als Jezus dus spreekt over een grote zondaar en een kleine, weten we dat we van perspectief moeten veranderen en de camera van onze aandacht richten, niet op de vrouw maar op de gastheer. ‘Waarom zit je te denken aan háár zonden, onbetrouwbare gastheer, terwijl je zelf de grote zondaar bent?’

In het hele verhaal van Lukas zit iets onlogisch, iets paradoxaals. Jezus zegt dat er groot verschil bestaat tussen de liefde van iemand die veel en iemand die weinig is kwijtgescholden. Vervolgens wijst hij naar de grote liefde die de vrouw betoont. En dan komt daarna de vergeving pas. En tegen de vrouw zegt hij: ‘Je geloof heeft je gered. Ga in vrede!’ Let wel, hij zegt niet, Je berouw heeft je gered, nee, je geloof. We zien Maria heengaan met dezelfde aura als haar vader in het geloof, Abraham.

We hebben het woord van Johannes dat Maria, de zus van Martha en Lazarus, de vrouw was die Jezus heeft gezalfd, niet één van de vrouwen die hem zalfden. Dat maakt het wat mij betreft heel aannemelijk dat er slechts één zalving was. Het is ook interessant dat het Vierde Evangelie in dit geval het verhaal volgt van Mattheus en Marcus, terwijl het dat in heel veel gevallen niet doet. In dit geval vertelt juist Lukas een afwijkend verhaal. Lukas is in het hart van de discussie of Mara van Bethanië en Maria Magdalena nu wel of niet dezelfde persoon zijn. Zoals we eerder aangaven is Lukas heel dubbelzinnig wanneer hij schrijft over de vrouwen die Jezus volgden. Wanneer hij vertelt over de zalving kan hij er weer niet omheen de intrinsieke kwaliteiten van de vrouw te prijzen. Jezus zelf immers wijst op haar grote liefde en geloof en er zijn trouwens wanneer hij schrijft nog teveel mensen die dat heel goed weten. Hij durft dus beslist dat belangrijke getuigenis niet uit de weg te gaan. Toch slaagt hij er in de vrouw kleiner te maken door het verhaal over grote en kleine zondaars in te lassen. Wanneer zijn niet bij name genoemde vrouw het huis verlaat, is zij als het ware gekroond in de hoogachting van Jezus zelf, ‘Je geloof heeft je gered (ware dochter van Abraham). Toch vindt Lukas het nodig in zijn evangelie onmiddellijk daarna een hele groep vrouwelijke volgelingen te introduceren, allerlei goeds over hen te vertellen en dan tenslotte aan te geven dat ze allen ‘van ziekte en boze geesten waren genezen’. De lezers zullen uit die beschrijving heel gemakkelijk de conclusie trekken dat de vrouw van de zalving genoemde Magdalena was. De duivels blijven aan haar kleven om het zo maar eens te zeggen. Hoe komt het toch dat de officiële Kerk en wij met haar eerder die suggestie van Lukas zijn blijven volgen, dan de heldere bewering van Johannes dat het Maria, de zuster van Martha en Lazarus was? Waarom heeft de Kerk nooit de naam Maria van Bethanië opgenomen in de Litanie van Alle Heiligen? Kan het zijn omdat ons gelovig besef aangeeft dat het om dezelfde vrouw moet gaan? Herkennen we niet in beiden eenzelfde geloof, eenzelfde verlangen om zijn leerling te zijn, eenzelfde spontane liefde, eenzelfde individualiteit en originaliteit, eenzelfde moed en trouw tot in de dood? Bovendien dezelfde aanvaarding door Jezus zelf.


Naar begin van deze serie        

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG